Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 26 april 2012

Gepubliceerd: 27 april 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2011A05383
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dcbff738-28c8-422a-b020-fa5f7b30a3f0&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20EUZA%20d.d.%2026%20april%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21109, 21501, 28676, 21501, 21501, 21501


Fiche inzake een nieuwe verordening enquêterecht Europees Parlement

Zaak: Brief regering -staatssecretaris Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 16 maart 2012 Fiche inzake nieuwe verordening enquêterecht Europees Parlement - 22112-1381

Besluit: Reeds betrokken bij het AO RAZ d.d. 19 april 2012.

Verzoek tot oprichting van parlementaire Nederlands-Poolse contactgroep

Zaak: Brief van lid - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 19 april 2012 Verzoek tot de oprichting van een parlementaire Nederlands-Poolse contactgroep - 2012Z08892

Besluit: De brief van het lid Koopmans doorgeleiden naar het Presidium met het advies om kennis te nemen van de bevindingen van de in de procedurevergadering aanwezige commissieleden: - één lid staat positief tegenover de oprichting van een Nederlands-Poolse contactgroep; - twee leden staan negatief tegenover de oprichting van een Nederlands-Poolse contactgroep; - één lid staat niet onwelwillend tegenover de oprichting van een Nederlands-Poolse contactgroep, brengt de mogelijke precedentwerking onder de aandacht en vraagt het Presidium zich uit te spreken over de al dan niet te wijzigen richtlijn met betrekking tot de oprichting van contactgroepen.

Rapportage van de inbreng van de Nederlandse regering in EU Hofzaken waarover in 2011 uitspraak is gedaan

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 20 april 2012 Rapportage van de inbreng van de Nederlandse regering in EU Hofzaken waarover in 2011 uitspraak is gedaan - 33000-V-143

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2012

Zaak: Brief regering -staatssecretaris Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen- 20 aprl 2012 Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2012 - 21109-205

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De vakcommissies worden over de stand van zaken en (dreigende) termijnoverschrijdingen geïnformeerd door hun EU-adviseur.

Voortgang Europese onderhandelingen Cohesiebeleid 2014-2020 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 april 2012 Voortgang Europese onderhandelingen Cohesiebeleid 2014-2020 - 21501-08-423

Besluit: Reeds behandeld in het AO RAZ d.d. 19 april 2012.

Toestemming deelname voor een technische briefing door ambtenaren op 18 april 2012 over de situatie in Cyprus en Kroatië

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 13 april 2012 Toestemming deelname voor een technische briefing door ambtenaren op 18 april 2012 over de situatie in Cyprus en Kroatië - 2012Z07922

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake de stand van zaken van het overleg tussen Griekenland en Macedonië over de naamskwestie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 11 april 2012 Reactie op verzoek commissie inzake de stand van zaken van het overleg tussen Griekenland en Macedonië over de naamskwestie - 28676-149

Besluit: De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken verzoeken de behandeling over te nemen en deze brief te agenderen voor het algemeen overleg NAVO-top d.d. 15 mei 2012.

Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 24 april 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 16 april 2012 Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 24 april 2012 - 21501-02-1146

Besluit: Reeds betrokken bij het AO RAZ d.d. 19 april 2012.

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 26 maart 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 2 april 2012 Verslag van de Raad Algemene Zaken van 26 maart 2012 - 21501-02-1140

Besluit: Reeds behandeld in het AO RAZ d.d. 19 april 2012.

Stand van zaken van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader van de EU voor de periode 2014-2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 17 april 2012 Stand van zaken van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader van de EU voor de periode 2014-2020 - 21501-20-628

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen thematisch algemeen overleg over de voortgang van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader van de EU voor het zomerreces.