Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 26 januari 2012

Gepubliceerd: 27 januari 2012
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2011A05553
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7bff2a28-43ad-4f2e-9a43-b9b59c41b276&title=Besluitenlijst%20pv%20Rijksuitgaven%2026%20januari%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31865, 32437


Agendavoorstel voor het besloten gesprek met de Algemene Rekenkamer op 16 februari 2012

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 20 januari 2012 Agendavoorstel voor het besloten gesprek met de Algemene Rekenkamer op 16 februari 2012 - 2012Z00876

Besluit: Het agendavoorstel met bespreekpunten voor het overleg is goedgekeurd, met als suggestie om in de presentatie van de Algemene Rekenkamer over Verantwoord begroten ook enkele specifieke beleidsartikelen als voorbeeld toegelicht te krijgen (waaronder hoger onderwijs, alsmede zorg). De commissie verzoekt de commissiestaf om een overzicht op te stellen van dossiers waar discussies over taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer (zoals bij volkshuisvesting, gezondheidszorg, en de bankensector) in de Tweede Kamer aan de orde zijn geweest.

Tussenevaluatie Verantwoord Begroten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 23 december 2011 Tussenevaluatie Verantwoord Begroten - 31865-36

Besluit: Aanhouden tot na het gesprek met de Algemene Rekenkamer op 16 februari 2012. Tevens zal op de volgende procedurevergadering een notitie worden geagendeerd van het BOR over de tussenevaluatie Verantwoord begroten en tevens over een nog op te stellen evaluatie van de begrotingsbehandeling 2012.

Update onderhandelingen Financieel Reglement EU-begroting

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 20 januari 2012 Uitwerking ambitie van CRU m.b.t. controle van de EU-begroting - 2012Z00873

Besluit: Idem als bij het voorgaande voorstel bij dit agendapunt.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 december 2011 Update onderhandelingen Financieel Reglement EU-begroting - 32437-13

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om een brief met nadere toelichting op het krachtenveld binnen de Raad bij het Financieel Reglement (in het bijzonder over het verplicht stellen van openbare lidstaatverklaringen), alsmede over het dechargeadvies bij de EU-jaarverantwoording 2010. De commissie zal zich na ontvangst van de brief ook nader beraden over mogelijke initiatieven voor interparlementaire samenwerking.