Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 3 april 2012

Gepubliceerd: 5 april 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2011A05214
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3a39c24b-be18-4d1d-b3d1-fe6bc23e842e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%203%20april%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27858, 29659, 29659, 31532, 27428, 28807, 28807, 22112, 29684, 22112, 22112, 26419, 32670, 33037, 29683, 28973, 32372, 27858, 27428, 28973, 28973, 27428, 27428, 24036, 26485, 32637, 31985, 25017, 32637, 32722, 22112, 31510

Inhoud


Verzoek van het lid Ouwehand om te rappelleren aan de beantwoording van de schriftelijke vragen die op 12 september 2011 zijn gesteld betreffende de wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 4 april 2012 Verzoek van het lid Ouwehand om te rappelleren aan de beantwoording van de schriftelijke vragen die op 12 september 2011 zijn gesteld betreffende de wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone. - 2012Z06969

Besluit: Het verzoek van het lid Ouwehand om te rappelleren aan de beantwoording van de schriftelijke vragen betreffende de Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone, wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Snijder-Hazelhoff betreffende de positieflijst voor producten geschikt voor bijmenging in covergisters

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) - 4 april 2012 Positieflijst bijmenging voor producten covergisters - 2012Z06950

Besluit: Het verzoek van het lid Snijder-Hazelhoff wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I te verzoeken de Kamer uiterlijk 6 april 2012 de positieflijst te sturen van producten die geschikt zijn voor bijmenging in covergisters.

Verzoek van het lid Jacobi om een stand van zakenbrief betreffende de onderhandelingen tussen Nederland en Duitsland over het Eems-Dollard gebied.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 4 april 2012 Verzoek van het lid Jacobi om een stand van zakenbrief betreffende de onderhandelingen tussen Nederland en Duitsland over het Eems-Dollard gebied. - 2012Z06963

Besluit: Het verzoek van het lid Jacobi wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I om een stand van zakenbrief te vragen betreffende de onderhandelingen tussen Nederland en Duitsland over het Eems-Dollard gebied en het meerjarenplan Eems-Dollard.

Verzoek van het lid Jacobi over het amendement over schaapskuddes

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 3 april 2012 Verzoek van het lid Jacobi over het amendement over schaapskuddes - 2012Z06944

Besluit: Het verzoek van het lid Jacobi wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I te verzoeken een stand van zakenbrief over de uitvoering van het amendement van de leden Jacobi en Koopmans (Kamerstuk 33 000-XIII, nr. 140) naar de Kamer te sturen een daarbij tevens in te gaan op het overleg dat is gevoerd met provincies, terreinbeherende organisaties en vertegenwoordigers van schaapskuddes om de mogelijkheden te bezien om, in aanvulling op bestaande regelingen, invulling te geven aan dit amendement.

Verzoek van het lid Van Gerven twee agendapunten af te voeren van het AO Biotechnologie en Kwekersrecht op 5 april 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 3 april 2012 Verzoek van het lid Van Gerven twee agendapunten af te voeren van het AO Biotechnologie en Kwekersrecht op 5 april 2012 - 2012Z06859

Besluit: Het verzoek van het lid van Gerven wordt niet gehonoreerd, de agenda voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 5 april 2012 blijft ongewijzigd.

Verzoek van het lid Van Veldhoven op 23 april a.s. een werkbezoek GVB te brengen aan Scheveningen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 3 april 2012 Verzoek van het lid Van Veldhoven op 23 april a.s. een werkbezoek GVB te brengen aan Scheveningen - 2012Z06829

Besluit: Het verzoek van het lid Van Veldhoven om op maandag 23 april a.s. een werkbezoek over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid naar Scheveningen af te leggen wordt gehonoreerd. Middels een schriftelijke inventarisatie zal worden bezien of er voldoende leden willen deelnemen aan dit werkbezoek. In overleg met de deelnemende leden zal een definitief programma worden vastgesteld.

Verzoek van het lid Grashoff een rondetafelgesprek te organiseren over Schaalgrootte in de intensieve veehouderij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 3 april 2012 Verzoek van het lid Grashoff een rondetafelgesprek te organiseren over Schaalgrootte in de intensieve veehouderij - 2012Z06782

Besluit: Het verzoek van het lid Grashoff om een rondetafelgesprek Schaalgrootte in de intensieve veehouderij te plannen wordt gehonoreerd. Het rondetafelgesprek zal plaatsvinden op 16 mei 2012 van 14.30-17.30 uur. Middels een schriftelijke inventarisatie zullen fracties worden verzocht suggesties voor deelnemers aan te dragen.

Tijdstip van toezending van het Nationaal Actie Plan Duurzame Gewasbescherming

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, Schüssel M. - 30 maart 2012 Planning AO Gewasbeschermingsmiddelen - 2012Z06616

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 29 maart 2012 Tijdstip van toezending van het Nationaal Actie Plan Duurzame Gewasbescherming - 27858-106

Besluit: Het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 16 mei 2012 van 11.00-13.00 uur zal doorgang vinden met alleen de staatssecretaris van EL&I.
Besluit: Er zal een apart algemeen overleg Tweede Nota duurzame gewasbescherming worden gepland op 14 juni a.s. van 10.00-12.00 uur met de staatssecretarissen van EL&I en I&M.

Verzoek van het lid van Gerven om voor het meireces een algemeen overleg te plannen over de ontstane situatie in Flevoland en het Oostvaarderswold.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 30 maart 2012 Verzoek van het lid van Gerven om voor het meireces een algemeen overleg te plannen over de ontstane situatie in Flevoland en het Oostvaarderswold. - 2012Z06655

Besluit: Het verzoek van het lid van Gerven wordt niet gehonoreerd, de brief zoals verzocht door het lid van Veldhoven wordt eerst afgewacht.
Noot: Zie agendapunt 50.

Verzoek van het lid Van Veldhoven de staatssecretaris van EL&I te vragen wanneer uitsluitsel is te geven over de toekomst van het Oostvaarderswold.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 27 maart 2012 Verzoek van het lid Van Veldhoven de staatssecretaris van EL&I te vragen wanneer uitsluitsel is te geven over de toekomst van het Oostvaarderswold. - 2012Z06160

Besluit: Het verzoek honoreren de staatssecretaris van EL&I te vragen de Kamer voor het aanstaande meireces te informeren wanneer uitsluitsel is t.a.v. de toekomst van het Oostvaarderswold in Flevoland naar aanleiding van de uitspraken van de Raad van State en de bestuursrechter en eventuele daaruit volgende vervolgstappen.

Verzoek van de leden Koopmans en Snijder-Hazelhoff om een reactie van de staatssecretaris van EL&I op het bericht duurzaamheidcertificaten kunnen meetellen als vergroeningsmaatregel binnen het GLB.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) - 23 maart 2012 Reactie staatssecretaris EL&I vragen op bericht duurzaamheidcertificaten kunnen meetellen als vergroeningsmaatregel binnen het GLB. - 2012Z05984

Besluit: Honoreren van het verzoek om de staatssecretaris van EL&I te verzoeken een reactie aan de Kamer te sturen op het bericht dat duurzaamheidcertificaten kunnen meetellen als vergroeningsmaatregel binnen het GLB en op het rapport Kringlooplandbouw van Boerenverstand.

Resultaten van het onderzoek naar de effecten van erfpacht op recreatie (sts |ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 maart 2012 Resultaten van het onderzoek naar de effecten van erfpacht op recreatie - 29659-81

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Erfpacht/Staatsbosbeheer op 3 april 2012.

Afschrift van de reactie op een brief van een burger m.b.t. ontwikkeling van de canonkosten bij erfpacht (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 maart 2012 Afschrift van de reactie op een brief van een burger m.b.t. ontwikkeling van de canonkosten bij erfpacht - 29659-80

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg erfpacht Staatsbosbeheer op 3 april 2012.

Beantwoording vragen commissie betreffende MiFID in relatie tot voedselspeculatie (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2012 Beantwoording vragen commissie betreffende MiFID in relatie tot voedselspeculatie - 31532-75

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voedselprijzen en voedselspeculatie op 29 maart 2012.

Stand van zaken met betrekking tot de veredelingsvrijstelling (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 maart 2012 Stand van zaken met betrekking tot de veredelingsvrijstelling - 27428-215

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 5 april 2012.

Besmetting met laag pathogene vogelgriep in Kelpen-Oler, Limburg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 maart 2012 Besmetting met laag pathogene vogelgriep in Kelpen-Oler, Limburg - 28807-133

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Vogelgriep op 30 maart 2012.

De controle van het vervoersverbod in verband met vogelgriep in Kelpen Oler (L) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 De controle van het vervoersverbod in verband met vogelgriep in Kelpen Oler (L) - 28807-134

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Vogelgriep op 30 maart 2012

Verslag interparlementaire conferentie inzake het Gemeenschappelijk Visserijbeleid op 28 februari 2012 te Brussel

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 29 maart 2012 Verslag interparlementaire conferentie inzake het Gemeenschappelijk Visserijbeleid op 28 februari 2012 te Brussel - 2012Z06430

Besluit: Ter informatie.

Afschrift van de brief aan de Duitse organisatie ter bescherming van de Atlantische Zalm, ‘Der Atlantische Lachs e.V.’ (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Afschrift van de brief aan de Duitse organisatie ter bescherming van de Atlantische Zalm, ‘Der Atlantische Lachs e.V.’ (sts ELI) - 2012Z06226

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 24 april 2012.

Fiche: Besluit CITES bijlage haringhaai (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 23 maart 2012 Fiche: Besluit CITES bijlage haringhaai - 22112-1385

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zenderen van (zee)dieren, olifantenjacht en CITES (incl. ivoorhandel) op 25 april 2012.

Openstelling handkokkelgebieden in Waddenzee (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2012 Openstelling handkokkelgebieden in Waddenzee - 29684-103

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Visserij.

Fiche: Verordening beheerplan kabeljauw (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 23 maart 2012 Fiche: Verordening beheerplan kabeljauw - 22112-1382

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 24 april 2012.

Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake het voorstel COM (2012) 21 Lange termijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 maart 2012 Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake het voorstel COM (2012) 21 Lange termijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden - 22112-1388

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zenderen van zeehonden ten behoeve van onderzoek (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 maart 2012 Zenderen van zeehonden ten behoeve van onderzoek (sts ELI) - 2012Z06409

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Zenderen van (zee)dieren, olifantenjacht en CITES (incl. ivoorhandel) op 25 april 2012 van 19.00 tot 22.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt gerappeleerd op het verzoek van de commissie om een stand van zakenbrief betreffende CITES.

Uitvoering motie Dibi/Jacobi (32123 XIV, nr. 109) inzake een onderzoek naar de hindernissen die wandelaars ondervinden bij het wandelen langs watergangen bij waterschappen en over recreatie (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2012 Uitvoering motie Dibi/Jacobi (32123 XIV, nr. 109) inzake een onderzoek naar de hindernissen die wandelaars ondervinden bij het wandelen langs watergangen bij waterschappen en over recreatie - 26419-52

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Recreatie en toerisme op 12 september 2012 van 13.30 - 16.30 uur (in aanwezigheid van de staatssecretarissen van EL&I en I&M).

Reactie op verzoek Van Veldhoven over natuurherstel in de Westerschelde (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 maart 2012 Reactie op verzoek Van Veldhoven over natuurherstel in de Westerschelde - 32670-52

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over de kritiek van Europa met betrekking tot de Hedwigepolder.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om een stand van zakenbrief betreffende de onderhandelingen met de Europese Commissie en wordt tevens verzocht in te brief mee te delen welk voorstel door Nederland is ingebracht.

Afschrift van het antwoord aan de Gelderse Milieufederatie inzake het Ennerveld (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 maart 2012 Afschrift van het antwoord aan de Gelderse Milieufederatie inzake het Ennerveld (sts ELI) - 2012Z05295

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op een brief van LTO Noord over stuifbestrijding op Texel (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Reactie op een brief van LTO Noord over stuifbestrijding op Texel - 33037-16

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

Stand van zaken reconstructie van de zandgebieden (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2012 Stand van zaken reconstructie van de zandgebieden (sts ELI) - 2012Z05928

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Schaalgrootte in de intensieve veehouderij op 6 juni 2012.

Recente ontwikkelingen in de procedures omtrent de MKZ-uitbraak 2001 in Kootwijkerbroek (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2012 Recente ontwikkelingen in de procedures omtrent de MKZ-uitbraak 2001 in Kootwijkerbroek (sts ELI) - 2012Z05947

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij op 28 juni 2012.

Update Schmallenbergvirus (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2012 Update Schmallenbergvirus - 29683-120

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 24 april 2012.

Aanbevelingen van de Werkgroep varkensketen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 maart 2012 Aanbevelingen van de Werkgroep varkensketen - 28973-104

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Schaalgrootte in de intensieve veehouderij op 6 juni 2012.

Brief n.a.v. een toezegging in het AO over de Landbouw- en Visserijraad van 18 januari 2012 over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van het legbatterijverbod in de EU-lidstaten en de inbreukprocedures daarover vanuit de Europese Commissie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 maart 2012 Brief n.a.v. een toezegging in het AO over de Landbouw- en Visserijraad van 18 januari 2012 over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van het

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 24 april 2012.

Literatuurstudie Neonocitinoïden en fipronil en sterfte van bijen en bijenvolken (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Literatuurstudie Neonocitinoïden en fipronil en sterfte van bijen en bijenvolken - 32372-91

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 16 mei 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-91

Vervuiling van het gewasbeschermingsmiddel Nocturn (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 20 maart 2012 Vervuiling van het gewasbeschermingsmiddel Nocturn - 27858-105

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 16 mei 2012.

Toelichting beëindigen van toelatingen die eerder onder Rub vielen (st ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 maart 2012 Toelichting beëindigen van toelatingen die eerder onder Rub vielen - 27428-214

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 16 mei 2012.

Brief naar de provincies en de VNG inzake het advies van de Gezondheidsraad over een beoordelingskader voor micro-organismen en endotoxinen afkomstig uit veehouderijen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Brief naar de provincies en de VNG inzake het advies van de Gezondheidsraad over een beoordelingskader voor micro-organismen en endotoxinen afkomstig uit veehouderijen - 28973-106

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Schaalgrootte in de intensieve veehouderij op 6 juni 2012.

Het overgangsrecht bij de in voorbereiding zijnde wettelijke regeling omtrent megastallen. E.e.a. naar aanleiding van het verzoek van het lid Ouwehand tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 maart 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 maart 2012 Het overgangsrecht bij de in voorbereiding zijnde wettelijke regeling omtrent megastallen - 28973-105

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Schaalgrootte in de intensieve veehouderij op 6 juni 2012 van 14.00-18.00 uur met de staatssecretaris van EL&I.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht uiterlijk 26 april a.s. de Kamer te informeren over zijn eerste aanzet voor normen t.a.v. de grootte van intensieve veehouderijbedrijven.
Noot: Zie ook agendapunt 53: Op 16 mei 2012 van 14.30-17.30 uur wordt een rondetafelgesprek over schaalgrootte in de intensieve veehouderij gepland.

Kabinetsreactie op COGEM rapport over genetisch gemodificeerde dieren (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012 Kabinetsreactie op COGEM rapport over genetisch gemodificeerde dieren - 27428-217

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 5 april 2012.

Tweede verslag van de Stuurgroep gedragscode licenties (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 maart 2012 Tweede verslag van de Stuurgroep gedragscode licenties - 27428-216

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 5 april 2012.

Verzoek van het lid Gesthuizen om de staatssecretaris van EL&I om een reactie te vragen op het artikel Post.nl zet 80 man extra in bij sorteercentrum Den Bosch.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 2 april 2012 Verzoek van het lid Gesthuizen om de staatssecretaris van EL&I om een reactie te vragen op het artikel Post.nl zet 80 man extra in bij sorteercentrum Den Bosch. - 2012Z06743

Besluit: Het verzoek van het lid Gesthuizen om de staatssecretaris van EL&I om een reactie te vragen op het artikel Post.nl zet 80 man extra in bij sorteercentrum Den Bosch wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Leegte om de minister van EL&I met het oog op het algemeen overleg Energie op 12 april 2012 een brief te vragen over de nettarieven tussen 2009 en 2012 en de stand van zaken inzake transportverliezen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 29 maart 2012 Verzoek van het lid Leegte om de minister van EL&I met het oog op het algemeen overleg Energie op 12 april 2012 een brief te vragen over de nettarieven tussen 2009 en 2012 en de stand van zaken inzake transportverliezen. - 2012Z06508

Besluit: Het verzoek om met het oog op het algemeen overleg Energie op 12 april 2012 een brief van de minister van EL&I te vragen met een overzicht van de tarieven die netbeheerders tussen 2009 en 2012 doorberekenden aan hun klanten wordt met enige aanvullende vragen gehonoreerd.

Verzoek van het lid Gesthuizen om het Verzamel algemeen overleg Telecommunicatie te verplaatsen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 27 maart 2012 Verzoek van het lid Gesthuizen om het Verzamel algemeen overleg Telecommunicatie te verplaatsen. - 2012Z06289

Besluit: Het verzoek van het lid Gesthuizen om het algemeen overleg Telecommunicatie te verplaatsen naar een andere datum dan 10 april 2012 wordt niet gehonoreerd.

Jaarverslag 2011 van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 16 maart 2012 Jaarverslag 2011 van de Nederlandse Mededingingsautoriteit - 24036-394

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Kamerstuk 33 186).

Ontwikkelingen in het MVO-beleid en over de bevordering van de naleving van de OESO-richtlijnen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 maart 2012 Ontwikkelingen in het MVO-beleid en over de bevordering van de naleving van de OESO-richtlijnen - 26485-126

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Maatschappelijk verantwoord ondernemen op 11 april 2012.

Informeren over voornemen tot (mede-)oprichting door de Staat der Nederlanden van een vereniging naar Nederlands recht ter ondersteuning van het internationale collectief 'Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights' (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 maart 2012

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Maatschappelijk verantwoord ondernemen op 11 april 2012.

Reactie op verzoek Ulenbelt over de verplaatsing van een deel van de lichtproductie van Philips naar Polen (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 maart 2012 Reactie op verzoek Ulenbelt over de verplaatsing van een deel van de lichtproductie van Philips naar Polen - 32637-29

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat met de ministers van SZW en EL&I over het voornemen van Philips om een deel van de productie naar Polen te verplaatsen (aangevraagd door het lid Ulenbelt).

Kabinetsreactie op ING-rapport 'Nederlandse handel meer Europees dan mondiaal’ (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 februari 2012 Nederlandse Agro-export 2011 - 33000-XIII-166

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Export op 13 juni 2012 van 15.00 - 18.00 uur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 29 maart 2012 Kabinetsreactie op ING-rapport 'Nederlandse handel meer Europees dan mondiaal’ - 31985-8

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Export op 13 juni 2012 van 15.00 - 18.00 uur.

Kabinetsreactie voortgangsrapportage door Commissie van Wijzen over ICES/KIS-3 (BSIK) projecten in 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 december 2011 Kabinetsreactie voortgangsrapportage door Commissie van Wijzen over ICES/KIS-3 (BSIK) projecten in 2009 - 25017-65

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 26 april 2012.

Aanbieding van evaluaties op terrein van innovatiebeleid (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 maart 2012 Aanbieding van evaluaties op terrein van innovatiebeleid - 32637-31

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 26 april 2012.

Tweede nota van wijziging inzake wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009 (32722) (sts ELI)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 maart 2012 Tweede nota van wijziging - 32722-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32722-8

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 4 april 2011 Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009 - 32722

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Fiche: Mededeling bio-economie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 23 maart 2012 Fiche: Mededeling bio-economie - 22112-1387

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Biobased Economy en Duurzaamheid, met zowel de minister van EL&I als de staatssecretaris van I&M, te houden voor het zomerreces.

Afschrift van de brief aan de Dorpsraad Nieuwe Wetering betreffende een reactie op de brief over de groenvoorziening langs het tracé van de Randstad 380kV-hoogspanningsverbinding (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 maart 2012 Afschrift van de brief aan de Dorpsraad Nieuwe Wetering betreffende een reactie op de brief over de groenvoorziening langs het tracé van de Randstad 380kV-hoogspanningsverbinding (min ELI) - 2012Z06105

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op motie Sap c.s. (29544, nr. 381) over de steeds verder stijgende olieprijs (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 maart 2012 Reactie op motie Sap c.s. (29544, nr. 381) over de steeds verder stijgende olieprijs - 31510-48

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat.
Noot: Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

Uitnodiging JSMCPA voor discussiebijeenkomst over de gewenste energiemix als morele discussie d.d. 4 april 2012

Zaak: Brief derden - John Stuart Mill Comparative Policy Academy (JSMCPA) te - 22 maart 2012 Uitnodiging JSMCPA voor discussiebijeenkomst over de gewenste energiemix als morele discussie d.d. 4 april 2012 - 2012Z06042

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.