Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 21 november 2012

Gepubliceerd: 23 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2011A05395
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6474a85c-1d78-4534-a6e2-2287fe6ec525&title=Besluitenlijst%20van%20de%20procedurevergadering%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20d.d.%2021%20november%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32317, 19637, 30573, 19637, 33032, 29452, 26643, 29279, 29628, 33460, 31734, 33112

Inhoud


Taakverdeling jeugd(zorg)beleidsdossier

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 15 november 2012 Taakverdeling jeugd(zorg)beleidsdossier - 2012Z19433

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-stafnotitie selectie Europese prioriteiten Immigratie en Asiel 2013

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 8 november 2012 Europese prioriteiten 2013 Immigratie en Asiel - 2012Z19060

Besluit: De lijst van Europese prioriteiten JBZ (Immigratie en Asiel) worden conform voorstel vastgesteld.

EU-stafnotitie selectie Europese prioriteiten Veiligheid en Justitie 2013 - Groslijst

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, F.H. Mittendorff - 15 november 2012 EU-stafnotitie selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013 - Groslijst - 2012Z19494

Besluit: De lijst van Europese prioriteiten JBZ wordt conform voorstel vastgesteld.

Situatie rondom energiecentrale Electrabel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 9 november 2012 Situatie rondom energiecentrale Electrabel - 2012Z19120

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure d.d. 13 november 2012 heeft de commissie ingestemd met het voorstel een brief te vragen over de situatie rondom Electrabel.

Verzoek ontvangst Italiaanse parlementaire delegatie op 5 december 2012 ten behoeve van procedurevergadering Veiligheid en Justitie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, D.S. Nava - 21 november 2012 Verzoek ontvangst Italiaanse parlementaire delegatie op 5 december 2012 ten behoeve van procedurevergadering Veiligheid en Justitie - 2012Z19981

Besluit: De commissie is niet in de gelegenheid om de Italiaanse delegatie te ontvangen op 5 december 2012.

Aanhangige wetsvoorstellen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 21 november 2012 Aanhangige wetsvoorstellen - 2012Z19975

Besluit: De griffier zal bij het ministerie nagaan wanneer de Kamer wordt geïnformeerd over de voornemens van het nieuwe kabinet met betrekking tot de aanhangige wetsvoorstellen.

Gescheiden behandeling van asiel- en vreemdelingenzaken en overige JBZ-onderwerpen in het algemeen overleg over JBZ-raad

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 21 november 2012 Gescheiden behandeling van asiel- en vreemdelingenzaken en overige JBZ-onderwerpen tijdens de algemeen overleggen over de JBZ-raad - 2012Z19973

Besluit: De gescheiden behandeling van asiel- en vreemdelingenzaken en overige JBZ-onderwerpen in het algemeen overleg over de JBZ-Raad wordt gehandhaafd.

Behandeling van de Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen (33368)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 21 november 2012 Behandeling van de Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen (33368) - 2012Z19971

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, onder voorbehoud, voor week 48.
Besluit: Na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen (33368) zal via een schriftelijke procedure worden vastgesteld of het wetsvoorstel gereed is voor plenaire behandeling.

Reactie op motie-De Wit ingediend tijdens de behandeling van de Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken (33108)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP) - 21 november 2012 Reactie op motie-De Wit ingediend tijdens de behandeling van de Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken (33108) - 2012Z19964

Besluit: De minister zal worden gerappelleerd met betrekking tot de uitvoering van de aangenomen motie-De Wit (Kamerstuk 33108, nr. 14).

Faillissementsfraude

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP) - 21 november 2012 Faillissementsfraude - 2012Z19961

Besluit: Het lid Gesthuizen zal worden verzocht een nadere uitwerking van (de inhoud van) te verstrekken van de naar de minister te sturen brief over faillissementsfraude. Na ommekomst van de toelichting zal via een schriftelijke procedure de inhoud van de brief aan de minister worden vastgesteld.

Planning op korte termijn van eerder uitgestelde werkbezoeken van de voormalige commissie Immigratie en Asiel aan de Dienst Terugkeer & Vertrek en de 1F-unit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 15 november 2012 Planning op korte termijn van eerder uitgestelde werkbezoeken van de commissie (I&A) aan de DT&V en de 1F-unit van de IND - 2012Z19512

Besluit: Werkbezoeken organiseren na het kerstreces.

Algemeen overleg over de clubpas

Zaak: Overig - griffier, D.S. Nava - 15 november 2012 Algemeen overleg over de clubpas - 2012Z19516

Besluit: Algemeen overleg voeren nog voor het Kerstreces.
Besluit: De minister zal worden verzocht om de bij de regeling van werkzaamheden gevraagde informatie zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.

Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Veiligheid en Justitie

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 1 november 2012 Aandachtspunten bij de begroting 2013 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie - 33400-VI-7

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling en/of het algemeen overleg over politieonderwerpen.

Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 25 en 26 oktober 2012 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 november 2012 Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 25 en 26 oktober 2012 te Luxemburg - 32317-143

Besluit: Agenderen voor voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 5 december 2012.

Psychische problemen en suïcide bij vreemdelingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 oktober 2012 Psychische problemen en suïcide bij vreemdelingen - 19637-1585

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vragen Schouw tijdens de procedurevergadering van de Algemene Commissie voor I&A over de driemaandelijkse voortgangsrapportage INDiGO

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 29 oktober 2012 Beantwoording vragen Schouw tijdens de procedurevergadering van de Algemene Commissie voor I&A over de driemaandelijkse voortgangsrapportage INDiGO - 30573-112

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Asielbeleid voor Iraanse christenen

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 2 november 2012 Asielbeleid voor Iraanse christenen - 19637-1590

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Reactie op de motie van lid Elissen c.s. (33000 VI, nr. 42) m.b.t. ambulances op de busbaan

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 november 2012 Reactie op de motie van lid Elissen c.s. (33000 VI, nr. 42) m.b.t. ambulances op de busbaan - 33400-XII-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarverslag College van Toezicht Auteursrecht 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 november 2012 Jaarverslag College van Toezicht Auteursrecht 2011 - 33400-VI-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op een brief betreffende auteursrechten van vertalers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 november 2012 Reactie op een brief betreffende auteursrechten van vertalers - 2012Z18925

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PbEU L 280) (33355).

Toezegging inzake onderzoek naar de situatie waarbij kinderen opgroeien in zogenoemde meeroudergezinnen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 november 2012 Toezegging inzake onderzoek naar de situatie waarbij kinderen opgroeien in zogenoemde meeroudergezinnen - 33032-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming deelname Rondetafelgesprek forensisch onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 november 2012 Toestemming deelname Rondetafelgesprek forensisch onderzoek - 2012Z19449

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie verplichte aangifte strafbare feiten in de tbs

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 13 november 2012 Evaluatie verplichte aangifte strafbare feiten in de tbs - 29452-155

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over tbs.

Crisisbeheersing in het digitale domein

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 november 2012 Crisisbeheersing in het digitale domein - 26643-258

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de voortgang van de nationale cyber security strategie op 6 december 2012.

Kritische deskundigen geweerd uit rechtszaal

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 november 2012 Kritische deskundigen geweerd uit rechtszaal - 29279-154

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

Verminderde bereikbaarheid alarmnummer 112 op 31 oktober 2012

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 november 2012 Verminderde bereikbaarheid alarmnummer 112 op 31 oktober 2012 - 29628-337

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg op 12 december 2012.

Reactie op de brief van The Maastricht Forensic Institute (TMFI)inzake de toekomst van het forensisch onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 november 2012 Reactie op de brief van The Maastricht Forensic Institute (TMFI)inzake de toekomst van het forensisch onderzoek - 33400-VI-8

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de toekomst van forensisch onderzoek op 20 december 2012.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 14 november 2012 Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten - 2012Z19291

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en Montenegro ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 31 oktober 2012 Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en Montenegro ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven - 33460-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 november 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 - 33400-VI-10

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting.

Zaak: Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 - 33400-VI

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Intrekking wetsvoorstel 31734 wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen PNR-Overeenkomst 2007

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 november 2012 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 31734-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nota van wijziging inzake aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomenheden

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 november 2012 Nota van wijziging - 33429-(R1988)-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel van wet van het lid Helder tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met onder andere de verruiming van de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV) - 17 april 2012 Voorstel van wet van het lid Helder tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met onder andere de verruiming van de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging - 33234

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 24 januari 2013.

33112 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201x (verruiming fouilleerbevoegdheden)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 november 2012 Tweede nota van wijziging - 33112-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.