Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 26 juni 2012

Gepubliceerd: 27 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2011A05492
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d66e7953-af3f-4250-bb3a-3aa974a8294a&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%2026%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33105, 31322, 32144, 31311, 32615, 33182, 33277, 33241, 33290

Inhoud


Verzoek tot uitstel van het algemeen overleg over Arbo-onderwerpen van 27 juni 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.W.E. de Jong (PVV) - 27 juni 2012 Verzoek tot uitstel van het algemeen overleg over Arbo-onderwerpen van 27 juni 2012 - 2012Z13037

Besluit: Her verzoek wordt gehonoreerd. De spoedeisende brieven zullen worden toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 28 juni 2012.
Noot: • Nader: inmiddels is in een emailprocedure besloten om over de brief over het kabinetsstandpunt ILO-Verdragen 119, 139, 148, 167, 170, 184 en 187 (29427-84) een schriftelijke vragenronde te houden. De inbrengtermijn voor deze schriftelijke vragenronde is vastgesteld op vrijdag 29 juni om 12.00 uur. Dit betekent dat deze brief niet wordt geagendeerd voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.

Verzoek om toelichting en standpunt over uitspraken Europese Commissie over pensioenen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 25 juni 2012 Verzoek om toelichting en standpunt over uitspraken Europese Commissie over pensioenen - 2012Z12830

Besluit: Reeds in e-mailprocedure aan de orde geweest. Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek uitstel AO arbeidsmarktbeleid 28 juni 2012

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 25 juni 2012 Verzoek uitstel AO arbeidsmarktbeleid 28 juni 2012 - 2012Z12780

Besluit: Het algemeen overleg zal doorgang vinden en worden verlengd met een half uur

Verzoek tot stellen aanvullende vragen over ESF ter voorbereiding op AO Arbeidsmarktbeleid op 28 juni 2012

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 22 juni 2012 Verzoek tot stellen aanvullende vragen over ESF ter voorbereiding op AO Arbeidsmarktbeleid op 28 juni 2012 - 2012Z12688

Besluit: Reeds in e-mailprocedure aan de orde geweest. Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek om gesprek met ILO-delegatie op 2 of 3 juli 2012

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.E. Huizing (VVD) - 20 juni 2012 Verzoek om gesprek met ILO-delegatie op 2 of 3 juli 2012 - 2012Z12488

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd.

Reactie van de Europese Commissie op het subsidiariteitsbezwaar van het Nederlandse parlement over het Europees Globaliseringsfonds

Zaak: Brief regering - Organisatie, Europese Commissie - 19 juni 2012 Reactie van de Euroepse Commissie op het subsidiariteitsbezwaar van het Nederlandse parlement over het Europees Globaliseringsfonds - 33105-3

Besluit: Desgewenst betrokken bij bij het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni 2012.

Aanbieding derde Verzamelbrief van 2012 aan de Colleges van B&W van de Nederlandse gemeenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 18 juni 2012 Aanbieding derde Verzamelbrief van 2012 aan de Colleges van B&W van de Nederlandse gemeenten - 2012Z12240

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de opmerkingen van de voorzitter van de Europese Raad, de heer Van Rompuy, over het bericht in Die Welt am Sonntag van 24 juni 2012, waarin hij aangeeft dat Europa aanwijzingen zou moeten kunnen geven op bepaalde aspecten van het pensioenbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 25 juni 2012 Reactie op de opmerkingen van de voorzitter van de Europese Raad, de heer Van Rompuy, over het bericht in Die Welt am Sonntag van 24 juni 2012, waarin hij aangeeft dat Europa aanwijzingen zou moeten kunnen geven op bepaalde aspecten

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 27 juni 2012

Toezeggingen algemeen overleg Caribisch Nederland 30 januari 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 22 juni 2012 Toezeggingen algemeen overleg Caribisch Nederland 30 januari 2012 - 33000-IV-76

Besluit: De commissie Koninkrijksrelaties verzoeken de behandeling over te nemen

Rapportage kwalificatieplicht in de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 25 juni 2012 Rapportage kwalificatieplicht in de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet - 2012Z12745

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit experiment integraal dagarrangement

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 25 juni 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit experiment integraal dagarrangement - 31322-190

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie uitspraak rechtbank Den Haag inzake stages van illegale jongeren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 25 juni 2012 Reactie uitspraak rechtbank Den Haag inzake stages van illegale jongeren - 32144-16

Besluit: Tijdens de regeling van werkzaamheden zal worden verzocht om behandeling in plenaire debat. Indien dit niet mogelijk is voor het zomerreces wordt in een extra procedurevergadering verdere besluitvorming besproken

Verslag schriftelijk overleg inzake het Besluit tot beperking van bijbetalingslasten voor werkgevers bij waardeoverdracht van pensioen (32043, nr. 108)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 16 april 2012

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen pensioenonderwerpen op 27 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 22 juni 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake het Besluit tot beperking van bijbetalingslasten voor werkgevers bij waardeoverdracht van pensioen (32043, nr. 108) - 2012Z12698

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg pensioenonderwerpen op 27 juni 2012

Eindrapportage adviescommissie Asscher-Vonk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 22 juni 2012 Eindrapportage adviescommissie Asscher-Vonk - 31311-89

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: • De eerstvolgende procedurevergadering na de verkiezingen zal plaatsvinden op 2 oktober 2012 • Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over UWV-onderwerpen

Toekomst van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Ch.B. Aptroot (VVD) - 21 juni 2012 Voorstel van wet van de leden Aptroot en Lodders houdende opheffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en overheveling van hun taken aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Wet opheffing product- en bedrijfschappen) - 33314

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: • De eerstvolgende procedurevergadering na de verkiezingen zal plaatsvinden op 2 oktober 2012

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 22 juni 2012 Verzoek om RTG over PBO's - 2012Z12666

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: • De eerstvolgende procedurevergadering na de verkiezingen zal plaatsvinden op 2 oktober 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 21 juni 2012 Toekomst van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie - 32615-6

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: • De eerstvolgende procedurevergadering na de verkiezingen zal plaatsvinden op 2 oktober 2012

Uitvoering Motie Hamer over het wettelijk minimumloon voor postbezorgers (29502, nr. 87)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 20 juni 2012

Besluit: De commissie ELI verzoeken de behandeling over te nemen

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 25 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33182-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33182-8

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 februari 2012 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen) - 33182

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie i.v.m. een technische wijziging (Voorhangprocedure)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 25 juni 2012 Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie i.v.m. een technische wijziging (Voorhangprocedure) - 33277-12

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wsw/Wajong d.d. 4 juli 2012
Gerelateerde kamerstukken: 33277-12

Wijziging van de begrotingsstaten ministerie van SZW (XV) voor het jaar 2012 (Wijzigig samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 25 juni 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van SZW (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)(33280 XV) - 2012Z12802

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 25 juni 2012 Nota van wijziging 1e suppl. begroting 2012 33 280 XV - 33280-XV-3

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Plenaire behandeling in de laatste vergaderweek vóór het zomerreces (week 27).

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (33241)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 21 juni 2012

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 21 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33241-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33241-6

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 23 april 2012 Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) - 33241

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (33290)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 19 juni 2012 Tweede nota van wijziging - 33290-10

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: • Stemmingen over het wetsvoorstel hebben plaatsgevonden op 21 juni 2012
Gerelateerde kamerstukken: 33290-10