Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 juni 2012

Gepubliceerd: 27 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2011A05132
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5d2ffa7c-7e23-4b27-8cdf-63d05bd801a4&title=Besluitenlijst%20VWS%2027%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33288, 29248, 32398, 23235, 30597, 31016, 31706, 30234, 33288, 32620, 32793, 32805, 22894, 29214, 29477, 32793, 25424, 32793, 32154, 29689, 29689, 33278, 30371, 25424, 29963, 29689, 29248, 30597, 32299, 29689, 29689, 29362, 32620, 30597, 29389, 21501, 21501

Inhoud


Verzoek aan minister om voor het zomerreces aan te geven binnen welke termijn zij uitvoering zal geven aan de toezegging inzake groeihormoonbehandeling, gedaan in het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 21 juni 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 27 juni 2012 - 2012Z13069

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om schriftelijk over Invoering DBC's (brief d.d. 22 juni 2012) en Eigen bijdrage (brief d.d. 25 juni 2012)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 juni 2012 Reactie op motie Van der Veen (33288, nr. 21) over niet invoeren eigen bijdrage verblijfskosten - 33288-24

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 28 juni 2012
Gerelateerde kamerstukken: 33288-24

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 juni 2012 Compensatie versnelde afschrijving immateriële vaste activa (IVA) - 29248-233

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 28 juni 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. van der Veen (PvdA) - 27 juni 2012 Verzoek om schriftelijk over Invoering DBC's (brief d.d. 22 juni 2012) en Eigen bijdrage (brief d.d. 25 juni 2012) - 2012Z13071

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om een kort afrondend algemeen overleg EPD (n.a.v. toegezegde brief inzake wijze van informatievoorziening aan burgers)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Gerbrands (PVV) - 21 juni 2012 Verzoek om een kort afrondend algemeen overleg EPD (n.a.v. toegezegde brief inzake wijze van informatievoorziening aan burgers) - 2012Z12599

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Het overleg zal plaatsvinden op 4 juli 2012 van 12.00-13.00 uur

Voorhangbrief inzake invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 juni 2012 Voorhangbrief inzake invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg - 32398-16

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (verzoek Van Gerven).
Gerelateerde kamerstukken: 32398-16

Voortzetting van het ZonMw programma Zichtbare schakel

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 7 juni 2012 Voortzetting van het ZonMw programma Zichtbare schakel - 23235-96

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Toekomst AWBZ op 4 juli 2012

Stand van zaken integrale tarieven AWBZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 21 juni 2012 Stand van zaken integrale tarieven AWBZ - 30597-254

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Toekomst AWBZ op 4 juli 2012

Verslag van het werkbezoek van de minister van VWS aan Caribisch Nederland van 16 tot 21 april 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juni 2012 Verslag van het werkbezoek van de minister van VWS aan Caribisch Nederland van 16 tot 21 april 2012 - 33000-XVI-177

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Advies van het deskundigenberaad vancomycineresistente enterokokken (VRE)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juni 2012 Advies van het deskundigenberaad vancomycine-resistente enterokokken (VRE) - 31016-32

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Analyse van regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 juni 2012 Analyse van regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten - 31706-57

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wtcg
Gerelateerde kamerstukken: 31706-57

Naamgevende stad van een eventueel bid voor de Olympische en Paralympische Spelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 juni 2012 Naamgevende stad van een eventueel bid voor de Olympische en Paralympische Spelen - 30234-68

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid

Beantwoording vragen gesteld tijdens wetgevingsoverleg over de Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord en over de brief over de Voorhangprocedure o.g.v. art. 124 Zorgverzekeringswet en reactie op binnengekomen mails van mensen in het land.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 juni 2012 Beantwoording vragen gesteld tijdfens wetgevingsoverleg over de Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord en over de brief over de Voorhangprocedure o.g.v. art. 124 Zorgverzekeringswet en reactie op binnengekomen mails van mensen in het land. - 33288-22

Besluit: Betrokken bij behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ (33288)
Gerelateerde kamerstukken: 33288-22

Reactie op CVZ-rapport lage-ziektelastbenadering

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 juni 2012 Reactie op CVZ-rapport lage-ziektelastbenadering - 32620-65

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Pakketmaatregelen d.d. 21 juni jl.

Adviesvraag kwaliteit van health checks

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 juni 2012 Adviesvraag kwaliteit van health checks - 32793-57

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid

Reactie op verzoek Leijten over de metaal-op-metaal heupimplantaten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 juni 2012 Reactie op verzoek Leijten over de metaal-op-metaal heupimplantaten - 32805-19

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid

Verslag van het werkbezoek aan het Europees Kampioenschap Voetbal 2012 in Oekraïne op 9 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 juni 2012 Verslag van het werkbezoek aan het Europees Kampioenschap Voetbal 2012 in Oekraïne op 9 juni 2012 - 33000-XVI-186

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoek btw compensatiefonds zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 juni 2012 Onderzoek btw compensatiefonds zorg - 33000-XVI-187

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Handhavings- en nalevingscijfers rookvrije horeca

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juni 2012 Handhavings- en nalevingscijfers rookvrije horeca - 22894-311

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Rookvrije horeca/Tabaksbeleid

Ontwerpbesluit houdende wijziging van onder meer het Besluit zorgverzekering en het Besluit zorgaanspraken AWBZ in verband met maatregelen 2013 in het zorgpakket

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juni 2012 Ontwerpbesluit houdende wijziging van onder meer het Besluit zorgverzekering en het Besluit zorgaanspraken AWBZ in verband met maatregelen 2013 in het zorgpakket - 2012Z12220

Besluit: Betrokken bij behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ (33288)

Aanpassing subsidiekader patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juni 2012 Aanpassing subsidiekader patiënten- en gehandicapten-organisaties - 29214-64

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 12 juli 2012

Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juni 2012 Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen - 29477-195

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 21 juni jl.

Reactie over het onderbrengen van tabakspreventie bij het Trimbos-instituut

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.S. Uitslag (CDA) - 25 juni 2012 Verzoek om het voeren van een schriftelijk overleg nav de brief van de minister op de overgang van Stivoro naar het Trimbos - 2012Z12828

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juni 2012 Reactie over het onderbrengen van tabakspreventie bij het Trimbos-instituut - 32793-56

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 29 juni 2012 te 12.00 uur

Bestuurlijk toekomst akkoord GGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juni 2012 Bestuurlijk toekomst akkoord GGZ - 25424-183

Besluit: Agenderen voor een na het reces te houden algemeen overleg GGZ (medio oktober na ontvangst van de monitor)

Adviesvraag over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juni 2012 Adviesvraag over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker - 32793-55

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit wachttijd AWBZ en het Besluit zorgaanspraken AWBZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 15 juni 2012 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit wachttijd AWBZ en het Besluit zorgaanspraken AWBZ ten behoeve van AWBZ-zorg in het buitenland. Dit besluit betreft tevens de uitvoering van de motie-Wolbert (kamerstuk 32 154, nr. 19) - 32154-20

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (verzoek mevr. Wolbert)
Gerelateerde kamerstukken: 32154-20

Aanbieding rapport ‘Naar beter betaalbare zorg’ aan van de Taskforce Beheersing Zorguitgaven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2012 Aanbieding rapport ‘Naar beter betaalbare zorg’ aan van de Taskforce Beheersing Zorguitgaven - 29689-395

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten, standpunt afwachten nieuw kabinet

Reactie op enkele CVZ-adviezen, waaronder: Pakketadvies 2012, Geneeskundige GGZ, Voorwaardelijke toelating van zorg en Stringent pakketbeheer

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2012 Reactie op enkele CVZ-adviezen, waaronder: Pakketadvies 2012, Geneeskundige GGZ, Voorwaardelijke toelating van zorg en Stringent pakketbeheer - 29689-394

Besluit: Reeds agendeerd voor het algemeen overleg Pakketmaatregelen d.d. 21 juni jl.

Reactie van de minister van VWS n.a.v. het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden 13 juni j.l., inzake de berichten dat de medisch specialist moet meebetalen aan opleiding

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2012 Reactie van de minister van VWS n.a.v. het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden 13 juni j.l., inzake de berichten dat de medisch specialist moet meebetalen aan opleiding - 33278-2

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten, standpunt afwachten

Informatie over het besluit om op grond van de Wet afbreking zwangerschap (Waz) een vergunning te verlenen aan Fundashion Mariadal te Bonaire

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juni 2012 Informatie over het besluit om op grond van de Wet afbreking zwangerschap (Waz) een vergunning te verlenen aan Fundashion Mariadal te Bonaire - 30371-24

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Afbreking zwangerschap

Stand van zaken monitor eigen bijdrage GGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juni 2012 Stand van zaken monitor eigen bijdrage GGZ - 25424-181

Besluit: Betrokken bij behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ (33288)
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

Aanbieding van het rapport over de tweede evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juni 2012 Aanbieding van het rapport over de tweede evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) - 29963-5

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten, standpunt afwachten

Voorhangprocedure o.g.v. art.124 Zorgverzekeringswet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juni 2012 Voorhangprocedure Zorgverzekeringswet in verband met maatregelen 2012 in het zorgpakket - 29689-396

Besluit: Betrokken bij behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ (33288)

Aanbeiding Rapport commissie Baarsma inzake het macrobeheersinstrument

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juni 2012 Aanbieding Rapport commissie Baarsma inzake het macrobeheersinstrument - 29248-232

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten, standpunt afwachten

Lijst van vragen en antwoorden over jaarverslag VWS 2011 (33240 XVI, nr.1)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011 - 33240-XVI-6

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg over het VWS Jaarverslag 2011 op 20 juni 2012

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag VWS 2011 (33240 XVI, nr.2)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011 - 33240-XVI-7

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg over het VWS Jaarverslag 2011 op 20 juni 2012

Uitstel stand van zaken brief over de toekomst van de AWBZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 12 juni 2012 Uitstel stand van zaken brief over de toekomst van de AWBZ - 30597-253

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief van het College Bescherming Persoonsgegevens inzake tv-camera's in het VU medisch centrum

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juni 2012 Brief van het College Bescherming Persoonsgegevens inzake tv-camera's in het VU medisch centrum - 32299-15

Besluit: Bewindspersoon verzoeken in een stand-van-zakenbrief aan te geven hoe de aangenomen moties zullen worden uitgevoerd

Reactie op verzoek Van der Veen over het bericht ‘Meer wanbetalers door hoog eigen risico zorg’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juni 2012 Reactie op verzoek Van der Veen over het bericht ‘Meer wanbetalers door hoog eigen risico zorg’ - 29689-392

Besluit: Betrokken bij behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ (33288)

Continuïteit van zorg voor cliënten die bij stichting Europsyche in behandeling zijn

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juni 2012 Continuïteit van zorg voor cliënten die bij stichting Europsyche in behandeling zijn - 29689-393

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Europsyche d.d 27 juni a.s.

Reactie op rapportage Behandeling Burgerbrieven VWS 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juni 2012 Reactie op rapportage Behandeling Burgerbrieven Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011 - 29362-202

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Jaarverslag 2011

Betaalbaarheid van de gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juni 2012 Betaalbaarheid van de gezondheidszorg - 32620-64

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling 2013

Aanbieding afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit inzake de voorlopige contracteerruimte AWBZ 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 8 juni 2012 Aanbieding afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit inzake de voorlopige contracteerruimte AWBZ 2013 - 30597-252

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Toekomst AWBZ d.d. 4 juli a.s.

Aanbieding van het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) “Redzaam ouder, zorg voor niet-redzame ouderen vraagt om voorzorg door iedereen”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 8 juni 2012 Aanbieding van het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) “Redzaam ouder, zorg voor niet-redzame ouderen vraagt om voorzorg door iedereen” - 29389-37

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten, standpunt afwachten
Noot: Tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 12 juni jl. heeft het lid Gerbrands (PVV) een dertigledendebat aangevraagd

Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda formele EU gezondheidsraad 22 juni 2012 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 juni 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda formele EU gezondheidsraad 22 juni 2012 te Luxemburg - 21501-31-285

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag aan van de informele Gezondheidsraad van 23-24 april 2012 te Horsens (Denemarken)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 juni 2012 Verslag van de informele Gezondheidsraad van 23-24 april 2012 te Horsens (Denemarken) - 21501-31-283

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.