Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 30 mei 2012

Gepubliceerd: 30 mei 2012
Voortouwcommissie: algemene commissie Jeugdzorg
Activiteitnummer: 2011A05620
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0e14e585-dd2d-4470-bfb5-2735653677e4&title=Besluitenlijst%20PV%20Jeugdzorg%20op%2030%20mei%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31839, 25424, 31839, 31839, 31839, 31839, 31839, 31839, 31839, 31839, 31839, 29279, 31839, 31839, 28345, 31839

Inhoud


AO Wachtlijsten jeugdzorg (21 juni 2012)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 22 maart 2012 Reactie op verzoek commissie om reactie op rapport “(On)verantwoord wachten op jeugdzorg” van de Randstedelijke Rekenkamer - 31839-192

Besluit: Niet controversieel verklaren; reeds geagendeerd voor algemen overleg Wachtlijsten jeugdzorg op 21 juni 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 31839-19

AO Verzamel algemeen overleg Jeugdzorg (13 juni 2012)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 februari 2012 Toenemend gebruik ADHD-medicatie - 25424-161

Besluit: Niet controversieel verklaren; reeds geagendeerd voor algemeen overleg Jeugdzorg op 13 juni 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 maart 2012 Rapporten inzake de zorg aan Nederlandse jongeren die met een jeugdzorgindicatie in het buitenland geplaatst zijn - 31839-187

Besluit: Niet controversieel verklaren; reeds geagendeerd voor algemeen overleg Jeugdzorg op 13 juni 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 29 februari 2012 Toenemende medicalisering van de jeugd - 31839-178

Besluit: Niet controversieel verklaren; reeds geagendeerd voor algemeen overleg Jeugdzorg op 13 juni 2012.

AO Stelselherziening jeugdzorg (31 mei 2012)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 mei 2012 Voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’ - 31839-200

Besluit: Niet controversieel verklaren; reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Stelselherzierning jeugdzorg op 31 mei 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 20 maart 2012 Transitieagenda Jeugdzorg - 31839-189

Besluit: Niet controversieel verklaren; reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Stelselherzierning jeugdzorg op 31 mei 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 30 januari 2012 Aanbieding rapport groeicijfers jeugdzorg - 31839-172

Besluit: Niet controversieel verklaren; reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Stelselherziening Jeugdzorg op 31 mei 2012.

Wetsvoorstellen inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, T. Dibi (GroenLinks) - 1 maart 2012 Voorstel van wet van de leden Dibi en Dijsselbloem tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met toezicht op en kwaliteitseisen aan aanbieders van particuliere jeugdzorg - 33188

Besluit: Niet controversieel verklaren; advies van de Raad van State wordt afgewacht.

Wetsvoorstellen voorbereidend onderzoek voltooid, nog niet gereedgemeld voor plenaire behandeling

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 27 oktober 2011 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) - 33062

Besluit: Niet controversieel verklaren
Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, behandeling na het algemeen overleg Stelselherziening Jeugdzorg.

Wetsvoorstellen gereedgemeld voor plenaire behandeling

Zaak: Wetgeving - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 15 juni 2009 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen - 31977

Besluit: Niet controversieel verklaren

Integrale versie van wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het herstel van enige wetstechnische gebreken en andere wijzigingen van ondergeschikte aard (voorheen wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen (31977)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 25 mei 2012 Integrale versie van wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het herstel van enige wetstechnische gebreken en andere wijzigingen van ondergeschikte aard (voorheen wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen (31977) - 2012Z10596

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Bevindingen Inspectie Jeugdzorg bij JJC

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 24 mei 2012 Bevindingen Inspectie Jeugdzorg bij JJC - 31839-203

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 24 mei 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’ - 31839-205

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening Jeugdzorg d.d. 31 mei 2012
Noot: Na ommekomst van het wetsvoorstel zal een rondetafelgesprek worden gepland

Aanbieding Inspectierapport ‘Zicht veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 mei 2012 Aanbieding Inspectierapport ‘Zicht veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg’ - 31839-201

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Toezicht Pleegzorg voor het zomerreces (2,5 uur).
Noot: Alsmede daarbij betrekken de nog te ontvangen brief inzake o.a. Zorginstelling Nieuwleusen (verzoek bij de regeling van werkzaamheden d.d. 22 mei jl.)

Antwoord op de vraag van de commissie om aan te geven wanneer de eerder toegezegde brieven inzake de kwaliteit van de jeugdzorg, de macht dan de gezinsvoogd, de stand van zaken pleegzorgvergoeding, kindermishandeling, nota naar aanleiding van het verslag Meldcode kindermishandeling en de rapportage Internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind verwacht kunnen worden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 3 mei 2012 Antwoord op de vraag van de commissie om aan te geven wanneer de eerder toegezegde brieven inzake de kwaliteit van de jeugdzorg, de macht dan de gezinsvoogd, de stand van zaken pleegzorgvergoeding, kindermishandeling, nota naar aanleiding van het verslag Meldcode kindermishandeling en de rapportage Internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind verwacht kunnen worden - 31839-202

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Werkdruk van de kinderrechters

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 mei 2012 Werkdruk van de kinderrechters - 29279-146

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 20 juni 2012 te 14.00 uur.

Voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 mei 2012 Voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’ - 31839-200

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselherziening jeugdzorg op 31 mei 2012

Aanbieding Jaarbericht en Meerjarenvisie Inspectie Jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 24 april 2012 Aanbieding Jaarbericht en Meerjarenvisie Inspectie Jeugdzorg - 31839-199

Besluit: Betrokken bij het gesprek met de Inspectie Jeugdzorg d.d. 25 april 2012
Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Jeugdzorg op 13 juni 2012
Gerelateerde kamerstukken: 31839-19

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 april 2012 Geweld in Afhankelijkheidsrelaties - 28345-122

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsbehandeling Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (33062)

Aanbieding van het rapport “Een kinderbeschermingsmaatregel?” van de Inspectie Jeugdzorg naar aanleiding van het onderzoek naar de kwaliteit van de meldingen van bureau jeugdzorg aan de Raad voor de Kinderbescherming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 april 2012 Aanbieding van het rapport “Een kinderbeschermingsmaatregel?” van de Inspectie Jeugdzorg naar aanleiding van het onderzoek naar de kwaliteit van de meldingen van bureau jeugdzorg aan de Raad voor de Kinderbescherming - 31839-196

Besluit: Agenderen voor algemeen Verzameloverleg Jeugdzorg d.d. 13 juni 2012
Gerelateerde kamerstukken: 31839-19