Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 oktober 2012

Gepubliceerd: 25 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2011A05393
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2de60d96-ae18-47a5-9bc1-8dd7c8f6856b&title=Besluitenlijst%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20van%2024%20oktober%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 24077, 32175, 32320, 28684, 33071, 29628, 31015, 28638, 29754, 24077, 29628, 33032, 32840, 29937, 30037, 30538, 33295, 33295

Inhoud


Voorstel opzet rondetafelgesprek over de toekomst van forensisch onderzoek

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 18 oktober 2012 Voorstel opzet rondetafelgesprek over de toekomst van forensisch onderzoek - 2012Z17622

Besluit: Het voorstel wordt aangepast en vastgesteld.

Gesprek met de Raad voor de rechtspraak

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, D.S. Nava - 24 oktober 2012 Gesprek met de Raad voor de rechtspraak - 2012Z18000

Besluit: Het periodieke gesprek met de Raad voor de rechtspraak zal nog voor het kerstreces worden gepland.

Rappel inzake reactie op brief van de Vereniging Voor Nader Onderzoek Rechtspleging (VVNOR) over benoeming van deskundigen in civiele zaken door raadsherenvan gerechtshof Den Haag

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 24 oktober 2012 Rappel inzake reactie op brief van de Vereniging Voor Nader Onderzoek Rechtspleging (VVNOR) over benoeming van deskundigen in civiele zaken door raadsheren van gerechtshof Den Haag - 2012Z17930

Besluit: De minister zal worden gerappelleerd met betrekking tot de gevraagde reactie op de brief van de Vereniging voor Nader Onderzoek Rechtspleging (VVNOR).

Thuiscontroles bij houders van een wapenvergunning

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 24 oktober 2012 Thuiscontroles bij houders van een wapenvergunning - 2012Z17929

Besluit: De minister zal ten behoeve van het algemeen overleg over het schietinscident Alphen aan den Rijn op 6 december 2012 worden verzocht een reactie te geven op het bericht in de media van over het aantal thuiscontroles bij houders van wapenvergunning.

Rondetafelgesprek over dataprotectie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 22 oktober 2012 Verzoek om een rondetafelgesprek over dataprotectie te houden - 2012Z17699

Besluit: Rondetafelgesprek voeren over dataprotectie; de leden zal worden verzocht aanvullende suggesties te doen voor uit te nodigen personen/organisaties.

Reactie van het kabinet en van de Raad voor de rechtspraak op het boek van mr. R. Korver over de positie van slachtoffers in ons strafbestel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 15 oktober 2012 Reactie van het kabinet en van de Raad voor de rechtspraak op het boek van mr. R. Korver over de positie van slachtoffers in ons strafbestel - 2012Z17444

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht een reactie te geven op de aanbevelingen en conclusies in het boek van mr. Richard Korver over de positie van slachtoffers in het Nederlands strafbestel.
Besluit: De Raad voor de rechtspraak zal worden verzocht een reactie te geven op de aanbevelingen en conclusies in het boek van mr. Richard Korver over de positie van slachtoffers in het Nederlands strafbestel.

Reactie op het bericht dat de politie onvoldoende capaciteit zou hebben voor de aanpak van de georganiseerde misdaad

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 15 oktober 2012 Reactie het bericht dat de politie onvoldoende capaciteit zou hebben voor de aanpak van de georganiseerde misdaad - 2012Z17439

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het bericht dat de politie onvoldoende capaciteit heeft voor de aanpak van de georganiseerde misdaad.

Toezeggingen uit het drugsdebat en over nog openstaande toezegging uit het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2012 Toezeggingen uit drugsdebat en over nog openstaande toezegging uit het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit - 24077-288

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de clubpas op 8 november 2012.

Plan van aanpak preventie huwelijksdwang

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 3 juli 2012 Plan van aanpak preventie huwelijksdwang - 32175-35

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het westvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking (32840).

Kosten notariële tussenkomst koop onroerende zaken

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 oktober 2012 Kosten notariële tussenkomst koop onroerende zaken - 32320-5

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen.

Invulling aan de gedane toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg inzake BES-aangelegenheden van 6 februari 2012

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 september 2012 Invulling aan de gedane toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg inzake BES-aangelegenheden van 6 februari 2012 - 33000-IV-80

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Eerste monitorrapportage (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 oktober 2012 Eerste monitorrapportage (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk - 33400-VI-5

Besluit: De Stichting Beheer & Toezicht zal worden verzocht een reactie op de conclusies en aanbevelingen in de eerste monitorrapportage van de Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk aan de commissie te doen toekomen.
Besluit: Gesprek voeren met de Commissie onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk na ommekomst van de reacties van de Bisschoppenconferentie, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en de Stichting Toezicht & Beheer op de monitorrrapportage.
Besluit: Algemeen overleg voeren nadat het gesprek met de Commissie onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk heeft plaatsgevonden.

Wetgeving bestrijding cybercrime

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 oktober 2012 Wetgeving bestrijding cybercrime - 28684-363

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de nationale cyber security strategie op 29 november 2012.

Informatie over intrekking wetsvoorstel 33 071 inzake verhoging griffierechten

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 oktober 2012 Informatie over wetsvoorstel 33 071 inzake verhoging griffierechten - 33071-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsreactie op uitkomsten onderzoek Inspectie Veiligheid en Justitie nav storing 112 van juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 oktober 2012 Beleidsreactie op uitkomsten onderzoek Inspectie Veiligheid en Justitie nav storing 112 van juni 2012 - 29628-332

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg op 21 november 2012.

Berichtgeving over de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 oktober 2012 Berichtgeving over de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie - 33400-VI-4

Besluit: De minister zal worden verzocht nadere informatie te verstrekken.

Literatuurscan Oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 oktober 2012 Literatuurscan Oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties - 31015-82

Besluit: De uitkomsten van de onderzoekverkenningen afwachten.

Doorstroming van slachtoffers van mensenhandel in de opvang

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 oktober 2012 Doorstroming van slachtoffers van mensenhandel in de opvang - 28638-92

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie.

Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 oktober 2012 Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 30 - 29754-214

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de voortgangsrapportage contraterrorisme en -extremisme.

Rapport Coffeeshops in Nederland; aantallen en gemeentelijk beleid 1999–2011

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 oktober 2012 Rapport Coffeeshops in Nederland; aantallen en gemeentelijk beleid 1999–2011 - 24077-292

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de clubpas op 8 november 2012.

Reactie op verzoek van het lid Kooiman om een reactie op het boek “Het Nationale Politiekorps” van de heer Fijnaut

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 oktober 2012 Reactie op verzoek van het lid Kooiman om een reactie op het boek “Het Nationale Politiekorps” van de heer Fijnaut - 29628-331

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 1 november 2012.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 18 oktober 2012 Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten - 2012Z17590

Besluit: De Griffie zal worden verzocht de volgende prioritaire wetsvoorstellen in onderstaande volgorde plenair te agenderen: 1. Wet forensische zorg (32398); 2. Voortzetting van de behandeling van het voorstel van wet van de leden
Besluit: De wetsvoorstellen inzake de uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (33213) en inzake de goedkeuring van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (33328) zullen alsnog als hamerstuk worden aangemeld.

Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (33032)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 oktober 2012 Tweede nota van wijziging - 33032-8

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking (32840)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 oktober 2012 Tweede nota van wijziging - 32840-10

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 oktober 2012 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage - 29937-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Intrekken voorstel van wet Implementatie van het kaderbesluit 2003/80/JBZ van de Raad inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PbEG L 29) (Kamerstukken II 2004/05, 30 037)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 oktober 2012 Intrekken voorstel van wet Implementatie van het kaderbesluit 2003/80/JBZ van de Raad inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PbEG L 29) (Kamerstukken II 2004/05, 30 037) - 30037-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mededeling dat het intitiatief Recourt, Oskam en Segers over het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit wordt overgenomen door de leden Recourt, Oskam en Segers

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 8 oktober 2012 Mededeling dat het intitiatief Recourt, Oskam en Segers over het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit wordt overgenomen door de leden Recourt, Oskam en Segers - 30538-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomenheden

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 oktober 2012 Aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomenheden - 33429-(R1988)

Besluit: Blanco verslag uitbrengen.
Noot: Wetgevingsrapport reeds in uw bezit.

Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven (VVD) - 8 oktober 2012 Nota van wijziging - 33295-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven (VVD) - 8 oktober 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33295-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 7 juni 2012 Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer - 33295

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in de Engelse taal

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 5 oktober 2012 Wijziging van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in de Engelse taal - 33427

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 17 januari 2013.