Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 25 april 2012

Gepubliceerd: 25 april 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2011A05128
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=61aa9735-10a0-4445-92b7-b3ec8759f2fc&title=Besluitenlijst%20VWS%2025%20april%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25424, 30420, 25424, 25424, 32805, 33109, 33127, 22894, 31521, 24077, 31765, 33127, 30597, 28345, 33149, 32793, 32793, 32011, 31765, 21501, 30234, 27529, 32620, 29689, 33139, 33139, 21501, 30492, 31706, 29689, 29248, 32793, 32647, 29689, 29407, 29477, 32620, 33149, 33149, 33149, 21501

Inhoud


Verzoek om stand van zakenbrief naar aanleiding van de brief d.d. 7 februari 2012 met de Conclusies en de acties inzake het rapport "Brandveiligheid van zorginstellingen” (32757-34)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 25 april 2012 - 2012Z08934

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een stand van zakenbrief Brandveiligheid in zorginstellingen in de breedste zin (incl. de gevolgen van meer regelgeving op bijv. kleinschalig wonen)

Verzoek om inzage te krijgen in de opdracht onderzoek IGZ

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 19 april 2012 - 2012Z08475

Besluit: Verzoek gehonoreerd
Noot: Zie ook agendapunt

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhangbrief over invoering prestatiebekostiging tweedelijns curatieve GGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 april 2012 - 25424-175

Besluit: Aanmelden voor plenair VSO, te houden op 26 april 2012, inclusief stemmingen

Uitstelbericht over de brief van de minister inzake uitvoering van de aangenomen motie over bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen .

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 april 2012 Uitstelbericht over de brief van de minister inzake uitvoering van de aangenomen motie over bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen (Kamerstuk 30 420, nr.165) - 30420-171

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Mededeling van de minister dat de kabinetsreactie op het rapport ‘Verwacht zorggebruik als gevolg van de eigen bijdrage in de tweedelijns GGZ’ niet op 19 april 2012 naar de Kamer wordt gezonden. E.e.a. naar aanleiding van het verzoek van het lid Leijten tijdens de Regeling van werkzaamheden dinsdag 17 april 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 april 2012 Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het rapport ‘Verwacht zorggebruik als gevolg van de eigen bijdrage in de tweedelijns GGZ’ - 25424-177

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Trimbos Instituutrapport ‘Tijd tussen het ontstaan van een psychische aandoening en eerste zorgcontact’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 april 2012 Trimbos-rapport ‘Tijd tussen het ontstaan van een psychische aandoening en eerste zorgcontact’ - 25424-176

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Standpunt sectorstudie intramurale medische hulpmiddelenmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 april 2012 Standpunt sectorstudie intramurale medische hulpmiddelenmarkt - 32805-9

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid

33109 Tweede nota van wijziging inzake de Beginselenwet AWBZ-zorg

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 17 april 2012 Tweede nota van wijziging - 33109-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

33127 Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 17 april 2012 Tweede nota van wijziging - 33127-63

Besluit: Betrekken bij derde termijn behandeling wetsvoorstel 33127

Stand van zaken Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 april 2012 Stand van zaken Rijksvaccinatieprogramma (RVP) - 22894-310

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek Kuiken n.a.v. de uitzending Zembla "Stress door de taxibus"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 17 april 2012 Reactie op verzoek Kuiken n.a.v. de uitzending Zembla "Stress door de taxibus" - 31521-66

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Valys op 19 april 2012

Rapport over de relatie tussen THC en CBD

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 april 2012 Rapport over de relatie tussen THC en CBD - 24077-285

Besluit: De commissie V&J (voortouwcommissie) verzoeken de behandeling over te nemen

Minutenregistratie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 17 april 2012 Minutenregistratie - 31765-66

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg AWBZ

Wetswijziging decentralisatie begeleiding (33127)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 17 april 2012 Informatie m.b.t. de advisering van het College bescherming persoongegevens t.a.v. het wetsvoorstel - 33127-62

Besluit: Betrekken bij derde termijn behandeling wetsvoorstel

Landelijke Commissie Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 april 2012 Landelijke Commissie Vergoedingsregeling persoonlijke zorg - 30597-249

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 april 2012 Geweld in Afhankelijkheidsrelaties - 28345-122

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op het item over de psychotherapeut Pieter van Steijn uit de uitzending van De Vijfde dag op 5 april 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 april 2012 Reactie op het item over de psychotherapeut Pieter van Steijn uit de uitzending van De Vijfde dag op 5 april 2012 - 33149-12

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ

Inzet social media bij bevorderen gezonde leefstijl jeugd

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 april 2012 Inzet social media bij bevorderen gezonde leefstijl jeugd - 32793-51

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Incident griepvaccin opslag

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 april 2012 Incident griepvaccin opslag - 32793-52

Besluit: Antwoorden op schriftelijke vragen-Van Gerven afwachten (ingezonden op 17 april 2012)

Aanbieding RIVM rapport “EU Tabaksproductenrichtlijn”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 april 2012 Aanbieding RIVM rapport “EU Tabaksproductenrichtlijn” - 32011-19

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Reactie op het artikel ‘Belonen voor kwaliteit verbetert zorg niet’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 april 2012 Reactie op het artikel ‘Belonen voor kwaliteit verbetert zorg niet’ - 31765-65

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg cure

Voortgang Europese transparantie en betere uitwisseling informatie over onbevoegde zorgverleners

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 april 2012 Voortgang Europese transparantie en betere uitwisseling informatie over onbevoegde zorgverleners - 21501-31-275

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 7 juni 2012

Uitstel toezending van modelgaranties voor het in ons land organiseren van (grote) internationale sportevenementen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 april 2012 Uitstel toezending van modelgaranties voor het in ons land organiseren van (grote) internationale sportevenementen - 30234-66

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Toelichting rond de doorstart van het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 april 2012 Toelichting rond de doorstart van het Landelijk Schakelpunt (LSP) - 27529-106

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EPD/LSP na het meireces

Voortgangsrapportage Kwaliteitsinstituut voor de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 april 2012 Voortgangsrapportage Kwaliteitsinstituut voor de zorg - 32620-59

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over het Kwaliteitsinstituut

Stand van zaken m.b.t. risicoverevening

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 april 2012 Stand van zaken m.b.t. risicoverevening - 29689-388

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Risicoverevening op 3 juli 2012

Het begrip kostenbewustzijn binnen de gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 april 2012 Het begrip kostenbewustzijn binnen de gezondheidszorg - 33000-XVI-173

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Wet houdende goedkeuring van een zestal ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede wijziging van enkele wetten

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2012 Nota van wijziging - 33139-7

Besluit: Zie voorgaand voorstel

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33139-6

Besluit: Zie voorgaand voorstel

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 januari 2012 Wet houdende goedkeuring van een zestal ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede wijziging van enkele wetten - 33139

Besluit: Aanmelden als hamerstuk

Verslag van de formele Gezondheidsraad van 2 december 2011 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2012 - 21501-31-272

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 14 juni 2012

Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie-Wiegman (30492, nr. 47)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2012 - 30492-56

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Zesde voortgangsrapportage Wtcg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2012 Zesde voortgangsrapportage Wtcg - 31706-56

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wtcg

Aanbieding samenvattend rapport ‘Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2010’, onderdeel ‘vereveningsonderzoek Zorgverzekeringswet en compensatie eigen risico’ opgesteld door NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2012 Aanbieding samenvattend rapport ‘Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2010’, onderdeel ‘vereveningsonderzoek Zorgverzekeringswet en compensatie eigen risico’ opgesteld door NZa - 29689-386

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Risicoverevening op 3 juli 2012

Marktscan medisch specialistische zorg 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2012 Marktscan medisch specialistische zorg 2011 - 29248-230

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Aantal besmettingen Q-koorts (sts ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2012 Aantal besmettingen Q-koorts - 32793-50

Besluit: Resultaten van het onderzoek van de Nationale ombudsman naar schadeloosstelling afwachten

Aanpak terugdringen doorlooptijden euthanasiemeldingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2012 - 32647-15

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Euthanasie

Verslag van een schriftelijk overleg inzake reactie op het rapport Indicaties voor Protonentherapie (deel 2): model-based indicaties (29689, nr. 364)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2012 Antwoorden op vrage inzake de reactie op het rapport Indicaties voor Protonentherapie (deel 2): model-based indicaties (29689, nr. 364) - 29689-387

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezegging over met hoeveel derde landen de Europese Unie afspraken heeft over het vrije verkeer van personen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2012 Toezegging over hoeveel derde landen de Europese Unie afspraken heeft over het vrije verkeer van personen - 29407-145

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Selectieve inkoop door zorgverzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2012 Selectieve inkoop door zorgverzekeraars bij een dubbele aanspraak op bepaalde geneesmiddelen - 29477-188

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 30 mei 2012

Reactie op verzoek Leijten om een reactie op het rapport integrale zorg in de buurt’ van onderzoeksbureau Nyfer

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2012 op verzoek Leijten om een reactie op het rapport integrale zorg in de buurt’ van onderzoeksbureau Nyfer - 32620-58

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Reactie op verzoek Leijten om een reactie op de aanbeveling van de Nationale ombudsman om de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ook te laten ingaan op individuele gevallen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 april 2012 Reactie op verzoek Leijten om een reactie op de aanbeveling van de Nationale ombudsman om de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ook te laten ingaan op individuele gevallen - 33149-11

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ

Reactie op de uitzending van TROS Radar over de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van 2 april jl.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 april 2012 Reactie op de uitzending van TROS Radar over de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van 2 april jl. - 33149-10

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ

Onderzoek IGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 april 2012 Onderzoek IGZ - 33149-9

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ
Besluit: De commissie zal de minister verzoeken een aantal vragen op te nemen in de onderzoeksopdracht
Noot: Zie ook agendapunten 5, 6 en

Geannoteerde agenda informele EU bijeenkomst van ministers van volksgezondheid van 23-24 april 2012 te Horsens (Denemarken)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 april 2012 Geannoteerde agenda informele EU bijeenkomst van ministers van volksgezondheid van 23-24 april 2012 te Horsens (Denemarken) - 21501-31-274

Besluit: Inbreng schriftelijk overleg heeft plaatsgevonden op 19 april 2012