Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 30 mei 2012

Gepubliceerd: 30 mei 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2011A05130
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5748ea16-06fd-48b2-b979-ce7a7b35a71c&title=Besluitenlijst%20VWS%2030%20mei%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29477, 29477, 29248, 31765, 29477, 29477, 29248, 29689, 33255, 33278, 32620, 25657, 29477, 33127, 29389, 32299, 32279, 29362, 29220, 32620, 31568, 28807, 19637

Inhoud


AO Geneesmiddelenbeleid (30 mei 2012)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 maart 2012 Voorwaardelijke pakkettoelating in de farmacie - 29477-186

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 augustus 2011 Dure geneesmiddelen’ en herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) - 29477-174

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 maart 2012 Onderzoek werking en toekomstbestendigheid van de Wet Geneesmiddelenprijzen - 29248-227

Besluit: Controversieel verklaren

Wetsvoorstellen inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 april 2012 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg - 33243

Besluit: Niet controversieel verklaren

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 mei 2012 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg - 33253

Besluit: Niet controversieel verklaren

Wetsvoorstellen in afwachting van nota n.a.v. verslag

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2012 Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/84/EU ter verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken - 33208

Besluit: Niet controversieel verklaren

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 februari 2012 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) - 33168

Besluit: Controversieel verklaren

Wetsvoorstellen voorbereidend onderzoek voltooid, nog niet gereedgemeld voor plenaire behandeling

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 maart 2012 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten - 33204

Besluit: Niet controversieel verklaren
Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Wetsvoorstellen gereed gemeld voor plenaire behandeling

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 30 juni 2009 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) - 31996

Besluit: Niet controversieel verklaren. Behandeling na ontvangst advies Raad van State

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 7 juni 2010 Wet cliëntenrechten zorg - 32402

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 5 juli 2010 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten - 32439

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 januari 2011 Wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet - 32610

Besluit: Niet controversieel verklaren

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 maart 2011 Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen - 32711

Besluit: Niet controversieel verklaren

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 5 december 2011 Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg) - 33109

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 21 december 2011 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid - 33127

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 januari 2012 Wet houdende goedkeuring van een zestal ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede wijziging van enkele wetten - 33139

Besluit: Niet controversieel verklaren

Rappel toezending reactie op rapport Bpa

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 30 mei 2012 Rappel toezending reactie op rapport Bpa - 2012Z10794

Besluit: De staatssecretaris zal worden gerappelleerd t.a.v. de op 29 maart jl. gevraagde reactie op het uitgebrachte rapport over Burgergestuurde persoonlijke assistentie

Scheiden en wonen / Overheveling AWBZ

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 30 mei 2012 Scheiden en wonen / Overheveling AWBZ - 2012Z10793

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending van een stand-van-zakenbrief inzake de toekomst van de AWBZ (o.a. overheveling naar zorgverzekeraars en scheiden van wonen en zorg) ruim voor de volgende procedurevergadering

Verzoek om reactie op onderzoek van de VvAA over tandartstarieven en verzoek om planning algemeen overleg over vrije tarieven in de mondzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 15 mei 2012 Verzoek om reactie op onderzoek van de VvAA over tandartstarieven en verzoek om planning algemeen overleg over vrije tarieven in de mondzorg - 2012Z09923

Besluit: Algemeen overleg voeren voor het zomerreces (2,5 uur)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie i.v.m. een te houden algemeen overleg voor het zomerreces

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport 'Decentralisatie AWBZ begeleiding'

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 23 mei 2012 Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport 'Decentralisatie AWBZ begeleiding' - 2012Z10494

Besluit: De commissie zal geen gebruik maken van het aanbod voor een briefing over bovengenoemd rapport

Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 mei 2012 Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen - 2012Z10552

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 14 juni 2012

Beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 mei 2012 Beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg - 2012Z10555

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 14 juni 2012

Toepassing instrument beschikbaarheidbijdrage WMG

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 mei 2012 Toepassing instrument beschikbaarheidbijdrage WMG - 2012Z10548

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 14 juni 2012

Beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 mei 2012 Beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg - 2012Z10549

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 14 juni 2012

Beschikbaarheidbijdrage curatieve zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 mei 2012 Beschikbaarheidbijdrage curatieve zorg - 2012Z10540

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 14 juni 2012

Reactie op IGZ-rapport “Operatieve zorg aantoonbaar beter, voor achterblijvers blijft inspectiedruk noodzakelijk

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 mei 2012 - 31765-68

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg cure

Dure specialistische geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 mei 2012 Dure specialistische geneesmiddelen - 29477-194

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 30 mei 2012

Uitkomsten van de ‘quickscan farmacie’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 mei 2012 Uitkomsten van de ‘quickscan farmacie’ - 29477-193

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 30 mei 2012

Voorhang overheveling medisch-specialistische geneesmiddelen in 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 mei 2012 Stand van zaken van de overheveling medisch-specialistische geneesmiddelen in 2013 - 29248-231

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het besluit houdende wijziging van het Besluit aanwijzing bijzondere medische verrichtingen 2007 in verband met de beperking van de vergunningplicht voor radiotherapie tot uitsluitend protonentherapie en andere vormen van deeltjestherapie”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 mei 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake het besluit houdende wijziging van het Besluit aanwijzing bijzondere medische verrichtingen 2007 in verband met de beperking van de vergunningplicht voor radiotherapie tot uitsluitend protonentherapie en andere vormen van deeltjestherapie” - 29689-389

Besluit: De SP-fractie zal een VSO aanvragen

Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst II, behorende bij de Opiumwet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 mei 2012 Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst II, behorende bij de Opiumwet - 33255-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 14 juni 2012

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-XVI

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 juni 2012 (centrale vaststelling)

Rapport over het interdepartementale beleidsonderzoek Universitair Medische Centra (UMC’s)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 mei 2012 Rapport over het interdepartementale beleidsonderzoek Universitair Medische Centra (UMC’s) - 33278-1

Besluit: Standpunt afwachten

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de bekostiging van de HIV-zorg en hemofiliezorg via het vrije segment (32620, nr. 43)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 mei 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de bekostiging van de HIV-zorg en hemofiliezorg via het vrije segment - 32620-61

Besluit: Controversieel verklaren

Stichting Pyxis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 22 mei 2012 Stichting Pyxis - 25657-94

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ

Advies van de Gezondheidsraad over trombosezorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 mei 2012 Advies van de Gezondheidsraad over trombosezorg - 29477-192

Besluit: Standpunt afwachten

Reactie op verzoek Leijten op het Wmo-beleid gemeente Renkum

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 22 mei 2012 Reactie op verzoek Leijten op het Wmo-beleid gemeente Renkum - 33127-65

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wmo vóór het zomerreces
Gerelateerde kamerstukken: 33127-65

Uitvoering Actieplan 'Ouderen in veilige handen'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 22 mei 2012 Uitvoerig Actieplan 'Ouderen in veilige handen' - 29389-36

Besluit: Betrekken bij debat Ouderenmishandeling

Reactie op verzoek Leijten over de situatie van het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk (RKZ)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 mei 2012 Reactie op verzoek Leijten over de situatie van het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk (RKZ) - 32299-11

Besluit: Betrekken bij toegewezen debat

Ontwikkelingen verloskundige zorg en Sionsberg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 mei 2012 Ontwikkelingen verloskundige zorg en Sionsberg - 32279-39

Besluit: Betrekken bij plenair debat

Zwerfdieren in Oekraïne

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 mei 2012 Zwerfdieren in Oekraïne - 2012Z10185

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapportage Behandeling Burgerbrieven over het jaar 2011 van het ministerie van VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 mei 2012 Rapportage Behandeling Burgerbrieven over het jaar 2011 van het ministerie van VWS - 29362-199

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over het Jaarverslag VWS 2011 op 20 juni 2012
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om voor het WGO over het Jaarverslag haar reactie mee te delen

Inspectierapport ‘Spreekuren seksuele gezondheid verantwoord uitgevoerd door de GGD, maar op onderdelen is verbetering nodig’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 mei 2012 Inspectierapport ‘Spreekuren seksuele gezondheid verantwoord uitgevoerd door de GGD, maar op onderdelen is verbetering nodig’ - 29220-18

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid/Infectieziekten

Reactie op verzoek van het lid Leijten om een reactie op het rapport 'Integrale zorg in de buurt' van Nyfer

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 mei 2012 Reactie op verzoek van het lid Leijten om een reactie op het rapport 'Integrale zorg in de buurt' van Nyfer - 32620-60

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg

Implementatie euthanasieregelgeving in Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 mei 2012 Implementatie euthanasieregelgeving in Caribisch Nederland - 31568-101

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Euthanasie

Beantwoording vraag van het lid Ormel gesteld, tijdens het algemeen overleg inzake het vogelgriepvirus

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 7 mei 2012 Beantwoording vraag van het lid Ormel gesteld, tijdens het algemeen overleg inzake het vogelgriepvirus - 28807-143

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vervolgonderzoek Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zorgmodel voor asielzoekers

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 mei 2012 Vervolgonderzoek Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zorgmodel voor asielzoekers - 19637-1530

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Medische zorg asielzoekers