Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 juni 2012

Gepubliceerd: 28 juni 2012
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel
Activiteitnummer: 2011A05081
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dc427e06-fe00-476e-a5d0-86778773c68f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IA%2027%20juni%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33042, 27062, 33042, 28638, 21501, 30573, 32175, 19637, 28638


Antwoord op nagekomen vragen over het rapport van de Commissie van onderzoek COA

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 26 juni 2012 Lijst van vervolgvragen en antwoorden over het rapport van de Commissie van onderzoek COA - 33042-14

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg COA d.d. 28 juni 2012.

Herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s)

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 22 juni 2012 Herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) - 27062-75

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stroomlijning en asiel minderjarigen d.d. 3 juli 2012, tenzij de brief controversieel wordt verklaard.
Noot: De griffier zal de brief namens de PvdA-fractie aanmelden voor de lijst van controversieel te verklaren stukken.

Verzoek van het lid Dibi betreffende de stand van zaken van de brief over discriminerende horeca

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T. Dibi (GroenLinks) - 27 juni 2012 Verzoek van het lid Dibi betreffende de stand van zaken van de brief over discriminerende horeca. - 2012Z13089

Besluit: De minister van Immigratie, Integratie en Asiel wordt verzocht de Kamer vóór 4 juli 2012 te informeren over zijn gesprek met de antidiscriminatievoorzieningen (adv's), horeca en politie over undercoveracties met mysteryguests in horecagelegenheden

Verzoek lid Voordewind om een brief van de minister van I,I en A over het uitzetbeleid naar Pakistan.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 27 juni 2012 Verzoek lid Voordewind om een brief van de minister van I,I en A over het uitzetbeleid naar Pakistan. - 2012Z13067

Besluit: De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel wordt verzocht om de Kamer bij brief te informeren over het uitzetbeleid naar Pakistan.

Voorbereiding JBZ-raad 19 en 20 september

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 21 juni 2012 Voorbereiding JBZ-raad 19 en 20 september - 2012Z12606

Besluit: De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel wordt verzocht om de Kamer uiterlijk 3 juli bij brief te informeren over de procedure inzake agendasetting en informatievoorziening aan de Kamer in de aanloop naar de JBZ-raad, inclusief de behandeling en informatievoorziening van de CVM-rapportage over Bulgarije en Roemenië. De regering wordt daarbij verzocht aan te geven op welke concrete data de Kamer geïnformeerd wordt over agendapunten op de JBZ-raad, voorzien van een kabinetsstandpunt.
Besluit: De voorzitter van de cie. I&A zal namens de commissie een gesprek hebben met de nieuwe ambassadeur van Roemenië, mevrouw Comaroschi, over de procedurele aspecten van de toetreding van Roemenië tot Schengen.

Notitie t.b.v. Interparlementaire conferentie op 23-24 sept

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 21 juni 2012 Notitie t.b.v. Interparlementaire conferentie op 23-24 sept - 2012Z12554

Besluit: Hoewel het initiatief tot deelname aan de conferentie bij de nieuwe Kamer ligt, besluit de commissie zich op voorhand te verontschuldigen vanwege het feit dat deelname van het Nederlandse parlement zeer onzeker zal zijn in verband met de komende verkiezingen.
Noot: De data van de interparlementaire conferentie (23 en 24 september 2012) komen ongelukkig uit omdat de Kamer pas op 20 september geïnstalleerd wordt.

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Commissie van onderzoek COA

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 21 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de Kabinetsreactie inzake het rapport van de onderzoekscommissie COA en aanbieding van het onderzoeksrapport - 33042-13

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg COA d.d. 28 juni 2012.

Uitkomsten van het gesprek met de Nationale Rapporteur Mensenhandel (NRM) over een verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 21 juni 2012 Uitkomsten van het gesprek met de Nationale Rapporteur Mensenhandel (NRM) over een verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel - 28638-89

Besluit: Desgewenst betrokken bij AO Reguliere migratie en integratie d.d. 21 juni 2012.

A-punt WSBVC-Raad op 21 juni 2012 over het T&O-akkoord EU-Turkije

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 20 juni 2012 A-punt Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken op 21 juni 2012 over het T&O-akkoord EU-Turkije - 21501-31-284

Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg JBZ-raad.

Tweede Voortgangsrapportage INDiGO

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 20 juni 2012 Tweede Voortgangsrapportage INDiGO - 30573-106

Besluit: Desgewenst betrokken bij het AO Reguliere migratie en integratie d.d. 21 juni 2012.

Inwerkingtredingsdatum wijziging Vreemdelingenbesluit (reactie verzoek lid Dibi d.d. 19 juni 2012)

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 20 juni 2012 Inwerkingtredingsdatum wijziging Vreemdelingenbesluit (reactie verzoek lid Dibi d.d. 19 juni 2012) - 32175-33

Besluit: Desgewenst betrokken bij het AO Reguliere migratie en integratie d.d. 21 juni 2012.

Reactie op verzoek Voordewind over de brief van Irak, als overhandigd aan de Nederlandse ambassade in bagdad dat geen gedwongen uitzettingen naar Irak aan de orde kunnen zijn

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 19 juni 2012 Reactie op verzoek Voordewind over een mogelijke brief van Irak, als overhandigd aan de Nederlandse ambassade in Bagdad, dat geen gedwongen uitzettingen naar Irak aan de orde kunnen zijn - 19637-1550

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stroomlijning en asiel minderjarigen op 3 juli 2012.
Noot: De minister zal worden gevraagd om de door hem toegezegde brief met daarin de uitkomsten van de gesprekken met de Irakese minister van Migratie voor maandag 17.00 uur naar de Kamer te sturen zodat deze brief ook voor het AO Stroomlijning en asiel minderjarigen geagendeerd kan worden.

Reactie op uitzending Brandpunt (KRO) inzake bedenktijd slachtoffers mensenhandel

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 12 juni 2012 Reactie op uitzending Brandpunt (KRO) inzake bedenktijd slachtoffers mensenhandel - 28638-79

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.