Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 14 februari 2012

Gepubliceerd: 15 februari 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2011A05211
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2f8a5fea-9c22-4083-985f-25c911953620&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%20op%2014%20februari%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29664, 32670, 31536, 29683, 21501, 21501, 32372, 27428, 32472, 32262, 28286, 28286, 32708, 32813, 21501, 33037, 31571, 29502, 31239, 32645, 25422, 21501, 21501, 22112, 22112, 22112, 27879, 31371, 26991, 29338, 32637, 26485, 31083, 25074, 22112, 22112, 22112, 22112, 32440, 33159, 26485, 29023, 32814

Inhoud


Verzoek van het lid Dikkers voor een overzicht van non-ODA gelden die naar intensieve veehouderij in het buitenland gaan

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 15 februari 2012 Verzoek van het lid Dikkers voor een overzicht van non-ODA gelden die naar intensieve veehouderij in het buitenland gaan - 2012Z02901

Besluit: Het verzoek van het lid Dikkers wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I en de staatssecretaris van BuZa te verzoeken een brief aan de Kamer te sturen met een overzicht van non-ODA subsidiegelden die naar de intensieve veehouderij in het buitenland gaan.

Verzoek van het lid Koopmans het debat over het natuurakkoord uit te breiden met PAS/Natura 2000.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 14 februari 2012 Verzoek van het lid Koopmans het debat over het natuurakkoord uit te breiden met PAS/Natura 2000. - 2012Z02774

Besluit: De derde termijn van het algemeen overleg PAS/Natura 2000 zal plenair met een VAO worden afgerond, en niet tijdens het debat over het natuurakkoord op 16 februari 2012.
Besluit: Een eventueel verzoek om de staatssecretaris van I&M aanwezig te laten zijn tijdens het debat over het natuurakkoord kan individueel worden gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden.

Verzoek van het lid Van Gerven het AO moties en toezeggingen Landbouw en Natuur met 1 uur te verlengen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 8 februari 2012 Verzoek van het lid Van Gerven het AO moties en toezeggingen Landbouw en Natuur met 1 uur te verlengen. - 2012Z02310

Besluit: Het verzoek van het lid Van Gerven wordt gehonoreerd om het algemeen overleg Moties en toezeggingen met één uur te verlengen. Het algemeen overleg zal plaatsvinden op 14 maart 2012 van 14.30-18.00 uur.

Verzoek van het lid Snijder-Hazelhoff betreffende stand van zaken uitbetaling toeslagrechten door Dienst Regelingen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) - 8 februari 2012 Verzoek van het lid Snijder-Hazelhoff betreffende stand van zaken uitbetaling toeslagrechten door Dienst Regelingen. - 2012Z02313

Besluit: Het verzoek van het lid Snijder-Hazelhoff wordt gehonoreerd om de reeds verzochte stand van zakenbrief (Zaaknummer 2012Z02039) met betrekking tot de toeslagrechten uiterlijk vrijdag 17 februari 2012 te ontvangen.

Verzoek van het lid Van Gerven om de minister van Financiën uit te nodigen voor AO voedselprijzen en voedselspeculatie.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 7 februari 2012 Verzoek van het lid Van Gerven om de minister van Financiën uit te nodigen voor AO voedselprijzen en voedselspeculatie. - 2012Z02166

Besluit: Zie het besluit onder agendapunt 45.

Reactie op motie Dijkgraaf/Jacobi (29675, nr. 125) over het instellen van een Commissie Toekomst Binnenvisserij (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 februari 2012 Reactie op motie Dijkgraaf/Jacobi (29675, nr. 125) over het instellen van een Commissie Toekomst Binnenvisserij - 29664-104

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Visserij op 15 februari 2012.

Reactie op een brief m.b.t. tot de besluitvorming van het Productschap Tuinbouw inzake de promotie van kiemgroenten (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 januari 2012

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Tuinbouw op 1 februari 2012.

EU-stafnotitie inbreng voor interparlementaire conferentie over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid d.d. 28 februari a.s.

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 8 februari 2012 EU-stafnotitie inbreng voor interparlementaire conferentie over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid d.d. 28 februari a.s. - 2012Z02294

Besluit: De commissie stemt met twee kleine aanpassingen in met de in deze notitie beschreven inbreng namens de commissie ELI in de interparlementaire conferentie over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid op 28 februari a.s. te Brussel.
Noot: Namens de commissie ELI zal het lid Koppejan (CDA) deelnemen aan deze interparlementaire conferentie.

Natuurherstel Westerschelde (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 februari 2012 Natuurherstel Westerschelde - 32670-34

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over de kritiek van Europa met betrekking tot de Hedwigepolder.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht de Kamer per ommegaande te infomeren over de uitkomsten van het gesprek met Eurocommissaris Potocnik op 16 februari 2012.

Procedure Wetsvoorstel natuurbescherming (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 februari 2012 Procedure Wetsvoorstel natuurbescherming - 31536-14

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over het Natuurakkoord.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht de resultaten van de vergelijkende studie door een extern onderzoeksbureau naar de administratieve lasten onder zowel het oude als het nieuwe stelsel gelijktijdig met het wetsvoorstel Wet natuur naar de Kamer te sturen.

Aanbieding afschrift van de brief aan de Algemene Vereniging Inlands Hout van 16 december 2011 over omslag bosbeleid (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 februari 2012 Aanbieding afschrift van de brief aan de Algemene Vereniging Inlands Hout van 16 december 2011 over omslag bosbeleid (sts ELI) - 2012Z02064

Besluit: Desgewenst betrekken bij het debat over het Natuurakkoord.
Noot: (Adressant informeren).

Recente ontwikkelingen met betrekking tot het Schmallenbergvirus (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 9 februari 2012 Recente ontwikkelingen met betrekking tot het Schmallenbergvirus - 29683-117

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schriftelijke reactie op mondelinge vragen van het lid Koopmans, zoals gesteld tijdens AO Landbouw- en Visserijraad d.d. 18 januari over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2013 (sts ELIi)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 februari 2012 Schriftelijke reactie op mondelinge vragen van het lid Koopmans, zoals gesteld tijdens AO Landbouw- en Visserijraad d.d. 18 januari over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2013 - 21501-32-572

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 maart 2012.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 23 januari 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 7 februari 2012 Verslag Landbouw- en Visserijraad 23 januari 2012 - 21501-32-571

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 maart 2012.

Uitstel beantwoording vragen over de handel in illegale en namaak bestrijdingsmiddelen in Europa (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 februari 2012 Uitstel beantwoording vragen over de handel in illegale en namaak bestrijdingsmiddelen in Europa - 32372-88

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-88

Wijziging van de Uitvoeringswet grondkamers (aanpassing in verband met Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en in verband met herziening benoemingsprocedure)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 februari 2012 Wijziging van de Uitvoeringswet grondkamers (aanpassing in verband met Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en in verband met herziening benoemingsprocedure) - 33166

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 17 februari 2011 te 12.00 uur. De commissie besluit in principe tot het uitbrengen van een blanco verslag.
Noot: Indien over het wetsvoorstel een blanco verslag wordt uitgebracht zal het wetsvoorstel plenair als hamerstuk worden aangemeld.

Mogelijkheden van het ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen in relatie tot COGEM signalering inzake genetisch gemodificeerde dieren (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 9 februari 2012 Mogelijkheden van het ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen in relatie tot COGEM signalering inzake genetisch gemodificeerde dieren - 27428-212

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht te plannen in april 2012.

Vertaling van Duitse motie inzake kwekersvrijstelling.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, M. Peen - 9 februari 2012 Vertaling Duitse motie "geen octrooiering van conventioneel voortgebrachte dieren en planten" - 2012Z02403

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht te plannen in april 2012.

Aanbieding van afschrift van brief aan Plantum inzake de invoering van beperkte verdelingsvrijstelling (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 7 februari 2012 Aanbieding van afschrift van brief aan Plantum inzake de invoering van beperkte verdelingsvrijstelling (min ELI) - 2012Z02114

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht te plannen in april 2012.

Stand van zaken m.b.t. tot de uitvoering van de motie van Kamerleden Koopmans en Snijder-Hazelhoff inzake nieuwe veredelingstechnieken (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 januari 2012 Stand van zaken m.b.t. tot de uitvoering van de motie van Kamerleden Koopmans en Snijder-Hazelhoff inzake nieuwe veredelingstechnieken - 32472-15

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht te plannen in april 2012.
Besluit: Het VSO Ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012 en stand van zaken m.b.t. verbetering uitvoering van de biotechnologiewet zal ingetrokken worden en de daarvoor geagendeerde stukken zullen geagendeerd worden voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht.

Aanbieding van het Jaarplan 2012 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 februari 2012 Aanbieding van het Jaarplan 2012 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - 32262-8

Besluit: Aanhouden tot het nog te ontvangen Jaarverslag van het ministerie van EL&I (tweede kwartaal 2012).

Welzijn kleine sectoren en dierentuindieren (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 februari 2012 Welzijn kleine sectoren en dierentuindieren - 28286-546

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Dierbeleid op 5 maart 2012.

Lijst van vragen en antwoorden over het Ontwerpbesluit houdende regels m.b.t. bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapdieren (Besluit gezelschapsdieren) met het oog op verbetering van het dierenwelzijn en ter vervanging van het Honden- en kattenbesluit 1999 (28286, nr. 539) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 31 januari 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Ontwerpbesluit houdende regels m.b.t. bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapdieren (Besluit gezelschapsdieren) met het oog op verbetering van het dierenwelzijn en ter vervanging van het Honden- en kattenbesluit 1999 - 28286-545

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Dierbeleid op 5 maart 2012.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal uitdrukkelijk worden verzocht de Nota Dierbeleid uiterlijk vrijdag 17 februari a.s. aan de Kamer te sturen. Indien de nota niet uiterlijk vrijdag 17 februari a.s. aan de Kamer wordt ontvangen, zal een nieuwe datum voor het notaoverleg worden gezocht.
Besluit: Ter voorbereiding op het notaoverleg Dierbeleid wordt een schriftelijk overleg gepland met als inbrengdatum maandag 27 februari a.s. om 12.00 uur.

Stand van zaken over de import van Turks stro per januari 2012 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 februari 2012 Stand van zaken over de import van Turks stro per januari 2012 (sts ELI) - 2012Z01893

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport "Betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij transnationale grondverwerving" (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 februari 2012 Rapport "Betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij transnationale grondverwerving" - 32708-20

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voedselprijzen en voedselspeculatie op 29 maart 2012.
Besluit: Nagegaan wordt of de minister van Financien aanwezig kan zijn tijdens het algemeen overleg voedselprijzen en voedselspeculatie op 29 maart 2012.

CO2-convenant glastuinbouw (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 februari 2012 CO2-convenant glastuinbouw - 32813-16

Besluit: Agenderen voor het vervolg algemeen overleg Tuinbouw op 15 februari 2012.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Energie op 12 april 2012.

Import van bijenkoninginnen uit Canada (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 31 januari 2012 Import van bijenkoninginnen uit Canada - 21501-32-570

Besluit: Agenderen voor het in het voorjaar te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

Voorhangprocedure ontwerpbesluit in verband met de overdracht van taken van de Stichting CPE naar de Stichting COKZ (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 januari 2012 Voorhangprocedure ontwerpbesluit in verband met de overdracht van taken van de Stichting CPE naar de Stichting COKZ - 33000-XIII-165

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vervroegd uitrijden van mest (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 januari 2012 Vervroegd uitrijden van mest - 33037-14

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 17 februari 2012 om 15.00 uur.
Noot: Bij dit schriftelijk overleg kunnen tevens vragen met betrekking tot de inzet van

Brief naar aanleiding van verzoek mevrouw Ouwehand over convenant ritueel slachten (sts ELI)

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 februari 2012 Aanvullende brief van de Eerste Kamer aan de staatssecretaris van ELI inzake de behandeling van het initiatiefvoorstel over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31 571) - 2012Z02384

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 februari 2012 Brief van de Eerste Kamer aan de staatssecretaris van ELI inzake de behandeling van het initiatiefvoorstel over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31 571) - 2012Z02367

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 27 januari 2012 Brief naar aanleiding van verzoek mevrouw Ouwehand over convenant ritueel slachten - 31571-21

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht zijn antwoord op de twee onderstaande brieven van de commissie ELI van de Eerste Kamer in afschrift aan de Tweede Kamer te sturen.
Besluit: Deze brief van de staatssecretaris van EL&I wordt aangehouden tot ontvangst van de gevraagde afschriften van de brieven aan de Eerste Kamer en zal opnieuw worden geagendeerd voor de procedurevergadering.
Besluit: De commissiestaf zal bij de commissie ELI van de Eerste Kamer informeren welke procedure t.a.v. het initiatiefwetsvoorstel van het lid Thieme en het convenant ritueel slachten zal worden gevolgd, inclusief bijbehorend tijdspad.
Gerelateerde kamerstukken: 31571-21

Informatie Vlaams Parlement - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid over werkbezoek van de Commissie aan Nederland d.d. 16 en 17 april 2012

Zaak: Brief derden - Vlaams Parlement - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid te Brussel - 8 februari 2012 Informatie Vlaams Parlement - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid over werkbezoek van de Commissie aan Nederland d.d. 16 en 17 april 2012 - 2012Z02396

Besluit: Er zal een gesprek met de Vlaamse commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid worden gepland op maandag 16 april a.s. van 17.30-18.30 uur. Middels een schriftelijke ronde zal worden geïnventariseerd welke leden willen deelnemen aan dit gesprek.

Vooraankondiging NZO voor netwerkborrel d.d. 19 april 2012

Zaak: Brief derden - Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) te Zoetermeer - 7 februari 2012 Vooraankondiging NZO voor netwerkborrel d.d. 19 april 2012 - 2012Z02237

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Vooraankondiging algemene ledenvergadering van NFO d.d. 11 mei 2012

Zaak: Brief derden - Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) te Zoetermeer - 24 januari 2012 Vooraankondiging algemene ledenvergadering van NFO d.d. 11 mei 2012 - 2012Z01404

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Werkbezoek GLB en GVB te Brussel

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 9 februari 2012 Werkbezoek GLB en GVB te Brussel - 2012Z02397

Besluit: Het werkbezoek naar Brussel vangt aan op zondag 22 april a.s. met een werkdiner. Maandag 23 april zal de gehele dag in het kader van het GLB en GVB staan. Middels een schriftelijke ronde zal worden geïnventariseerd welke leden deel aan het werkbezoek wensen deel te nemen.
Noot: Met organisatie van dit werkbezoek is het commissiebudget voor 2012 voor het afleggen van binnenlandse en buitenlandse werkbezoeken uitgeput.

Dertigledendebatten

Zaak: Overig - plaatsvervangend hoofd Griffie/Bureau Wetgeving, L.A. Kipp - 7 februari 2012 Dertigledendebatten - 2012Z02168

Besluit: De leden die een dertigledendebat op het terrein van EL&I hebben aangevraagd zullen de lijst bekijken en de Griffie informeren indien hun debat van de lijst kan worden afgevoerd.

Verzoek van het lid Schaart het algemeen overleg Postmarkt te verplaatsen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H.M. Schaart (VVD) - 14 februari 2012 Verplaatsen algemeen overleg Postmarkt - 2012Z02775

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd het algemeen overleg Postmarkt van 15 februari

Verzoek van het lid Leegte om een rappel inzake de reactie op de brief van Tata

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 14 februari 2012 Verzoek van het lid Leegte om een rappel inzake de reactie op de brief van Tata - 2012Z02841

Besluit: Het verzoek van het lid Leegte om de minister van EL&I te vragen de reactie op de brief van Tata steel uiterlijk dinsdagavond 14 februari 2012 aan de Kamer toe te sturen, is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Smeets een een reactie te mogen ontvangen op rapport inzake exportspositie van Nederland.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.E. Smeets (PvdA) - 8 februari 2012 Verzoek van het lid Smeets een een reactie te mogen ontvangen op rapport inzake exportspositie van Nederland. - 2012Z02262

Besluit: Het verzoek van het lid Smeets om de staatssecretaris van EL&I te vragen om een reactie op het rapport van het CPB en CBS inzake de exportspositie van Nederland, is gehonoreerd.

Beantwoording vragen commissie over het splitsen en opkopen van TNT Express door hedgefunds (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 februari 2012 Beantwoording vragen commissie over het splitsen en opkopen van TNT Express door hedgefunds - 29502-81

Besluit: Reeds geagendeerd voor de tweede termijn van het algemeen overleg Postmarkt op 15 februari 2012.

Reactie op ingediende moties tijdens het WGO Energie op 5 december 2011 m.b.t. SDE+ en de MEP-vergisters (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 februari 2012 Reactie op ingediende moties tijdens het WGO Energie op 5 december 2011 m.b.t. SDE+ en de MEP-vergisters - 31239-129

Besluit: Reeds geagendeerd voor verzamel algemeen overleg Energie op 9 februari 2012.

Vergunningprocedure nieuwe kerncentrale Borssele (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 januari 2012 Vergunningprocedure nieuwe kerncentrale Borssele - 32645-35

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 9 februari jl.

Kabinetsreactie inzake de eigendomsverhoudingen van URENCO (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 februari 2012 Kabinetsreactie inzake de eigendomsverhoudingen van URENCO - 25422-91

Besluit: Reeds geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg Energie op 9 februari jl.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Informele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 1-3 februari 2012 (21501-30, nr. 278) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 januari 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over de Informele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 1-3 februari 2012 (21501-30, nr. 278) - 21501-30-279

Besluit: Reeds geagendeerd voor Blok 2 van het algemeen overleg Behandelvoorbehoud Geschillenbeslechting / Raad voor Concurrentievermogen.

Fiche: Mededeling EU Energie Routekaart 2050 (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 3 februari 2012 Fiche: Mededeling EU Energie Routekaart 2050 - 22112-1359

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad op 7 februari 2012.

Conceptreactie op groenboek “De toekomst verlichten, de verspreiding van innovatieve verlichtingstechnologie versnellen” (COM(2011) 889 definitief) (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 27 januari 2012 Conceptreactie op groenboek “De toekomst verlichten, de verspreiding van innovatieve verlichtingstechnologie versnellen” (COM(2011) 889 definitief) - 22112-1356

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad op 7 februari jl.

Fiche: Besluit ITER-project (2014-2018)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 januari 2012 Fiche: Besluit ITER-project (2014-2018) - 22112-1354

Besluit: Reeds geagendeerd voor Blok 2 van het algemeen overleg Behandelvoorbehoud

Brief inzake Nedcar (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 februari 2012 Brief inzake Nedcar - 2012Z02394

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat met de ministers van EL&I en SZW inzake NedCar op woensdag 15 februari 2012.

Agenda Consumentenautoriteit 2012-2013 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 februari 2012 Agenda Consumentenautoriteit 2012-2013 - 27879-40

Besluit: Betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel inzake de samenvoeging van de NMa, OPTA en Consumentenautoriteit in de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EL&I-financieringsinstrumenten, informatievoorziening kredietverlening MKB, en artikel over kredietunies

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 26 januari 2012 Halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EL&I-financieringsinstrumenten, informatievoorziening kredietverlening MKB, en artikel over kredietunies - 31371-369

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Regeldruk en Ondernemen.

Resultaten vervolgonderzoek nanosilica in levensmiddelen en etikettering nanomateriaal in levensmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 januari 2012 Resultaten vervolgonderzoek nanosilica in levensmiddelen en etikettering nanomateriaal in levensmiddelen - 26991-332

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

Afschrift van het antwoord op de brief van Niaba e.a. met betrekking tot Life Sciences en Health en de fiscale voorstellen van het kabinet (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 7 februari 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van Niaba e.a. met betrekking tot Life Sciences en Health en de fiscale voorstellen van het kabinet (min ELI) - 2012Z02186

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.
Noot: Adressant informeren.

Impactrapportage TNO (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 februari 2012 Impactrapportage TNO - 29338-113

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

Reactie op verzoek commissie inzake innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 februari 2012 Reactie op verzoek commissie inzake innovatiecontracten en human capital agenda’s van de topsectoren - 32637-23

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en dit algemeen overleg plannen op 26 april 2012 van 10.30-13.30 met de minister van EL&I.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / Resultaten Transparantiebenchmark 2011 (sts)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 februari 2012 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / Resultaten Transparantiebenchmark 2011 - 26485-123

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Maatschappelijk verantwoord ondernemen (2 uur).

Rapport 2011 van de Monitoringcommissie Corporate Governance Code (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 januari 2012 Rapport 2011 van de Monitoringcommissie Corporate Governance Code - 31083-43

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Maatschappelijk verantwoord ondernemen (2 uur).

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken (handelspolitiek) d.d. 14 december 2011 en de 8e Ministeriële Conferentie van de WTO te Genève d.d. 15-17 december 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 januari 2012 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken (handelspolitiek) d.d. 14 december 2011 en de 8e Ministeriële Conferentie van de WTO te Genève d.d. 15-17 december 2011 - 25074-181

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Handelsraad op 7 maart 2012 van 14.30 - 16.30 uur.

Fiche: Richtlijn hergebruik van overheidsinformatie, mededeling Open gegevens en het besluit over hergebruik van documenten van de Commissie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 20 januari 2012 Fiche: Richtlijn hergebruik van overheidsinformatie, mededeling Open gegevens en het besluit over hergebruik van documenten van de Commissie - 22112-1338

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op 29 mei 2012.

Reactie op motie Dijksma c.s. (33000 XIII, nr. 14) over het collectief verhalen van schade

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 7 oktober 2010 Mogelijke oplossingen voor de problematiek rond inkoopmacht - 32500-XIII-6

Besluit: De commissie V&J verzoeken de behandeling over te nemen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 14 december 2011 Reactie op verzoek vaste commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over stand van zaken uitvoering motie lid Dijksma - 33000-XIII-144

Besluit: De commissie V&J verzoeken de behandeling over te nemen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 februari 2012 Reactie op motie Dijksma c.s. (33000 XIII, nr. 14) over het collectief verhalen van schade - 33000-XIII-164

Besluit: De commissie V&J verzoeken de behandeling over te nemen.

Fiche: Herziening richtlijn erkenning beroepskwalificaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 januari 2012 Fiche: Herziening richtlijn erkenning beroepskwalificaties - 22112-1348

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 23 mei 2012 van 12.00 - 13.30 uur.

Fiche: Verordening Europese bevolkingsstatistieken (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 3 februari 2012 Fiche: Verordening Europese bevolkingsstatistieken - 22112-1360

Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen

Fiche: Verordening Europees Statistisch Programma 2013-2017 (min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 januari 2012 Fiche: Verordening Europees Statistisch Programma 2013-2017 - 22112-1353

Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.

Reactie op het nader gewijzigd amendement van de leden Schouten en Ziengs (32440 nr. 50) over het aanwijzen van de Gids Proportionaliteit als wettelijk richtsnoer (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 februari 2012 Reactie op het nader gewijzigd amendement van de leden Schouten en Ziengs (32440 nr. 50) over het aanwijzen van de Gids Proportionaliteit als wettelijk richtsnoer - 32440-64

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de Aanbestedingswet 20.. (Kamerstuk 32 440).
Gerelateerde kamerstukken: 32440-64

Evaluatie van instellingen die wettelijke taken uitvoeren op grond van de Metrologiewet (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 januari 2012 Aanbieding eindrapport van de evaluatie van instellingen die wettelijke taken uitvoeren op grond van de Metrologiewet - 33159-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

De Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling 2012 in Yeosu, Zuid-Korea (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 februari 2012 De Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling 2012 in Yeosu, Zuid-Korea - 33000-XIII-163

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de herkomst van steenkolen (sts + min ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 februari 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de berichtgeving inzake de herkomst van steenkolen - 26485-124

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 12 april 2012 van 11.00 – 14.00 uur.

Aanpak van administratieve netverliezen bij het transport van elektriciteit (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 januari 2012 Aanpak van administratieve netverliezen bij het transport van elektriciteit - 29023-115

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 12 april 2012 van 11.00 – 14.00 uur.

Beantwoording openstaande vragen n.a.v. de technische briefing interconnectoren (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 januari 2012 Lijst van vragen en antwoorden n.a.v. de technische briefing interconnectoren - 32814-9

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas), Kamerstuk 32 814.
Gerelateerde kamerstukken: 32814-9

Uitnodiging NVR voor VSV symposium 'Citizen of Space: Living in Orbit' d.d. 13 maart 2012

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vereninging voor Ruimtevaart (NVR) te Noordwijk - 4 februari 2012 Uitnodiging NVR voor VSV symposium 'Citizen of Space: Living in Orbit' d.d. 13 maart 2012 - 2012Z02031

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek JMA tot aanbieding van een trui en om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over toekomst en haalbaarheid van EU 20/20/20-doelstellingen d.d. 9 februari 2012

Zaak: Brief derden - Jongeren Milieu Actief (JMA) te Amsterdam - 31 januari 2012 Verzoek JMA tot aanbieding van een trui en om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over toekomst en haalbaarheid

Besluit: Overgelaten aan individuele leden/fracties

Uitnodiging Provincie Limburg, namens Chemelot Campus consortium, voor werkbezoek aan Chemelot Campus te Sittard-Geleen

Zaak: Brief derden - Provincie Limburg te Maastricht - 27 januari 2012 Uitnodiging Provincie Limburg, namens Chemelot Campus consortium, voor werkbezoek aan Chemelot Campus te Sittard-Geleen - 2012Z01446

Besluit: Er zal een werkbezoek worden gepland. Middels een schriftelijke ronde zal worden geïnventariseerd welke leden willen deelnemen aan het werkbezoek.