Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 6 maart 2012

Gepubliceerd: 7 maart 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2011A05212
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9aed5684-f835-431e-b2b5-d635961a611f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%206%20maart%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 30654, 32670, 32627, 29675, 30825, 30825, 32201, 32372, 28286, 32563, 31536, 32670, 32708, 30825, 28625, 29683, 22112, 31389, 28286, 32814, 32814, 21501, 21501, 32814, 29023, 25074, 27879, 33070, 27879, 29502, 32637, 32637, 21501, 22112, 31531, 31354, 26442, 31239

Inhoud


Verzoek van het lid Graus om een kabinetsreactie te vragen op brief inzake het zenderen van zeehonden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 2 maart 2012 Kabinetsreactie vragen op brief inzake het zenderen van zeehonden - 2012Z04021

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om een voor de eerstvolgende procedurevergadering een naar de Kamer te sturen met een kabinetsreactie op de brief van de zeehondencreche en in deze kabinetsreactie tevens in te gaan op het zenderen van dieren in het algemeen voor onderzoek en de effectiviteit van dit onderzoek.

Verzoek van het lid Ouwehand een rappel te zenden inzake beantwoording schriftelijk overleg uitbreiding werking van de Natuurbeschermingswet 1998 naar de Nederlandse Exclusief Economische Zone.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 6 maart 2012 Verzoek van het lid Ouwehand een rappel te zenden inzake beantwoording schriftelijk overleg uitbreiding werking van de Natuurbeschermingswet 1998 naar de Nederlandse Exclusief Economische Zone. - 2012Z04272

Besluit: Het verzoek om een rappel te sturen naar de staatssecretaris van EL&I inzake de beantwoording van het schriftelijk overleg betreffende uitbreiding werking van de Nbwet 1998 naar de Nederlandse Exclusief Economische Zone wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Koopmans om afschrift verwoord in motie Koopmans cs. (32627, nr. 5) en rappel op verzoek 2/2 stand van zakenbrief sectoroverleg kwekersvrijstelling.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 6 maart 2012 Verzoek van het lid Koopmans om afschrift verwoord in motie Koopmans cs. (32627, nr. 5) en rappel op verzoek 2/2 stand van zakenbrief sectoroverleg kwekersvrijstelling. - 2012Z04283

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I te verzoeken om een afschrift zoals verwoord in de aangenomen motie van het lid Koopmans c.s. (Kamerstuk 32 627, nr. 5) en om de staatssecretaris een rappel te sturen op het verzoek van de commissie van 2 februari jl. waarin verwezen wordt naar de motie van het lid Ormel betreffende een onafhankelijk voorzitter van het sectoroverleg kwekersvrijstelling (zaaknummer 2012Z01788).

Verzoek van het lid Van Gerven inzake aanwezigheid van de minister van Financiën bij AO Voedselprijzen en Voedselspeculatie en een brief betreffende speculatie met grondstoffen, de wijze waarop de Markets in Financial Instruments Directive dit tegen zal gaan, de manier waarop G20 hier invulling aan geeft en de inzet van Nederland.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 6 maart 2012 Verzoek van het lid Van Gerven inzake aanwezigheid van de minister van Financiën bij AO Voedselprijzen en Voedselspeculatie. Tevens verzoek om feitelijke vragen betreffende speculatie met grondstoffen, de wijze waarop de Markets in Financial Instruments Directive dit tegen zal gaan, de manier waarop G20 hier invulling aan geeft en de inzet van Nederland. - 2012Z04298

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om ten behoeve van het algemeen overleg Voedselprijzen en voedselspeculatie een brief naar de Kamer te sturen waarin antwoord wordt gegeven op de vraag over hoe de Markets in Financial
Besluit: Tot 8 maart 2012 om 14.00 uur wordt geinventariseerd of er aanvullende vragen van fracties op dit punt zijn, waarna het verzoek naar de staatssecretaris van EL&I gestuurd wordt.
Besluit: Het algemeen overleg Voedselprijzen en voedselspeculatie wordt gevoerd met de staatssecretaris van EL&I.

Verzoek lid Jacobi om de import van bijenkoninginnen toe te voegen aan het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 maart a.s.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 31 januari 2012 Import van bijenkoninginnen uit Canada - 21501-32-570

Besluit: Het verzoek van het lid Jacobi wordt gehonoreerd om de brief over de import van bijenkoninginnen te agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 maart 2012.

Verzoeken van de leden Ouwehand en Van Veldhoven inzake toegezegde brief over natuurlijke bestrijdingsmiddelen en het intrekken van de RUB.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 6 maart 2012 Verzoek van de leden Ouwehand en Van Veldhoven inzake toegezegde brief over natuurlijke bestrijdingsmiddelen en het intrekken van de RUB. - 2012Z04276

Besluit: De verzoeken van de leden Ouwehand en Van Veldhoven voor een aanvulling op de toegezegde brief van de staatssecretaris van EL&I over de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen wordt gehonoreerd en het verzoek zal ook aan de staatssecretaris van I&M worden gericht.

Verzoek van het lid Ouwehand een rappel te zenden op brandbrief Dierenbescherming inzake grootschalige verwaarlozing van paarden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 6 maart 2012 Verzoek van het lid Ouwehand een rappel te zenden op brandbrief dierenbescherming inzake grootschalige verwaarlozing van paarden. - 2012Z04270

Besluit: Het verzoek van het lid Ouwehand wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I te rappeleren een afschrift van zijn brief aan de Dierenbescherming over grootschalige verwaarlozing van paarden per ommegaande aan de Kamer te sturen (zie ook 2012Z01275).

Verzoek van het lid Koopmans stand van zaken kosten hydrologische maatregelen PAS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 6 maart 2012 Verzoek Koopmans stand van zaken kosten hydrologische maatregelen PAS - 2012Z04348

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om een stand van zakenbrief inzake de kosten van de hydrologische maatregelen PAS welke door de partijen bij het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur in onderling overleg worden berekend, en deze brief te ontvangen voor het VAO PAS/Natura 2000 op

Reactie staatssecretaris EL&I vragen inzake het vernietigen van MKZ-documenten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) - 6 maart 2012 Verzoek van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink een reactie te vragen op een bericht over het vernietigen van MKZ-documenten - 2012Z04295

Besluit: Het verzoek van het lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I te verzoeken uiterlijk woensdag 7 maart a.s. om 10.00 uur een reactie aan de Kamer te sturen op het bericht op Barneveldsekrant.nl d.d. 3 maart 2012 over het vernietigen van documenten over Mond- en klauwzeer.

Verzoek van het lid Van Gerven om reactie te vragen op rapport inzake verstrengeling bedrijfsleven en EFSA.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 29 februari 2012 Verzoek van het lid Van Gerven om reactie te vragen op rapport inzake verstrengeling bedrijfsleven en EFSA. - 2012Z03699

Besluit: Honoreren van het verzoek om de staatssecretaris van EL&I om een kabinetsreactie te vragen op het rapport van Corporate Europe Observatory, 'Conficts on the menu', over de objectiviteit van de European Food Safety Authority (EFSA).

Verzoek van het lid Van Gerven inzake voortzetting praktijkproef mest door VBBM

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 29 februari 2012 Verzoek van het lid Van Gerven inzake voortzetting praktijkproef mest door VBBM - 2012Z03701

Besluit: Honoreren van het verzoek om een stand van zakenbrief van de staatssecretaris van EL&I ten behoeve van het VAO Intensieve veehouderij op donderdag 8 maart a.s., met betrekking tot het voortzetten van de praktijkproef mest van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM).

Verzoek van het lid Ouwehand om reactie staatssecretaris EL&I en minister VWS inzake voorstel van de EC alle genetisch gemanipuleerde voedselproducten en diervoeders te testen op dieren voordat zij kunnen worden goedgekeurd.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 27 februari 2012 Voorstel van de Europese Commissie om alle genetisch gemanipuleerde voedselproducten en diervoeders te testen op dieren voordat zij kunnen worden goedgekeurd. - 2012Z03473

Besluit: Het voorstel honoreren om de staatssecretaris van EL&I en minister van VWS een reactie te vragen inzake het voorstel van de Europese Commissie om alle

Verzoek van het lid Graus een reactie te vragen aan de staatssecretaris EL&I op het bericht "Hond met hondsdolheid in Amsterdam".

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 17 februari 2012 Reactie staatssecretaris EL&I vragen op Bericht Hond met hondsdolheid in Amsterdam. - 2012Z03144

Besluit: Honoreren van het verzoek van het lid Graus om de staatssecretaris van EL&I en de minister van VWS te verzoeken een reactie aan de Kamer te sturen over het bericht over een hond met hondsdolheid in Amsterdam en daarbij ook in te gaan op de volksgezondheidsaspecten.

Planning Natura 2000/PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 februari 2012 Planning Natura 2000/PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) - 30654-101

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg PAS/Natura 2000 op 14 februari 2012.

Reactie op verzoek commissie inzake Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof m.b.t. de PAS-kaarten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 februari 2012 Reactie op verzoek commissie inzake Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof m.b.t. de PAS-kaarten - 32670-36

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg PAS/Natura 2000 op 14 februari 2012.

Openstaande vragen uit 1e termijn AO tuinbouw d.d. 1 februari 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 februari 2012 Openstaande vragen uit 1e termijn AO tuinbouw d.d. 1 februari 2012 - 32627-4

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Tuinbouw op 15 februari 2012.

Reactie op verzoek commissie om te reageren op een artikel in Trouw over het leegvissen van de Zuidelijke Stille Oceaan (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 februari 2012 Reactie op verzoek commissie om te reageren op een artikel in Trouw over het leegvissen van de Zuidelijke Stille Oceaan - 29675-142

Besluit: Reeds geagendeerd voor verzamel algemeen overleg Visserij op 15 februari 2012.

Aanvullende analyse PBL

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 februari 2012 Aanvullende analyse PBL - 30825-170

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over het natuurakkoord op donderdag 16 februari 2012.

Vervolgtraject en uitvoeringsafspraken decentralisatie natuur (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 februari 2012 Vervolgtraject en uitvoeringsafspraken decentralisatie natuur (sts ELI) - 30825-153

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over het natuurakkoord op donderdag 16 februari 2012.

Verzamelbrief visserij (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 februari 2012 Verzamelbrief visserij - 32201-36

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 maart 2012.
Besluit: Het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 maart 2012 zal worden verdeeld in twee blokken, te weten Blok 1: Visserij en Blok 2: Landbouw.

Uitvoering moties betreffende ganzen (32372, nrs. 80 en 81)(sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 maart 2012 Uitvoering moties betreffende ganzen (32372, nrs. 80 en 81) - 32372-89

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Moties en toezeggingen onderdeel Landbouw en Natuur op 14 maart 2012.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om tot het algemeen overleg heeft plaatsgevonden geen onomkeerbare stappen te nemen.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-89

Reactie op de uitspraken van de Raad van State m.b.t. het 'zenderen' van zeehonden door Imares (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Reactie op de uitspraken van de Raad van State m.b.t. het 'zenderen' van zeehonden door Imares - 28286-547

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: Bij het rondvraagpunt van het lid Graus (agendapunt nr. 75) over het zenderen van zeehonden is een brief verzocht aan de staatssecretaris van EL&I.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Gedoogbesluit werkzaamheden uitbreiding Eemshaven (31920, nr. 17) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Gedoogbesluit werkzaamheden uitbreiding Eemshaven (31920, nr. 17) (sts ELI) - 2012Z03347

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Stand van zaken van de toepassing van vroeg-reactief beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Stand van zaken van de toepassing van vroeg-reactief beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen - 32563-27

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Reactie op het PBL-rapport Ecologische effectiviteit van natuurwetgeving (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 februari 2012 Reactie op het PBL-rapport Ecologische effectiviteit van natuurwetgeving - 31536-15

Besluit: Betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel Wet natuur.
Besluit: De commissie van I&M wordt geinformeerd over dit rapport waarmee zij in staat wordt gesteld te oordelen of zij dit rapport desgewenst wil betrekken bij het wetsvoorstel Crisis- en herstelwet.

Reactie op verzoek Jacobi inzake natuurherstel Westerschelde (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 10 februari 2012 Reactie op verzoek Jacobi inzake natuurherstel Westerschelde - 32670-35

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over de kritiek van Europa met betrekking tot de Hedwigepolder.

Afschrift van de brief aan de Stichting Schaapskudde Haaksbergen inzake exploitatiekosten schaapskudden (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 februari 2012 Afschrift van de brief aan de Stichting Schaapskudde Haaksbergen inzake exploitatiekosten schaapskudden (sts ELI) - 2012Z03158

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Prijsvolatiliteit en G20 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 maart 2012 Prijsvolatiliteit en G20 - 32708-21

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedselprijzen en voedselspeculatie op 29 maart 2012.

Reactie op verzoek commissie over de stand van zakenbrief over de uitvoering van moties op het gebied van Landbouw en Natuur (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Reactie op verzoek commissie over de stand van zakenbrief over de uitvoering van moties op het gebied van Landbouw en Natuur en de stand van zaken m.b.t. recent gedane toezeggingen - 33000-XIII-168

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Moties en toezeggingen op 14 maart 2012

Lijst van vragen en antwoorden over een vertrouwelijke brief van een klokkenluider over grondwaterstandmetingen (30825, nr. 120) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 februari 2012 Lijst van vragen en antwoorden over een vertrouwelijke brief van een klokkenluider over grondwaterstandmetingen - 30825-171

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nederlandse Agro-export 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 14 februari 2012 Nederlandse Agro-export 2011 - 33000-XIII-166

Besluit: Aanhouden tot ontvangst van de gevraagde brief over export.
Noot: Zie ook agendapunt 31.

Reactie op brief inzake perceelsregistratie en stand van zaken uitbetaling toeslagrechten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 februari 2012 Reactie op brief inzake perceelsregistratie en stand van zaken uitbetaling toeslagrechten - 28625-144

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 maart 2012.

Recente ontwikkeling Schmallenbergvirus (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 februari 2012 Recente ontwikkeling Schmallenbergvirus - 29683-118

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 maart 2012.
Besluit: Na ommekomst van de brief van de minister van VWS over volksgezondheidseffecten van het Schmallenbergvirus zal worden bezien of bij eventuele verdere behandeling in de Kamer van het Schmallenbergvirus de aanwezigheid van de minister van VWS is gewenst.

Fiche: Mededeling strategie bescherming en welzijn van dieren 2012-2015 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 24 februari 2012 Fiche: Mededeling strategie bescherming en welzijn van dieren 2012-2015 - 22112-1370

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Dierbeleid op maandag 21 mei 2012.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 maart 2012.

Stand van zaken m.b.t. de planning voor de zes algemene maatregelen van bestuur die onder de Wet dieren gaan vallen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Stand van zaken m.b.t. de uitvoeringsregelgeving van de Wet dieren inclusief een tijdschema voor de totstandkoming van zes algemene maatregelen van bestuur - 31389-91

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Dierbeleid op maandag 21 mei 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 31389-91

Aanbieding Nota Dierenwelzijn en Diergezondheid (NDD) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 februari 2012 Aanbieding Nota Dierenwelzijn en Diergezondheid (NDD) - 28286-548

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Dierbeleid op maandag 21 mei 2012 van 13.00-18.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Dierbeleid met als inbrengdatum vrijdag 27 april 2012 om 15.00 uur.

Uitnodiging Q-vis Visgroothandel voor presentatie van de stichting duurzame vis in de Horeca en de MSC groepscertificering d.d. 7 mei 2012

Zaak: Brief derden - Q-vis Visgroothandel te Den Haag - 24 februari 2012 Uitnodiging Q-vis Visgroothandel voor presentatie van de stichting duurzame vis in de Horeca en de MSC groepscertificering d.d. 7 mei 2012 - 2012Z03491

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging NRM voor tweejaarlijkse koeienshow d.d. 29 en 30 juni 2012

Zaak: Brief derden - Nationale Rundvee Manifestatie (NRM) te Arnhem - 21 februari 2012 Uitnodiging NRM voor tweejaarlijkse koeienshow d.d. 29 en 30 juni 2012 - 2012Z03319

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Ambassade van Denemarken, namens Re-N Technology BV, voor presentatie van Zitta Systems (Een innovatieve mestverwerking systeem)

Zaak: Brief derden - Ambassade van Denemarken (NL) te Den Haag - 20 februari 2012 Uitnodiging Ambassade van Denemarken, namens Re-N Technology BV, voor presentatie van Zitta Systems (Een innovatieve mestverwerking systeem) - 2012Z03259

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Alpha Communications, namens Vrienden van de Hofvijer en Gemeente Den Haag, voor lentemetamorfose van het Hofvijvereiland d.d. 23 februari 2012

Zaak: Brief derden - Alpha Communications te Maarn - 15 februari 2012 Uitnodiging Alpha Communications, namens Vrienden van de Hofvijer en Gemeente Den Haag, voor lentemetamorfose van het Hofvijvereiland d.d. 23 februari 2012 - 2012Z02882

Besluit: Overgelaten aan de individuele leden.

Uitnodiging BoerenNatuur, namens meerdere organisaties, voor Weidevogelkennisdag d.d. 8 maart 2012

Zaak: Brief derden - BoerenNatuur te Drachten - 9 februari 2012 Uitnodiging BoerenNatuur, namens meerdere organisaties, voor Weidevogelkennisdag d.d. 8 maart 2012 - 2012Z02540

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Aanbieding PBL-rapport "Evaluatie van de nota Duurzame Gewasbescherming"

Zaak: Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 16 februari 2012 Aanbieding PBL-rapport "Evaluatie van de nota Duurzame Gewasbescherming" - 2012Z03002

Besluit: Ter voorbereiding op het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen (gepland op 16 mei 2012) zal een technische briefing door het PBL worden verzorgd over het rapport "Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming".

Reactie vragen op brief VEH en agenderen beantwoording schriftelijke vragen inzake Zalco op AO Energie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 6 maart 2012 Reactie vragen op brief VEH en agenderen beantwoording schriftelijke vragen inzake Zalco op AO Energie - 2012Z04304

Besluit: De minister van EL&I wordt verzocht om voor de plenaire behandeling van Warmtewet (32 839) een reactie op de brief van de Vereniging Eigen Huis en de Nederlandse Woonbond aan de Kamer te doen toekomen.
Besluit: Het verzoek om de beantwoording van de minister van EL&I op de schriftelijke vragen van diverse leden inzake Zalco toe te voegen aan de agenda van het verzamel algemeen overleg Energie op 12 april 2012, wordt gehonoreerd.

Kabinetsreactie vragen op rapport 'Nederlandse handel meer Europees dan mondiaal' van het ING Economisch Bureau

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 6 maart 2012 Kabinetsreactie vragen op rapport Nederlandse handel meer Europees van het ING Economisch Bureau - 2012Z04306

Besluit: De minister en staatssecretaris van EL&I worden verzocht om voor de volgende procedurevergadering een reactie op het rapport van het ING-rapport "Nederlandse handel meer Europees dan mondiaal" aan de Kamer te doen toekomen.
Noot: Zie tevens agendapunt 45.

Kabinetsreactie vragen op kritiek van Michael Geist op het ACTA verdrag

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 1 maart 2012 Kabinetsreactie vragen op kritiek van Michael Geist op het ACTA verdrag - 2012Z03891

Besluit: Het verzoek om de minister van EL&I een reactie te vragen op de kritiek van Michael Geist op het ACTA verdrag en daarbij in te gaan op de bredere visie van het kabinet op het gebied van internetvrijheid, wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Ziengs om een brief over de verplichting inzake ondernemingsraden bij ondernemingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 27 februari 2012 Verzoek aan minister EL&I om in kaart te brengen welke administratieve lasten gemoeid zijn met de wettelijke regeling m.b.t. de ondernemingsraden. - 2012Z03515

Besluit: De ministers van EL&I en SZW worden verzocht om in kaart te brengen in hoeverre de administratieve lasten voor ondernemers verminderen als de grens van de verplichte ondernemingsraad naar ondernemingen met meer dan 100 medewerkers zou verschuiven.

Verzoek van het lid Gesthuizen inzake het op het laatste moment uitstellen van geplande debatten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 21 februari 2012 Het op het laatste moment uitstellen van geplande debatten - 2012Z03246

Besluit: Er wordt vastgesteld dat de commissie zo terughoudend mogelijk dient te zijn met het op het laatste moment uitstellen van commissieactiviteiten.
Besluit: Brieven ten behoeve van een overleg dienen uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan het overleg aan de Kamer te worden gezonden.

Macro-economische ramingen Europese Commissie (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 februari 2012 Macro-economische ramingen Europese Commissie (min ELI) - 2012Z03643

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de recessie, oplopende werkloosheid en bezuinigingen op 29 februari 2012.

Reactie op gewijzigde amendementen 32 814, nr. 18 (Leegte/Van der Werf) over een regeling voor directe lijnen en 32 814, nr. 19 (Van der Werf/Leegte) over het bij wege van experiment afwijken van deze wetten of de hierop gebaseerde uitvoeringsregelgeving (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 februari 2012 Reactie op gewijzigde amendementen 32 814, nr. 18 (Leegte/Van der Werf) over een regeling voor directe lijnen en 32 814, nr. 19 (Van der Werf/Leegte) over het bij wege van experiment afwijken van deze wetten of de hierop gebaseerde uitvoeringsregelgeving - 32814-21

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas), Kamerstuk 32 814.
Gerelateerde kamerstukken: 32814-21

Tweede nota van wijziging

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 februari 2012 Tweede nota van wijziging - 32814-10

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de Wijziging Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (32 814)
Gerelateerde kamerstukken: 32814-10

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 juni 2011 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) - 32814

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de Wijziging Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (32 814)

Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 20-21 februari (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 februari 2012 Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 20-21 februari - 21501-30-280

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud geschillenbeslechting/Raad voor het Concurrentievermogen op 15 februari 2012.

Reactie op het verslag van het Schriftelijk Overleg over voorstellen Europese aanbestedingsrichtlijnen en Concessierichtlijn (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 februari 2012 Beantwoording van vragen en opmerkingen van een verslag van een schriftelijke overleg inzake de Aanbestedingsrichtlijn COM(2011) 896 welke op de agenda staat van de Raad voor Concurrentievermogen van 20-21 februari 2012 - 21501-30-281

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud geschillenbeslechting/Raad voor het Concurrentievermogen op 15 februari 2012.

Implementatie derde pakket energierichtlijnen: reactie op brief Tata Steel B.V. (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 februari 2012 Implementatie derde pakket energierichtlijnen: reactie op brief Tata Steel B.V. - 32814-16

Besluit: Desgewenst betrokken bij behandeling wetsvoorstel Wijziging Elektriciteitswet en Gaswet i.v.m. implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (32 814).
Gerelateerde kamerstukken: 32814-16

Antwoorden op vragen van de cie ELI inzake de stroomstoringen in Rotterdam en omstreken (zie 2012Z01748/2012D04085) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 februari 2012 Antwoorden op vragen van de cie ELI inzake de recente stroomstoring in Rotterdam en omstreken - 29023-116

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Verzamel algemeen overleg Energie op 12 april 2012.

Reactie op het CBS/CPB rapport "Kenmerken van wederuitvoerbedrijven" (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 maart 2012 Reactie op het CBS/CPB rapport "Kenmerken van wederuitvoerbedrijven" - 33000-XIII-169

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Handelsraad op 7 maart 2012 van 14.30 - 16.30 uur.

Uitspraak WTO Beroepslichaam China/grondstoffen (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 februari 2012 Uitspraak WTO Beroepslichaam China/grondstoffen - 25074-182

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Handelsraad op 7 maart 2012 van 14.30 - 16.30 uur.

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 1 juni 2010 Evaluatie Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) - 27879-33

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng van het verslag inzake de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Kamerstuk 33 186) op donderdag 29 maart 2012 om 12.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 oktober 2011 Evaluatie Wet handhaving consumentenbescherming - 33070-1

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng van het verslag inzake de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Kamerstuk 33 186) op donderdag 29 maart 2012 om 12.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 februari 2012 Agenda Consumentenautoriteit 2012-2013 - 27879-40

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng van het verslag inzake de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Kamerstuk 33 186) op donderdag 29 maart 2012 om 12.00 uur.

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 februari 2012 Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) - 33186

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 29 maart 2012 om 12.00 uur.

Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 februari 2012 Informatie over de samenhang van het voorstel tot aanpassing van de Universele Postdienst (UPD) en de bevoegdheden van de OPTA - 29502-82

Besluit: De voortzetting van het algemeen overleg Postmarkt (tweede termijn) op 21 maart 2012 van 10.30 - 12.00 uur omzetten in een nieuw algemeen overleg Postmarkt op 21 maart 2012 en deze verlengen met een uur (van 10.30 - 13.00 uur) of indien mogelijk met 1,5 uur (10.30 - 13.30 uur).

Evaluatie van de Technologiestichting STW over de periode 2005–2010 (min ELI).

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 februari 2012 Evaluatie van de Technologiestichting STW over de periode 2005–2010 - 33000-XIII-167

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 26 april 2012.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren (32637, nr. 21) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 februari 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de eerste reactie op innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-25

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 26 april 2012.
Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht uiterlijk woensdag 14 maart a.s. de niet beantwoorde feitelijke vragen naar overzichtelijke cijfers van het aanbod dat het bedrijfsleven heeft gedaan in hun voorstellen voor Innovatiecontracten alsnog te beantwoorden. Aangezien wel bekend is wat het totaal is (nl. 1,5 miljard euro), wordt de minister nogmaals verzocht aan te geven uit welke onderdelen dit bedrag is opgebouwd.
Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten betreffende de innovatiecontracten en human capital agenda's totdat de Kamer hier met de minister over heeft gesproken tijdens het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid dat gepland staat op 26 april 2012. Indien de minister niet uiterlijk woensdag 14 maart a.s. een reactie op dit verzoek aan de Kamer stuurt, gaat de commissie er van uit dat de minister instemt met het verzoek.

Voortgangsrapportage Life Science Park Oss (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 20 februari 2012 Voortgangsrapportage Life Science Park Oss - 32637-24

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 26 april 2012.

Uitvoering motie El Fassed inzake Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 februari 2012 Uitvoering motie El Fassed inzake Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) - 21501-33-361

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Handelsraad op 7 maart 2012 van 14.30 - 16.30 uur.

Fiche: Mededeling Actieplan Elektronische Handel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 17 februari 2012 Fiche: Mededeling Actieplan Elektronische Handel - 22112-1367

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 23 mei 2012 van 12.00 - 13.30 uur.

Gedragscode eerlijke handelspraktijken (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 februari 2012 Gedragscode eerlijke handelspraktijken - 31531-19

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Maatschappelijk verantwoord ondernemen op 11 april 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 31531-19

Antwoorden op vragen van de commissie ELI over het ontwerp van het Besluit markt en overheid (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 februari 2012 Antwoorden op vragen van de commissie ELI over het ontwerp van het Besluit markt en overheid - 31354-42

Besluit: Voor kennisgeving aannemen, besluit overbrengen aan minister van EL&I.
Gerelateerde kamerstukken: 31354-42

Brief inzake TIPS BV te 's-Gravenzande

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 februari 2012 Brief inzake TIPS BV te 's-Gravenzande - 2012Z03486

Besluit: Voor kennisgeving aannemen

Reactie van de minister van ELI op de brief van Actal en stand van zaken regeldruk legionella (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 13 februari 2012 Reactie van de minister van ELI op de brief van Actal en stand van zaken regeldruk legionella - 26442-54

Besluit: De minister van VWS verzoeken om de brief met een inhoudelijke reactie op het advies van ACTAL over logboeken speeltoestellen aan de Kamer te doen toekomen. Na ommekomst van de reactie zal bekeken worden of aanwezigheid

Beantwoording vragen over de aanstaande publicatie van de SDE+ regelingen (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 februari 2012 Beantwoording vragen over de aanstaande publicatie van de SDE+ regelingen - 31239-130

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 12 april 2012 van 11.00 - 15.00 uur.

Uitnodiging Parliament of Denmark voor vergadering van de voorzitters van de commissies voor Bedrijfsleven, Groei & Handel en Werkgelegenheid d.d.16 en 17 april 2012

Zaak: Brief derden - Parliament of Denmark te Copenhagen - 22 februari 2012 Uitnodiging Parliament of Denmark voor vergadering van de voorzitters van de commissies voor Bedrijfsleven, Groei & Handel en Werkgelegenheid d.d.16 en 17 april 2012 - 2012Z03758

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Vooraankondiging NCO-NCW Midden en meerdere organisaties voor werkbezoek aan regio IJssel-Vecht d.d. 25 juni 2012

Zaak: Brief derden - NCO-NCW Midden te Apeldoorn - 24 februari 2012 Vooraankondiging NCO-NCW Midden en meerdere organisaties voor werkbezoek aan regio IJssel-Vecht d.d. 25 juni 2012 - 2012Z03679

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Vereniging FME-CWM voor Industriepoort d.d. 28 maart 2012

Zaak: Brief derden - Vereniging FME-CWM te Zoetermeer - 16 februari 2012 Uitnodiging Vereniging FME-CWM voor Industriepoort d.d. 28 maart 2012 - 2012Z03375

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging OECD voor parlementair seminar over “Best Practices in Governance: The Role of Parliaments” d.d. 8-9 maart 2012

Zaak: Brief derden - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) te Paris cedex 16 - 21 februari 2012 Uitnodiging OECD voor parlementair seminar over “Best Practices in Governance: The Role of Parliaments” d.d. 8-9 maart 2012 - 2012Z03301

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging voor de Internationale vrouwen Fair Trade van SIFEM d.d. 17 t/m 23 juni 2012

Zaak: Brief derden - Salon International de la Femme (SIFEM) te Montréal, Québec - 7 februari 2012 Uitnodiging voor de Internationale vrouwen Fair Trade van SIFEM d.d. 17 t/m 23 juni 2012 - 2012Z02921

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.