Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 juni 2012

Gepubliceerd: 13 juni 2012
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel
Activiteitnummer: 2011A05080
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=99cde987-8a64-4fa1-8631-b98158606754&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20IA%20d.d.%2013%20juni%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31268, 32175, 19637, 19637, 30573, 33068, 19637, 19637, 31293, 31015, 19637, 19637

Inhoud


Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid

Zaak: Wetgeving - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 8 juni 2012 Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid - 33297

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 5 juli te 12.00 uur.

Reactie op het bericht over de implementatie van de uitspraak van Raad van State (RvS) van 14 maart 2012 inzake het visumvrij stellen van Turkse dienstverrichters en zelfstandigen

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 8 juni 2012 Reactie op het bericht over de implementatie van de uitspraak van Raad van State (RvS) van 14 maart 2012 inzake het visumvrij stellen van Turkse dienstverrichters en zelfstandigen - 2012Z11532

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief van de vicevoorzitter van de Europese Commissie inzake de subsidiariteit van de verordening teneinde te voorzien in gemeenschappelijke regels inzake de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden – COM(2011) 560

Zaak: Brief regering - Organisatie, Europese Commissie - 8 juni 2012 Brief van de vicevoorzitter van de Europese Commissie inzake de subsidiariteit van de verordening teneinde te voorzien in gemeenschappelijke regels inzake de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden – COM(2011) 560 - 2012Z11588

Besluit: De commissie besluit dit te betrekken bij de schriftelijke inbreng ter voorbereiding op de JBZ-Raad dd. 19/20 september 2012.

JBZ-Raad 19 en 20 september 2012

Zaak: Overig - adjunct-griffier, I. Dekker - 8 juni 2012 JBZ-Raad 19 en 20 september 2012 - 2012Z11485

Besluit: De commissie is voornemens een schriftelijke vragenronde te houden op de dag ná de verkiezingen ter voorbereiding van de JBZ-Raad.
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering om te bespreken of de commissie de minister wil verzoeken de kabinetsreactie op het CVM-rapport tijdig naar de Kamer te zenden.

Reduceren administratieve belemmeringen voor werkgever die asielzoeker in dienst neemt

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 8 juni 2012 Reduceren administratieve belemmeringen voor werkgever die asielzoeker in dienst neemt - 33000-VII-122

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg asiel en terugkeer d.d. 20 juni 2012

Eindevaluatie Gemeenschappelijke Integratieagenda 2008-2011

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 7 juni 2012 Eindevaluatie Gemeenschappelijke Integratieagenda 2008-2011 - 31268-57

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg reguliere migratie en integratie op 21 juni 2012.

Huwelijks- en gezinsmigratie

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 6 juni 2012 Huwelijks- en gezinsmigratie - 32175-32

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg reguliere migratie en integratie d.d. 21 juni 2012

Advies Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) “Om het maatschappelijk belang”

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 5 juni 2012 Advies Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) “Om het maatschappelijk belang” - 19637-1546

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat over uitspraken van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel om soepeler te kunnen omgaan met individuele asielaanvragen d.d. 5 juni 2012

Reactie op Schouw op het bericht dat Afghanistan Nederland oproept om onderzoek te doen naar Afghaanse asielzoekers die door Nederland worden gezien als oorlogsmisdadigers

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 5 juni 2012 Reactie op Schouw op het bericht dat Afghanistan Nederland oproept om onderzoek te doen naar Afghaanse asielzoekers die door Nederland worden gezien als oorlogsmisdadigers - 19637-1547

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg asiel en terugkeer d.d. 20 juni 2012

Lijst van vragen en antwoorden inzake de evaluatie van de regeling Hoogopgeleiden zoals uitgevoerd door het IND Informatie- en Analysecentrum (INDIAC) (Kamerstuk 30573, nr. 95)

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 1 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de evaluatie van de regeling Hoogopgeleiden zoals uitgevoerd door het IND Informatie- en Analysecentrum (INDIAC) - 30573-104

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg reguliere migratie en integratie d.d. 21 juni 2012

Reactie op verzoek Dibi over het bericht 'Stop uitzettingen gewortelde kinderen'

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 1 juni 2012 Reactie op verzoek Dibi over het bericht 'Stop uitzettingen gewortelde kinderen' - 33068-8

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen (33068)
Gerelateerde kamerstukken: 33068-8

Uitkomsten van de gesprekken met een aantal burgemeesters over de openbare orde problematiek bij de uitzetting van niet rechtmatig verblijvenden

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 1 juni 2012 Uitkomsten van de gesprekken met een aantal burgemeesters over de openbare orde problematiek bij de uitzetting van niet rechtmatig verblijvenden - 19637-1541

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg asiel en terugkeer d.d. 20 juni 2012

Afschrift van het antwoord op een brief m.b.t. de nieuwbouwplannen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te Grave

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 1 juni 2012 Afschrift van het antwoord op een brief m.b.t. de nieuwbouwplannen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te Grave - 2012Z10921

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek Dijksma over de wens van de minister om soepeler te kunnen omgaan met individuele asielaanvragen

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 31 mei 2012 Reactie op verzoek Dijksma over de wens van de minister om soepeler te kunnen omgaan met individuele asielaanvragen - 19637-1540

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat over uitspraken van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel om soepeler te kunnen omgaan met individuele asielaanvragen d.d. 5 juni 2012

Ouderbetrokkenheid en VVE-programma’s (programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie)

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 29 mei 2012 Ouderbetrokkenheid en VVE-programma’s (programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie) vanuit het integratieperspectief - 31293-142

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg reguliere migratie en integratie d.d. 21 juni 2012.

Aanbieding afschrift vertrouwelijke brieven inzake familie N. aan de gemeenteraad Giessenlanden

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 29 mei 2012 Aanbieding afschrift vertrouwelijke brieven inzake familie N. aan de gemeenteraad Giessenlanden - 2012Z10685

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg asiel en terugkeer d.d. 20 juni 2012

Aanbieden Rapport 'Inventariserend onderzoek naar signalen van kindermishandeling in de sociale leefomgeving'

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 29 mei 2012 Aanbieden Rapport 'Inventariserend onderzoek naar signalen van kindermishandeling in de sociale leefomgeving' - 31015-80

Besluit: De commissie Jeugdzorg verzoeken de behandeling over te nemen

Beëindiging tentenkamp in Ter Apel

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 25 mei 2012 Beëindiging tentenkamp in Ter Apel - 19637-1536

Besluit: Betrokken bij plenair debat over het tentenkamp in Ter Apel d.d. 31 mei 2012

Reactie op verzoek Van Dam om een reactie op de uitspraken van de Kinderombudsman

Zaak: Brief regering - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 25 mei 2012 Reactie op verzoek Van Dam om een reactie op de uitspraken van de Kinderombudsman - 19637-1537

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stroomlijning toelatingsprocedures en positie van kinderen in het asielbeleid d.d. 3 juli 2012.

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening

Zaak: Wetgeving - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 6 juni 2012 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening - 33293

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op woensdag 4 juli 2012

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

Zaak: Wetgeving - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 4 juni 2012 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden - 33286

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op dinsdag 26 juni 2012.

Planning AO's tot zomerreces 2012

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T. Dibi (GroenLinks) - 11 juni 2012 Verzoek van het lid Dibi voor spoed-AO Gezinsmigratie - 2012Z11656

Besluit: Het verzoek om een apart spoed algemeen overleg te houden wordt niet gehonoreerd. Conform het besluit van de commissie zal het onderwerp gezinsmigratie tijdens het AO op 21 juni 2012 apart aan de orde worden gesteld.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, I. Dekker - 7 juni 2012 Stafnotitie planning AO's tot zomerreces 2012 - 2012Z11450

Besluit: De volgende voorgestelde algemeen overleggen worden gevoerd: - AO reguliere migratie en integratie (op donderdag 21 juni 2012 van 16.00-20.00 uur) - AO COA (op donderdag 28 juni 2012 van 9.30-12.30 uur) - AO Asiel en terugkeer (op woensdag 20 juni 2012 van 11.00-13.00 uur) - AO Stroomlijning toelatinsprocedures en positie van kinderen in het asielbeleid (op dinsdag 3 juli 2012 van 16.00-19.00 uur)