Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 11 april 2012

Gepubliceerd: 11 april 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2011A05127
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b5c05750-3973-459f-b5a8-bc6225a5c89a&title=Besluitenlijst%20VWS%2011%20april%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428, 29282, 29282, 33127, 29248, 33127, 33127, 33149, 29689, 33127, 29248, 33127, 33149, 31765, 30169, 31996, 29477, 25847, 32805, 29689, 30234, 29689, 32012, 22112

Inhoud


Videoconferencing inzake Winstuitkering in de ziekenhuiszorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 11 april 2012 Videoconferencing inzake Winstuitkering in de ziekenhuiszorg - 2012Z07608

Besluit: Op een later moment zal worden besloten of een videoconference dient te worden gehouden. De heer Van Gerven zal suggesties aandragen.

Verzoek om reactie op het item over de psychotherapeut Pieter van Steijn uit de uitzending van De Vijfde dag op 5 april 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 11 april 2012 Verzoek om reactie op het item over de psychotherapeut Pieter van Steijn uit de uitzending van De Vijfde dag op 5 april 2012 - 2012Z07606

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie op het item over de psychotherapeut Pieter van Steijn uit de uitzending van De Vijfde dag op 5 april 2012

Nadere onderbouwing verzoek om rondetafelgesprek Orgaandonatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Klijnsma (PvdA) - 6 april 2012 Nadere onderbouwing verzoek om rondetafelgesprek Orgaandonatie - 2012Z07286

Besluit: Op basis van het voorstel van het lid Klijnsma zal bij de leden worden geïnventariseerd welke personen/organisaties dienen te worden uitgenodigd. In een extra procedurevergadering zal verdere besluitvorming plaatsvinden over de opzet/vraagstelling/te nodigen personen/organisaties alsmede duur van het gesprek.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2011

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, G.A. Verbeet (PvdA) - 23 maart 2012 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2011 - 31428-5

Besluit: De Algemene Rekenkamer zal worden verzocht een technische briefing te verzorgen. De leden Venrooy en Van der Veen zullen als rapporteur optreden voor het wetgevingsoverleg. Ter voorbereiding zal een BOR-notitie verschijnen.

Vaststelling van de te hanteren agenda voor het algemeen overleg inzake Arbeidsmarktbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 15 maart 2012 Het aantrekken van meer verpleegkundigen in de ouderenzorg. E.e.a. naar aanleiding van een toezegging gedaan tijdens het debat op 21 december 2011. - 29282-151

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid (3 uur, na meireces)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 maart 2012 Reactie op vijf onderzoeken inzake de arbeidsmarkt voor de zorg - 29282-149

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid (3 uur, na meireces), waarvoor de minister en de staatssecretaris zullen worden uitgenodigd

Reactie op de amendementen op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (33127)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 5 april 2012 Reactie op de amendementen op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid - 33127-60

Besluit: Betrekken bij behandeling wetsvoorstel 33127 (Wijz. Wmo)
Gerelateerde kamerstukken: 33127-60

Reactie op verzoek Voortman over contractering van ziekenhuizen door zorgverzekeraars en over de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 april 2012 Reactie op verzoek Voortman over contractering van ziekenhuizen door zorgverzekeraars en over de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord - 29248-229

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Financieel arrangement Wmo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 5 april 2012 Financieel arrangement Wmo - 33127-59

Besluit: Betrekken bij behandeling wetsvoorstel 33127 (Wijz. Wmo)
Gerelateerde kamerstukken: 33127-59

Schriftelijke beantwoording vragen eerste termijn Wmo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 5 april 2012 Schriftelijke beantwoording vragen, gesteld in de eerste termijn van het plenaire debat inzake Wmo - 33127-61

Besluit: Betrekken bij behandeling wetsvoorstel 33127 (Wijz. Wmo)
Gerelateerde kamerstukken: 33127-61

Tarieven orthodontie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 april 2012 Tarieven orthodontie - 2012Z07096

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Mondzorg
Besluit: Bewindspersoon verzoeken mee te delen wanneer de NZa-monitor kan worden verwacht

Reactie op de uitzending van TROS Radar over de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van 2 april jl.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 april 2012 Reactie op de uitzending van TROS Radar over de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van 2 april jl. - 33149-10

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Standpunt inzake lage-ziektelastbenadering

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 april 2012 Standpunt inzake lage-ziektelastbenadering - 29689-385

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Uitstelbrief over beleidsbrief m.b.t. donatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 april 2012 Uitstelbrief over beleidsbrief m.b.t. donatie - 2012Z07042

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

33127 Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 april 2012 Nota van wijziging - 33127-27

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33127-27

Commissie macrobeheersinstrument

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 april 2012 Commissie macrobeheersinstrument - 29248-228

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 april 2012 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - 33127-26

Besluit: Betrekken bij behandeling wetsvoorstel 33127 (Wijz. Wmo)
Gerelateerde kamerstukken: 33127-26

Onderzoek IGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 april 2012 Onderzoek IGZ - 33149-9

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Standaardisering inkoop e.a. voorwaarden verzekeraars en gemeenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 3 april 2012 Standaardisering inkoop e.a. voorwaarden verzekeraars en gemeenten - 31765-59

Besluit: Betrekken bij behandeling wetsvoorstel 33127 (Wijz. Wmo)
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg AWBZ/Langdurige zorg

Beleidsbrief mantelzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 29 maart 2012 Beleidsbrief mantelzorg - 30169-26

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Mantelzorg/Vrijwilligerswerk na het meireces (3 uur)
Besluit: De staatssecretaris zal om een standvanzakenbrief Vrijwilligerswerk worden verzocht

Wet cliëntenrechten zorg

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 7 juni 2010 Wet cliëntenrechten zorg - 32402

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Stand van zaken m.b.t. het advies de Raad van State over de vierde nota van wijziging van het wetvoorstel zorg en dwang (31996, nr. 29)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 maart 2012 Stand van zaken m.b.t. het advies de Raad van State over de vierde nota van wijziging van het wetvoorstel zorg en dwang (31996, nr. 29) - 31996-30

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 31996-30

Voorwaardelijke pakkettoelating in de farmacie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 maart 2012 Voorwaardelijke pakkettoelating in de farmacie - 29477-186

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 30 mei 2012

Beleidsmatige uitgangspunten bij aanbesteding bovenregionaal gehandicaptenvervoer (BRV)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 27 maart 2012 Beleidsmatige uitgangspunten bij aanbesteding bovenregionaal gehandicaptenvervoer (BRV) - 25847-103

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Valys op 19 april 2012

Reactie op verzoek Arib over de veiligheid van medische implantaten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 maart 2012 Reactie op verzoek Arib over de veiligheid van medische implantaten - 32805-7

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg PIP-implantaten op 12 april 2012

Medisch beroepsgeheim

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 maart 2012 Medisch beroepsgeheim - 33000-XVI-170

Besluit: Betrekken bij debat over het plaatsen van TV-camera's in het VUMC (verzoek Van Gerven)
Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces te houden algemeen overleg Tuchtrecht / Medisch beroepsgeheim

Beleidsevaluatie dyslexiezorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 maart 2012 Beleidsevaluatie dyslexiezorg - 29689-382

Besluit: Agenderen voor een voor het zomerreces te houden algemeen overleg Pakketmaatregelen (3 uur)

Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten Olympische spelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 maart 2012 Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten Olympische spelen - 30234-59

Besluit: Betrokken bij plenair debat

Aanpassing artikel 13 van de de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 maart 2012 Aanpassing artikel 13 van de de Zorgverzekeringswet (Zvw) - 29689-383

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zvw (3 uur) voor het zomerreces

Standvanzakenbrief inzake Governance in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 maart 2012 Standvanzakenbrief inzake Governance in de zorg - 32012-12

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (brief komt na het zomerreces)

Fiche: Richtlijn prijsstelling en vergoeding geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 5 april 2012 Fiche: Richtlijn prijsstelling en vergoeding geneesmiddelen - 22112-1392

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 30 mei 2012

Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van EU-commissaris Dalli over het actieplan

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 april 2012 Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van EU-commissaris Dalli over het actieplan - 2012Z07258

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg PIP-implantaten op 12 april 2012