Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 7 december 2011

Gepubliceerd: 7 december 2011
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2011A05208
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=48b2d206-a30c-40cd-bb2c-6ce6dc609c0d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%20op%207%20december%202011.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31536, 32670, 30825, 30825, 30825, 30825, 30825, 30825, 30825, 30825, 32563, 27428, 30825, 29683, 28286, 28625, 31532, 28625, 21501, 28973, 28973, 28973, 31532, 31532, 28625, 26991, 24095, 22112, 31985, 29502, 32768, 32768, 26485, 24095, 21501, 21501, 22112, 22112, 32839, 32839, 21501, 31574, 32814, 32814, 29023, 31920, 31239, 22112, 29023, 33043, 33043

Inhoud


Verzoek om een terugkoppeling van de staatssecretaris van EL&I inzake een gesprek op Ameland d.d. 12 december 2011 over recreatieve visserij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 7 december 2011

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 december 2011 een brief aan de Kamer te sturen waarin een terugkoppeling wordt gegeven van het gesprek op Ameland inzake recreatieve visserij.

Stand van zaken i.v.m. steun van Nederland voor de invoering van de beperkte kwekersvrijstelling in de Verordening unitair octrooi en de opstelling van Nederland in Brussel.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 7 december 2011 Stand van zaken i.v.m. steun van Nederland voor de invoering van de beperkte kwekersvrijstelling in de Verordening unitair octrooi en de opstelling van Nederland in Brussel. - 2011Z25444

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd de bewindspersonen van EL&I te verzoeken om een brief, te ontvangen uiterlijk donderdagochtend 8 december 2011, met de stand van zaken inzake de besprekingen in Brussel betreffende de verordening unitair octrooi en beantwoording van de vraag of Nederland de invoering van de beperkte kwekersvrijstelling in de Verordening unitair octrooi steunt en hoe Nederland zich in Brussel opstelt.

Indeling AO Landbouw- en Visserijraad en Behandelvoorbehoud GLB op 14 december 2011

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, Schüssel M. - 5 december 2011 Indeling AO Landbouw- en Visserijraad en Behandelvoorbehoud GLB op 14 december 2011 - 2011Z25132

Besluit: Het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad en Behandelvoorbehoud GLB op 14 december 2011 wordt met een half uur verlengd (10.00-13.30 uur) en zal worden opgedeeld in twee blokken (Blok 1: Behandelvoorbehoud GLB van 10.00-12.00 uur, met een spreektijd van 4 min. per fractie; Blok 2: Landbouw- en Visserijraad van 12.00-13.30 uur, met een spreektijd van 3 min. per fractie).

Aanmelden bijzondere procedure Presentatie van het Informatie Systeem Verduurzaming Voedsel (ISVV) over duurzaam geproduceerde huismerken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) - 1 december 2011 Aanmelden bijzondere procedure Presentatie van het Informatie Systeem Verduurzaming Voedsel (ISVV) over duurzaam geproduceerde huismerken - 2011Z24839

Besluit: Het verzoek tot het voeren van een bijzondere procedure op 15 december a.s. wordt gehonoreerd.

Plannen van een eventueel vervolg algemeen overleg Intensieve veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 december 2011 Beantwoording vragen naar aanleiding van het Algemeen Overleg over Intensieve Veehouderij van 1 december 2011 (sts ELI) - 2011Z25167

Besluit: Er zal een vervolg algemeen overleg Intensieve veehouderij van 2 uur worden

Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoeksrapport over de ecologische effectiviteit van de natuurwetgeving (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 november 2011 Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoeksrapport over de ecologische effectiviteit van de natuurwetgeving - 31536-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de aangenomen moties van de leden Koopmans en Lodders (32670, nr. 8 en nr. 19) omtrent Natura 2000

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 november 2011 Reactie op de aangenomen moties van de leden Koopmans en Lodders (32670, nr. 8 en nr. 19) omtrent Natura 2000 - 32670-27

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg PAS/Natura 2000 op 21 december 2011.

Verslag schriftelijk overleg inzake het PLB-advies onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 november 2011 Verslag schriftelijk overleg inzake het PLB-advies onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur - 30825-116

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Decentralisatiebeleid natuurbeleid op 24 november 2011 en het vervolg algemeen overleg op 1 december 2011.

Reactie op de brief van het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 november 2011 Reactie op de brief van het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) inzake ‘Deelakkoord Decentralisatie Natuur’ - 30825-119

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Decentralisatiebeleid natuurbeleid op 24 november 2011 en het vervolg algemeen overleg op 1 december 2011.
Noot: Adressant informeren.

Antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het AO Decentralisatie Natuur op 24 november 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 november 2011 Antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het AO Decentralisatie Natuur op 24 november 2011 - 30825-121

Besluit: Reeds geagendeerd voor het vervolg algemeen overleg Decentralisatie natuurbeleid d.d. 1 december 2011.

Reactie op verzoek commissie om een een accountantsverklaring over het groot project EHS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 november 2011 Reactie op verzoek commissie om een een accountantsverklaring over het groot project EHS - 30825-114

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Decentralisatiebeleid natuurbeleid op 24 november 2011 en het vervolg algemeen overleg op 1 december 2011.

Lijst van vragen en antwoorden over de vierde voortgangsrapportage groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de voortgangsrapportage Investeringsbudget Landelijk Gebied, rapportagejaar 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 november 2011 Lijst van vragen en antwoorden over de vierde voortgangsrapportage groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de voortgangsrapportage Investeringsbudget Landelijk Gebied, rapportagejaar 2010 - 30825-117

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Decentralisatiebeleid natuurbeleid op 24 november 2011 en het vervolg algemeen overleg op 1 december 2011.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Decentralisatie Natuurbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 21 november 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake Decentralisatie Natuurbeleid - 30825-115

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Decentralisatiebeleid natuurbeleid op 24 november 2011 en het vervolg algemeen overleg op 1 december 2011.

Aanbieding PBL-advies onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 november 2011 Aanbieding PBL-advies onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur - 30825-113

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Decentralisatiebeleid natuurbeleid op 24 november 2011 en het vervolg algemeen overleg op 1 december 2011.
Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt gerapelleerd de toegezegde brief over de onderhandelingsresultaten met de provincies inzake de decentralisatie van het natuurbeleid, zodra deze beschikbaar zijn per ommegaande naar de Kamer de sturen.

Uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 november 2011 Uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) - 30825-118

Besluit: Aanhouden tot de behandeling van de nog te ontvangen nieuwe Wet natuur.

Rijksbijdrage Staatsbosbeheer 2008 - 2015 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 november 2011 Rijksbijdrage Staatsbosbeheer 2008 - 2015 - 33000-XIII-57

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur in de week van 6-8 december 2011.

Resultaten helikoptertellingen van de grote grazers in de Oostvaardersplassen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 november 2011 Resultaten helikoptertellingen van de grote grazers in de Oostvaardersplassen - 32563-26

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ganzenbeleid en wildbeheer op 22 december 2011.

Uitstel beantwoording vragen over ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 21 november 2011 Uitstel beantwoording vragen over ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012 - 27428-210

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (deel Landbouw en

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 november 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (deel Landbouw en Natuur) - 33000-XIII-54

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur in de week van 6-8 december 2011.

Verslag houdende een vraag en een antwoord inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 november 2011 Verslag houdende een vraag en een antwoord inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2012 - 33000-F-3

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur in de week van 6-8 december 2011.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Internetbijlagen bij de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 november 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Internetbijlagen bij de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 33000-XIII-55

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur in de week van 6-8 december 2011.

Bijgewerkte versie van het overzicht met moties en toezeggingen op het gebied van het ministerie van EL&I (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 november 2011 Bijgewerkte versie van het overzicht met moties en toezeggingen op het gebied van het ministerie van EL&I - 33000-XIII-56

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur in de week van 6-8 december 2011.

Reactie op een vertrouwelijke brief over grondwaterstandmetingen (stsELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 november 2011 Reactie op een vertrouwelijke brief over grondwaterstandmetingen - 30825-120

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling EL&I, onderdeel Landbouw en Natuur in de week van 6-8 december 2011.

Antibioticumgebruik in de veehouderij (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 november 2011 Antibioticumgebruik in de veehouderij - 29683-106

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten op 20 december 2011.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 november 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten - 28286-536

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten op 20 december 2011.

Reactie op de visie van GroenLinks op de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 november 2011 Reactie op de visie van GroenLinks op de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - 28625-139

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad en Behandelvoorbehoud GLB op 14 december 2011.

Reactie op nota SP "Maatregelen tegen hoge voedselprijzen, honger en speculatie" (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 november 2011 Reactie op nota SP "Maatregelen tegen hoge voedselprijzen, honger en speculatie" - 31532-70

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Voedselprijzen.

Rapportage Europese rekenkamer over agromilieumaatregelen (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 november 2011 Reactie van de staatssecretaris ELI op de rapportage van de Europese Rekenkamer over agromilieumaatregelen, een belangrijk onderdeel van het Gemeenschappelijl Landbouwbeleid - 28625-140

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad en Behandelvoorbehoud GLB op 14 december 2011.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 14 november 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 november 2011 Verslag Landbouw- en Visserijraad 14 november 2011 - 21501-32-539

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad en Behandelvoorbehoud GLB op 14 december 2011.

Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontsmetten van grond en vanggewas na maïsteelt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 november 2011 Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontsmetten van grond en vanggewas na maïsteelt - 28973-83

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mestvisie op 1 december 2011.

Reactie op een brief van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu en de vereniging Noordelijke Friese Wouden inzake kringloopboeren (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 november 2011 Reactie op een brief van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu en de vereniging Noordelijke Friese Wouden inzake kringloopboeren (sts ELI) - 2011Z24223

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mestvisie op 1 december 2011.

Visie veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 november 2011 Visie veehouderij - 28973-85

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Intensieve veehouderij op 1 december 2011.

Reactie van de Gezondheidsraad op het persbericht en de nieuwsbrief van GGD Nederland inzake de afstand tussen de intensieve veehouderij en woonkernen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2011 Reactie van de Gezondheidsraad op het persbericht en de nieuwsbrief van GGD Nederland inzake de afstand tussen de intensieve veehouderij en woonkernen - 28973-84

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Intensieve veehouderij op 1 december 2011.

Beleggingen in agrarische grondstoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 november 2011 Beleggingen in agrarische grondstoffen - 31532-68

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Voedselprijzen.

Belemmeringen in regelgeving en mededinging bij de verduurzaming van de voedselketen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Verduurzaming voedselproductie.
Noot: Dit debat zal plaatsvinden in januari 2012.

Reactie op het FAO-rapport “Save and Grow” (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 november 2011 Reactie op het FAO-rapport “Save and Grow” - 31532-72

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Verduurzaming voedselproductie.
Noot: Dit debat zal plaatsvinden in januari 2012.

Reactie op de petitie “Voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 november 2011 Reactie op de petitie “Voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid” - 28625-138

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Verduurzaming voedselproductie.
Noot: Dit debat zal plaatsvinden in januari 2012.

Aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de tarieven die dienen ter vergoeding van de kosten van werkzaamheden van de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nVWA) inzake diervoederregelgeving (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 november 2011 Aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de tarieven die dienen ter vergoeding van de kosten van werkzaamheden van de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nVWA) inzake diervoederregelgeving (sts ELI) - 26991-323

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitnodiging NVD voor werkbezoek aan Diergaarde Blijdorp d.d. 20 april 2012

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) te Amsterdam - 1 december 2011 Uitnodiging NVD voor werkbezoek aan Diergaarde Blijdorp d.d. 20 april 2012 - 2011Z24828

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitnodiging CAS International, namens CDON, voor werkbezoek bij

Zaak: Brief derden - CAS International (Comité Anti Stierenvechten) te Utrecht - 30 november 2011 Uitnodiging CAS International, namens CDON, voor werkbezoek bij Stichting AAP - 2011Z24685

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen en LTO Noord Glaskracht voor bijeenkomst "Heeft uw locatie de toekomst" d.d. 7 december 2011

Zaak: Brief derden - Greenport Arnhem-Nijmegen te Huissen - 17 november 2011 Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen en LTO Noord Glaskracht voor bijeenkomst "Heeft uw locatie de toekomst" d.d. 7 december 2011 - 2011Z23620

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Verplaatsen AO Antibiotica in de veehouderij en dierziekten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, Schüssel M. - 7 december 2011 Verplaatsen AO Antibiotica in de veehouderij en dierziekten - 2011Z25456

Besluit: Het algemeen overleg Antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten zal worden verplaatst naar 20 december 2011 van 18.00-21.00 uur.
Besluit: Het algemeen overleg Postmarkt wordt verplaatst naar 21 december 2011 van 10.00-12.00 uur.
Besluit: Het algemeen overleg Tuinbouw wordt verplaatst naar 1 februari 2012 van 10.00-12.00 uur.

EU-Stafnotitie ELI Selectie Europese prioriteiten Tweede kamer 2012 - Groslijst

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J. Terpstra - 1 december 2011 EU-Stafnotitie ELI Selectie Europese prioriteiten Tweede kamer 2012 - Groslijst - 2011Z24741

Besluit: Instemmen met de in de EU-stafnotitie geschetste procedure voor de selectie van Europese prioriteiten.
Besluit: Uiterlijk dinsdag 13 december 2011 om 16:00 uur de prioriteiten uit bijgaande lijst te selecteren en aan te leveren (prioritair, subsidiariteitstoets, behandelvoorbehoud).

Periodiek overzicht van bewindspersonen EL&I over de uitvoering van aangenomen moties

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (PVV) - 7 december 2011 Periodiek overzicht van bewindspersonen EL&I over de uitvoering van aangenomen moties - 2011Z25453

Besluit: De bewindspersonen van EL&I zullen worden verzocht elk kwartaal een overzicht naar de Kamer te sturen over de uitvoering van alle aangenomen moties.

Wapenexport

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 7 december 2011 Wapenexport - 2011Z25465

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EL&I te vragen naar een stand van zakenbrief inzake de aangenomen moties van het lid El Fassed (Kamerstuk 22 054, nrs. 172 en 173), evenals de halfjaarlijkse rapportage wapenexport, te ontvangen ruim voor het algemeen overleg Wapenexportbeleid op 21 december 2011.

Uitvoering van de motie van het lid Dijksma c.s. over het collectief verhalen van schade (Kamerstuk 33 000-XIII, nr. 14)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 7 december 2011 Uitvoering van de motie van het lid Dijksma c.s. over het collectief verhalen van schade (Kamerstuk 33 000-XIII, nr. 14) - 2011Z25451

Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht om uiterlijk woensdag 14 december 2011 een brief aan de Kamer te sturen met de stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Dijksma c.s. over het collectief verhalen van schade (Kamerstuk 33 000-XIII, nr. 14).

Minister verzoeken om brief waarin hij aangeeft hoe en wanneer hij de motie Van Bemmel/Gesthuizen (24095-296) aangaande een open toegang naar de kabel gaat uitvoeren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J.G. van Bemmel (PVV) - 1 december 2011 Minister verzoeken om brief waarin hij aangeeft hoe en wanneer hij de motie Van Bemmel/Gesthuizen (24095-296) aangaande een open toegang naar de kabel gaat uitvoeren. - 2011Z24854

Besluit: Honoreren van het verzoek de minister te vragen aan te geven op welke wijze hij uitvoering zal geven aan de motie en de Kamer daarover uiterlijk woensdag 14 december 2011 te berichten.

Antwoord minister verzoek commissie openbaar maken onderhandelingsdocumenten ACTA

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 december 2011 Reactie op verzoek commissie m.b.t onderhandelingsdocumenten Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) II (min ELI) - 2011Z24930

Besluit: De minister wordt geïnformeerd dat de commissie zich niet kan vinden in zijn standpunt de onderhandelingsdocumenten m.b.t. ACTA niet te openbaren. De commissie verzoekt de minister zijn beslissing dan ook te heroverwegen. De minister wordt verzocht zijn reactie hierop uiterlijk vrijdag 9 december om 12 uur aan de Kamer te sturen met het oog op agendering voor het algemeen overleg WTO / Handelsraad op dinsdag 13 december 2011 van 16.30 - 18.30 uur. Overleg met de minister over zijn inzet m.b.t. ACTA, dit onderwerp wordt hoogstwaarschijnlijk geagendeerd voor de Europese Handelsraad van 14 december a.s., kan uitsluitend plaatsvinden indien de onderhandelingsdocumenten openbaar worden gemaakt. Zonder openbaarheid van deze documenten vindt geen overleg op dit punt plaats en is de minister niet gemandateerd door de Kamer om tijdens de Raad de Nederlandse inzet over ACTA te bespreken.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg WTO / Handelsraad 13 december 2011 van 16.30 - 18.30 uur.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 november 2011 Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33090-F

Besluit: Inbreng verslag houdende een lijst van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 7 december 2011 om 12.00 uur.
Noot: Voor de suppletoire begrotingen, samenhangend met de Najaarsnota 2011, eindigt de termijn waarbinnen de vaste commissies een verslag moeten hebben vastgesteld op woensdag 7 december 2011 om 12.00 uur. Beantwoording van de vragen door de regering dient plaats te vinden op donderdag 15 december 2011, uiterlijk voor 14.00 uur.De plenaire behandeling is voorzien in de daaropvolgende week van dinsdag 20 t/m donderdag 22 december (week 51).

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 december 2011 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33090-XIII

Besluit: Inbreng verslag houdende een lijst van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 7 december 2011 om 12.00 uur.
Noot: Voor de suppletoire begrotingen, samenhangend met de Najaarsnota 2011, eindigt de termijn waarbinnen de vaste commissies een verslag moeten hebben vastgesteld op woensdag 7 december 2011 om 12.00 uur. Beantwoording van de vragen door de regering dient plaats te vinden op donderdag 15 december 2011, uiterlijk voor 14.00 uur.De plenaire behandeling is voorzien in de daaropvolgende week van dinsdag 20 t/m donderdag 22 december (week 51).

Fiche inzake Verordening Trans-Europese telecommunicatie netwerken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 28 november 2011 Fiche inzake Verordening Trans-Europese telecommunicatie netwerken - 22112-1273

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op 8 december 2011.

Bekrachtiging betreffende initiatiefwetsvoorstellen 31531 en 3266. 4 m.b.t. de Mededingingswet (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 november 2011 Bekrachtiging betreffende initiatiefwetsvoorstellen 31531 en 3266. 4 m.b.t. de Mededingingswet (min ELI) - 2011Z24390

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Terugkoppeling BRIC-dag 21 november 2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 28 november 2011 Aanbieding van het verslag over de inhoud van de BRIC-dag van 21 november 2011 - 31985-6

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Handelsraad / WTO op 13 december 2011 van 16.30 - 18.30 uur.

Brief n.a.v. het verzoek van het lid Hamer tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november om een brief van het kabinet over de recente berichtgeving met betrekking tot het stopzetten van geadresseerde postbezorging door Netwerk VSP (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 24 november 2011 Reactie op het verzoek van het lid Hamer over de recente berichtgeving met betrekking tot het stopzetten van geadresseerde postbezorging door Netwerk VSP - 29502-75

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Postmarkt op 21 december 2011 tussen 10.00 en 12.00 uur.

Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 november 2011 Nota van wijziging - 32768-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32768-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 november 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32768-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32768-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 mei 2011 Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied) - 32768

Besluit: Voor 9 december 2011 wordt geïnventariseerd of ingestemd wordt dit wetsvoorstel plenair als hamerstuk aan te melden.

C&A en inspanningen tegen het Sumangalisysteem in de Zuid Indiase textielsector (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 november 2011 Inspannigen van het bedrijf C&A op het gebied van betere arbeidsomstandigheden en het Sumangalisysteem in de Zuid Indiase textielsector - 26485-113

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Onderzoek kwaliteit telefonische klantenservice

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 november 2011 Onderzoek kwaliteit telefonische klantenservice - 24095-301

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over de recente inval van de NMa bij telecombedrijven.

Antwoorden op vragen inzake de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 5 en 6 december a.s. (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 november 2011 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 5 en 6 december a.s. - 21501-30-275

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 5-6 december

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 november 2011 Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 5-6 december - 21501-30-274

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen op 23 november 2011.

Fiche inzake Mededeling Het industriebeleid: het concurrentievermogen versterken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 21 november 2011 Fiche inzake Mededeling Het industriebeleid: het concurrentievermogen versterken - 22112-1266

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen op 23 november 2011.

EU Voorstel: Jaarlijkse groeianalyse 2012 COM(2011)815

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 december 2011 EU Voorstel: Jaarlijkse groeianalyse 2012 COM(2011)815 - 2011Z24786

Besluit: De commissie Europese Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

Fiche inzake Wijziging verordening risicodelende instrumenten met betrekking tot financiële stabiliteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 21 november 2011 Fiche inzake Wijziging verordening risicodelende instrumenten met betrekking tot financiële stabiliteit - 22112-1267

Besluit: De commissie Europese Zaken verzoeken de behandeling over te nemen zodat deze geagendeerd kan worden voor een schriftelijk overleg t.b.v. de Raad Algemene Zaken (8 december 2011) waar het cohesiebeleid aan de orde zal komen.

Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 29 november 2011 Nota van wijziging - 32839-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32839-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 29 november 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32839-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32839-7

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 juli 2011 Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen - 32839

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Verslag schriftelijk overleg over de Energieraad d.d. 24 november 2011 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 november 2011 Verslag van een schriftelijk overleg over de Energieraad d.d. 24 november 2011 - 21501-33-347

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vragen met betrekking tot het tracé van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 november 2011 Beantwoording vragen met betrekking tot het tracé van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding (min ELI) - 31574-21

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met de minister van EL&I en de minister van I&M van 2 uur te houden voor het kerstreces.
Noot: De minister is op basis van het besluit in de procedurevergadering van 8 november jl. gevraagd geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de Kamer in de gelegenheid is geweest om met het kabinet van gedachten te wisselen over de beantwoording van de feitelijke vragen.

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 november 2011 Nota van wijziging - 32814-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32814-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 november 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32814-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32814-7

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 juni 2011 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) - 32814

Besluit: Aanhouden tot na de technische briefing door het ministerie van EL&I inzake de aanleg en het beheer van interconnectoren op woensdag 18 januari 2012 van 10.00 - 11.30 uur.
Noot: In de procedurevergadering van 22 november jl. is besloten tot een technische briefing (na het kerstreces) voorafgaan aan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.

Voortgang administratieve netverliezen elektriciteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 november 2011 Voortgang administratieve netverliezen elektriciteit - 29023-113

Besluit: Aangekondigde en nadere informatie afwachten.
Besluit: De minister verzoeken de Kamer uiterlijk 11 januari 2012 nader te berichten over de stand van zaken.
Noot: De minister verwacht rond de jaarwisseling definitieve afspraken tussen de NMa en de netbeheerders. Dit is mede afhankelijk van de inzet van de netbeheerders op dit punt. De minister zal de Kamer bij gelegenheid informeren.

Informatie RWE kolencentrale zoals toegezegd tijdens AO op 13-10-2011 (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 november 2011 Informatie RWE kolencentrale zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg gehouden op 13 oktober 2011 - 31920-15

Besluit: Reeds geagendeerd voor het vervolg wetgevingsoverleg Energie d.d. 5 december 2011.

Stand van zaken inzake notitie 'knelpunten biogas Nederland' van Biogas Branche Organisatie, d.d. 17 mei 2011 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 november 2011 Stand van zaken inzake notitie 'knelpunten biogas Nederland' van Biogas Branche Organisatie, d.d. 17 mei 2011 - 31239-126

Besluit: Reeds geagendeerd voor het vervolg wetgevingsoverleg Energie d.d. 5 december 2011.

Beantwoording vragen na 1e termijn Wetgevingsoverleg Energie van 21 november 2011 (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 29 november 2011 Beantwoording vragen na 1e termijn Wetgevingsoverleg Energie van 21 november 2011 (min ELI) - 2011Z24468

Besluit: Reeds geagendeerd voor het vervolg wetgevingsoverleg Energie op 5 december jl.

Fiche inzake Richtlijn wijziging basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren aan blootstelling ioniserende straling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 21 november 2011 Fiche inzake Richtlijn wijziging basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren aan blootstelling ioniserende straling - 22112-1263

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie d.d. 21 november en het vervolg daarvan d.d. 5 december 2011.

Lijst van vragen en antwoorden over de recente stroomstoring in de Bommelerwaard

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 november 2011 Lijst van vragen en antwoorden over de recente stroomstoring in de Bommelerwaard - 29023-114

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie d.d. 21 november en het vervolg daarvan d.d. 5 december 2011.

Kabinetsreactie op het rapport van CE Delft en Ecofys: Overheidsingrepen in de energiemarkt (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 november 2011 Kabinetsreactie op het rapport van CE Delft en Ecofys: Overheidsingrepen in de energiemarkt - 33043-9

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie d.d. 21 november 2011 en het vervolg daarvan d.d. 5 december 2011.

Aanbieding analyse van PBL van eerste initiatieven in verband met de Green

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 18 november 2011 Aanbieding analyse van PBL van eerste initiatieven in verband met de Green Deal "Het effect van 59 Green Deals op het aandeel hernieuwbare energie en de uitstoot van niet-ETS-broeikasgassen: een quick scan" (min ELI) - 33043-8

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie d.d. 21 november 2011 en het vervolg daarvan d.d. 5 december 2011.

Uitnodiging EUFORES voor parlementaire diner "Money creates markets: Tools to motivate Public and Private Funds for Renewables and Energy Efficiency projects" d.d. 29 november 2011

Zaak: Brief derden - EUFORES - European Forum for Renewable Energy Sources te Brussel - 22 november 2011 Uitnodiging EUFORES voor parlementaire diner "Money creates markets: Tools to motivate Public and Private Funds for Renewables and Energy Efficiency projects" d.d. 29 november 2011 - 2011Z24042

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.