Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 17 april 2012

Gepubliceerd: 18 april 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2011A05215
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=744c378f-f164-4c74-955f-29dd6dadfd67&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%20op%2017%20april%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32472, 27428, 27428, 27625, 29675, 32002, 32670, 30825, 30825, 32708, 27428, 33037, 33037, 26991, 29683, 21501, 22112, 21501, 21501, 21501, 21501, 33000, 26643, 32722, 29502, 22112, 22112, 32637, 30196, 30196, 33041, 21501, 31574, 31239, 28982, 29383, 32839

Inhoud


Verzoek van het lid Van Gerven voor een brief over webcams op slachterijen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 17 april 2012 Verzoek van het lid Van Gerven voor een brief over webcams op slachterijen - 2012Z08245

Besluit: Het verzoek van het lid Van Gerven wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I te verzoeken een brief aan de Kamer te sturen over het aantal webcams op slachterijen en de toename daarvan conform het verzoek in de motie van het lid Van Gerven (Kamerstuk 26 991, nr. 299), waarbij tevens ingegaan wordt op de beschikbaarheid hiervan voor de NVWA en een kwantificering van het aantal malen dat er gebruik gemaakt is van GPS of webcams bij de de NVWA-controles.

Verzoek van het lid Van Gerven voor een brief over uitvoering van de motie van het lid Van Velzen (Kamerstuk 26 991, nr. 296) over diertransporten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 17 april 2012 Verzoek van het lid Van Gerven voor een brief over uitvoering van de motie van het lid Van Velzen (Kamerstuk 26 991, nr. 296) over diertransporten - 2012Z08244

Besluit: Het voorstel van het lid Van Gerven wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I te verzoeken een brief over diertransporten aan de Kamer te sturen, conform het verzoek in de motie van het lid Van Velzen (Kamerstuk 26 991, nr. 296) waarin aantallen misstanden ten opzichte van het aantal controles in vergelijking met voorgaande jaren gekwantificeerd worden en de transportaantallen van meer dan 8 uur of 500 km van 2011 ten opzichte van 2010.

Verzoek van het lid Houwers om een rappel op nog te ontvangen brieven t.b.v. het algemeen overleg Zenderen van (zee)zoogdieren, olifantenjacht en CITES (incl. handel in ivoor)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Houwers (VVD) - 17 april 2012 Verzoek van het lid Houwers om een rappel op nog te ontvangen brieven t.b.v. het algemeen overleg Zenderen van (zee)zoogdieren, olifantenjacht en CITES (incl. handel in ivoor) - 2012Z08238

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd een rappel te sturen naar de staatssecretaris van EL&I op de nog te ontvangen brieven voor het algemeen overleg Zenderen van (zee)zoogdieren, olifantenjacht en CITES (incl. handel in ivoor) op 25 april 2012.

Verzoek van het lid Koopmans met betrekking tot de stijging van de tarieven van de nVWA t.a.v. planten- en groenkeuringen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 17 april 2012 Verzoek van het lid Koopmans met betrekking tot de stijging van de tarieven van de nVWA t.a.v. planten- en groenkeuringen. - 2012Z08243

Besluit: De leden Koopmans en Van Gerven zullen hun vragen aan de overige leden voorleggen die daar desgewenst vragen aan toe kunnen voegen.
Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van aanvullende vragen wordt gesteld op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur.

Verzoek van het lid Koopmans om een reactie van de staatssecretaris van EL&I op berichtgeving dat onduidelijke regelgeving het gebruik van dierlijke mest remt

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 17 april 2012 Verzoek van het lid Koopmans om een reactie van de staatssecretaris van EL&I op berichtgeving dat onduidelijke regelgeving het gebruik van dierlijke mest remt - 2012Z08242

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd en de staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om een reactie op de berichtgeving dat onduidelijke regelgeving het gebruik van dierlijke mest remt.

Verzoek van het lid Jacobi de staatssecretarissen EL&I en I&M een reactie te vragen op het rapport "Naar een rijke Waddenzee"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 17 april 2012 Verzoek van het lid Jacobi de staatssecretarissen EL&I en I&M een reactie te vragen op het rapport "Naar een rijke Waddenzee" - 2012Z08148

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om in zijn voortgangsrapportage op het rapport 'Naar een Rijke Waddenzee' in te gaan op de actie die Nederland en Duitsland ondernemen ten aanzien van de ecologische omstandigheden van de Eems en hoe dit gefinancierd wordt.

Verzoek van het lid Koopmans een reactie te vragen op een brief van een boomkweker uit Drunen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 11 april 2012 Verzoek van het lid Koopmans een reactie te vragen op een brief van een boomkweker uit Drunen - 2012Z07594

Besluit: In principe zal namens de commissie niet worden ingegaan op individuele gevallen.
Besluit: Het lid Koopmans trekt zijn rondvraagpunt in.

Kabinetsreactie op het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening met voorschriften voor de risicobeoordeling van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders ten behoeve van de Europese marktoelating (sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 april 2012 Kabinetsreactie op het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening met voorschriften voor de risicobeoordeling van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders ten behoeve van de Europese marktoelating - 32472-16

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Biotechnologie en Kwekersrecht op 5 april 2012.

Uitvoering motie Koopmans c.s. (32627, nr. 5) over inzetten op een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 april 2012 Uitvoering motie Koopmans c.s. (32627, nr. 5) over inzetten op een beperkte veredelingsvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995 - 27428-219

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Biotechnologie en Kwekersrecht op 5 april 2012.

Reactie op het rapport inzake verstrengeling bedrijfsleven en EFSA (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 april 2012 Reactie op het rapport inzake verstrengeling bedrijfsleven en EFSA - 27428-220

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Biotechnologie en Kwekersrecht op 5 april 2012.

Gevolgen van de uitspraak van de Raad van State betreffende de waterkrachtcentrale bij Borgharen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 12 april 2012 Gevolgen van de uitspraak van de Raad van State betreffende de waterkrachtcentrale bij Borgharen - 27625-259

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht de Kamer te informeren over het al dan niet verstrekken van nieuwe vergunningen.

Rapportage NVWA 'Het vangen en verkopen van zeevis door sportvissers: Indicties van illegaliteit' (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Rapportage NVWA 'Het vangen en verkopen van zeevis door sportvissers: Indicties van illegaliteit' - 29675-144

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Visserij.

Verslag schriftelijk inzake Wetsvoorstel de exclusieve economische zone en de ecologische onderbouwing van aanwijzingsbesluiten Noordzee (32002, nrs. 10 en 11) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake de exclusieve economische zone (EEZ) en de ecologische onderbouwing van aanwijzingsbesluiten Noordzee in de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet (32002, nrs. 10 en 11) . - 32002-13

Besluit: Desgewenst betrekken bij verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32002-13

Zaak: Wetgeving - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 3 juli 2009 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone - 32002

Besluit: Het wetsvoorstel aanmelden voor plenaire behandeling.

Reactie op verzoek Ouwehand over natuurherstel in de Westerschelde (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 april 2012 Reactie op verzoek Ouwehand over natuurherstel in de Westerschelde - 32670-53

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de kritiek van Europa met betrekking tot de Hedwigepolder op 19 april 2012.

Natuurbeheer in de toekomst (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 april 2012 Natuurbeheer in de toekomst - 30825-175

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuur op 7 juni 2012.

Verslag van het bezoek van medewerkers van Dienst Regelingen (DR) aan de Stichting Skalsumer Natuurbeheer (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 maart 2012 Verslag van het bezoek van medewerkers van Dienst Regelingen (DR) aan de Stichting Skalsumer Natuurbeheer - 30825-174

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Inzet van Nederland voor de G20-bijeenkomsten Landbouw op 12-13 april en 17-18 mei 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Inzet van Nederland voor de G20-bijeenkomsten Landbouw op 12-13 april en 17-18 mei 2012 - 32708-22

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Voedselprijzen en voedselspeculatie op 10 april 2012.

Aanbieding rapport EU Werkgroep Nieuwe Technieken en EFSA rapport over veiligheid cisgenese

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 4 april 2012 Aanbieding rapport EU Werkgroep Nieuwe Technieken en EFSA rapport over veiligheid cisgenese - 27428-218

Besluit: Betrekken bij het VAO Biotechnologie en kwekersrecht.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake vervroegd uitrijden van mest (Kamerstuk 33037, nr. 14) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake vervroegd uitrijden van mest - 33037-17

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

Positieflijst van producten die geschikt zijn voor bijmenging in covergisters (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Positieflijst van producten die geschikt zijn voor bijmenging in covergisters - 33037-18

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

Voorstel programma Rondetafelgesprek Schaalgrootte in de intensieve veehouderij op 16 mei a.s.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, Schüssel M. - 11 april 2012 Voorstel programma en deelnemers rondetafelgesprek Schaalgrootte in de veehouderij - 2012Z07625

Besluit: Er wordt ingestemd met het programma voor het rondetafelgesprek met de volgende aanvullingen: 1. RIVM wordt verplaatst naar Blok 1; 2. VNG wordt toegevoegd aan Blok 3.

Reactie op een brief inzake energiebesparing bij veehouderijen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Reactie op een brief inzake energiebesparing bij veehouderijen (sts ELI) - 2012Z07439

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Schaalgrootte in de intensieve veehouderij op 6 juni 2012.

Afschrift van de brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over provinciaal beleid rondom grootschalige (intensieve) veehouderij en rol transitie (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Afschrift van de brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over provinciaal beleid rondom grootschalige (intensieve) veehouderij en rol transitie (sts ELI) - 2012Z07484

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Schaalgrootte in de intensieve veehouderij op 6 juni 2012.

Stallen groter dan 300 NGE in de provincie Overijssel (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 april 2012 Stallen groter dan 300 NGE in de provincie Overijssel (sts ELI) - 2012Z07188

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Schaalgrootte in de intensieve veehouderij op 6 juni 2012.

Reactie op aanvullend verzoek commissie ELI over risico’s voedselveiligheid door Pools strooizout (sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2012 Reactie op aanvullend verzoek commissie ELI over risico’s voedselveiligheid door Pools strooizout - 26991-334

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en visserijraad op 24 april 2012.

EU-voorstel: Mededeling afzetbevordering en voorlichting ten behoeve van landbouwproducten COM(2012)148

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 3 april 2012 EU-voorstel: Mededeling afzetbevordering en voorlichting ten behoeve van landbouwproducten COM(2012)148 - 2012Z06862

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 24 april 2012.

Recente ontwikkelingen Schmallenbergvirus (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 april 2012 Recente ontwikkelingen Schmallenbergvirus - 29683-121

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij op 28 juni 2012.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 en 20 maart 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 maart 2012 Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 en 20 maart 2012 - 21501-32-580

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en visserijraad op 24 april 2012.

Uitnodiging Stichting Duurzame Vis in de Horeca voor presentatie MSC groepscertificering d.d. 7 mei 2012

Zaak: Brief derden - Stichting Duurzame Vis in de Horeca te Den Haag - 11 april 2012 Uitnodiging Stichting Duurzame Vis in de Horeca voor presentatie MSC groepscertificering d.d. 7 mei 2012 - 2012Z07663

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging UU voor 'Minding Animals Congres 2012' d.d. 3 t/m 6 juli 2012

Zaak: Brief derden - Universiteit Utrecht (UU) te Utrecht - 29 maart 2012 Uitnodiging UU voor 'Minding Animals Congres 2012' d.d. 3 t/m 6 juli 2012 - 2012Z07282

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging voor de interparlementaire conferentie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op 25 juni 2012 te Brussel.

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 11 april 2012 EU-stafnotitie interparlementaire conferenties in het kader van GLB juni 2012 - 2012Z07628

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Overig - Organisatie, Europese Commissie - 5 april 2012 Uitnodiging voor de interparlementaire conferentie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op 25 juni 2012 te Brussel. - 2012Z07133

Besluit: Voor zowel de interparlementaire conferentie op 7/8 juni a.s. over het GLB te Kopenhagen als voor de interparlementaire conferentie in Brussel over het GLB op 25 juni a.s. zal een schriftelijke inventarisatie worden gehouden voor deelname.

Verzoek om advies inzake BNC-fiche EU-voorstellen en toelichting met ambtelijk advies

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 16 maart 2012 EU-voorstellen waarover geen BNC-fiche wordt opgesteld - 22112-1380

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief commissie - griffier, M. van Keulen - 11 april 2012 Verzoek om advies inzake BNC-fiche EU-voorstellen en toelichting met ambtelijk advies - 2012Z07633

Besluit: Instemmen met het advies om op de voorstellen waar de commissie ELI het voortouw heeft, zie bijlage van bijgaande brief, alsnog een BNC-fiche te ontvangen en dit verzoek, via de commissie Europese Zaken, door te geleiden naar het kabinet (staatssecretaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken).

Verzoek van het lid Koopmans om met het oog op het algemeen overleg Export een rondetafelgesprek in te plannen over Agro-export.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 11 april 2012 Voorstel voor deelvragen en indeling Rondetafelgesprek Vergroten (agro)-export successen - 2012Z07599

Besluit: Ter voorbereiding op het algemeen overleg Export (gepland op 13 juni 2012) zal een rondetafelgesprek Export worden georganiseerd. Middels een schriftelijke ronde tot maandag 23 april om 12.00 uur zullen fracties worden gevraagd suggesties voor deelnemers aan te leveren.

Verzoek van het lid Leegte de minister van ELI een rappel te zenden op het commissieverzoek van 4 april 2012 een brief te zenden over tarieven en winsten van netwerkbeheerders, alsmede informatie over transportverliezen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 17 april 2012 Verzoek van het lid Leegte de minister van ELI een rappel te zenden op het commissieverzoek van 4 april 2012 een brief te zenden over tarieven en winsten van netwerkbeheerders, alsmede informatie over transportverliezen. - 2012Z08106

Besluit: Het verzoek om de minister van EL&I een rappel te versturen inzake het commissieverzoek van 4 april 2012 over tarieven en winsten van netbeheerders alsmede transportverliezen, wordt gehonoreerd.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken handelspolitiek d.d. 16 maart 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 april 2012 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken handelspolitiek d.d. 16 maart 2012 - 21501-02-1142

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Handelsraad op 23 mei 2012.

Geannoteerde agenda Informele Energieraad, 19-20 april 2012, Horsens (Denemarken) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 april 2012 Geannoteerde agenda Informele Energieraad, 19-20 april 2012, Horsens (Denemarken) - 21501-33-364

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Energieraad d.d. 18-20 april 2012 op 10 april 2012

Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2012 in het kader van de Europa 2020-strategie (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 april 2012 Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2012 in het kader van de Europa 2020-strategie - 21501-20-627

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Energieraad d.d. 18-20 april 2012 op 10 april 2012 en voor het algemeen overleg EU2020 en Nationaal Hervormingsprogramma op 11 april 2012.

Initiatiefnota van het lid Koppejan over acquisitiefraude en spookfacturen

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, A.J. Koppejan (CDA) - 12 april 2012 Initiatiefnota van het lid Koppejan over acquisitiefraude en spookfacturen - 33233

Besluit: Het kabinet verzoeken om binnen vier weken een kabinetsreactie op de initiatiefnota aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: Na ommekomst van de kabinetsreactie een nota-overleg organiseren, in aanwezigheid van de intiatiefnemer en de ministers van EL&I en V&J.

Nationaal Sociale Rapportage (NSR)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 30 maart 2012 Nationaal Sociale Rapportage (NSR) - 33000-XV-69

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Uitstel beantwoording vragen over de mogelijke vermindering van de administratieve lasten bij verhoging van de instellingsgrens voor ondernemingsraden (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 2 april 2012 Uitstel beantwoording vragen over de mogelijke vermindering van de administratieve lasten bij verhoging van de instellingsgrens voor ondernemingsraden - 33000-XV-68

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Reactie op de kritiek van Michael Geist op de ACTA en over de bredere visie van het kabinet op het gebied van internetvrijheid (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 april 2012 Reactie op de kritiek van Michael Geist op de ACTA en over de bredere visie van het kabinet op het gebied van internetvrijheid - 21501-33-367

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 22 mei 2012 met de minister van EL&I. Indien ACTA geagendeerd wordt voor de Handelsraad d.d. 31 mei 2012, wordt de brief alsnog geagendeerd voor het algemeen overleg Handelsraad op 23 mei 2012 met de staatssecretaris van EL&I.

Reactie op verzoek Verhoeven (20-12-2011) inzake de lastenontwikkeling voor het bedrijfsleven (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 3 april 2012 Reactie op het verzoek van het lid Verhoeven inzake de lastenontwikkeling voor het bedrijfsleven - 33000-64

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Regeldruk en ondernemen voor het zomerreces (3 uur)
Gerelateerde kamerstukken: 33000-64

Digitale Implementatie Agenda en derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 december 2011 Digitale Implementatie Agenda en derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV) - 26643-217

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Digitale implementatieagenda met de minister van EL&I, kort na het mei-reces.

Nota van wijziging inzake wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009 (32722) (sts ELI)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 april 2012 Derde nota van wijziging - 32722-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32722-9

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 april 2011 Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009 - 32722

Besluit: Reeds plenair aangemeld.

Aanbieding afschrift van de brief aan PostNL (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 april 2012 Aanbieding afschrift van de brief aan PostNL over de situatie op de postmarkt en bij PostNL - 29502-94

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Postmarkt.

Fiche: Mededelingen over drie Europese Innovatiepartnerschappen (EIP’s) (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 5 april 2012 Fiche: Mededelingen over drie Europese Innovatiepartnerschappen (EIP’s) - 22112-1391

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 22 mei 2012.

Fiche: Mededeling geavanceerde computing

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 23 maart 2012 Fiche: Mededeling geavanceerde computing - 22112-1386

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 22 mei 2012.

Bedrijvenbeleid in Uitvoering (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 april 2012 Bedrijvenbeleid in Uitvoering waarin opgenomen innovatiecontracten en de human capitalagenda’s van de topsectoren en enkele andere thema’s van het bedrijvenbeleid en de hoofdlijnenennotitie biobased economy - 32637-32

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 26 april 2012, met uitzondering van de bijlage Hoofdlijnennotitie biobased economy.
Besluit: De bijlage Hoofdlijnennotitie biobased economy agenderen voor het algemeen overleg Biobased economy en duurzaamheid op 14 juni 2012 van 15.30 - 18.30 uur.

Aanbieding eindrapport Taskforce Verlichting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 30 november 2011 Aanbieding eindrapport Taskforce Verlichting - 30196-152

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biobased Economy en duurzaamheid op 14 juni 2012 van 15.30 - 18.30 uur.

Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport ‘Ranking the Stars’ van de Stichting Natuur en Milieu

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 november 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport ‘Ranking the Stars’ van de Stichting Natuur en Milieu - 30196-151

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biobased Economy en duurzaamheid op 14 juni 2012 van 15.30 - 18.30 uur.

Aanbieding van de Duurzaamheidagenda; “een Groene Groeistrategie voor Nederland”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 3 oktober 2011 Aanbieding van de Duurzaamheidagenda; “een Groene Groeistrategie voor Nederland” - 33041-1

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biobased Economy en duurzaamheid op 14 juni 2012 van 15.30 - 18.30 uur.

Verslag schriftelijk overleg inzake de Geannoteerde agenda Informele Energieraad, 19-20 april 2012, Horsens (Denemarken) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Geannoteerde agenda Informele Energieraad, 19-20 april 2012, Horsens (Denemarken) - 21501-33-366

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vraag lid Jansen uit AO Tracé van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 april 2012 Beantwoording vraag lid Jansen uit AO Tracé van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding - 31574-24

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 26 april 2012.

Rapportage energie-infrastructuurprojecten onder de rijkscoördinatieregeling (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 april 2012 Rapportage energie-infrastructuurprojecten onder de rijkscoördinatieregeling - 33000-XIII-178

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 26 april 2012.

Antwoord openstaande vraag AO Energie van 9 februari jl. m.b.t. de bioafbreekbaarheid van de twee stoffen die Cuadrilla zou willen gebruiken bij fracwerkzaamheden in de gemeente Boxtel (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 april 2012 Antwoord openstaande vraag uit het algemeen overleg inzake Energie van 9 februari jl. m.b.t. de bioafbreekbaarheid van de twee stoffen die Cuadrilla zou willen gebruiken bij fracwerkzaamheden in de gemeente Boxtel - 31239-133

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie van 26 april 2012.

Stand van zaken en aanpak van het extra onafhankelijk onderzoek schalie- en steenkoolgas (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 april 2012 Stand van zaken en aanpak van het extra onafhankelijk onderzoek schalie- en steenkoolgas - 28982-127

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie van 26 april 2012.
Noot: In een brief aan de Kamer van 4 november 2011 heeft de minister van EL&I aangegeven dat "hij vóór afronding van het extra onafhankelijke onderzoek, geen proefboring naar schaliegas zal zetten" (Kamerstuk 32 849, nr. 6).

Opvolging motie van het lid Van der Werf inzake decentrale energie-opwekking (Kamerstuk 33000-XIII, nr.69) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 april 2012 Opvolging motie van het lid Van der Werf inzake decentrale energie-opwekking (Kamerstuk 33000-XIII, nr.69) - 29383-194

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 26 april 2012.

Warmtewet: reactie op brief Nederlandse Woonbond en Vereniging Eigen Huis en brief Vereniging Bewonersplatform Ypenburg (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 april 2012 Warmtewet: reactie op brief Nederlandse Woonbond en Vereniging Eigen Huis en brief Vereniging Bewonersplatform Ypenburg - 32839-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de Warmtewet.
Gerelateerde kamerstukken: 32839-9

Aanbieding rapport "Naar een duurzamere warmtevoorziening van de gebouwde omgeving in 2050" van PBL

Zaak: Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 5 april 2012 Aanbieding rapport "Naar een duurzamere warmtevoorziening van de gebouwde omgeving in 2050" van PBL - 2012Z07244

Besluit: Er zal een kabinetsreactie op het rapport worden gevraagd.
Besluit: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal worden verzocht de aangekondigde brief inzake de aansluitplicht voor warmteprojecten, toegezegd tijdens het algemeen overleg Bouwbesluit op 18 januari 2012, op korte termijn aan de Kamer aan te bieden zodat de plenaire behandeling van het wetsvoorstel kan worden gepland.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Warmtewet.

Uitnodiging voor TEDxBinnenhof d.d. 25 juni 2012

Zaak: Brief derden - TEDxBinnenhof te - 2 april 2012 Vooraankondiging uitnodiging voor TEDxBinnenhof d.d. 25 juni 2012 - 2012Z06869

Besluit: Schriftelijk inventariseren welke leden belangstelling hebben om TEDxBinnenhof te bezoeken.
Noot: Er zijn maximaal 10 leden van de commissie ELI uitgenodigd voor TEDxBinnenhof. In principe betekent dit dat één lid per fractie zich kan aanmelden.

Uitnodiging Panteia/EIM voor Masterclass over innovatief ondernemerschap en spontane innovaties

Zaak: Brief derden - Panteia/EIM te Zoetermeer - 4 april 2012 Uitnodiging Panteia/EIM voor Masterclass over innovatief ondernemerschap en spontane innovaties - 2012Z07099

Besluit: Middels een schriftelijke inventarisatie zal worden bezien of er voldoende leden belangstelling hebben om het als commissiewerkbezoek te organiseren.