Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 24 mei 2012

Gepubliceerd: 24 mei 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2011A05385
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ede07604-ea46-401e-b044-dbe90b6c4826&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EUZA%20d.d.%2024%20mei%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 22112, 22112, 23987, 21501, 21501

Inhoud


Werkbezoek Kroatië

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 22 mei 2012 Brief aan de ambassadeur van Kroatië in Nederland inzake uitstel van het voorgenomen werkbezoek aan Kroatië - 2012Z10278

Besluit: De brief wordt vastgesteld, aangevuld met het commissiebesluit onder agendapunt 18.

COSAC voorzittersconferentie op 8-9 juli in Limassol, Cyprus

Zaak: Overig - Organisatie, Europese Commissie - 8 mei 2012 Voorlopige programma COSAC voorzittersconferentie d.d. 8-9 juli in Limassol, Cyprus. - 2012Z09544

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Overig - Organisatie, Europese Commissie - 8 mei 2012 Uitnodiging van de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse en Europese Zaken (House of Representatives Cyprus) voor de COSAC voorzittersconferentie op 8-9 juli in Limassol, Cyprus - 2012Z09543

Besluit: De heer Van Bommel (ondervoorzitter) zal aan de voorzittersconferentie deelnemen.

Plenaire debatten vergaderingen Europese Raad tijdens eerste en tweede semester 2012

Zaak: Brief derden - Europese Raad te Brussels - 27 juni 2011 Plenaire debatten vergaderingen Europese Raad tijdens tweede semester 2012 - 2012Z01630

Besluit: De debatten plannen conform eerder besluit.

Kabinetsinzet Europese ontwerpbegroting 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 11 mei 2012 Kabinetsinzet Europese ontwerpbegroting 2013 - 21501-03-61

Besluit: De vaste commissie voor Financiën verzoeken het voortouw op deze brief over te nemen ten behoeve van de voorbespreking van de Raad Ecofin (Begrotingsraad).

Fiche MFK

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 17 april 2012 Stand van zaken van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader van de EU voor de periode 2014-2020 - 21501-20-628

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Informele RAZ/Voortgang MFK d.d. 31 mei.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 23 maart 2012 Fiche: Mededeling vereenvoudigingsagenda voor het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 - 22112-1384

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Informele RAZ/Voortgang MFK d.d. 31 mei.

Goedkeuring van het op 9 december 2011 te Brussel tot stand gekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (Trb.2012, 24)

Zaak: Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 27 februari 2012 Goedkeuring van het op 9 december 2011 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (Trb.2012, 24) - 33183-(R1975)

Besluit: De plenaire vergadering adviseren dit wetsvoorstel niet controversieel te verklaren.
Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken informeren over dit commissiebesluit en hem verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 30 mei a.s. aan de Kamer te zenden (opdat de commissie Europese Zaken in haar procedurevergadering van 7 juni kan besluiten omtrent de wijze van verdere behandeling van het wetsvoorstel).

Vooraankondiging bezoek ambtelijke delegatie van het Servische Ministerie van Justitie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, N. Albayrak (PvdA) - 24 mei 2012 Vooraankondiging gesprek met ambtelijke delegatie van het Servische Ministerie van Justitie. - 2012Z10448

Besluit: De formele uitnodiging of verzoek tot een gesprek afwachten.

Stand van zaken behandeling verzoek tot de oprichting van een parlementaire Nederlands-Poolse contactgroep in het Presidium

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. El Fassed (GroenLinks) - 24 mei 2012 Stand van zaken voorstel voor de oprichting van een contactgroep "Polen" - 2012Z10447

Besluit: De heer El Fassed vraagt naar de brief aangaande het oprichten van een Contactgroep Polen in de Tweede Kamer. De voorzitter antwoordt dat de brief in de procedurevergadering is besproken en ter verdere behandeling is doorgeleid naar het Presidium.

EU-voorstellen waarover geen BNC-fiche wordt opgesteld

Zaak: Overig - griffier, M. van Keulen - 5 april 2012 Verzoek om advies inzake (brief aan commissievoorzitters) over voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2012 waarover het kabinet voornemens is geen BNC-fiche te schrijven, inclusief motivatie - 2012Z07094

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 16 maart 2012 EU-voorstellen waarover geen BNC-fiche wordt opgesteld - 22112-1380

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 16 mei 2012 Toezending BNC-fiches - 2012Z10082

Besluit: Brief vaststellen en aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken verzenden.
Besluit: Deze 'BNC-fichevrijstellingsprocedure' evalueren ten behoeve van het nog te plannen algemeen overleg EU-informatievoorziening in het vierde kwartaal van 2012.

Verzoek van de Cie EU aan de MP, om de Kamer te informeren over de datum van het bezoek van de MP aan het Europees Parlement voor een algemeen debat over financieel-economische onderwerpen

Zaak: Brief regering - minister-president, M. Rutte - 22 mei 2012 Verzoek van de Cie EU aan de MP, om de Kamer te informeren over de datum van het bezoek van de MP aan het Europees Parlement voor een algemeen debat over financieel-economische onderwerpen - 2012Z10241

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding geannoteerde agenda van het Informele diner Europese Raad van 23 mei 2012 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 16 mei 2012 Aanbieding geannoteerde agenda van het Informele diner Europese Raad van 23 mei 2012 te Brussel - 2012Z10084

Besluit: Reeds behandeld in plenair debat d.d. 23 mei 2012.

Kabinetsappreciatie inzake de voortgangsrapportage onder het Monitoringsmechanisme voor Kroatië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 7 mei 2012 Kabinetsappreciatie inzake de voortgangsrapportage onder het Monitoringsmechanisme voor Kroatië - 23987-123

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 16 mei 2012.

EU-voorstel: Toezichtverslag over voorbereiding Kroatië op EU-toetreding COM(2012) 186

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 8 mei 2012 EU-voorstel: Toezichtverslag over voorbereiding Kroatië op EU-toetreding COM(2012) 186 - 2012Z09518

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 16 mei 2012.

Raad Algemene Zaken MFK

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 1 mei 2012 Aanbieding verslag van de Raad Algemene Zaken van 24 april 2012 - 21501-02-1149

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 16 mei 2012.

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 29 mei 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 11 mei 2012 Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 29 mei 2012 - 21501-02-1151

Besluit: Reeds behandeld bij het Algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 16 mei 2012.

Uitnodiging VNG voor presentatie onderzoek 'Lokale autonomie' d.d. 24 oktober 2012

Zaak: Brief derden - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te Den Haag - 14 mei 2012 Uitnodiging VNG voor presentatie onderzoek 'Lokale autonomie' d.d. 24 oktober 2012 - 2012Z10169

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging DID voor debat "Nieuwe generaties in de politieke arena" d.d. 25 mei 2012

Zaak: Brief derden - Democratie in Debat (DID) te Den Haag - 18 mei 2012 Uitnodiging DID voor debat "Nieuwe generaties in de politieke arena" d.d. 25 mei 2012 - 2012Z10177

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging voor EU-poort 'Europa: een nieuw verhaal!' d.d. 7 juni 2012

Zaak: Brief derden - Europese Beweging Nederland (EBN) te Den Haag - 16 mei 2012 Uitnodiging EBN voor EU-poort 'Europa: een nieuw verhaal!' d.d. 7 juni 2012 - 2012Z09965

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Clingendael voor seminar "Ukraine and the Netherlands: 20 Years of Bilateral Relations" d.d. 16 mei 2012

Zaak: Brief derden - Clingendael te Den Haag - 9 mei 2012 Uitnodiging Clingendael voor seminar "Ukraine and the Netherlands: 20 Years of Bilateral Relations" d.d. 16 mei 2012 - 2012Z09727

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.