Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 24 mei 2012

Gepubliceerd: 24 mei 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2011A05281
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=41102534-f8b2-4e6e-88dd-b9a20ae34809&title=Besluitenlijst%20p.v.%20cie%20BuZa%2024%2F5%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 28676, 32503

Inhoud


Verzoek commissie I&M tot samenvoegen algemeen overleg Klimaat en algemeen overleg Inzet Rio+20

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 23 mei 2012 Emailprocedure - voorstel leden Leegte (VVD) en Jansen (SP) tot samenvoeging van de AO's Klimaat en Inzet Rio+20 - 2012Z10366

Besluit: De commissie stemt in met het toevoegen van de onderwerpen van het algemeen overleg Klimaat van de commissie voor Infrastructuur en Milieu van 29 mei aan het algemeen overleg Rio+20 van 31 mei 2012.

verzoek lid El Fassed Nederlandse inzet bij onderhandelingen over het wapenhandelsverdrag.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. El Fassed (GroenLinks) - 24 mei 2012 verzoek lid El Fassed Nederlandse inzet bij onderhandelingen over het wapenhandelsverdrag. - 2012Z10488

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken, onder verwijzing naar eerdere verzoeken terzake tijdens de Regeling van Werkzaamheden, verzoeken de Kamer in een brief te informeren over de Nederlandse inzet bij de onderhandelingen over het wapenhandelsverdrag.

Uitnodiging NTFF voor deelname aan voetbalwedstrijd met Turkse parlementsleden op zondag 10 juni 2012

Zaak: Brief derden - Netherlands-Turkey Friendship Foundation (NTFF) te Amsterdam - 23 mei 2012 Uitnodiging NTFF voor deelname aan voetbalwedstrijd met Turkse parlementsleden d.d. 10 juni 2012 - 2012Z10346

Besluit: Interesse in deelname inventariseren.

Verzoek lid Timmermans om update ontwikkelingen in Suriname

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.C.G.M. Timmermans (PvdA) - 24 mei 2012 Verzoek lid Timmermans om update ontwikkelingen in Suriname - 2012Z10478

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer in een brief te informeren over de recente ontwikkelingen in Suriname en hierbij o.a. in te gaan op de aanpak van Fort Zeelandia en het resultaat van de inspanningen van de minister om in Europees verband te komen tot maatregelen naar aanleiding van de amnestiewet.

Verzoek lid Ormel om overzicht activiteiten nav 10 jaar Statuut van Rome

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Ormel (CDA) - 24 mei 2012 Verzoek overzicht activiteiten nav 10 jaar Statuut van Rome - 2012Z10477

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken, conform zijn toezegging tijdens het nota overleg Mensenrechten, de Kamer een overzicht van activiteiten naar aanleiding van 10 jaar Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof toe te zenden.

Voorstel om de minister van Buitenlandse Zaken te verzoeken geen onomkeerbare stappen te nemen in afwachting van besluitvorming door de Kamer over controversieel verklaren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Peters (GroenLinks) - 24 mei 2012 Voorstel om de minister van Buitenlandse Zaken te verzoeken geen onomkeerbare stappen te nemen in afwachting van besluitvorming door de Kamer over controversieel verklaren - 2012Z10485

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om uiterlijk dinsdag 29 mei a.s. vóór 12.00 uur de Kamer zijn antwoorden toe te zenden op de hem door de commissie op 26 april toegezonden feitelijke vragen inzake afspraken van de Nederlandse regering met de Israëlische regering over versterking van de betrekkingen tussen beide landen. De brief van de minister houdende de antwoorden zal worden geagendeerd voor de (nog te plannen) extra procedurevergadering inzake de groslijst controversieel verklaren of voor een extra procedurevergadering op dinsdag 29 mei, indien een lid van de commissie daartoe, naar aanleiding van de beantwoording, verzoekt.

Aanbieding briefadvies 'De receptorbenadering: een kwestie van maatvoering' van AIV

Zaak: Brief derden - Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) te Den Haag - 8 mei 2012 Aanbieding briefadvies 'De receptorbenadering: een kwestie van maatvoering' van AIV - 2012Z09701

Besluit: Eerder aan de leden toegezonden voorkopie van advies is desgewenst betrokken bij nota overleg mensenrechtenbeleid d.d. 16 april 2012.

AIV Briefadvies "Nucleair programma van Iran: naar de escalatie van een nucleaire crisis"

Zaak: Brief derden - Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) te Den Haag - 26 april 2012 Aanbieding briefadvies "Nucleair programma van Iran: naar de escalatie van een nucleaire crisis" van AIV - 2012Z09427

Besluit: Betrekken bij behandeling kabinetsreactie d.d. 16 mei 2012 (2012Z10077)
Noot: Kabinetsreactie is geagendeerd voor extra procedurevergadering i.v.m. controversieel verklaren.

Zaak: Brief derden - Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) te Den Haag - 18 april 2012 Aanbieding voorkopie briefadvies 'Nucleair programma van Iran: naar de-escalatie van een nucleaire crisis' van AIV - 2012Z08939

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verkiezingswaarnemingsmissie Democratische Republiek van Timor Leste (Oost Timor)

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 27 april 2012 Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken tot voordracht kandidaten t.b.v. verkiezingswaarnemingsmissie Democratische Republiek van Timor Leste (Oost Timor) - 2012Z09579

Besluit: Interesse reeds geïnventariseerd.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 14 mei 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 21 mei 2012 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 14 mei 2012 - 21501-02-1155

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg RBZ d.d. 21 juni 2012.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 mei 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 10 mei 2012 Antwoorden op vragen inzake de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 mei 2012 - 21501-02-1152

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag schriftelijk overleg inzake het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 14 november 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 9 mei 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 14 november 2011 - 21501-04-142

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 mei 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 4 mei 2012 Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 mei 2012 - 21501-02-1150

Besluit: Reeds betrokken bij Schriftelijk Overleg RBZ d.d. 7 mei 2012.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 april 2012

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 1 mei 2012 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 april 2012 - 21501-02-1148

Besluit: Reeds betrokken bij Schriftelijke Overleg RBZ d.d. 7 mei 2012.

Overeenkomst inzake de Internationale Opsporingsdienst, met Partnerschapsovereenkomst inzake de betrekkingen tussen de Federale Archieven van de Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst; Berlijn, 9 december 2011

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 8 mei 2012 Overeenkomst inzake de Internationale Opsporingsdienst, met Partnerschapsovereenkomst inzake de betrekkingen tussen de Federale Archieven van de Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst; Berlijn, 9 december 2011

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Verdrag is ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd.

Uitstel reactie op het verzoek van het lid Hachchi over de personele en materiële behoefte die er momenteel is bij de VN in het kader van de waarnemingsmissie in Syrië, en de mogelijke bijdrage van Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 21 mei 2012 Uitstel reactie op het verzoek van het lid Hachchi over de personele en materiële behoefte die er momenteel is bij de VN in het kader van de waarnemingsmissie in Syrië, en de mogelijke bijdrage van Nederland - 2012Z10086

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer uiterlijk donderdag 31 mei 2012 de informatie over de Nederlandse inzet ten aanzien van de United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS) toe te zenden.

Recent inkomend Staatsbezoek Turkse President Gül

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 16 mei 2012 Recent inkomend Staatsbezoek Turkse President Gül - 33000-V-145

Besluit: Reeds behandeld in AO Turkije d.d. 22 mei 2012.

Geannoteerde conceptagenda NAVO-top van 20 en 21 mei in Chicago

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 14 mei 2012 Geannoteerde conceptagenda NAVO-top van 20 en 21 mei in Chicago - 28676-160

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg NAVO-top d.d. 15 mei 2012.

Verantwoordingsstukken Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 16 mei 2012 Jaarverslag 2011 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) - 32503-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor feitelijke vragenronde (inbreng 30 mei) en voor wetgevingsoverleg op donderdag 14 juni van 15.00 tot 18.00 uur.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 16 mei 2012 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011 - 33240-V-2

Besluit: Procedure reeds afgesproken in procedurevergadering van 26 april 2012: - geagendeerd voor feitelijke vragenronde: inbreng 30 mei; - geagendeerd voor wetgevingsoverleg op donderdag 14 juni van 15.00 tot 18.00 uur; - briefing Algemene Rekenkamer over rapport Rekenkamer (datum nog vast te stellen); - namens de commissie zal het lid De Lange als rapporteur de kwaliteit van het Jaarverslag onderzoeken en adviseren over de dechargeverlening.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 16 mei 2012 Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011 - 33240-V-1

Besluit: Procedure reeds afgesproken in procedurevergadering van 26 april 2012: - geagendeerd voor feitelijke vragenronde: inbreng 30 mei; - geagendeerd voor wetgevingsoverleg op donderdag 14 juni van 15.00 tot 18.00 uur; - briefing Algemene Rekenkamer over rapport Rekenkamer (datum nog vast te stellen); - namens de commissie zal het lid De Lange als rapporteur de kwaliteit van het Jaarverslag onderzoeken en adviseren over de dechargeverlening.

Zaak: Begroting - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 16 mei 2012 Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011 - 33240-V

Besluit: Procedure reeds afgesproken in procedurevergadering van 26 april 2012: - geagendeerd voor feitelijke vragenronde: inbreng 30 mei; - geagendeerd voor wetgevingsoverleg op donderdag 14 juni van 15.00 tot 18.00 uur; - briefing Algemene Rekenkamer over rapport Rekenkamer (datum nog vast te stellen); - namens de commissie zal het lid De Lange als rapporteur de kwaliteit van het Jaarverslag onderzoeken en adviseren over de dechargeverlening. De rapporteur zal specifiek ingaan op de volgende onderwerpen: 1. Kwaliteit resultaatmeting ontwikkelingssamenwerking 2. bedrijfsvoering ministerie van Buitenlandse Zaken 3. veiligheid en stabilteit in de wereld 4. veiligheid van Nederlanders in het buitenland
Noot: De staf van het BOR zal een notitie opstellen ter voorbereiding voor het wetgevingsoverleg.

Verzoek Peruaanse ambassadeur tot gesprek met voorzitter en ondervoorzitter van de commissie voor Buitenlandse Handel van het parlement van Peru op woensdag 30 mei van 18.00 tot 19.00 uur

Zaak: Brief derden - Ambassade van Peru (NL) te Den Haag - 21 mei 2012 Verzoek Ambassade van Peru, namens een delegatie van Peruaanse leden van het Peruaanse parlement, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 30 mei 2012 - 2012Z10308

Besluit: Bezoek vindt geen doorgang.

Uitnodiging Ambassade van Kazakhstan namens de voorzitter van Parlement van Kazakhstan voor internationale conferentie over nucleaire ontwapening d.d. 27 - 29 augustus 2012 in Astana

Zaak: Brief derden - Ambassade van Kazakhstan te Den Haag - 7 mei 2012 Uitnodiging Ambassade van Kazakhstan namens, de voorzitter van Republiek van Kazakhstan, voor internationale conferentie over nucleaire wapens d.d. 27 - 29 augustus 2012 - 2012Z09795

Besluit: Overlaten aan individuele leden.
Noot: De conferentie wordt georganiseerd door het parlement van Kazachstan en de organisatie Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament (PNND), die aansluitend op 30 augustus haar jaarvergadering zal houden.

Verzoek CIDI, namens mw. E. Wilf - fractievoorzitter Atsmaoet en lid Knesset Israël, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over vredesproces tussen Israel en de Palestijnen d.d. 30 mei 2012

Zaak: Brief derden - Centrum Informatie en Documentatie over Israël (CIDI) te Den Haag - 7 mei 2012 Verzoek CIDI, namens mw. E. Wilf - fractievoorzitter Atsmaoet en lid Knesset Israël, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over vredesproces tussen Israel en de Palestijnen d.d. 30 mei 2012 - 2012Z09588

Besluit: Ontvangst in bijzondere procedure door het lid Ten Broeke op woensdag 30 mei op een nader te bepalen tijdstip.

Verzoek IKV Pax Christi, namens mw. A. Baker, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over situatie van Palestijnse gevangenen en hongerstaking in Israelische gevangenissen d.d. 23 of 24 mei 2012

Zaak: Brief derden - IKV Pax Christi te Utrecht - 9 mei 2012 Verzoek IKV Pax Christi, namens mw. A. Baker, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over situatie van Palestijnse gevangenen en hongerstaking in Israelische gevangenissen d.d. 23 of 24 mei 2012 - 2012Z09611

Besluit: Reeds ontvangen in bijzondere procedure door het lid Timmermans op woensdag 23 mei van 10.30 tot 11.30 uur.