Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 februari 2012

Gepubliceerd: 17 februari 2012
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2011A05554
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c9cf3dcf-607b-4a4e-9a19-f9d0ef161608&title=Besluitenlijst%20pv%20Rijksuitgaven%2016%20februari%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31865, 24202


Adviesaanvraag inzake voornemen commissie I&M de Algemene Rekenkamer te verzoeken advies uit te brengen over de nieuwe begrotingsstructuur van het Ministerie van I&M

Zaak: Brief commissie - griffier, E.A.J. Groen - 15 februari 2012 Verzoek om een advies door de Algemene Rekenkamer over de nieuwe begrotingsstructuur van het ministerie van Infrastructuur en Milieu - 2012Z02848

Besluit: Advies aan de vaste commissie voor I&M wordt vastgesteld.

Zaak: Brief commissie - griffier, I.B. Sneep - 8 februari 2012 Verzoek om advies Algemene Rekenkamer - 2012Z02761

Besluit: Een positief advies uit te brengen over dit verzoek en de voorzitter en griffier te mandateren om het advies schriftelijk gemotiveerd aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over te brengen.

Tussenevaluatie Verantwoord Begroten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 23 december 2011 Tussenevaluatie Verantwoord Begroten - 31865-36

Besluit: Het ministerie van Financiën verzoeken een technische briefing te mogen ontvangen en daarna een schriftelijk overleg met de regering en tegelijkertijd een separaat schriftelijk overleg voeren met de Algemene Rekenkamer. Inbrengdatum wordt nader vastgesteld.
Noot: In de procedurevergadering van 26 januari 2012 is besloten om de behandeling van deze brief aan te houden tot na een gesprek met de Algemene Rekenkamer. Dit gesprek vindt plaats op 16 februari 2012.

Tussenevaluatie ‘Verantwoord Begroten’

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.A. Noordsij - 15 februari 2012 Tussenevaluatie ‘Verantwoord Begroten’ - 2012Z02846

Besluit: Betrekken bij het gesprek met de Algemene Rekenkamer op 16 februari 2012

Achtergrondnotitie Grenzen taken en bevoegdheden Algemene Rekenkamer

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 10 februari 2012 Achtergrondnotitie Grenzen taken en bevoegdheden Algemene Rekenkamer - 2012Z02594

Besluit: Betrekken bij het gesprek met de Algemene Rekenkamer op 16 februari 2012.

Geannoteerde agenda besloten gesprek met de Algemene Rekenkamer op 16 februari 2012

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 10 februari 2012 Geannoteerde agenda besloten gesprek met de Algemene Rekenkamer op 16 februari 2012 - 2012Z02593

Besluit: Betrekken bij het gesprek met de Algemene Rekenkamer op 16 februari 2012

Evaluatie behandeling ontwerpbegrotingen 2012

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.A. Noordsij - 10 februari 2012 Evaluatie behandeling ontwerpbegrotingen 2012 - 2012Z02590

Besluit: De evaluatie is vastgesteld en wordt met de aanbiedingsbrief van de commissie aan de Kamer aangeboden.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Jaarverslagen over 2010 van de Europese Rekenkamer (ERK) t.a.v. de uitvoering van de EU-begroting en de Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF's)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 9 februari 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake Jaarverslagen over 2010 van de Europese Rekenkamer (ERK) t.a.v. de uitvoering van de EU-begroting en de Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF's) - 24202-27

Besluit: Conform eerder besluit overgedragen aan de vaste commissie voor Financiën met het verzoek dit te betrekken bij het AO Ecofin (op 16 februari 2012) waar de dechargeverlening aan de Europese Commissie aan de orde is.

Aanbieding EU-trendrapport 2012 "Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 9 februari 2012 Aanbieding EU-trendrapport 2012 "Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie" - 33163

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 1 maart 2012 te 12.00 uur. Tevens kan het desgewenst betrokken worden bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 16 februari 2012.

Verzoek Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Tbilisi om inventarisatie naar belangstelling voor bezoek aan Georgië

Zaak: Brief derden - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden (Tbilisi, Georgië) te Tbilisi - 7 februari 2012 Verzoek Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Tbilisi om inventarisatie naar belangstelling voor bezoek aan Georgië - 2012Z02187

Besluit: De commissie zal geen gebruik maken van de uitnodiging van Georgische parlement om een meerdaags werkbezoek aan Georgië te brengen. Dit besluit van de commissie zal op gepaste wijze aan de betrokken instanties worden overgebracht.

Werkprogramma 2012 Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 26 januari 2012 Werkprogramma 2012 Algemene Rekenkamer - 2012Z01347

Besluit: Betrekken bij de tussentijdse evaluatie (voor het zomerreces 2012) van het experiment met het direct in handen stellen van rapporten van de Algemene Rekenkamer aan de meest aangewezen commissies.
Noot: De Kamer heeft op 22 december 2011 positief besloten over het voorstel van de commissie voor de Rijksuitgaven om in 2012 te experimenteren met het direct in handen stellen van rapporten van de Algemene Rekenkamer aan de meest aangewezen commissies (Kamerstuk 33 128, nr. 1)