Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 3 juli 2012

Gepubliceerd: 3 juli 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2011A05493
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3cd3da1a-51a8-41ad-b797-071cc0eff9ea&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20op%203%20juli%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29544, 26642, 32144, 32043, 32043, 31311, 33212, 29544, 33110, 33241, 33207, 29544, 33207

Inhoud


Verzoek om AO over ontslagrecht en WW op 5 juli 2012 geen doorgang te laten vinden

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 2 juli 2012 Verzoek om AO over ontslagrecht en WW op 5 juli 2012 geen doorgang te laten vinden - 2012Z13456

Besluit: Verzoek niet honoreren

Reactie op verzoek Hamer betreffende brief over de Kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 2 juli 2012 Reactie op verzoek Hamer betreffende brief over de Kinderopvang - 2012Z13423

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek Klaver inzake het onderzoek van de CGB over arbeidsdiscriminatie bij mensen boven de 55 jaar

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 28 juni 2012 Reactie op verzoek Klaver inzake het onderzoek van de CGB over arbeidsdiscriminatie bij mensen boven de 55 jaar - 29544-402

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Beantwoording vragen van de vaste commissie voor SZW over problemen bij terugvordering van voorschotten bij aantal O&O-fondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 27 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake over problemen bij terugvordering van voorschotten bij aantal O&O-fondsen - 26642-121

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 28 juni 2012

Reactie uitspraak rechtbank Den Haag inzake stages van illegale jongeren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 25 juni 2012 Reactie uitspraak rechtbank Den Haag inzake stages van illegale jongeren - 32144-16

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over stages van illegale jongeren op 5 juli 2012, 10.00-12.00 uur

Lijst van vragen en antwoorden over Toekomst pensioenstelsel

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 29 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over Toekomst pensioenstelsel - 32043-118

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Toetsingskader pensioenen op 4 juli 2012

Stand van zaken en planning van een wetsvoorstel tot introductie van een Algemene Pensioeninstelling (API)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 28 juni 2012 Stand van zaken en planning van een wetsvoorstel tot introductie van een Algemene Pensioeninstelling (API) - 32043-117

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 29 augustus 2012 te 14.00 uur

Reactie op motie De Jong (33000 XV, nr. 52) over de startersregelingen bij het UWV

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 juni 2012 Reactie op motie De Jong (33000 XV, nr. 52) over de startersregelingen bij het UWV - 31311-90

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over UWV-onderwerpen

Gesprek met de Brancheorganisatie Kinderopvang over cijfers kinderopvang en verzoek van de heer Ulenbelt om informatie over sleutelkinderen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 juni 2012 Gesprek met de Brancheorganisatie Kinderopvang over cijfers kinderopvang en verzoek van de heer Ulenbelt om informatie over sleutelkinderen - 33212-11

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over kinderopvang
Gerelateerde kamerstukken: 33212-11

Advies van 11 mei 2012 van de Stichting van de Arbeid over de ontwikkeling van payrolling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 juni 2012 Advies van 11 mei 2012 van de Stichting van de Arbeid over de ontwikkeling van payrolling - 29544-401

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over Flexibiliteit en Zekerheid

Pensioencommunicatie aan deelnemers

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 26 juni 2012 Pensioencommunicatie aan deelnemers - 33110-2

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over het toetsingskader pensioenen op 4 juli 2012

Verzoek om toestemming uitnodigen UWV voor rondetafelgesprek "aanpassing ontslagrecht en WW" op 28 juni a.s.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 26 juni 2012 Verzoek om toestemming uitnodigen UWV voor rondetafelgesprek "aanpassing ontslagrecht en WW" op 28 juni a.s. - 2012Z12923

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Tweede nota van wijziging inzake de wet beprking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (33241)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 29 juni 2012 Tweede nota van wijziging - 33241-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33241-8

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 28 juni 2012 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB) - 33318

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 augustus 2012 te 14.00 uur
Noot: • Beoogde inwerkingtreding 1 januari 2013

Toezeggingen en beantwoording nog openstaande vragen inzake Wetsvoorstel 'aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving' (33207)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 29 juni 2012 Toezeggingen en beantwoording nog openstaande vragen inzake Wetsvoorstel 'aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving' - 33207-15

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het Wetsvoorstel 'aanscherping
Gerelateerde kamerstukken: 33207-15

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 29 juni 2012 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-403

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 13 juli 2012 te 12.00 uur

33207 Tweede nota van wijziging inzake de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 26 juni 2012 Tweede nota van wijziging - 33207-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33207-8