Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 20 maart 2012

Gepubliceerd: 21 maart 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2011A05213
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=aeb4128b-9748-4ccd-84f1-a2226781ebd3&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%2020%20maart%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33037, 32670, 28625, 28625, 29675, 21501, 30825, 32670, 31920, 30825, 30099, 26991, 32372, 27858, 27858, 27858, 27622, 29683, 28807, 28286, 29446, 27428, 21501, 22112, 21501, 26485, 31239, 28982, 21501, 32637, 32637, 31985, 32549, 29502, 27879, 29826, 30196, 30212, 29023, 32645, 22112, 21501

Inhoud


Rappel brief over overgangsrecht m.b.t. het wetsvoorstel over de omvang van de intensieve veehouderij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 21 maart 2012 Rappel brief over overgangsrecht m.b.t. het wetsvoorstel over de omvang van de intensieve veehouderij - 2012Z05699

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I te verzoeken de gevraagde brief (naar aanleiding van het mondelinge vragenuur van 13 maart jl. inzake megastallen) over het overgangsrecht met betrekking tot het wetsvoorstel over de omvang van de intensieve veehouderij uiterlijk vrijdag 23 maart a.s. aan de Kamer te sturen.

Rappel toegezegde brief over reconstructiebeleid provincies

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) - 21 maart 2012 Rappel toegezegde brief over reconstructiebeleid provincies - 2012Z05693

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I te verzoeken uiterlijk dinsdag 27 maart a.s. zijn tijdens het VAO Intensieve veehouderij op 8 maart jl. toegezegde brief over de voortgang van het reconstructiebeleid van provincies aan de Kamer te sturen.

Verzoek van het lid Koopmans betreffende informatie van de Unie van Waterschappen in het kader van de PAS en uitvoering van aangenomen moties

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 16 maart 2012 Reactie staatssecretaris EL&I vragen op opmerkingen UvW in het kader van PAS en uitvoering moties - 2012Z05436

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om uiterlijk 10 april 2012 een kabinetsreactie op de brief van de Unie van waterschappen naar de Kamer te sturen en in deze reactie tevens in te gaan op de moties van de leden Dijkgraaf en Koopmans (Kamerstuk 30 825, nr. 141) en van de leden Koopmans en Lodders (Kamerstuk 32 670, nr. 8). De staatssecretaris van EL&I wordt tevens verzocht geen ontwikkelruimte in het kader van de PAS te verdelen totdat er duidelijkheid is over de herstelmaatregelen en de Kamer in de gelegenheid is geweest hierover met de staatssecretaris te wisselen.

Verzoek van het lid Graus inzake verwondingen die ontstaan door het oormerken en de Olifantenjacht.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 16 maart 2012 Verzoek van het lid Graus inzake verwondingen die ontstaan door het oormerken en de Olifantenjacht. - 2012Z05411

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I te verzoeken een stand van zakenbrief aan de Kamer te sturen over de alternatieven voor het oormerken van dieren.
Besluit: Ten aanzien van de olifantenjacht en ivoorhandel zal een stand van zakenbrief gevraagd worden over de inzet van de staatssecretaris van EL&I, te betrekken bij het algemeen overleg Zenderen van dieren op 29 maart 2012.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht uiterlijk 3 april 2012 een brief naar de Kamer te sturen betreffende het gezamenlijke standpunt dat Nederland met de EU zal innemen op de jaarlijke CITES-conferentie in juni 2012.

Verzoek van het lid Snijder-Hazelhoff om reactie van minister VWS en staatssecretaris EL&I op bericht "Wetenschap tovert met resistentiecijfers"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) - 20 maart 2012 Verzoek van het lid Snijder-Hazelhoff om reactie van minister VWS en staatssecretaris EL&I op bericht "Wetenschap tovert met resistentiecijfers" - 2012Z05640

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van EL&I en de minister van VWS op het bericht "Wetenschap tovert met resistentiecijfers".

Verzoek van het lid Van Gerven inzake aanwezigheid minister Financiën bij AO Voedselprijzen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 20 maart 2012 Verzoek van het lid Van Gerven inzake aanwezigheid minister Financiën bij AO Voedselprijzen - 2012Z05655

Besluit: De minister van Financien zal niet worden uitgenodigd voor het algemeen overleg Voedselprijzen en voedselspeculatie op 29 maart 2012.

Verzoek van het lid Ouwehand om de inbrengdatum voor het schriftelijk overleg Dierbeleid te verplaatsen van 27 april naar 14 mei 2012.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 14 maart 2012 Verzoek van het lid Ouwehand inzake de termijn voor inbreng schriftelijk overleg Dierbeleid. - 2012Z05051

Besluit: De inbrengdatum voor het schriftelijk overleg ter voorbereiding op het notaoverleg Dierbeleid zal worden verplaatst van 27 april naar 14 mei a.s. om 13.00 uur.

Stand van zaken uitvoering motie El Fassed (33000 XIII, nr. 132) over THT-data (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 maart 2012 Stand van zaken uitvoering motie El Fassed (33000 XIII, nr. 132) over THT-data - 33000-XIII-171

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Moties en toezeggingen onderdeel Landbouw en Natuur op 14 maart 2012.

Stand van zaken over het voortzetten van de praktijkproef mest van de Vereniging tot Behoud van Natuur en Milieu

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 maart 2012 Stand van zaken over het voortzetten van de praktijkproef mest van de Vereniging tot Behoud van Natuur en Milieu - 33037-15

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Intensieve veehouderij op 8 maart 2012

Informatie over de stand van zaken omtrent de hydrologische maatregelen noodzakelijk in kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de financiering ervan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 maart 2012 Informatie over de stand van zaken omtrent de hydrologische maatregelen noodzakelijk in kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de financiering ervan - 32670-46

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO PAS/Natura 2000 op 8 maart 2012

Nadere toelichting op het bericht dat de Europese Commissie 14,6 miljoen euro aan landbouwsubsidie terugvordert van Nederland (Cross compliance) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 maart 2012 Nadere toelichting op het bericht dat de Europese Commissie 14,6 miljoen euro aan landbouwsubsidie terugvordert van Nederland (Cross compliance) - 28625-145

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 maart 2012.

Kwartaalrapportage GLB-onderhandelingen maart 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 maart 2012 Kwartaalrapportage GLB-onderhandelingen maart 2012 - 28625-146

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 maart 2012.

Afwikkeling spoor 3 dioxinesluiting paling en wolhandkrabvisserij (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Afwikkeling spoor 3 dioxinesluiting paling en wolhandkrabvisserij - 29675-143

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 maart 2012.

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad maart 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 maart 2012 Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad maart 2012 - 21501-32-574

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Landbouw en Visserijraad op 14 maart 2012.

Stafnotitie concept-programma werkbezoek Brussel inzake GLB/GVB op 22 en 23 april 2012

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 14 maart 2012 EU-stafnotitie Programma werkbezoek Brussel d.d. 22 en 23 april 2012 - 2012Z05144

Besluit: Er wordt ingestemd met het concept-programma voor het werkbezoek naar Brussel inzake het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid op 22 en 23 april 2012. In overleg met de delegatieleden zal het definitieve programma worden vastgesteld, waaronder de aanwezige NGO's.

Handhaving motorvermogen van garnalenvaartuigen in de Waddenzee (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 maart 2012 Handhaving motorvermogen van garnalenvaartuigen in de Waddenzee (sts ELI) - 2012Z05258

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport Grontmij inclusief kabinetsreactie.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - adjunct-griffier, M. Peen - 21 maart 2012 Rappelverzoek rapport Grontmij inclusief kabinetsreactie - 2012Z05771

Besluit:
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal wederom verzocht worden het rapport Grontmij inclusief een kabinetreactie per ommegaande doch uiterlijk 27 maart 2012 om 12.00 uur naar de Kamer te sturen. Het algemeen overleg Erfpacht Staatsbosbeheer zal plaatsvinden op 3 april 2012 van 18.30 tot 20.30 uur.

Reactie op Natuurverkenning 2010-2040 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 maart 2012 Reactie op Natuurverkenning 2010-2040 (sts ELI) - 2012Z05253

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Natuur van drie uur, te plannen voor het zomerreces 2012.

Uitstel kabinetsreactie over het zenderen van zeehonden ten behoeve van onderzoek (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 maart 2012 Uitstel kabinetsreactie over het zenderen van zeehonden ten behoeve van onderzoek (sts ELI) - 2012Z05252

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Zenderen van dieren op 29 maart 2012 van 10.00 tot 12.00 uur.
Besluit: Het algemeen overleg wordt uitgebreid met het onderwerp trophyhunt en ivoorjacht.
Noot: Zie tevens het besluit onder rondvraagpunt 75.

Reactie op het adviesrapport “DR tot uw dienst” en de stand van zaken t.a.v. het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en klachten van de Stichting Skalsumer Natuurbeheer (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Reactie op het adviesrapport “DR tot uw dienst” en de stand van zaken t.a.v. het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en klachten van de Stichting Skalsumer Natuurbeheer - 30825-173

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Informatie n.a.v. het gesprek tussen de staatssecr. ELI en de Europees Commissaris Potocnik over natuurherstel in de Westerschelde en naar aanleiding van het verzoek van het lid Van Veldhoven bij de RvW op 28 februari 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Informatie naar aanleiding van het gesprek tussen de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Europees Commissaris Potocnik over natuurherstel in de Westerschelde en naar aanleiding van het verzoek van het lid Van Veldhoven bij de Regeling van Werkzaamheden op 28 februari 2012 - 32670-51

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over de kritiek van Europa met betrekking tot de Hedwigepolder.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Gedoogbesluit werkzaamheden uitbreiding Eemshaven (31920, nr. 17) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Gedoogbesluit werkzaamheden uitbreiding Eemshaven (31920, nr. 17) - 31920-20

Besluit: Er wordt een VSO aangevraagd met als eerste spreker het lid Ouwehand.

Reactie op verzoek commissie betreffende een reactie aan de Europese Commissie op Deltanatuurprojecten in Natura 2000 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 maart 2012 Reactie op verzoek commissie betreffende een reactie aan de Europese Commissie op Deltanatuurprojecten in Natura 2000 - 30825-172

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Betreffende het beëindigen van de deelname door EL&I in Meerstad (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 maart 2012 Betreffende het beëindigen van de deelname door EL&I in Meerstad - 30099-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie n.a.v. Zembla uitzending "handel in honger" (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 maart 2012 Reactie n.a.v. Zembla uitzending "handel in honger" (sts ELI) - 2012Z05262

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedselprijzen en voedselspeculatie op 29 maart 2012 van 14.00 tot 16.00 uur.

Overzicht van de non-ODA subsidiegelden die naar de intensieve veehouderij in het buitenland (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 maart 2012 Overzicht van de non-ODA subsidiegelden die naar de intensieve veehouderij in het buitenland (sts ELI) - 2012Z05255

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat, zoals aangevraagd bij de Regeling van 24 januari jl. door het lid Dikkers (PvdA), over het bericht dat ontwikkelsgeld terecht komt bij intensieve veehouderij in het buitenland.

Reactie op verzoek Snijder-Hazelhoff over de risico's voedselveiligheid door Pools strooizout (sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 maart 2012 Reactie op verzoek Snijder-Hazelhoff over de risico's voedselveiligheid door Pools strooizout - 26991-333

Besluit: De staatssecretaris van EL&I verzoeken een aanvullende brief over de risico's voor de voedselveiligheid aan de Kamer te sturen en daarin de volgende twee vragen te beantwoorden: Wat is de rol en controlefunctie van de NVWA bij de import van producten in Nederland? Hoe is de kwaliteit van de controle op voedselveiligheid in andere lidstaten gewaarborgd?

Reactie op artikelen t.a.v. neonicotinoïden (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Reactie op artikelen t.a.v. neonicotinoïden - 32372-90

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 16 mei 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-90

Handel in illegale en namaak bestrijdingsmiddelen in Europa en stavaza toelatingen kleine teelten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Handel in illegale en namaak bestrijdingsmiddelen in Europa en stand van zaken toelatingen kleine teelten - 27858-104

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 16 mei 2012.

Rapport van de evaluatie van de nota duurzame gewasbescherming dat onlangs door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 maart 2012 Rapport van de evaluatie van de nota duurzame gewasbescherming dat onlangs door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) - 27858-102

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 16 mei 2012.
Besluit: De staatssecretarissen van EL&I en I&M zullen dringend worden verzocht de nieuwe Nota Duurzame Gewasbescherming inclusief het Nationaal Actieplan Duurzame Gewasbescherminguiterlijk uiterlijk één week voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 16 mei a.s. aan de Kamer te sturen.

Wijziging EU-noodmaatregelen en opheffing bufferzones boktor (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Wijziging EU-noodmaatregelen en opheffing bufferzones boktor - 27858-103

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake het vernietigen van MKZ-documenten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 maart 2012 Reactie op verzoek commissie inzake het vernietigen van MKZ-documenten - 27622-144

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Dierziekten.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het convenant ritueel slachten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 maart 2012 Afshrift van de brief aan de Eerste Kamer over het convenant ritueel slachten (sts ELI) - 2012Z04578

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Advies deskundigenberaad Schmallenbergvirus (sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 maart 2012 Advies deskundigenberaad Schmallenbergvirus - 29683-119

Besluit: Agenderen voor het voor het zomerreces te plannen algemeen overleg Dierziekten van 3 uur met de staatssecretaris van EL&I en de minister van VWS.

Besmetting milde vogelgriep in Zuidwolde, Drenthe (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 maart 2012 Besmetting milde vogelgriep in Zuidwolde, Drenthe - 28807-132

Besluit: Aanhouden tot de bij het mondelinge vragenuur van 20 maart 2012 toegezegde brief van de staatssecretaris van EL&I over vogelgriep ontvangen is en de staatssecretaris verzoeken deze brief uiterlijk dinsdag 27 maart a.s. om 12.00 uur aan de Kamer te sturen.
Besluit: Zodra de bij het mondelinge vragenuur toegezegde brief over vogelgriep is ontvangen zal middels een e-mailprocedure worden bezien of er behoefte is aan een schriftelijk overleg over de drie recent ontvangen brieven over vogelgriep.

Afschrift van het antwoord op de brief van de Dierenbescherming met betrekking tot paardenwelzijn (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van de Dierenbescherming met betrekking tot paardenwelzijn (sts ELI) - 2012Z04986

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Dierbeleid op 11 juni 2012.

Beantwoording vragen over twee brieven van het Comité Dierennoodhulp te Amsterdam (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 maart 2012 Lijst van vragen en antwoorden over twee brieven van het Comité Dierennoodhulp te Amsterdam - 28286-559

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Dierbeleid 11 juni 2012.

Reactie op twee brieven van Stichting Een DIER Een VRIEND m.b.t zwanendriften (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 maart 2012 Reactie op twee brieven van Stichting Een DIER Een VRIEND m.b.t zwanendriften - 29446-82

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Dierbeleid op 11 juni 2012.

Verzoek Koopmans over het signaal dat Italie tot 2014 krijgt om volledig om te schakelen naar verrijkte kooien

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 maart 2012 Verzoek Koopmans over het signaal dat Italie tot 2014 krijgt om volledig om te schakelen naar verrijkte kooien - 33000-XIII-170

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 24 april 2012.

Benoeming van de voorzitter/bemiddelaar voor de consultatie van belangenverenigingen over de wenselijkheid en haalbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht en mogelijke alternatieven daarvoor.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 maart 2012 Benoeming van de voorzitter/bemiddelaar voor de consultatie van belangenverenigingen over de wenselijkheid en haalbaarheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht en mogelijke alternatieven daarvoor. - 27428-213

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 5 april 2012.

Afschrift van het antwoord op de brief van de Gemeente Nijmegen van 11 oktober 2011 met betrekking tot het burgerinitiatief "Nijmegen gentechvrij" (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 27 februari 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van de Gemeente Nijmegen van 11 oktober 2011 met betrekking tot het burgerinitiatief "Nijmegen gentechvrij" (sts ELI) - 2012Z03481

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 5 april 2012.

Aanbieding rapport 'Greening the CAP; an analyses of the effects of the European Commission’s proposal for the Common Agricultural Policy 2014 – 2020' (Vergroening van het GLB) van PBL

Zaak: Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 1 maart 2012 Aanbieding rapport 'Greening the CAP; an analyses of the effects of the European Commission’s proposal for the Common Agricultural Policy 2014 – 2020' (Vergroening van het GLB) van PBL - 2012Z04064

Besluit: Er zal voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 24 april a.s. een technische briefing van een uur door het PBL over dit rapport worden gepland.

Uitnodiging DDB voor zuivelsymposium 'Samen sterker: coöperatie en lid' d.d. 17 maart 2012

Zaak: Brief derden - Dutch Dairymen Board (DDB) te Purmerend - 6 maart 2012 Uitnodiging DDB voor zuivelsymposium 'Samen sterker: coöperatie en lid' d.d. 17 maart 2012 - 2012Z04360

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging voor werkbezoek aan oosterburen voor `Kijk op de Duitse afzet´ d.d. 22 maart 2012

Zaak: Brief derden - Greenport Arnhem-Nijmegen te Huissen - 1 maart 2012 Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen voor werkbezoek aan oosterburen voor `Kijk op de Duitse afzet´ d.d. 22 maart 2012 - 2012Z04089

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Afspraken met betrekking tot de informatievoorziening over Europese besluitvorming

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 25 januari 2012 afspraken met betrekking tot de informatievoorziening over Europese besluitvorming - 2012Z01212

Besluit: Ter informatie.

Verzoek om de antwoorden op vragen van de leden Leegte en Dijkhoff inzakede uitkomst van de Energieraad van 14 februari 2012 te agenderen voor de schriftelijke inbreng Energieraad op 10 april 2012.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 20 maart 2012 Verzoek om de antwoorden op vragen van de leden Leegte en Dijkhoff inzake de uitkomst van de Energieraad van 14 februari 2012 te agenderen voor de schriftelijke inbreng Energieraad op 10 april 2012. - 2012Z05635

Besluit: Het verzoek tot agendering van de beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden Leegte en Dijkhoff (Aanhangsel Handelingen 2011-2012, nr. 1752) voor het schriftelijk overleg inzake de Informele Energieraad op 10 april 2012 wordt gehonoreerd.

Kabinetsreactie vragen op artikel "Luchtvaart luidt de noodklok over brandstofprijs"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 20 maart 2012 Kabinetsreactie vragen op artikel "Luchtvaart luidt de noodklok over brandstofprijs" - 2012Z05631

Besluit: Het verzoek om een kabinetsreactie te vragen op het artikel 'Luchtvaart luidt noodklok over brandstofprijs' (nu.nl 20 maart 2012) is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Koppejan c.s. inzake een brief van de staatssecretaris van EL&I, rondetafelgesprek en algemeen overleg over Recreatie en Toerisme voor het zomerreces

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.J. Koppejan (CDA) - 8 maart 2012 Verzoek van het lid Koppejan c.s. inzake een brief van de staatssecretaris van EL&I, rondetafelgesprek en algemeen overleg over Recreatie en Toerisme voor het zomerreces. - 2012Z04667

Besluit: Het verzoek om na het zomerreces een algemeen overleg Recreatie en Toerisme te plannen met zowel de staatssecretaris van EL&I als de staatssecretaris van I&M (3 uur), wordt gehonoreerd.
Besluit: Het verzoek om de staatssecretaris van EL&I te vragen om de Kamer drie weken voor het algemeen overleg Toerisme te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen gedaan in het laatste algemeen overleg Recreatie en Toerisme d.d. 26 oktober 2011, wordt gehonoreerd.
Besluit: Het verzoek om conform het voorstel van de leden Koppejan c.s. een rondetafelgesprek Recreatie en Toerisme te organiseren voor het algemeen overleg Recreatie, wordt gehonoreerd.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 20-21 februari 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 7 maart 2012 Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 20-21 februari 2012 - 21501-30-282

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 23 mei 2012

Fiche: Mededeling Handel, Groei en Ontwikkeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 maart 2012 Fiche: Mededeling Handel, Groei en Ontwikkeling - 22112-1373

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Handelsraad d.d. 16 maart 2012 op 7 maart 2012.

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (over handelspolitiek) van 16 maart 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 maart 2012 Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (over handelspolitiek) van 16 maart 2012 - 21501-02-1127

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Handelsraad d.d. 16 maart 2012 op 7 maart 2012.

Reactie op het verzoek van de cie BuZa inzake het artikel in de Groene Amsterdammer "Shell betaalt leger Nigeria" o.a. in verband met de OESO-richtlijnen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 24 februari 2012 Reactie op het verzoek van de cie BuZa inzake het artikel in de Groene Amsterdammer "Shell betaalt leger Nigeria" o.a. in verband met de OESO-richtlijnen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - 26485-125

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op 11 april 2012

Reactie op ING Rapport met titel: Hernieuwbare Energie in Nederland tot 2020 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 maart 2012 Reactie op ING Rapport met titel: Hernieuwbare Energie in Nederland tot 2020 - 31239-131

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Verzamel algemeen overleg Energie op 12 april 2012

Beantwoording vraag van het lid Hazekamp naar de inzet van publieke middelen voor de bouw van de RWE-centrale aan de Eemshaven (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 maart 2012 Beantwoording vraag van het lid Hazekamp naar de inzet van publieke middelen voor de bouw van de RWE-centrale aan de Eemshaven en informatie over de projectfinanciering en het vestigingsklimaat - 28982-126

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen 1-3 februari 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 maart 2012 Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen 1-3 februari 2012 - 21501-30-283

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 23 mei 2012.

Reactie op verzoeken van de vaste commissie inzake innovatiecontracten en Human Capital Agenda’s (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 maart 2012 Reactie op verzoeken van de vaste commissie inzake innovatiecontracten en Human Capital Agenda’s - 32637-30

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 26 april 2012.

Kabinetsreactie vragen op het EIM-rapport "Snelle groeiers in de Topsectoren" (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 maart 2012 Kabinetsreactie vragen op het EIM-rapport "Snelle groeiers in de Topsectoren" - 32637-27

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 26 april 2012.

Evaluatierapport over het 2g@there programma en de beleidsreactie (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 maart 2012 Evaluatierapport over het 2g@there programma en de beleidsreactie - 31985-7

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Handelsraad op 25 april 2012.

Reactie op verzoek van Van Bemmel met betrekking tot de cookiebepaling (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 maart 2012 Reactie op verzoek van Van Bemmel met betrekking tot de cookiebepaling - 32549-47

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Telecommunicatie op 28 maart 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 32549-47

Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen inzake TNT Express en PostNL (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 maart 2012 Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen inzake TNT Express en PostNL - 29502-83

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Postmarkt op 21 maart 2012.

Consumentenagenda (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 maart 2012 Consumentenagenda - 27879-41

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng van het verslag inzake de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Kamerstuk 33 186) op donderdag 29 maart 2012 om 12.00 uur.

Voortgang NedCar (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 maart 2012 Voortgang NedCar - 29826-42

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-stafnotitie: inzet interparlementaire conferentie over energie-efficiëntie op 26-27 maart 2012

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 15 maart 2012 EU-stafnotitie: inzet interparlementaire conferentie over energie-efficiëntie op 26-27 maart 2012 - 2012Z05222

Besluit: Er wordt ingestemd met de bijdrage van het lid Van Veldhoven die zij namens de commissie ELI tijdens de interparlementaire conferentie inzake energie-efficiëntie van 26-27 maart 2012 te Kopenhagen, zal leveren.

EU-voorstel: Mededeling strategie bio-economie in Europa COM(2012)60

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 maart 2012 EU-voorstel: Mededeling strategie bio-economie in Europa COM(2012)60 - 2012Z04770

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 23 mei 2012.

Voorstel organiseren (rondetafel)gesprek Kabinetsvisie Biobased Economy en uitnodigen Prof Gerlagh (Universiteit Tilburg) daarvoor

Zaak: Brief commissie - griffier, I.B. Sneep - 14 maart 2012 Voorstel organiseren (rondetafel)gesprek Kabinetsvisie Biobased Economy en uitnodigen Prof Gerlagh (Universiteit Tilburg) daarvoor - 2012Z05150

Besluit: De Kabinetsvisie inzake de optimale benutting van biomassa (Kamerstuk 32 357, nr. 33) en de nog te ontvangen Strategische overheidsagenda voor de biobased economy worden afgevoerd van de agenda van het algemeen overleg Energie op 12 april 2012.
Besluit: Na ommekomst van de strategische overheidsagenda voor de biobased economy zal nader worden besloten over het organiseren van een rondetafelgesprek en een algemeen overleg Biobased Economy.

Reactie op het rapport "Remmen los, advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland" van de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 maart 2012 Reactie op het rapport "Remmen los, advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland" van de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur - 30196-160

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 12 april 2012.

Uitspraak van de Hoge Raad over Wet onafhankelijk netbeheer (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 maart 2012 Uitspraak van de Hoge Raad over Wet onafhankelijk netbeheer - 30212-79

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 12 april 2012 van 11 tot 15 uur.

Langetermijnbeleid over de gassamenstelling (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 maart 2012 Langetermijnbeleid over de gassamenstelling - 29023-117

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 12 april 2012 van 11 tot 15 uur.

Stresstestrapporten nucleaire installaties Onderzoekslocatie Petten en Hoger Onderwijs Reactor te Delft (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 maart 2012 Stresstestrapporten nucleaire installaties Onderzoekslocatie Petten en Hoger Onderwijs Reactor te Delft - 32645-36

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 12 april 2012 van 11 tot 15 uur.

Afschrift van de definitieve kabinetsreactie op groenboek ‘De toekomst verlichten’ aan de Europese Commissie (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 5 maart 2012 Afschrift van de definitieve kabinetsreactie op groenboek ‘De toekomst verlichten’ aan de Europese Commissie - 22112-1376

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag Energieraad 14 februari 2012 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 maart 2012 Verslag van de Energieraad van 14 februari 2012 - 21501-33-360

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg over de informele Energieraad waarvan de inbrengdatum reeds is vastgesteld op 10 april 2012.

Uitnodiging MVO voor bijeenkomst ter overhandiging van jaarrapportage 2011 van Task Force Duurzame Palmolie d.d. 27 maart 2012

Zaak: Brief derden - Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) te Rijswijk - 15 maart 2012 Uitnodiging MVO voor bijeenkomst ter overhandiging van jaarrapportage 2011 van Task Force Duurzame Palmolie d.d. 27 maart 2012 - 2012Z05271

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Aanbieding PBL-rapport "De internationale concurrentiekracht van de topsectoren"

Zaak: Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 8 maart 2012 Aanbieding PBL-rapport "De internationale concurrentiekracht van de topsectoren" - 2012Z04888

Besluit: Ter voorbereiding op het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid (gepland op 26 april a.s.) zal een technische briefing van een uur door het PBL worden georganiseerd over dit rapport.

Vooraankondiging KNAW voor Akademiemiddag 2012 d.d. 5 juni 2012

Zaak: Brief derden - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam - 6 maart 2012 Vooraankondiging KNAW voor Akademiemiddag 2012 d.d. 5 juni 2012 - 2012Z04356

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Unilever Nederland voor presentatie over voortgang van het Unileverplan Sustainable Living d.d. 24 april 2012

Zaak: Brief derden - Unilever Nederland te Rotterdam - 1 maart 2012 Uitnodiging Unilever Nederland voor presentatie over voortgang van het Unileverplan Sustainable Living d.d. 24 april 2012 - 2012Z04038

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging van Algemene Rekenkamer en CPB voor seminar over energiebesparing d.d. 26 maart 2012

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 29 februari 2012 Uitnodiging van Algemene Rekenkamer en CPB voor seminar over energiebesparing d.d. 26 maart 2012 - 2012Z03954

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.