Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 3 juli 2012

Gepubliceerd: 4 juli 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2011A05220
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=99136be8-adeb-4b82-8d11-61ce61edea93&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%203%20juli%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 28286, 21501, 21501, 28286, 33076, 29675, 21501, 30825, 30862, 26407, 29659, 32002, 29659, 32670, 30825, 28286, 27428, 29683, 28286, 32708, 31532, 27924, 27924, 32372, 31412, 32549, 32637, 32645, 31239, 31239, 28982, 29023, 31574, 29502, 29502, 24446, 26643, 29362, 22112, 21501, 29826, 24095, 30656, 21501, 21501, 32637, 30220, 22054, 22112, 21501, 31574, 29684, 21501, 29023, 32849, 32645

Inhoud


Verzoek van het lid Jacobi om een stand van zaken t.a.v. "duurzaam door"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 4 juli 2012 Verzoek van het lid Jacobi om een stand van zaken t.a.v. "duurzaam door" - 2012Z13796

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om een stand van zakenbrief betreffende de nota Duurzaam Door.

Verzoek van de Japanse Ambassade om gesprek met Japanse minister van Landbouw, Bosbouw en Visserij tussen 31 juli en 2 augsustus a.s.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, M. Peen - 3 juli 2012 Verzoek van de Japanse Ambassade om gesprek met Japanse minister van Landbouw, Bosbouw en Visserij tussen 31 juli en 2 augsustus a.s. - 2012Z13534

Besluit: De leden Van der Ham, Koopmans, Houwers en Ouwehand zullen in het reces deelnemen aan het gesprek met de Japanse minister van Landbouw, Bosbouw en Visserij.

Verzoek van het lid Grashoff het voortouw van het Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming over te dragen aan de vaste commissie voor I&M zodat het geagendeerd kan worden voor het algemeen overleg Water op 04 juli 2012 van 10.30 - 14.00 .

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 2 juli 2012 Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming (sts ELI) - 2012Z13462

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.
Besluit: De staatssecretarissen van I&M en EL&I zullen worden verzocht geen onomkeerbare stappen te nemen inzake het Nederlands Actieplan Duurzame Gewasbescherming totdat er na de verkiezingen naar genoegen van de Kamer met de staatssecretaris over het NAP is gesproken.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 3 juli 2012 Verzoek van het lid Grashoff het voortouw van het Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming over te dragen aan de vaste commissie voor I&M zodat het geagendeerd kan worden voor het algemeen overleg Water op 04 juli 2012 van 10.30 - 14.00 . - 2012Z13587

Besluit: Het verzoek van het lid Grashoff om het voortouw van het NAP over te dragen aan de commissie I&M wordt niet gehonoreerd.

Verzoek van het lid Ouwehand om reactie van staatssecretaris van EL&I te vragen op artikel op Boerderij.nl "Kwekersbelangen uit EU-patentvoorstel geschrapt"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 3 juli 2012 Verzoek van het lid Ouwehand om reactie van staatssecretaris van EL&I te vragen op artikel op Boerderij.nl "Kwekersbelangen uit EU-patentvoorstel geschrapt" - 2012Z13644

Besluit: Het verzoek van het lid Ouwehand, om een reactie van de staatssecretaris van EL&I op het artikel op Boerderij.nl "Kwekersbelangen uit EU-patentvoorstel geschrapt" te vragen en deze voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 4 juli a.s. aan de Kamer te sturen, wordt gehonoreerd.

Verzoek om briefing door vertegenwoordiger van de Europese commissie over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet i.v.m. de uitbreiding werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone (32 002)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 26 juni 2012 Verzoek om briefing door vertegenwoordiger van de Europese commissie over het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet i.v.m. de uitbreiding werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone (32 002) - 2012Z12937

Besluit: Het verzoek van het lid van Gerven om een briefing te laten verzorgen door een vertegenwoordiger van de Europese Commissie wordt gehonoreerd. De briefing zal na het zomerreces plaatsvinden en voorafgaand aan de voortzetting van het plenaire debat over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998.

Verzoek van het lid Lodders om een reactie van de staatssecretaris EL&I op het bericht in het Financieele Dagblad over het plan om Staatsbosbeheer te privatiseren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 25 juni 2012 Verzoek van het lid Lodders aan de staatssecretaris EL&I om een reactie op het bericht in het Financieele Dagblad over het plan om Staatsbosbeheer te privatiseren - 2012Z12724

Besluit: Het verzoek van het lid Lodders wordt gehonoreerd om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van EL&I op het bericht in het Financieel Dagblad over het plan om Staatsbosbeheer te privatiseren.

Mestverwerkingspercentages stelsel verantwoorde mestafzet (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 juni 2012 Mestverwerkingspercentages stelsel verantwoorde mestafzet (sts ELI) - 2012Z13343

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mestbeleid op 3 juli 2012.

Aanvullende informatie inzake o.a. de uitvoeringskosten van - en de begrotingsbijstellingen bij - de batenlastendiensten Dienst regelingen (DR), de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA) en de Dienst Landelijk Gebied (DLG), met name waar het gaat om de tijdigheid in deze begrotingsmutaties, het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), aansluiting van de begroting en de bezuinigingen in het natuurbeleid en de decentralisatieafspraken natuur en een aantal resterende vragen tijdens het wetgevingsoverleg van 7 juni (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 juni 2012 Aanvullende informatie inzake o.a. de uitvoeringskosten van - en de begrotingsbijstellingen bij - de batenlastendiensten Dienst regelingen (DR), de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA) en de Dienst Landelijk Gebied (DLG), met name waar het gaat om de tijdigheid in deze begrotingsmutaties, het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), aansluiting van de begroting en de bezuinigingen in het natuurbeleid en de decentralisatieafspraken natuur en een aantal resterende vragen tijdens het wetgevingsoverleg van 7 juni (sts ELI) - 2012Z13381

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Landbouw en Natuur op 4 juli 2012.

Verslag Visserijraad d.d. 12 juni 2012 in Luxemburg (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 juni 2012 Verslag Visserijraad d.d. 12 juni 2012 in Luxemburg - 21501-32-624

Besluit: reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 4 juli 2012.

Stand van zaken groepshuisvesting drachtige zeugen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 juni 2012 Stand van zaken groepshuisvesting drachtige zeugen - 28286-571

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 4 juli 2012.

Uitkomsten van de Landbouwraad van 18 juni jl. die plaatsvond in Luxemburg (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 juni 2012 Verslag van de Landbouwraad van 18 juni jl. die plaatsvond in Luxemburg - 21501-32-625

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 4 juli 2012.

Aanbieding geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad juli 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 juni 2012 Aanbieding geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad juli 2012 - 21501-32-626

Besluit: Reeds geagendeerd voor voor algemeen overleg Landbouw- en Visserijbeleid op 4 juli 2012.

Reactie op verzoek Ouwehand n.a.v. de ontsnapping van een wallaby in de buurt van de A27 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 juni 2012 Reactie op verzoek Ouwehand n.a.v. de ontsnapping van een wallaby in de buurt van de A27 - 28286-568

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Zenderen van (zee)dieren, olifantenjacht en CITES (incl. ivoorhandel) van Dieren op 21 juni 2012.

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 27 juni 2012 Nota n.a.v. het verslag - 33076-8

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg op 2 juli 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 33076-8

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 7 november 2011 Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij - 33076

Besluit: Reeds behandeld tijdens het wetgevingsoverleg op 2 juli 2012.

Verslag interparlementaire bijeenkomst inzake het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op 25 juni 2012 in het Europees Parlement te Brussel

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 29 juni 2012 Verslag interparlementaire bijeenkomst inzake het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op 25 juni 2012 in het Europees Parlement te Brussel - 2012Z13362

Besluit: Het verslag wordt vastgesteld.

Verslag interparlementaire conferentie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te Kopenhagen op 7 en 8 juni 2012

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 21 juni 2012 Verslag interparlementaire conferentie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te Kopenhagen op 7 en 8 juni 2012 - 2012Z12639

Besluit: Het verslag wordt vastgesteld.

Aanbieding van het rapport van IMARES/RIKILT inzake het percentage schone wolhandkrab in de per 1 april 2011 gesloten gebieden voor de aal- en wolhandkrabvisserij (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 juni 2012 Aanbieding van het rapport van IMARES/RIKILT inzake het percentage schone wolhandkrab in de per 1 april 2011 gesloten gebieden voor de aal- en wolhandkrabvisserij - 29675-146

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Vertrouwelijke inzage ex post evaluatie Salomonseilanden (sts ELI) (De vertrouwelijke bijlage is ter inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het centraal informatiepunt Tweede Kamer)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juni 2012 Vertrouwelijke inzage ex post evaluatie Salomonseilanden - 21501-32-622

Besluit: Niet controversieel en voor kennisgeving aangenomen.

Grondnota (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 juni 2012 Verkoop van gronden van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) en van gronden buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Staatsbosbeheer - 30825-179

Besluit: Aanhouden tot de beantwoording van de feitelijke vragen door de Kamer is ontvangen.

Reactie op het amendement van het lid Koopmans dat beoogt middelen vrij te maken voor alle vrijwilligers (en organisaties) die zich bezighouden met GROEN en DOEN (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 juni 2012 Reactie op het amendement van het lid Koopmans dat beoogt middelen vrij te maken voor alle vrijwilligers (en organisaties) die zich bezighouden met GROEN en DOEN - 33000-XIII-192

Besluit: Niet controversieel en betrekken bij het vervolg van het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag van het ministerie van EL&I 2011, onderdeel Landbouw en Natuur, op 4 juli 2012.

Ontwikkelingen voor de 64e jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC)(sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 juni 2012 Ontwikkelingen voor de 64e jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) - 33000-XIII-191

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Uitstel toezending nadere reactie op het commentaar van de Europese Commissie in haar brief van 31 mei 2012 op het overig natuurherstel in de Westerschelde en of dit consequenties heeft voor het Rijk (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 juni 2012 Uitstel toezending nadere reactie op het commentaar van de Europese Commissie in haar brief van 31 mei 2012 op het overig natuurherstel in de Westerschelde en of dit consequenties heeft voor het Rijk - 30862-83

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Aanbieding studie “TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven” (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 juni 2012 Aanbieding studie “TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven” - 26407-62

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Financiering Staatsbosbeheer (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 juni 2012 Financiering Staatsbosbeheer - 29659-84

Besluit: Niet controversieel en betrekken bij het vervolg van het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag van het ministerie van EL&I 2011, onderdeel Landbouw en Natuur, op 4 juli 2012.

Toezegging n.a.v de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone (32002) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 juni 2012 Toezegging n.a.v de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone - 32002-21

Besluit: Niet controversieel en desgewenst betrekken bij de voortzetting van de plenaire behandeling van het wetsvoostel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet in verband met uitbreiding van de Exclusieve
Besluit: Het lid Van Veldhoven kondigt aan een voorlichtingsverzoek voor de Raad van State op te willen stellen, dit verzoek zal zij tijdens de eerstvolgende procedurevergadering na de verkiezingen aan de commissie voorleggen.
Noot: Zie tevens het rondvraagpunt van het lid van Gerven, agendapunt 91.
Gerelateerde kamerstukken: 32002-21

Toezegging AO Erfpacht over decentralisatie grond, Grondruil, de matigingsregelingen, het ecologisch slot, de effecten van verkoop op Vlieland en de verdere uitrol van de ontwikkelagenda (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 mei 2012 Toezegging AO Erfpacht over decentralisatie grond, Grondruil, de matigingsregelingen, het ecologisch slot, de effecten van verkoop op Vlieland en de verdere uitrol van de ontwikkelagenda (sts ELI) - 2012Z09729

Besluit: Niet controversieel en desgewenst betrekken bij het VAO Erfpacht Staatsbosbeheer (algemeen overleg Erfpacht Staatsbosbeheer van 3 april 2012).

Grondverkoop Waddeneilanden door Staatsbosbeheer (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 juni 2012 Grondverkoop Waddeneilanden door Staatsbosbeheer - 29659-83

Besluit: Niet controversieel en desgewenst betrekken bij het VAO Erfpacht Staatsbosbeheer (algemeen overleg Erfpacht Staatsbosbeheer van 3 april 2012).

Reactie op het briefadvies van de Raad voor de Wadden over ‘De Wadden in internationaal perspectief; aandachtspunten voor internationale samenwerking en beheer van trekvogels’ (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 juni 2012 Reactie op het briefadvies van de Raad voor de Wadden over ‘De Wadden in internationaal perspectief; aandachtspunten voor internationale samenwerking en beheer van trekvogels’ (sts ELI) - 2012Z12433

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Stand van zaken uitvoering moties Natura 2000 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 juni 2012 Stand van zaken uitvoering moties Natura 2000 - 32670-61

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Uitstel toezending reactie verzoek commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het Eems-Dollard gebied (sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 18 juni 2012 Uitstel toezending reactie verzoek commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het Eems-Dollard gebied (sts ELI) - 2012Z12231

Besluit: Niet controversieel. De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om een brief waarin 1. hij aangeeft wanneer hij de eerder gestelde vragen van de commissie kan beantwoorden, 2. hij een inschatting maakt van het halen van de natuurdoelstellingen in relatie tot de verleende vergunning en 3. welke gevolgen hij voorziet voor het halen van de natuurdoelstellingen nu de wijziging van de Natuurbeschermingswet (Kamerstuk 32 002) nog niet is afgerond.

Lijst van vragen en antwoorden over het onderdeel natuur in het Begrotingsakkoord (33280-XII) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de afspraken ten behoeve van natuur in het Lentakkoord - 33280-XIII-4

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Stand van de otter in Nederland (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 juni 2012 Stand van de otter in Nederland - 30825-178

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 juli 2012 Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) - 33322

Besluit: Niet controversieel. Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 28 augustus 2012.

Reactie op brief met pleidooi voor gespecialiseerde opvang beschermde inheemse dieren (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 juni 2012 Reactie op brief met pleidooi voor gespecialiseerde opvang beschermde inheemse dieren (sts ELI) - 2012Z13338

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Reactie op verzoek commissie m.b.t. het Besluit gezelschapsdieren (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 juni 2012 Reactie op verzoek commissie m.b.t. het Besluit gezelschapsdieren om geen onomkeerbare stappen te nemen - 28286-570

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Uitstel uitvoering van de motie van de leden Ormel en Wiegman-van Meppelen Scheppink (27428, nr. 223) over vrijstelling van cisgenesetechnieken van EU-wet- en regelgeving (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 27 juni 2012 Uitstel uitvoering van de motie van de leden Ormel en Wiegman-van Meppelen Scheppink (27428, nr. 223) over vrijstelling van cisgenesetechnieken van EU-wet- en regelgeving - 27428-234

Besluit: Niet controversieel en nader aangekondigde informatie afwachten.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht de toegezegde informatie uiterlijk 1 oktober 2012 naar de Kamer te sturen.

Antibioticagebruik veehouderij (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 juni 2012 Reductie van het antibiotiumgebruik in de veehouderij - 29683-125

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij op 5 juli 2012.

Kabinetsreactie op rapport Nationale Ombudsman over Q-koorts (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 juni 2012 Kabinetsreactie op rapport Nationale Ombudsman over Q-koorts - 28286-569

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij op 5 juli 2012.

Uitkomsten G20 landbouw en voedselzekerheid (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 juni 2012 Uitkomsten G20 landbouw en voedselzekerheid - 32708-23

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Aanbieding Monitor Duurzaam Voedsel 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 19 juni 2012 Aanbieding Monitor Duurzaam Voedsel 2011 - 31532-89

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Reactie op verzoek van vaste commissie EL&I inzake 'evaluatie van het Pachtrecht' (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juni 2012 Reactie op verzoek van vaste commissie EL&I inzake 'evaluatie van het Pachtrecht' - 27924-56

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Pachtnormen die op 1 juli 2012 van kracht worden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 juni 2012 Pachtnormen die op 1 juli 2012 van kracht worden - 27924-55

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Aanbieding afschrift brief aan Stichting Een Dier Een Vriend, Stichting Viervoeters en de Faunabescherming inzake zwanendriften (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juni 2012 Aanbieding afschrift brief aan Stichting Een Dier Een Vriend, Stichting Viervoeters en de Faunabescherming inzake zwanendriften (sts ELI) - 2012Z12169

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Monitoring bijensterfte 2010-2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 juni 2012 Monitoring bijensterfte 2010-2011 - 32372-94

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-94

Reactie op adviezen die door drie commissies zijn opgesteld op verzoek van het PlattelandsParlement (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 juni 2012 Reactie op adviezen die door drie commissies zijn opgesteld op verzoek van het PlattelandsParlement - 33000-XIII-189

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Uitnodiging KNMvD voor jaarcongres 2012 'Op uw gezondheid' d.d. 4 oktober 2012

Zaak: Brief derden - Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) te Houten - 19 juni 2012 Uitnodiging KNMvD voor jaarcongres 2012 'Op uw gezondheid' d.d. 4 oktober 2012 - 2012Z12908

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs tot voordracht kandidaten t.b.v. Tuinbouw Ondernemersprijs 2013

Zaak: Brief derden - Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs te Poeldijk - 22 juni 2012 Uitnodiging Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs tot voordracht kandidaten t.b.v. Tuinbouw Ondernemersprijs 2013 - 2012Z12901

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Gemeente Opmeer voor 103e landbouwtentoonstelling van Opmeer d.d. 6 augustus 2012

Zaak: Brief derden - Gemeente Opmeer te Spanbroek - 20 juni 2012 Uitnodiging Gemeente Opmeer voor 103e landbouwtentoonstelling van Opmeer d.d. 6 augustus 2012 - 2012Z12415

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (min + sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 29 juni 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-XIII-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota op woensdag 4 juli 2012.

Toezeggingen Wetgevingsoverleg Jaarverslag EL&I 2011, onderdeel Economie en Innovatie (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 juni 2012 Toezeggingen Wetgevingsoverleg Jaarverslag EL&I 2011, onderdeel Economie en Innovatie - 33240-XIII-16

Besluit: Agenderen voor de derde termijn van het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag van het ministerie van EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur, op woensdag 4 juli 2012 (voor wat betreft relevante onderdelen op Landbouw&Natuur terrein).

Verzoek van het lid Gesthuizen om een SO en eventueel een VSO te voeren inzake de proportionaliteitsgids

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 2 juli 2012 Verzoek van het lid Gesthuizen om een SO en eventueel een VSO te voeren inzake de proportionaliteitsgids - 2012Z13485

Besluit: Na ontvangst van de brief hedenavond zal morgenochtend via een e-mailprocedure worden bezien of (een meerderheid van) de commissie een schriftelijk overleg wenselijk acht.

Continuering van de dienst van AnnieS (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 juni 2012 Continuering van de dienst van AnnieS - 31412-46

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Digitale Implementatie Agenda op 26 juni 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 31412-46

Reactie op het rapport van BEREC over netneutraliteit (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 juni 2012 Reactie op het rapport van BEREC over netneutraliteit - 32549-48

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Digitale implementatieagenda op 27 juni 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 32549-48

De rol van kredietunies en Qredits met betrekking tot bedrijfsleningen tot € 250.000 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 juni 2012 De rol van kredietunies en Qredits met betrekking tot bedrijfsleningen tot € 250.000 - 32637-36

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Regeldruk en ondernemen op 28 juni 2012.

Aanbieding Europese ‘peer review’ rapport over de Europese stresstest bij kerncentrales (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 juni 2012 Aanbieding Europese ‘peer review’ rapport over de Europese stresstest bij kerncentrales - 32645-40

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 19 juni 2012.

Stand van zaken rond windenergie op zee in Nederland (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 juni 2012 Stand van zaken rond windenergie op zee in Nederland - 31239-140

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 19 juni 2012.

Stand van zaken m.b.t. de motie van de leden Van der Werf en Wiegman-van Meppelen Scheppink inzake decentrale energieopwekking (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 juni 2012 Stand van zaken m.b.t. de motie van de leden Van der Werf en Wiegman-van Meppelen Scheppink inzake decentrale energieopwekking - 31239-139

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 19 juni 2012.

Laatste stand van zaken m.b.t. het onderzoek naar de mogelijke risico’s en gevolgen van het opsporen en winnen van schalie- en steenkoolgas en toezending van de onderzoeksvragen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 juni 2012 Laatste stand van zaken m.b.t. het onderzoek naar de mogelijke risico’s en gevolgen van het opsporen en winnen van schalie- en steenkoolgas en toezending van de onderzoeksvragen - 28982-128

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 19 juni 2012.

Voortgangsrapportage Transitie Nieuw Aardgas voor H-gasgebruikers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 juni 2012 Voortgangsrapportage Transitie Nieuw Aardgas voor H-gasgebruikers - 29023-118

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 19 juni 2012.

De nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV: antwoord op brief gemeente Halderberge over nieuwe hoogspanningsverbinding

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 juni 2012 De nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV: antwoord op brief gemeente Halderberge over nieuwe hoogspanningsverbinding - 31574-25

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 19 juni 2012.

Aanbieding rapport "Gasrotonde: nut, noodzaak en risico's; Nederland als Europees knooppunt van gastransport"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 14 juni 2012 Aanbieding rapport "Gasrotonde: nut, noodzaak en risico's; Nederland als Europees knooppunt van gastransport" - 33292

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 19 juni 2012.

Uitvoering Motie Hamer over het wettelijk minimumloon voor postbezorgers (29502, nr. 87)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 20 juni 2012 Uitvoering Motie Hamer over het wettelijk minimumloon voor postbezorgers (29502, nr. 87) - 29502-101

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Postmarkt op 27 juni 2012.

Berichtgeving inzake PostNL

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 19 juni 2012 Berichtgeving inzake PostNL - 29502-100

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Postmarkt op 27 juni 2012.

Beleidsbrief Ruimtevaart (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 juni 2012 Beleidsbrief Ruimtevaart - 24446-46

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Ruimtevaart op 29 juni 2012.

Verslag schriftelijk overleg inzake de Digitale Implementatie Agenda en derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 juli 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake de Digitale Implementatie Agenda en derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV) - 26643-243

Besluit: Er zal een VSO worden aangemeld met als eerste spreker het lid El Fassed.

Twee Mededelingen van de Europese Commissie betreffende de interne markt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 juli 2012 Twee Mededelingen van de Europese Commissie betreffende de interne markt - 2012Z13412

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg voor de Concurrentieraad op 3 oktober 2012.

Rapportage burgerbrieven 2011 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 juli 2012 Rapportage burgerbrieven 2011 - 29362-205

Besluit: Niet controversieel en betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van EL&I voor het jaar 2013.

SER-advies Verschuivende Economische Machtsverhoudingen (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 juli 2012 SER-advies Verschuivende Economische Machtsverhoudingen (min ELI) - 2012Z13414

Besluit: Niet controversieel en betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van EL&I voor het jaar 2013.

EU-voorstel: Europese Consumentenagenda 2014-2020 COM(2012) 225

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.W. Westerhoff - 2 juli 2012 EU-stafnotitie EU-voorstel: Europese Consumentenagenda 2014-2020 COM(2012)225 - 2012Z13392

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 29 juni 2012 Fiche: Mededeling Europese consumentenagenda - 22112-1434

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het schriftelijk overleg ten behoeve van de Informele Concurrentieraad waarvan de inbrengdatum wordt vastgesteld op donderdag 12 juli 2012 om 12.00 uur.
Besluit: Het EU-voorstel en het fiche desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Kamerstuk 33 186).

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 27 juni 2012 EU-voorstel: Europese Consumentenagenda 2014-2020 COM(2012) 225 - 2012Z13077

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het schriftelijk overleg ten behoeve van de Informele Concurrentieraad waarvan de inbrengdatum wordt vastgesteld op donderdag 12 juli 2012 om 12.00 uur.

Eerlijke handelspraktijken (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 29 juni 2012 Eerlijke handelspraktijken (min ELI) - 2012Z13330

Besluit: Niet controversieel en aangekondigde nadere informatie afwachten.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken inz. handel van 31 mei 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 juni 2012 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken inzake handel van 31 mei 2012 - 21501-02-1164

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het algemeen overleg Handelsraad op woensdag 21 november 2012 (van 10 - 12 uur).

Werkonderbrekingen NedCar (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 juni 2012 Werkonderbrekingen NedCar - 29826-44

Besluit: Niet controversieel en voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek Slob over de veiling van GSM-frequenties en de mogelijke interferentie met GSM-rail (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 juni 2012 Reactie op verzoek Slob over de veiling van GSM-frequenties en de mogelijke interferentie met GSM-rail - 24095-318

Besluit: Niet controversieel en aangekondigde nadere informatie afwachten.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en het Financieel besluit handelsregister (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 juni 2012 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en het Financieel besluit handelsregister - 30656-28

Besluit: Niet controversieel en voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek El Fassed over de Nederlandse inzet bij de World Conference on International Telecommunications (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 juni 2012 Reactie op verzoek El Fassed over de Nederlandse inzet bij de World Conference on International Telecommunications - 33000-XIII-190

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor een schriftelijk overleg ten behoeve van de Informele Telecomraad waarvan de inbrengdatum wordt vastgesteld op dinsdag 10 juli 2012 om 12.00 uur.

Reactie op verzoek Van Bemmel en El Fassed m.b.t. de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 juni 2012 Reactie op verzoek Van Bemmel en El Fassed m.b.t. de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) - 21501-33-381

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het schriftelijk overleg ten behoeve van de Informele Telecomraad waarvan de inbrengdatum wordt vastgesteld op dinsdag 10 juli 2012 om 12.00 uur.

VTE-Raad (Telecom) van 8 juni 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 juni 2012 Aanbieding verslag VTE-Raad (onderdeel Telecom) van 8 juni 2012 - 21501-33-379

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het schriftelijk overleg ten behoeve van de Informele Telecomraad waarvan de inbrengdatum wordt vastgesteld op dinsdag 10 juli 2012 om 12.00 uur.

Toezegging n.a.v. het AO Bedrijvenbeleid over de financiering van het topsectorenbeleid (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 juni 2012 Toezegging n.a.v. het AO Bedrijvenbeleid over de financiering van het topsectorenbeleid - 32637-37

Besluit: Niet controversieel en betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I voor 2013.

Achtergrondstudie van de Algemene Rekenkamer over het uitvoeren van private activiteiten door publieke organisaties sinds het onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2005

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 juni 2012 Achtergrondstudie van de Algemene Rekenkamer over het uitvoeren van private activiteiten door publieke organisaties sinds het onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2005 - 30220-4

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Kabinetsreactie op de motie Voordewind (22054, nr. 184) m.b.t. wapenexport naar Egypte (sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 2 juli 2012 Kabinetsreactie op de motie Voordewind (22054, nr. 184) m.b.t. wapenexport naar Egypte (sts ELI) - 2012Z13478

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg wapenexportbeleid op 5 juli 2012.

Nederlandse inzet bij de onderhandelingen voor een VN-wapenhandelverdrag (Arms Trade Treaty; ATT)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 11 juni 2012 Nederlandse inzet bij de onderhandelingen voor een VN-wapenhandelverdrag (Arms Trade Treaty; ATT) - 22054-195

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wapenexport op 5 juli 2012.

Fiche: Mededeling intergouvernementele overeenkomst en fonds GMES 2014-2020 (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 18 juni 2012 Fiche: Mededeling intergouvernementele overeenkomst en fonds GMES 2014-2020 - 22112-1430

Besluit: Niet controversieel en agenderen voor het schriftelijk overleg Informele Concurrentieraad met inbrengdatum donderdag 12 juli 2012 om 12.00 uur.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen 30-31 mei jl. (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 juni 2012 Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen 30-31 mei jl. - 21501-30-289

Besluit: Niet controversieel en het verslag agenderen voor het schriftelijk overleg ten behoeve van de Informele Concurrentieraad waarvan de inbrengdatum wordt vastgesteld op donderdag 12 juli 2012 om 12.00 uur.

Ministeriële regeling tot wijziging van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas in het kader van gassamenstelling (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 juli 2012 Ministeriële regeling tot wijziging van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas in het kader van gassamenstelling (min ELI) - 2012Z13543

Besluit: De minister van EL&I verzoeken de ministeriële regeling in te trekken en na instelling van de nieuwe Kamer opnieuw bij de Kamer voor te hangen. De minister wordt verzocht zijn reactie op dit verzoek uiterlijk woensdag 4 juli 2012 om 12.00 uur aan de Kamer te sturen.

Stand van zaken inzake hoogspanningsverbindingen door woongebieden (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 juni 2012 Stand van zaken inzake hoogspanningsverbindingen door woongebieden - 31574-26

Besluit: Niet controversieel en betrekken bij het VAO Energie.

Advies van de Auditcomissie aardgaswinning onder de Waddenzee (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 juni 2012 Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen - 29684-104

Besluit: Niet controversieel en aanhouden tot na de verkiezingen.

Verslag van de Energieraad van 15 juni 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 25 juni 2012 Verslag van de Energieraad van 15 juni 2012 - 21501-33-380

Besluit: Niet controversieel en het verslag agenderen voor een schriftelijk overleg ten behoeve van de informele Energieraad waarvan de inbrengdatum wordt vastgesteld op dinsdag 4 september 2012 om 12.00 uur.

Schriftelijke antwoorden op de resterende vragen gesteld tijdens het AO Energie van 19 juni 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 juni 2012 Schriftelijke beantwoording resterende vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Energie van 19 juni jl. - 29023-120

Besluit: Er zal een VAO Energie worden aangemeld met als eerste spreker het lid Dikkers.

Strategie en Programma 2012-2016 van Staatstoezicht op de mijnen (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 juni 2012 Strategie en Programma 2012-2016 van Staatstoezicht op de mijnen - 32849-18

Besluit: Niet controversieel en betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van EL&I voor 2013.

Aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stralingsbescherming en enkele andere besluiten in verband met de vereenvoudiging van de wettelijke regels en de vermindering van administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 juni 2012 Aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stralingsbescherming en enkele andere besluiten in verband met de vereenvoudiging van de wettelijke regels en de vermindering van administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten - 32645-39

Besluit: Niet controversieel en voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding rapport "Ex-ante evaluatie van Green Deals Energie" van PBL

Zaak: Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 26 juni 2012 Aanbieding rapport "Ex-ante evaluatie van Green Deals Energie" van PBL - 2012Z12865

Besluit: De klankbordgroep Klimaat en Energie verzoeken de behandeling over te nemen.

Uitnodiging Business Bridge Europe voor vijfde bijeenkomst over Europese ruimtevaartbeleid d.d. 28 september 2012

Zaak: Brief derden - Business Bridge Europe te Brussel - 19 juni 2012 Uitnodiging Business Bridge Europe voor vijfde bijeenkomst over Europese ruimtevaartbeleid d.d. 28 september 2012 - 2012Z12363

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.