Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 19 december 2012

Gepubliceerd: 20 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2011A05397
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=08f25d60-fb76-4086-905b-c550ba9e8ae4&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20voor%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%2019%20december%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32317, 32317, 32317, 22112, 22112, 33033, 19637, 29838, 29344, 29270, 31839, 24587, 24077, 29517, 29517, 29628, 29628, 27529, 33033, 26643, 29279, 29628, 32842, 33502, 32203

Inhoud


EU-stafnotitie Workshop over Civiel recht d.d. 23 januari 2013 in Brussel

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, F.H. Mittendorff - 18 december 2012 EU-stafnotitie Workshop over Civiel recht d.d. 23 januari 2013 in Brussel - 2012Z22398

Besluit: Leden wordt verzocht nog deze week kenbaar te maken of zij aan de workshop willen deelnemen.

Voorstel opzet rondetafelgesprek herziening beslagverbod roerende zaken

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 13 december 2012 Voorstel opzet rondetafelgesprek herziening beslagverbod roerende zaken - 2012Z21857

Besluit: Met het voorstel wordt ingestemd.

Reactie op conflict tussen de ondernemingsraad en het bestuur van de Politieacademie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 12 december 2012 Reactie op conflict tussen de ondernemingsraad en het bestuur van de Politieacademie - 2012Z21739

Besluit: Door middel van een schiftelijke procedure op 12 december 2012 heeft de commissie besloten om de minister te verzoeken de Kamer voor het kerstreces te informeren over het conflict tussen de ondernemingsraad en het bestuur van de Politieacademie.

Algemeen overleg over ontruiming tentenkampen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 11 december 2012 Algemeen overleg over ontruiming tentenkampen - 2012Z21669

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 11 december 2012 heeft de commissie besloten om een algemeen overleg te voeren over de ontruiming van de tentenkampen nog voor het kerstreces.

Verzoek Stichting We Smoke tot aanbieding petitie over cannabis, coffeeshops en de wietpas

Zaak: Brief derden - Stichting We Smoke te Terneuzen - 6 december 2012 Verzoek Stichting We Smoke tot aanbieding petitie over cannabis, coffeeshops en de wietpas - 2012Z21366

Besluit: Via een schriftelijke procedure op 7 december 2012 heeft de commissie besloten om de petitie van Stichting We Smoke over cannabis, coffeeshops en de wietpas op dinsdag 11 december in ontvangst te nemen.

Stand van zaken met betrekking tot het gebruik van discretionaire bevoegdheid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 19 december 2012 Stand van zaken met betrekking tot het gebruik van discretionaire bevoegdheid - 2012Z22519

Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid naar aanleiding van het gevraagde advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

Schriftelijke vragen over economische eigendomsrechten betrekken bij het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 19 december 2012 Schriftelijke vragen over economische eigendomsrechten betrekken bij het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen - 2012Z22518

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Ontwerpbesluit in verband met de verrekeningsbevoegdheid door de raad voor rechtsbijstand bij een proceskostenveroordeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 december 2012 Ontwerpbesluit in verband met de verrekeningsbevoegdheid door de raad voor rechtsbijstand bij een proceskostenveroordeling - 2012Z22362

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het eindrapport "Over Napijn en Nazorg"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 18 december 2012 Reactie op het eindrapport "Over Napijn en Nazorg" - 2012Z22429

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het rapport "Over napijn en nazorg" dat in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn is opgesteld.

Rapport van de Nationale Recherche over witwassen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP) - 18 december 2012 Rapport van de Nationale Recherche over witwassen - 2012Z22427

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal verzocht worden om het rapport van de Nationale Recherche over witwassen, inclusief beleidsreactie, aan de Kamer te doen toekomen.

Wetsvoorstel Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen (33185) als hamerstuk

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 18 december 2012 Wetsvoorstel Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen (33185) als hamerstuk - 2012Z22425

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Kosten van de tbs-klinieken

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV) - 18 december 2012 Kosten van de tbs-klinieken - 2012Z22424

Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal naar aanleiding van het krantenartikel "Veiligheid kost 13 miljard" in de Telegraaf worden verzocht de Kamer een nadere specificatie van de kosten van de tbs-klinieken te doen toekomen.

Ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP) - 18 december 2012 Ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners - 2012Z22418

Besluit: Het verzoek om de voorhangtermijn te stuiten wordt niet ingewilligd.

Reactie op het bericht dat Nederland in 2012 verantwoordelijk was voor het hosten van 17% van alle malware op internet

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 12 december 2012 Reactie op het bericht dat Nederland in 2012 verantwoordelijk was voor het hosten van 17% van alle malware op internet - 2012Z21765

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het bericht dat Nederland in 2012 verantwoordelijk was voor het hosten van 17% van alle malware op internet.

Toezegging tijdens AO JBZ-Raad over de toepassing van de richtlijn gezinshereniging in een individuele zaak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 december 2012 Toezegging tijdens AO JBZ-Raad over de toepassing van de richtlijn gezinshereniging in een individuele zaak - 32317-146

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schengenvoorstellen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 december 2012 Schengenvoorstellen - 32317-145

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over JBZ-Raad op 5 december 2012.

Toezegging 24 oktober 2012 over Europees voorstel voor raadpleging EURODAC bij strafrechtelijke onderzoeken

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 december 2012 Toezegging 24 oktober 2012 over Europees voorstel voor raadpleging EURODAC bij strafrechtelijke onderzoeken - 32317-147

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over Eurodac op 31 januari 2013.

Fiche: Mededeling deelname EU aan de Groep van staten tegen corruptie (Greco) van de Raad van Europa

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 30 november 2012 Fiche: Mededeling deelname EU aan de Groep van staten tegen corruptie (Greco) van de Raad van Europa - 22112-1517

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de informele JBZ-raad op 16 januari 2013.

Fiche: Mededeling EU raamwerk online gokken

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 30 november 2012 Fiche: Mededeling EU raamwerk online gokken - 22112-1516

Besluit: Reeds besloten over dit fiche een schriftelijke overleg te voeren (inbrengdatum 20 december 2012).

Afschrift van de brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer inzake de onderhandelingen over de verordening voor het Europees Grensbewakingsysteem (Eurosur)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 november 2012 Afschrift van de brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer inzake de onderhandelingen over de verordening voor het Europees Grensbewakingsysteem (Eurosur) - 2012Z20793

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg over de informele JBZ-raad op 16 januari 2013.

Legaal wapenbezit: screeningsinstrument

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2012 Legaal wapenbezit: screeningsinstrument - 33033-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Antecedentenverklaring bij eerste verblijfsaanvraag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 december 2012 Overleggen van een antecedentenverklaring van het land van herkomst bij een eerste verblijfsaanvraag - 19637-1594

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het vreemdelingen- en asielbeleid.

Beantwoording brief commissie m.b.t. beschermingsprogramma’s voor getuigen bij internationale tribunalen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10 december 2012 Beantwoording brief commissie m.b.t. beschermingsprogramma’s voor getuigen bij internationale tribunalen - 33400-VI-75

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vraag van het lid Oskam over de aanwijzing van settopboxen in het thuiskopiebesluit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10 december 2012 Beantwoording vraag van het lid Oskam over de aanwijzing van settopboxen in het thuiskopiebesluit - 29838-60

Besluit: Betrokken bij het tweeminutendebat over het verslag van het algemeen overleg over auteursrechten op 11 december 2012.

Terugkeer van gezinnen vanuit gezinslocaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10 december 2012 Terugkeer van gezinnen vanuit gezinslocaties - 29344-107

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het vreemdelingen- en asielbeleid.

Afschrift van het antwoord op de brief van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers inzake publicatie Europese aanbesteding Vertaaldiensten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 12 december 2012 Slechte situatie in de tolken- en vertalersbranche - 2012Z21743

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op stukken van het Platform Zelfstandige Ondernemers, de Vereniging van Letterkundigen, de Vereniging SIGV-Gerechtstolken en Juridische Vertalers en de Vereniging Registergroep van Tolken en Vertalers met betrekking tot de aanbesteding van vertaaldiensten.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 december 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers inzake publicatie Europese aanbesteding Vertaaldiensten - 2012Z21150

Besluit: Zie onderstaand besluit.

Reactie op de motie van het lid Van der Staaij c.s. (33400-VI, nr. 66) over 24uurs nazorg bij Stichting DOOR, Exodus, Moria en Ontmoeting (DEMO)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 4 december 2012 Reactie op de motie van het lid Van der Staaij c.s. (33400-VI, nr. 66) over 24uurs nazorg bij Stichting DOOR, Exodus, Moria en Ontmoeting (DEMO) - 29270-73

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie op het rapport van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman over ondertoezichtstellingen bij omgangsproblemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 december 2012 Uitstel toezending Kabinetsreactie op het rapport van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman over ondertoezichtstellingen bij omgangsproblemen - 31839-260

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Capaciteit justitiële jeugdinrichtingen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 november 2012 Capaciteit justitiële jeugdinrichtingen - 24587-480

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over justitiële jeugdinrichtingen op 19 december 2012.

Beantwoording verzoek commissie inzake Referenda Verenigde Staten over legaliseren wiet

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 december 2012 Beantwoording verzoek commissie inzake Referenda Verenigde Staten over legaliseren wiet - 24077-297

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over de clubpas op 13 december 2012.

Informatievoorziening multidisciplinaire ICT projecten in het veiligheidsdomein

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 december 2012 Informatievoorziening multidisciplinaire ICT projecten in het veiligheidsdomein - 29517-68

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg op 12 december 2012.

WODC-onderzoek naar anonimiteit in het strafproces

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 december 2012 WODC-onderzoek naar anonimiteit in het strafproces - 33400-VI-76

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen waartoe reeds is besloten; het algemeen overleg plannen.

Rapportage Inspecties over treinbotsing Amsterdam op 21 april 2012

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 december 2012 Rapportage Inspecties over treinbotsing Amsterdam op 21 april 2012 - 29517-67

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg op 12 december 2012.

Inrichtingsplan en realisatieplan nationale politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 december 2012 Inrichtingsplan en realisatieplan nationale politie - 29628-346

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen.

Rapport Interne Onderzoeken Politie 2011

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 december 2012 Aanbieding van het rapport Interne Onderzoeken Politie 2011 - 29628-345

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen.

Toezegging over de situatie ten aanzien van de hacker van het Groene Hart Ziekenhuis

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 december 2012 Toezegging over de situatie ten aanzien van de hacker van het Groene Hart Ziekenhuis - 27529-117

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie over "Thuiscontroles bij houders van een wapenvergunning"

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 december 2012 Reactie op verzoek commissie over "Thuiscontroles bij houders van een wapenvergunning" - 33033-11

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over het schietindicent Alphen aan den Rijn op 6 december 2012.

Verzoek De Vos & Partners Advocaten N.V. om aandacht voor griffiekosten in faillissement

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 december 2012 Verzoek De Vos & Partners Advocaten N.V. om aandacht voor griffiekosten in faillissement - 2012Z21116

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen.

Reactie op het verzoek Gesthuizen n.a.v. het bericht "hackers richten pijlen op kerncentrales"

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 december 2012 Reactie op het verzoek Gesthuizen n.a.v. het bericht "hackers richten pijlen op kerncentrales" - 26643-261

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over cyber security strategie op 6 december 2012.

Rapport Aangifteproces van de Raad voor de Rechtshandhaving

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 november 2012 Rapport Aangifteproces van de Raad voor de Rechtshandhaving - 29279-157

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen.

Verzuimcijfers politie 2011

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 november 2012 Verzuimcijfers politie 2011 - 29628-344

Besluit: Algemeen overleg over politieonderwerpen van vier uur voeren en onderhavige brief daarvoor agenderen.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 13 december 2012 Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten - 2012Z21897

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; de wetsvoorstellen op het terrein van immigratie en asiel zullen worden toegevoegd aan het overzicht.

Schriftelijke reactie op gestelde vragen tijdens de plenaire behandeling op 17 april 2012 inzake het wetvoorstel tot wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt (32842)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 december 2012 Schriftelijke reactie op gestelde vragen tijdens de plenaire behandeling op 17 april 2012 inzake het wetvoorstel tot wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt (32842) - 32842-13

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt (32842).

Verdrag Verenigde Staten van Amerika inzake samenwerking op het terrein van wetenschap en technologie betreffende binnenlandse en burgerlijke veiligheidsaangelegenheden

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 10 december 2012 Mededeling voorlopig toepassing Verdrag Verenigde Staten van Amerika inzake samenwerking op het terrein van wetenschap en technologie betreffende binnenlandse en burgerlijke veiligheidsaangelegenheden - 33502-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 december 2012 Nota van wijziging - 33400-VI-74

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 december 2012 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht - 33498

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 7 februari 2013.

Brief van het lid Schouw in verband met de overname van de verdediging van het initiatiefwetsvoorstel 32203 (vervallen verbod op godslastering)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 5 december 2012 Brief van het lid Schouw in verband met de overname van de verdediging van het initiatiefwetsvoorstel 32203 (vervallen verbod op godslastering) - 32203-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.