Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 december 2012

Gepubliceerd: 20 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2011A05030
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8a107a39-e9cd-4015-a4b5-5db6a3c2c40e&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2021-12-2012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31497, 33187, 33489, 33495, 31289, 31289, 32820, 32820, 33453, 33336, 33336, 32210, 27923, 33356, 29362

Inhoud


Reactie staatssecretaris verzoeken op brieven over het samengaan van scholen in Amsterdam-West.

Zaak: Brief derden - Westburg College te Amsterdam - 20 december 2012 Afschrift brieven Westburg College aan ouders en basisscholen in Amsterdam-West m.b.t. samenwerking Westburg College met NOVA College, Marcanti College en Calvijn met Junior College - 2012Z22665

Besluit: Reactie aan staatssecretaris wordt verzocht.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 20 december 2012 Reactie staatssecretaris verzoeken op brieven over het samengaan van scholen in Amsterdam-west - 2012Z22674

Besluit: Staatssecretaris verzoeken de Kamer te informeren naar aanleiding van brieven over het samengaan van scholen in Amsterdam-West.

Verzoek van het lid Jasper van Dijk, mede namens D66, tot het plannen van een AO over het borgen van de taken van het Mediafonds.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 20 december 2012 Verzoek van het lid Jasper van Dijk, mede namens D66, tot het plannen van een AO over het borgen van de taken van het Mediafonds - 2012Z22666

Besluit: Er is geen meerderheid voor het plannen van een algemeen overleg.

Reactie minister op de aan haar gestelde brief van de stiftung preussische schlösser unt gärten berlin brandenburg d.d. 10 december 2012.

Zaak: Brief derden - Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg te Polsdam - 10 december 2012 Afschrift brief Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. verzoek om oplossing voor onderhoud en de exploitatie van Huis Doorn - 2012Z22673

Besluit: Reactie minister is verzocht.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 20 december 2012 Reactie minister op de aan haar gestelde brief van de stiftung preussische schlösser unt gärten berlin brandenburg d.d. 10 december 2012. 0 - 2012Z22651

Besluit: Minister reactie verzoeken op de brief in relatie tot de amendementen van de CDA en de Christenunie en de motie inzake huis Doorn.

Rappel commissiebrief over leerlingenvervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 december 2012 Reactie op het artikel “Geen leerlingenvervoer om geloof” uit het Nederlands Dagblad van 15 november jl. - 2012Z22506

Besluit: Een algemeen overleg in januari/februari over leerlingenvervoer plannen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 14 december 2012 Rappel commissiebrief over leerlingenvervoer - 2012Z22109

Besluit: Brief van de staatssecretaris is al ontvangen.

Concept- brief subsidiariteitstoets richtlijn Gendergelijkheid bij beursgenoteerde bedrijven

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 11 december 2012 Concept- brief subsidiariteitstoets richtlijn Gendergelijkheid bij beursgenoteerde bedrijven - 2012Z21576

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De definitieve brief is in stemming gebracht.

Afschrift van de brief aan de staatssecretaris van OCW betreffende Aanvaarding verzoekonderzoek passend onderwijs

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 18 december 2012 Aanvaarding vooronderzoek passend onderwijs - 31497-92

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Regeerakkoord in relatie tot wetsvoorstel doelmatige leerwegen mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2012 Regeerakkoord in relatie tot wetsvoorstel doelmatige leerwegen mbo - 33187-14

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg van 21 januari a.s. over onderhavig wetsvoorsel
Gerelateerde kamerstukken: 33187-14

Afschrift van het antwoord op de brief van de Stifting AktiFYKteiten te Dearsum inzake het behoud van het universitaire hoofdvak Friese taal en cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2012 Antwoorden op vragen van de commissie over behoud universitair hoofdvak Friese taal en cultuur - 33400-VIII-95

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 17 augustus 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van de Stifting AktiFYKteiten te Dearsum inzake het behoud van het universitaire hoofdvak Friese taal en cultuur - 2012Z15167

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Moties Klaver onderwijshuisvesting en gesprek met banken over derivaten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2012 Moties Klaver onderwijshuisvesting en gesprek met banken over derivaten - 33489-4

Besluit: Betrekken bij het dossier financiële positie mbo-instellingen.

Stand van zaken sanerings- en defusieproces Amarantis Onderwijsgroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2012 Stand van zaken sanerings- en defusieproces Amarantis Onderwijsgroep - 33495-3

Besluit: Aanhouden in afwachting van het onderzoeksrapport Halsema (januari 2012).

Resultaten European Survey on Language Competences 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 december 2012 Resultaten European Survey on Language Competences 2011 - 31289-142

Besluit: Dossier doorlopende leerlijnen taal en rekenen maken en onderhavige brief hieraan toevoegen.

Inspectierapport Vrijwilligheid ouderbijdragen bewust gemaakt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 december 2012 Inspectierapport Vrijwilligheid ouderbijdragen bewust gemaakt - 31289-141

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 23 januari te 10.00 uur

Beleidsreactie advies cultuureducatie in het primair onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 december 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de beleidsreactie op het advies "Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!" - 32820-70

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel cultuur.
Besluit: T.z.t. een Algemeen overleg cultuureducatie plannen en onderhavige brief aan toevoegen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 oktober 2012 Beleidsreactie advies cultuureducatie in het primair onderwijs - 32820-68

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel cultuur.
Besluit: T.z.t. een Algemeen overleg cultuureducatie plannen en onderhavige brief aan toevoegen.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480 VIII)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 december 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33480-VIII-3

Besluit: Betrokken bij het plenair debat inzake de suppletoire wetsvoorstellen n.a.v. de najaarsnota.

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 december 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33453-6

Besluit: Betrekken bij de behandeling van onderhavig wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33453-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 29 oktober 2012 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering - 33453

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om uitgewerkte overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de naamgeving van de ministeries aan te passen.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 december 2012 Derde nota van wijziging - 33336-9

Besluit: Betrekken bij de behandeling van onderhavig wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33336-9

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 december 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33336-8

Besluit: Betrekken bij de behandeling van onderhavig wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33336-8

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 juli 2012 Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om uitgewerkte overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de naamgeving van de ministeries aan te passen - 33336

Besluit: Aanmelden, als hamerstuk, voor plenaire behandeling

Evaluatie van het nieuwe accreditatiestelsel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 december 2012 Evaluatie van het nieuwe accreditatiestelsel - 32210-23

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Het verzoek van het lid van Meenen tot uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (33472) totdat de evaluatie gereed is, vindt geen meerderheid.
Besluit: Minister verzoeken om bij ACTAL een advies aan te vragen naar de eventuele administratieve lasten van de voorstellen zoals gedaan in het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs, onder het voorbehoud dat er geen vertraging optreedt in de behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32210-23

Impuls bètaleraren en jonge academische leraren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 november 2012 Impuls bètaleraren en jonge academische leraren - 27923-147

Besluit: Betrekken bij het dossier leraren.
Besluit: Betrekken bij het AO inzake techniekonderwijs, te plannen op het moment dat de nadere uitwerking van onderhavige brief is ontvangen.

Verdere afhandeling van de melding van de heer X. inzake onderwijskundige situatie bij de welzijnsopleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 december 2012 Verdere afhandeling van de melding van de heer X. inzake onderwijskundige situatie bij de welzijnsopleidingen - 2012Z21753

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (33 472)

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voorgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten behoeve van (oud)studenten van de lerarenopleiding omgangskunde

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 december 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33356-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33356-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 29 augustus 2012 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voorgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten behoeve van (oud)studenten van de lerarenopleiding omgangskunde - 33356

Besluit: Aanmelden als hamerstuk voor plenaire behandeling.

Nota van wijziging begroting OCW 2013

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 december 2012 Nota van wijziging - 33400-VIII-30

Besluit: Is betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013.

Afschrift brief Raad voor Cultuur aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. afschaffing verplichte eindexamenvak CKV

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 14 december 2012 Afschrift brief Raad voor Cultuur aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. afschaffing verplichte eindexamenvak CKV - 2012Z22122

Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijz. wvo etc. inzake CKV.

Aanbieding Rapport 'Beperkt houdbaar?' van de Erfgoedinspectie met beleidsreactie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2012 Aanbieding Rapport 'Beperkt houdbaar?' van de Erfgoedinspectie met beleidsreactie - 29362-208

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 23 januari te 10.00 uur.

Metropole Orkest

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 december 2012 Metropole Orkest - 33400-VIII-94

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg over OCW-begroting, onderdeel Cultuur

Afschrift brief Raad voor Cultuur aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies digitale vervanging d.d. 3 december 2012

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 6 december 2012 Afschrift brief Raad voor Cultuur aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies digitale vervanging d.d. 3 december 2012 - 2012Z21600

Besluit: Minister verzoeken om een beleidsreactie.

Commentaar Raad voor Cultuur t.b.v. wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel media d.d. 10 december 2012

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 7 december 2012 Commentaar Raad voor Cultuur t.b.v. wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel media d.d. 10 december 2012 - 2012Z21435

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 10 december jl. inzake de OCW-begroting 2013, onderdeel media.

Uitnodiging minister van OCW van 19 december jl. voor een conferentie op maandag 11 februari n.a.v. het rapport over de financiële problematiek bij Amarantis.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 december 2012 Uitnodiging voor een conferentie inzake de financiële problematiek bij Amarantis Onderwijsgroep - 2012Z22744

Besluit: Aan de minister zal worden gemeld dat een delegatie van de commissie de conferentie op 11 februari 2013 zal bijwonen.

Verzoek Ambassade van Verenigd Koninkrijk, namens Britse commissie voor Onderwijs, om gesprek met vaste commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Brief derden - Ambassade van Verenigd Koninkrijk (NL) te Den Haag - 20 december 2012 Verzoek Ambassade van Verenigd Koninkrijk, namens Britse commissie voor Onderwijs, om gesprek met vaste commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 2012Z22717

Besluit: Verzoek tot gesprek samen met de cie VWS (in de vorm van een lunch op de Britse ambassade) met een afvaardiging uit het Britse parlement op 4 februari a.s. vanaf 12.30 over centra jeugd en gezin en governance in het po en vo wordt gehonoreerd.

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 27 februari 2012 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs - 33187

Besluit: Besloten wordt tot het houden van een wetgevingsoverleg, voor de behandeling in eerste termijn, op maandag 21 januari a.s. van 11.00-16.00 uur.