Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 12 juni 2012

Gepubliceerd: 13 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2011A05491
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ef3778bb-01ca-45b5-982d-7a329e118ba4&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%2012%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32855, 33277, 29544, 29427, 33290, 31322, 33277


Afsprakenlijst voorbereidingscommissie rondetafelgesprek Flexibiliteit en Zekerheid

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, W.A. Lips - 7 juni 2012 Besluitenlijst voorbereidingscommissie rondetafelgesprek Flexibiliteit en Zekerheid - 2012Z11445

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Het rondetafelgesprek zal na het zomerreces worden gevoerd in de laatste week van september • De voorbereidingen zullen in de tussentijd worden voortgezet • voor het zomerreces zal een beslissing worden genomen over de definitieve indeling

Openbaarmaking door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de notitie inzake de kosten uitbreiding zwangerschaps- en bevallingsverlof bij meerling zwangerschappen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. van Gent (GroenLinks) - 6 juni 2012 Openbaarmaking door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de notitie inzake de kosten uitbreiding zwangerschaps- en bevallingsverlof bij meerling zwangerschappen - 32855-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Conform eerdere besluitvorming in procedurevergadering

Beantwoording vragen commissie over het opschorten van de huishoudinkomenstoets

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 6 juni 2012 Beantwoording vragen commissie over het opschorten van de huishoudinkomenstoets - 33277-7

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot afschaffing van de huishoudinkomenstoets (33277)

Kabinetsreactie op de evaluatie bijzondere wtv-regeling en deeltijd-WW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 11 juni 2012 Kabinetsreactie op de evaluatie bijzondere wtv-regeling en deeltijd-WW - 29544-398

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 28 juni 2012

Deelname van ambtenaren aan een besloten technische briefing

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 8 juni 2012 Deelname van abtenaren aan een besloten technische briefing - 2012Z11574

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Technische briefing zal plaatsvinden op 13 juni van 14.00 -15.00 uur

Discussie over stakingsrecht die tijdens de Internationale Arbeidsconferentie van de ILO wordt gevoerd

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 6 juni 2012 Discussie over stakingsrecht die tijdens de Internationale Arbeidsconferentie van de ILO wordt gevoerd - 29427-86

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wetsvoorstel verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd en wetsvoorstel bonussen voor werkgevers voor het aannemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 5 juni 2012 Wetsvoorstel verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd en wetsvoorstel bonussen voor werkgevers voor het aannemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers - 33290-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Moties en toezeggingen m.b.t. kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 4 juni 2012 Moties en toezeggingen m.b.t. kinderopvang - 31322-189

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen i.v.m. het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en i.v.m. het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag (33212) op 5 juni 2012

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 11 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33277-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 29 mei 2012 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets) - 33277

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 8 juni 2012 Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014 - 33294

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 4 juli te 14.00 uur.