Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 7 november 2012

Gepubliceerd: 8 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2011A05394
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4c2e5252-0d0c-42c9-8c3f-800be418e338&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20V%20en%20J%20van%207%20november%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32317, 32317, 32761, 29838, 24587, 31839, 29452, 29279, 32761, 29628, 29628, 29628, 29911, 29628, 33108, 32527, 33054, 29838, 33012

Inhoud


Voorstel opzet rondetafelgesprek over dataprotectie

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 1 november 2012 Voorstel opzet rondetafelgesprek over dataprotectie - 2012Z18571

Besluit: Het voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld.

EU-stafnotitie: Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013 - Groslijst

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, F.H. Mittendorff - 1 november 2012 EU-stafnotitie: Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013 - Groslijst - 2012Z18549

Besluit: De leden zal worden verzocht hun prioriteiten (prioritair, subsidiariteitstoets en behandelvoorbehoud) uiterlijk 14 november 2012 te 12.00 uur door te geven.

Verslag interparlementaire conferentie over gegevensbescherming te Brussel op 9-10 oktober 2012

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 30 oktober 2012 Verslag interparlementaire conferentie over gegevensbescherming te Brussel op 9-10 oktober 2012 - 2012Z18394

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg over bescherming van persoonsgegevens.

Voorstel van de VVD en de PvdA om de algemeen overleggen over Politieonderwerpen op 1 november 2012 en over de Clubpas op 8 november 2012 uit te stellen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 30 oktober 2012 Voorstel van de VVD en de PvdA om de algemeen overleggen over Politieonderwerpen op 1 november 2012 en over de Clubpas op 8 november 2012 uit te stellen - 2012Z18389

Besluit: Door middel van een schiftelijke procedure d.d. 31 oktober 2012 heeft de commissie besloten de algemeen overleggen over politieonderwerpen en de clubpas tot nader order uit te stellen.

Rappel beantwoording vragen van het lid Recourt inzake dna afname bij jeugdigen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 7 november 2012 Rappel beantwoording vragen van het lid Recourt inzake dna afname bij jeugdigen - 2012Z18943

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de uitkomsten van het onderzoek naar de vraag of vaker DNA wordt afgenomen bij minderjarigen dan bij meerderjarigen omdat minderjarigen vaker een (pedagogische) taakstraf krijgen naar de Kamer te sturen. Verwezen zij naar schriftelijke vragen van het lid Recourt; Tweede Kamer 2010-2011, aanhangsel handelingen nr. 3219 en 2011-2012, aanhangsel handelingen nr. 2571.

Verzoek Stichting H.I.J.O.S. Nederland i.s.m. Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden voor een aanbieding van een petitie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M.A.M. de Wit (SP) - 7 november 2012 Verzoek Stichting H.I.J.O.S. Nederland i.s.m. Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden voor een aanbieding van een petitie - 2012Z18942

Besluit: De petitie zal op 13 november 2012 in ontvangst worden genomen.

Referendum Verenigde Staten over legaliseren wiet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 7 november 2012 Referendum Verenigde Staten over legaliseren wiet - 2012Z18894

Besluit: De minister en de ambassadeur van de Verenigde Staten zal worden verzocht een reactie te geven op het bericht dat in twee staten in de Verenigde Staten van Amerika bij referendum is besloten wiet te legaliseren. Daarbij wordt verzocht aandacht te besteden aan de het verband van deze ontwikkelingen met de thans geldende internationale verdragen.

Verzoek om een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie omtrent de huisvesting van de Hoge Raad in het toekomstige pand

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 5 november 2012 Verzoek om een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie omtrent de huisvesting van de Hoge Raad in het toekomstige pand - 2012Z18751

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer nader te informeren over de nieuwe huisvesting van de Hoge Raad gelet op het uitgangspunt dat sprake moet zijn van een algemeen efficiënt huisvestingsbeleid.

Brief over de stand van zaken van de aanpak van massagesalons ten behoeve van de begrotingsbehandeling

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) - 1 november 2012 Brief over de stand van zaken van de aanpak van massagesalons ten behoeve van de begrotingsbehandeling - 2012Z18622

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer vóór de plenaire behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie nader te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van misstanden en uitbuiting bij Chinese massagesalons. Daarbij wordt de minister de tevens verzocht de hierover gestelde schriftelijke vragen van de leden Marcouch en Hilkens te betrekken en in te gaan op de vraag in hoeverre opschorting van de behandeling van de Prostitutiewet door de Eerste Kamer de aanpak van deze salons belemmert.

Brief aan bewindspersoon van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met korting op bijstandsuitkering slachtoffers misbruik RKK vanwege ontvangen compensatie geleden schade

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 1 november 2012 Brief aan bewindspersoon van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met korting op bijstandsuitkering slachtoffers misbruik RKK vanwege ontvangen compensatie geleden schade - 2012Z18600

Besluit: De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal, in overleg met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, worden verzocht de Kamer nader te informeren over berichtgeving dat gemeentes slachtoffers van misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk korten op een bijstandsuitkering wanneer zij compensatie ontvangen voor geleden schade (niet zijnde compensatie voor gederfde inkomsten). Daarbij verzoekt de commissie tevens in te gaan op het feit dat er sprake zou zijn van verschillend beleid tussen gemeentes.

Algemeen overleg politieonderwerpen nog vóór de begrotingsbehandeling

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 31 oktober 2012 Algemeen overleg politieonderwerpen nog vóór de begrotingsbehandeling - 2012Z18495

Besluit: Het algemeen overleg over politieonderwerpen zal opnieuw worden ingepland, indien mogelijk vóór de plenaire behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie.

Reactie op bericht van ICS-CERT dat hackers zich richten op Scada-systemen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 29 oktober 2012 Reactie op bericht van ICS-CERT dat hackers zich richten op Scada-systemen - 2012Z18282

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het nieuwsbericht van 26 oktober 2012 van webwereld.nl dat hackers hun pijlen richten op kerncentrales. De commissie ziet deze reactie graag tegemoet voor het algemeen overleg over de voortgang Nationale Cyber Security Strategie op 29 november 2012.

Beantwoording vragen commissie m.b.t. het EU voorstel voor de richtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 oktober 2012 Reactie op het EU voorstel voor de richtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt - 32317-141

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over JBZ-Raad van 25 en 26 oktober op 24 oktober 2012.

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 25-26 oktober 2012

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 oktober 2012 Geannoteerde agenda JBZ-Raad 25-26 oktober 2012 - 32317-140

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 25 en 26 oktober 2012 op 24 oktober 2012.

Onderhandelingen verordening en richtlijn gegevensbescherming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 oktober 2012 Stand van zaken over de onderhandelingen over de Algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging - 32761-44

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over bescherming van persoonsgegevens.
Besluit: De bewindspersonen zal een reactie van de commissie worden gestuurd met betrekking tot de gang van zaken bij de toezending van stukken gedurende het afgelopen algemeen overleg over de JBZ-raad.

Rapport ‘Flexible Copyright’ en het advies ‘Een flexibele regeling voor user-generated content’ van de Commissie Auteursrecht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 oktober 2012 Rapport ‘Flexible Copyright’ en het advies ‘Een flexibele regeling voor user-generated content’ van de Commissie Auteursrecht - 29838-55

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg auteursrechten op 22 november 2012.

Inspectierapport JJI Den Hey-Acker en beleidsreactie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 oktober 2012 Inspectierapport JJI Den Hey-Acker en beleidsreactie - 24587-477

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over justitiële jeugdinrichtingen, waartoe reeds is besloten; algemeen overleg plannen.

Budgettaire korting in de justitiële jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 oktober 2012 Budgettaire korting in de justitiële jeugdzorg - 31839-249

Besluit: De algemene commissie Jeugdzorg verzoeken het voortouw over te nemen, mede gelet op het feit dat deze commissie op 3 december 2012 een wetgevingsoverleg houdt over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J.

Ongeoorloofde afwezigheid van tbs-gestelden in 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 oktober 2012 Ongeoorloofde afwezigheid van tbs-gestelden in 2011 - 29452-154

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.

Rapport Proceskostenveroordeling in strafzaken

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 oktober 2012 Rapport Proceskostenveroordeling in strafzaken - 29279-153

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

WODC-rapport Gegevensuitwisseling door toezichthouders

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 oktober 2012 Aanbieding WODC-rapport Gegevensuitwisseling door toezichthouders - 32761-43

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de bescherming van persoonsgegevens.

Voortgangsbericht vorming Nationale Politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 oktober 2012 Voortgangsbericht vorming Nationale Politie - 29628-336

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over politieonderwerpen.
Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer tijdig het vastgestelde inrichtingsplan Nationale Politie toe te sturen. De commissie verzoekt daarbij ook in te gaan op de reactie van de politiebonden op het voornoemd plan, alsmede nader in te gaan op het boek “Het Nationale Politiekorps” van de heer prof. dr. C. Fijnaut in relatie tot het inrichtingsplan.

Uitvoering van de motie Kuiken en Berndsen over een onderzoek naar politieagenten met PTSS (29 628, nr. 306)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 oktober 2012 Uitvoering van de motie Kuiken en Berndsen over een onderzoek naar politieagenten met PTSS (Kamerstuk 29 628, nr. 306) - 29628-335

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen.
Besluit: Het algemeen overleg over politieonderwerpen wordt zo mogelijk gepland voor de plenaire begrotingsbehandeling Veiligheid en Justitie.

Voorlopige gunning nieuw dienstpistool politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 oktober 2012 Voorlopige gunning nieuw dienstpistool politie - 29628-334

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op berichtgeving in het NRC over een in april van dit jaar op non-actief gestelde advocaat-generaal

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 oktober 2012 Reactie op berichtgeving in het NRC over een in april van dit jaar op non-actief gestelde advocaat-generaal - 33400-VI-6

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vastgesteld op 15 november 2012.

Jaarverslag over 2011 van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijke Informatie- en Expertise Centrum (LIEC)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 oktober 2012 Jaarverslag over 2011 van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijke Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) - 29911-72

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Problemen in de meldkamer Gelderland-Zuid

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 oktober 2012 Problemen in de meldkamer Gelderland-Zuid - 29628-333

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid, cisisbeheersing en brandweerzorg op 21 november 2012.

Beantwoording vraag over de hardheidsclausule tijdens plenaire behandeling op 10 oktober 2012 van het wetsvoorstel Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 oktober 2012 Beantwoording vraag over de hardheidsclausule tijdens plenaire behandeling op 10 oktober 2012 van het wetsvoorstel Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken - 33108-16

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33108-16

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 19 oktober 2012 Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden) - 2012Z17649

Besluit: Het overzicht van prioritaire wetsvoorstellen blijft ongewijzigd.
Besluit: De griffie zal worden verzocht mogelijke data door te geven voor een wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel tot Wijziging van boek 2 BW en de Wft in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen (32512).
Besluit: De beslissing over het al dan niet voeren van een algemeen overleg over de clubpas wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 oktober 2012 Intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee. - 32527-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32527-7

Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap) (33054)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 30 oktober 2012 Tweede nota van wijziging - 33054-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33054-8

Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 oktober 2012 Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht) - 33455

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 24 januari 2013.

Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming van de arrondissementen Gelderland en Overijssel

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 oktober 2012 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming van de arrondissementen Gelderland en Overijssel - 33451

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 november 2012.

Besluit van 23 oktober 2012 inzake het thuiskopiestelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 oktober 2012 Besluit van 23 oktober 2012 inzake het thuiskopiestelsel - 29838-54

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over auteursrechten op 22 november 2012.

Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard (33012)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 oktober 2012 Tweede nota van wijziging - 33012-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33012-8

Wijziging van de Wet Justitie-subsidies onder meer in verband met de inwerkingtreding van de Aanwijzigingen voor subsidieverstrekking

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 oktober 2012 Wijziging van de Wet Justitie-subsidies onder meer in verband met de inwerkingtreding van de Aanwijzigingen voor subsidieverstrekking - 33439

Besluit: Blanco verslag uitbrengen.