Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 4 juli 2012

Gepubliceerd: 5 juli 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2011A05387
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0f297cb4-11c3-49b4-890d-5a954997305b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20van%204%20juli%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32317, 33033, 30072, 29628, 32761, 33126, 29628, 29517, 29517, 25124, 32761, 29754, 29754, 29628, 32450, 29517, 33054, 33054, 32873, 30519

Inhoud


Voorstel opzet rondetafelgesprek over de kroongetuige

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 28 juni 2012 Voorstel opzet rondetafelgesprek over de kroongetuige - 2012Z13177

Besluit: Het voorstel wordt aangepast en vervolgens vastgesteld.

Plan van aanpak parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 28 juni 2012 Plan van aanpak parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid - 2012Z13144

Besluit: Over het onderzoeksvoorstel is in de extra-procedurevergadering op 3 juli 2012 een besluit genomen.
Besluit: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal worden verzocht de Kamer voor 1 oktober 2012 een totaaloverzicht te sturen van alle lopende ICT-projecten bij de overheid.

Wetgevingsoverleg over initiatiefwetvoorstel-Coruz (30519) op 25 juni 2012

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C. Çörüz (CDA) - 18 juni 2012 Wetgevingsoverleg over initiatiefwetvoorstel-Coruz (30519) op 25 juni 2012 - 2012Z12229

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure d.d. 19 juni 2012 is besloten het initiatiefwetsvoorstel van het lid Coruz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar (30519) in een wetgevingsoverleg af te handelen op maandag 25 juni van 10 tot 16 uur.

EU-stafnotitie: Interparlementaire conferenties V&J in najaar 2012

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 2 juli 2012 EU-stafnotitie: Interparlementaire conferenties V&J in najaar 2012 - 2012Z13426

Besluit: Definitieve besluitvorming zal plaastvinden na ontvangst van de uitnodigingen, inclusief programma, voor de diverse conferenties.

Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemikddeling/mediation in burgelijke en handelszaken (33320)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 4 juli 2012 Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemikddeling/mediation in burgelijke en handelszaken (33320) - 2012Z13817

Besluit: De commissie is voornemens blanco verslag uit te brengen over wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemikddeling/mediation in burgelijke en handelszaken (33320), met als inbrengdatum voor het verslag 5 juli 2012, opdat nog voor het zomerreces over het wetsvoorstel kan worden gestemd.

Verzoek Ambassade van Roemenië om kennismakingsgesprek met vaste commissies voor Europese Zaken, Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel

Zaak: Brief derden - Ambassade van Roemenië (NL) te Den Haag - 4 juli 2012 Verzoek Ambassade van Roemenië om kennismakingsgesprek met vaste commissies voor Europese Zaken, Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel - 2012Z13795

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Kabinetsreactie op initiatiefnota van de leden De Mos, Van Dekken en Çörüz over maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast (33281)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R. de Mos (PVV) - 27 juni 2012 Kabinetsreactie op initiatiefnota van de leden De Mos, Van Dekken en Çörüz over maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast (33281) - 2012Z12987

Besluit: Notaoverleg voeren, bij voorkeur op een maandag in oktober 2012.
Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op de Initiatiefnota van de leden De Mos, Van Dekken en Cörüz over maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast (33281) alsmook de evaluatie van de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.

Initiatiefnota van de leden Van der Steur, Recourt en Berndsen over partneralimentatie

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 20 juni 2012 Initiatiefnota van de leden Van der Steur, Recourt en Berndsen over partneralimentatie - 33312

Besluit: Initiatiefwetsvoorstel afwachten.

EU-stafnotitie: Behandelprocedure inzake JBZ-raden 23-24 juli en 19-20 september 2012

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 26 juni 2012 EU-stafnotitie: Behandelprocedure inzake JBZ-raden 23-24 juli en 19-20 september 2012 - 2012Z12962

Besluit: Schriftelijk overleg voeren over de geannoteerde agenda van de informele JBZ-raad van 23-24 juli 2012 met als inbrengdatum dinsdag 17 juli te 12.00 uur.
Besluit: De bewindspersonen zal worden verzocht de geannoteerde agenda van de informele JBZ-raad van 23-24 juli 2012 uiterlijk dinsdag 10 juli 2012 en de antwoorden op de door de commissies gestelde vragen uiterlijk 22 juli aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: Schriftelijk overleg voeren over de geannoteerde agenda van de JBZ-raad van 19- 20 september met als inbrengdatum vrijdag 14 september te 12.00 uur.
Besluit: De bewindspersonen zal worden verzocht de geannoteerde agenda van de JBZ-raad van 19-20 september 2012 uiterlijk woensdag 12 september 2012 en de antwoorden op de door de commissies gestelde vragen uiterlijk 17 september te 16.00 uur aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: De voorzitter zal een vooraankondiging doen van een mogelijk VSO op 19 september 2012 tijdens de regeling van werkzaamheden op donderdag 5 juli 2012.

Verslag JBZ-Raad, 7 en 8 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 juni 2012 Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) van 7 en 8 juni 2012 - 32317-124

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de geannoteerde agenda van de informele JBZ-raad van 23-24 juli 2012.

EU-voorstel: Mededeling EU strategie bestrijden mensenhandel 2012-2016 (Engelstalige versie).

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 27 juni 2012 EU-stafnotitie: ‘EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016’ (COM(2012)286) - 2012Z13084

Besluit: Zie bovenstaande besluiten.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 21 juni 2012 EU-voorstel: Mededeling EU strategie bestrijden mensenhandel 2012-2016 - COM(2012)286. - 2012Z12628

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel inzake de implementatie van de richtlijn 2001/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel. de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (33309)
Besluit: Agenderen voor een in het najaar te voeren algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie.

Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 juni 2012 Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2011 - 33000-VI-103

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het bericht Van Toorenburg over het bericht dat deurwaarders opzettelijk tijdens EK wedstrijden tv's in beslag komen nemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 juni 2012 Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg inzake het bericht dat deurwaarders opzettelijk tijdens EK wedstrijden tv's in beslag komen nemen - 33000-VI-104

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Regulering dynamische schietsport

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 juni 2012 Regulering dynamische schietsport - 33033-8

Besluit: Geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg over het schietdrama Alphen aan den Rijn.

Statistisch overzicht internationale kinderontvoering 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 juni 2012 Statistisch overzicht internationale kinderontvoering 2011 - 30072-28

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek Kooiman n.a.v. de verminderde bereikbaarheid van het landelijk politienummer 0900-8844

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 juni 2012 Reactie op verzoek Kooiman n.a.v. de verminderde bereikbaarheid van het landelijk politienummer 0900-8844 - 29628-320

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van het lid Gesthuizen over het lekken van de gegevens van 6,5 miljoen mensen die bij LinkedIn zijn aangesloten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 juni 2012 Reactie op het verzoek van het lid Gesthuizen over het lekken van de gegevens van 6,5 miljoen mensen die bij LinkedIn zijn aangesloten - 32761-30

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over privacy/datalekken.

Resultaten onderzoek sterfgevallen Huize St. Joseph te Heel, 1952-1954

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 juni 2012 Resultaten onderzoek sterfgevallen Huize St. Joseph te Heel, 1952-1954 - 33000-VI-105

Besluit: Algemeen overleg voeren na ontvangst van de monitor commissie-Deetman.

Reactie op de motie Dijksma c.s. betreffende collectief schadeverhaal (33000 XIII, nr. 14) en claimcultuur in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 juni 2012 Reactie op de motie Dijksma c.s. betreffende collectief schadeverhaal (33000 XIII, nr. 14) en claimcultuur in Nederland - 33126-6

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen.

Concept-inrichtingsplan nationale politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 juni 2012 Concept-inrichtingsplan nationale politie - 29628-322

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Meldkamer van de toekomst en reactie op motie Hennis-Plasschaert c.s. over een spoedig besluit over het aantal meldkamers

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 juni 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de meldkamer van de toekomst en reactie op motie Hennis-Plasschaert c.s. over een spoedig besluit over het aantal meldkamers - 29517-61

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 februari 2012 Meldkamer van de toekomst en reactie op motie Hennis-Plasschaert c.s. over een spoedig besluit over het aantal meldkamers - 29517-58

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Beleidsreactie rapportage stand van zaken Verbetertrajecten C2000

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 juni 2012 Beleidsreactie rapportage stand van zaken Verbetertrajecten C2000 - 25124-70

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Reactie op verzoek Berndsen om informatie rond de Wet politiegegevens naar aanleiding van een CBP rapport

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 juni 2012 Reactie op verzoek Berndsen om informatie rond de Wet politiegegevens naar aanleiding van een CBP rapport - 32761-33

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 juni 2012 Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 29 - 29754-212

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de voortgangsrapportage Contraterrorisme en -Extremisme

Voortgangsrapportage Contraterrorisme en -Extremisme

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 juni 2012 Voortgangsrapportage Contraterrorisme en -Extremisme - 29754-213

Besluit: Algemeen overleg voeren.

Toezeggingen uit het AO Politie van 29 maart 2012 m.b.t. het bericht over getraumatiseerde agenten

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 juni 2012 Toezeggingen uit het AO Politie van 29 maart 2012 m.b.t. het bericht over getraumatiseerde agenten - 29628-321

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Organisatie bestuursrechtspraak

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 juni 2012 Organisatie bestuursrechtspraak - 32450-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Landelijk beeld van opkomsttijden en ontwikkeling van expertregio's

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 juni 2012 Landelijk beeld van opkomsttijden en ontwikkeling van expertregio's - 29517-60

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 20 juni 2012 Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling en aangevraagde (dertigleden)debatten - 2012Z12423

Besluit: De griffie zal worden verzocht de volgende prioritaire wetsvoorstellen in onderstaande volgorde plenair te agenderen: 1. Voortzetting van de behandeling van het voorstel van wet van de leden

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 juni 2012 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken - 33316

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 4 oktober 2012.

Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 juni 2012 Nota van wijziging - 33054-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33054-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 24 oktober 2011 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap) - 33054

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Derde nota van wijziging 32 873 Wijz. van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 juni 2012 Derde nota van wijziging 32 873 Wijz. van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b - 32873-20

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Tweede nota van wijziging voorstel van wet van het lid Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar (30519)

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, C. Çörüz (CDA) - 19 juni 2012 Tweede nota van wijziging - 30519-9

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel. de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PbEU L 101)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 18 juni 2012 Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel. de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PbEU L 101) - 33309

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 september 2012.

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 juni 2012 Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht) - 33308

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 september 2012.