Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 28 maart 2012

Gepubliceerd: 29 maart 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2011A05126
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7643bb1c-0b21-405d-a4d0-4d279df77ed5&title=Besluitenlijst%20VWS%2028%20maart%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32402, 32402, 31765, 29282, 28345, 32757, 32543, 31839, 31452, 31765, 31706, 29689, 33127, 33109, 33109, 29214, 32620, 29282, 22112, 29282, 30234, 29689, 25424, 29477, 30597, 29247, 30597, 32279, 25424

Inhoud


Schets juridische procedures t.a.v. planning behandeling Wet cliëntenrechten zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.A. Smilde (CDA) - 28 maart 2012 Schets juridische procedures t.a.v. planning behandeling Wet cliëntenrechten zorg - 2012Z06380

Besluit: Het antwoord op de vraag naar de relatie tussen dit wetsvoorstel en het wetsvoorstel Winstuitkering en andere nog in te dienen wetsvoorstellen luidt als volgt: het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg is het basiswetsvoorstel dat, nadat het kracht van wet heeft gekregen, gewijzigd dient te worden zodra andere wetsvoorstellen die betrekking hebben op onderdelen van deze wet in behandeling komen

Verzoek om bij de staatssecretaris te informeren wanneer zij de brief over het vrijwilligersbeleid/mantelzorg naar de Kamer zal sturen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 28 maart 2012 Verzoek om bij de staatssecretaris te informeren wanneer zij de brief over het vrijwilligersbeleid/mantelzorg naar de Kamer zal sturen - 2012Z06384

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending nog deze week i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel 33127 (Wijziging van de Wmo i.v.m. uitbreiding gemeentelijke taken op het gebied van de begeleiding)
Noot: De griffier zal de commissie via een emailbericht informeren wanneer de brief kan worden verwacht

Verzoek om reactie op uitzending Eenvandaag d.d. 24 maart 2012 over Ouders gehandicapt kind wanhoop nabij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 27 maart 2012 Verzoek om reactie op uitzending Eenvandaag d.d. 24 maart 2012 over Ouders gehandicapt kind wanhoop nabij - 2012Z06214

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie op rapport van Regioplan over burgergestuurde persoonlijke assistentie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 27 maart 2012 Verzoek om reactie op rapport van Regioplan over burgergestuurde persoonlijke assistentie - 2012Z06216

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd

Verzoek om rappel op toegezegde brief over het scheiden van wonen en zorg in relatie tot Fokuswonen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 27 maart 2012 Verzoek om rappel op toegezegde brief over het scheiden van wonen en zorg in relatie tot Fokuswonen - 2012Z06221

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Voorstel omzetten in een schriftelijk overleg van het algemeen overleg d.d. 19 april 2012 inzake de Informele EU-Gezondheidsraad als gevolg van verblijf in het buitenland van de minister VWS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 21 maart 2012 Voorstel omzetten in een schriftelijk overleg van het algemeen overleg d.d. 19 april 2012 inzake de Informele EU-Gezondheidsraad als gevolg van verblijf in het buitenland van de minister VWS - 2012Z05713

Besluit: Het algemeen overleg zal worden omgezet in een schriftelijk overleg

Overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T. Venrooy-van Ark (VVD) - 21 maart 2012 Overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen - 2012Z05709

Besluit: De Griffie zal worden verzocht wetsvoorstel 33127 in de vergaderweek van 3 april a.s. plenair te agenderen en de behandeling gespreid over twee dagen te doen plaatsvinden. Voorts zal worden verzocht wetsvoorstel 33109 (Beginselenwet AWBZ-zorg) in de vergaderweek van 10 april a.s. te agenderen, eveneens te spreiden over twee dagen. De overige wetsvoorstellen die klaar zijn voor plenair kunnen in principe vóór het zomereces worden behandeld.
Noot: In verband met rondetafelgesprek d.d. 13 april, wordt de datum inbreng verslag m.b.t. het wetsvoorstel Voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg – 33168 vastgesteld op 19 maart 2012

Vaststelling van de te hanteren agenda voor het algemeen overleg inzake Governance

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 29 februari 2012 Vaststelling van de te hanteren agenda voor het algemeen overleg inzake Governance - 2012Z03724

Besluit: Er zal een algemeen overleg direct na het zomerreces worden gehouden. De minister heeft bij brief van 26 maart 2012 meegedeeld dat de Kamer de brief na het zomerreces zal bereiken.

Wet cliëntenrechten zorg

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2012 Tweede nota van wijziging - 32402-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2012 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 32402-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 7 juni 2010 Wet cliëntenrechten zorg - 32402

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 25 april i.v.m. het Rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Winstuitkering in de zorg op 13 april a.s.

Inzet van Indiase operatieassistenten in Nederlandse ziekenhuizen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2012 Inzet van Indiase operatieassistenten in Nederlandse ziekenhuizen - 31765-58

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

Actieplan Veilig Werken in de Zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 maart 2012 Actieplan Veilig Werken in de Zorg - 29282-150

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg (2,5 uur) waarbij ook de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden uitgenodigd
Noot: Zie ook punt

Specialistische hulp in het kader van de vrouwenopvang n.a.v. de Petitie van Fier Friesland t.b.v. AO Maatschappelijke opvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 21 maart 2012 Specialistische hulp in het kader van de vrouwenopvang n.a.v. de Petitie van Fier Friesland t.b.v. AO Maatschappelijke opvang - 28345-121

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Maatschappelijke opvang / Vrouwenopvang / Zwerfjongeren op 21 maart 2012

Uitstel beantwoording feitelijke vragen n.a.v. conclusies en de acties inzake het rapport "Brandveiligheid van zorginstellingen" (32757, nr. 34)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 21 maart 2012 Uitstel beantwoording feitelijke vragen n.a.v. conclusies en de acties inzake het rapport "Brandveiligheid van zorginstellingen" - 32757-36

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Inhoudelijke en financiële consequenties van de omvorming van het CAK

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 21 maart 2012 Inhoudelijke en financiële consequenties van de omvorming van het CAK - 32543-19

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg CAK

Zak- en kleedgelden Zonnehuizen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 21 maart 2012 Zak- en kleedgelden Zonnehuizen - 31839-190

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat Zonnehuizen (verzoek mevr. Leijten)
Noot: De algemene commissie Jeugdzorg zal worden meegedeeld dat de brief de Kamer heeft bereikt en betrokken zal worden bij het toegewezen dertigledendebat

Melding plaatsing in het Staatsblad van de wijziging van het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2012 - 31452-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing subsidieregeling en invoering Code Goed Bestuur abortusklinieken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2012 Aanpassing subsidieregeling en invoering Code Goed Bestuur abortusklinieken - 33000-XVI-169

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op artikel in de Volkskrant 'Psychiatrie in greep commercie'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2012 Reactie op artikel in de Volkskrant 'Psychiatrie in greep commercie' - 31765-57

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 201/84/EU ter verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2012 Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/84/EU ter verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken - 33208

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 april 2012

Aanbieding eindrapport "Doorontwikkeling Wtcg"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2012 Aanbieding eindrapport "Doorontwikkeling Wtcg" - 31706-55

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wtcg

Dekking van dieetadvisering in de zorgverzekering

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2012 Dekking van dieetadvisering in de zorgverzekering - 29689-381

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over Pakketmaatregelen Zorgverzekeringswet

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 19 maart 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33127-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 21 december 2011 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid - 33127

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

33109 Nota van wijziging inzake de Beginselenwet AWBZ-zorg

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 maart 2012 Nota van wijziging - 33109-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

33109 Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Beginselenwet AWBZ-zorg

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 maart 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33109-6

Besluit: Wetsvoorstel aanmelden voor plenaire behandeling

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg's) die meerdere ziekten vertegenwoordigen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2012 Komende actualisering van het beleidskader voor subsidiering van patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg's) die meerdere ziekten vertegenwoordigen - 29214-63

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg PGO

Capaciteit in de mondzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2012 Capaciteit in de mondzorg - 32620-57

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Mondzorg

Reactie op vijf onderzoeken inzake de arbeidsmarkt voor de zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 maart 2012 Reactie op vijf onderzoeken inzake de arbeidsmarkt voor de zorg - 29282-149

Besluit: Betrekken bij plenair debat Arbeidsmarktbeleid in de zorg (verzoek mevr. Agema)
Noot: Zie agendapunt

Verslag van een schriftelijk overleg inzake fiche: Mededeling actieplan tegen het toenemend gevaar van antimicrobiële resistentie (22112, nr. 1299)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 maart 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake fiche: Mededeling actieplan tegen het toenemend gevaar van antimicrobiële resistentie (22112, nr. 1299) - 22112-1379

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Standpunt inzake lage-ziektelastbenadering

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 maart 2012 Standpunt inzake lage-ziektelastbenadering - 2012Z05260

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Meer verpleegkundigen in de ouderenzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 15 maart 2012 Het aantrekken van meer verpleegkundigen in de ouderenzorg. E.e.a. naar aanleiding van een toezegging gedaan tijdens het debat op 21 december 2011. - 29282-151

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering, waarin de agenda voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zal worden vastgesteld
Noot: Mevrouw Dille zal zich verstaan met mevrouw Agema om te vernemen of zij haar toegewezen debat over het Arbeidsmarktbeleid in de zorg (berichtgeving via de Barometer Zorg van Calibris dat het aantal leerlingen dat voor een mbo-opleiding in de zorg kiest terugloopt) wenst om te zetten in een algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid, waarbij dan een aantal aanhangige stukken betrokken kan worden.

Uitvoering van de motie Van Dekken (33000 XVI, nr. 79) inzake het laten sporten van kinderen uit lage-inkomensgezinnen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 maart 2012 Uitvoering van de motie Van Dekken (33000 XVI, nr. 79) inzake het laten sporten van kinderen uit lage-inkomensgezinnen - 30234-64

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid

Risicoverevening

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 maart 2012 Risicoverevening - 29689-380

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 3 juli 2012 (3 uur), waarvoor ook de staatssecretaris van VWS zal worden uitgenodigd
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht een standvanzakenbrief over risicodragendheid in de AWBZ tijdig toe te zenden
Besluit: De minister zal worden verzocht de toegezegde standvanzakenbrief tijdig voor het algemeen overleg aan de Kamer te zenden. Voorts zal worden verzocht te bevorderen dat de commissie-Don ter voorbereiding van het overleg op 3 juli een tussenrapportage verzorgt. Tenslotte zal de minister worden verzocht geen onomkeerbare beslissingen te nemen, met het oog op een in september a.s. te voeren vervolg algemeen overleg.

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 16 maart 2012 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten - 33204

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 april 2012

Onderzoek geweld tegen hulpverleners in de GGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 maart 2012 Onderzoek geweld tegen hulpverleners in de GGZ - 2012Z05217

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg (2,5 uur) waarbij ook de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden uitgenodigd
Noot: Zie ook punt

Uitstel beantwoording vragen inzake het antwoord op de brief aan de minister-president over de kosten voor mensen met psychische problemen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2012 Uitstel beantwoording vragen inzake het antwoord op de brief aan de minister-president over de kosten voor mensen met psychische problemen - 25424-164

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Problematiek financiering Sensoor-organisaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 15 maart 2012 Problematiek financiering Sensoor-organisaties - 2012Z05172

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 12 april 2012

Aanbieding van de Nederlandse strategie voor de komende jaren op het terrein van de zeldzame ziekten en de weesgeneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 februari 2012 Aanbieding van de Nederlandse strategie voor de komende jaren op het terrein van de zeldzame ziekten en de weesgeneesmiddelen - 29477-184

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid (na Meireces; 2,5 uur)
Besluit: De minister zal om een standvanzakenbrief worden gevraagd inzake TNF-alfaremmers

Afschrift van de reactie op de brief van Provincie Zeeland inzake structurele financiering extra ambulance op de kop van Walcheren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2012 Afschrift van de reactie op de brief van Provincie Zeeland inzake structurele financiering extra ambulance op de kop van Walcheren - 2012Z05057

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek Voortman op SCP-rapport 'IQ met beperkingen'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 14 maart 2012 Reactie op verzoek Voortman op SCP-rapport 'IQ met beperkingen' - 30597-248

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Aanbieding van het IGZ-rapport ‘Het resultaat telt; ziekenhuizen 2010’ en de kabinetsreactie op het rapport.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 maart 2012 Aanbieding van het IGZ-rapport ‘Het resultaat telt; ziekenhuizen 2010’ en de kabinetsreactie op het rapport. - 29247-172

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg cure

Reactie op verzoek commissie inzake de kabinetsvisie op de AWBZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 12 maart 2012 Reactie op verzoek commissie inzake de kabinetsvisie op de AWBZ - 30597-247

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over het jaarverslag PGD 2010. (29323, nr. 84)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 maart 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over het jaarverslag PGD 2010. (29323, nr. 84) - 32279-24

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Medische ethiek (3 uur)

Verslag van een schriftelijk overleg inzake exclusie-PGD bij de ziekte van Huntington (25424, nr. 135).

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 maart 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake exclusie-PGD bij de ziekte van Huntington (25424, nr. 135). - 25424-163

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Medische ethiek (3 uur)