Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 13 december 2012

Gepubliceerd: 14 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2011A05029
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=20cc805f-0e38-4dd1-a788-66e6ee127ad0&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2013-12-2012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 33483, 32210, 31289, 31524, 31524, 31524, 31288, 31524, 33495, 33495, 30012, 27923, 31288, 31293, 32640, 31293, 31293, 31293, 32820, 32820

Inhoud


Organiseren technische briefing n.a.v. begrotingsonderzoek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J. Duisenberg (VVD) - 5 december 2012 Organiseren technische briefing n.a.v. begrotingsonderzoek inzake zbo's en rwt's - 2012Z21181

Besluit: Technische briefing plannen over begrotingssystematiek en de mogelijkheden om beleidsinformatie inzichtelijker te presenteren, n.a.v. aanbod tijdens begrotingsonderzoek. Een ambtelijke voorbereiding met het departement en BOR zal plaatsvinden met de leden Duisenberg en van Meenen.

2e voortgangsrapportage emancipatiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 november 2012 2e voortgangsrapportage emancipatiebeleid - 30420-177

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg, na ontvangst van de aangekondigde beleidsvisie op emancipatie voor de komende vier jaar.
Besluit: Minister verzoeken om een reactie op de Emancipatiemonitor (2012) mee te nemen in de aangekondigde beleidsvisie op emancipatie voor de komende vier jaar.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 januari 2013 te 10.00 uur

Fiche: Richtlijn en mededeling gender balans bij beursgenoteerde bedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 30 november 2012 Fiche: Richtlijn en mededeling gender balans bij beursgenoteerde bedrijven - 33483-2

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg behandelvoorbehoud Gendergelijkheid in raden van commissarissen van 24 januari 2013 en betrekken bij de subsidiariteitstoets.

De uitreiking van de predicaten Excellente School 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 december 2012 De uitreiking van de predicaten Excellente School 2012 - 33400-VIII-31

Besluit: Dossier excellente scholen en hoogbegaafde leerlingen maken en onderhavige brief hieraan toevoegen.

Schriftelijke beantwoording van de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de Begroting OCW 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 december 2012 Schriftelijke beantwoording van de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de Begroting OCW 2013 - 2012Z21264

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013.

Evaluatie van het nieuwe accreditatiestelsel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 december 2012 Evaluatie van het nieuwe accreditatiestelsel - 32210-23

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 32210-23

Reactie op een email van een burger inzake deelname aan het staatsexamen voor leerlingen met een beperking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 december 2012 Reactie op een email van een burger inzake deelname aan het staatsexamen voor leerlingen met een beperking - 2012Z21190

Besluit: Betrekken bij dossier examinering VO.

Examinering in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 december 2012 Examinering in het voortgezet onderwijs - 31289-140

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 22 januari a.s. te 14.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over het herzien toezichtkader speciaal onderwijs 2012 (Kamerstuk 33000 VIII, nr. 225)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 augustus 2012 Herzien toezichtkader speciaal onderwijs 2012 - 33000-VIII-225

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 december 2012 Antwoorden op vragen van de commissie over het herzien toezichtkader speciaal onderwijs 2012 (Kamerstuk 33000 VIII, nr. 225) - 33400-VIII-28

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken m.b.t. de motie van het lid Biskop (33240 VIII, nr. 9) over de afzonderlijke waardering van de beroepsgerichte vakken

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 december 2012 Stand van zaken m.b.t. de motie van het lid Biskop (33240 VIII, nr. 9) over de afzonderlijke waardering van de beroepsgerichte vakken - 31524-162

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De motie wordt betrokken bij de voortgangsrapportage implementatie referentiekader taal en rekenen 2012. Deze rapportage ontvangt de Kamer in december 2012.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Toezichtkader Kenniscentra 2013 (Kamerstuk 31524, nr. 155)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 oktober 2012 Toezichtkader Kenniscentra 2013 - 31524-155

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 december 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Toezichtkader Kenniscentra 2013 - 31524-161

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang prestatieafspraken hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 december 2012 Voortgang prestatieafspraken hoger onderwijs - 31288-322

Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na de nog te houden technische briefing.
Besluit: Ambtelijke technische briefing organiseren.

Naleving onderwijstijd BVE 2011-2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 december 2012 Naleving onderwijstijd BVE 2011-2012 - 31524-160

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en modernisering van de bekostiging van het beroepsonderwijs (Kamerstuk 33 157).

Aanbieding rapport Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 december 2012 Aanbieding rapport Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis - 33495-1

Besluit: Aanhouden in afwachting van de in januari toegezegde meer uitgebreide reactie op het rapport van de Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis. De commissie Halsema rapporteert in februari 2013. In maart ontvangt de Kamer de definitieve reactie op de aanbevelingen van eerstgenoemde commissie.

Aanbieding rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de financiële positie van het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 december 2012 Aanbieding rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de financiële positie van het mbo - 33495-2

Besluit: Betrekken bij het dossier financiën mbo-instellingen.

Beleidsreactie op Inspectierapporten flexibel onderwijs Leven Lang Leren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 december 2012 Beleidsreactie op Inspectierapporten flexibel onderwijs Leven Lang Leren - 30012-38

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg, begin 2013, evenals de stukken uit het dossier LLL.

Impuls bètaleraren en jonge academische leraren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 november 2012 Impuls bètaleraren en jonge academische leraren - 27923-147

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 20 december a.s.

Reactie op verzoek commissie over investeringen inzake toponderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 november 2012 Reactie op verzoek commissie over investeringen inzake toponderzoek - 31288-321

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2012D42524

Tijdpad uitwerking passage regeerakkoord inzake krimp

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 november 2012 Tijdpad uitwerking passage regeerakkoord inzake krimp - 31293-151

Besluit: Betrekken bij het dossier krimp in het onderwijs.
Noot: Het verslag van de IBO commissie en het advies van de Onderwijsraad worden in maart 2013 verwacht; In het vroege voorjaar wordt de beleidsbrief over de aanak van de leerlingendaling verwacht.

Besluit tot wijziging Inrichtingsbesluit WVO (BES) i.v.m. vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 november 2012 Besluit tot wijziging Inrichtingsbesluit WVO (BES) i.v.m. vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd - 2012Z20653

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit van 5 oktober 2012 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 november 2012 Besluit van 5 oktober 2012 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd - 32640-32

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Antwoord op vraag 265 van de OCW-begroting (kamerstuk 33400 VIII, nr. 13)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 november 2012 Correctie beantwoording op vraag 265 van de OCW-begroting inzake instellingsaccreditaties (Kamerstuk 33400 VIII, nr. 13) - 33400-VIII-21

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013.

Ontwikkeling groepsgrootte in het basisonderwijs en onderzoek financiële positie schoolbesturen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 augustus 2012 Onderzoek naar de financiële positie van schoolbesturen in po en vo n.a.v. van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (CVO) - 31293-146

Besluit: Dossier financiën primair en voortgezet onderwijs maken en onderhavige brief aan toevoegen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 november 2012 Ontwikkeling groepsgrootte in het basisonderwijs - 31293-150

Besluit: T.z.t. betrekken bij het wetgevingsoverleg inzake het Onderwijsverslag 2012.

Werkprogramma van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 november 2012 Werkprogramma van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) - 33400-VIII-22

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Kennismakingsgesprek (cf. eerdere procedureafspraak) wordt gepland in februari 2013, zo mogelijk met de nieuwe voorzitter AWT.

Reactie over het onderzoek van ResearchNed naar de onderwijsarbeidsmarkt in Rotterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 november 2012 Reactie over het onderzoek van ResearchNed naar de onderwijsarbeidsmarkt in

Besluit: Betrekken bij het dossier leraren.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2012D37877

Handreiking omgaan met verschillen jongens/meisjes

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 november 2012 Handreiking omgaan met verschillen jongens/meisjes - 33400-VIII-19

Besluit: T.z.t. betrekken bij het wetgevingsoverleg inzake het Onderwijsverslag 2012.

Aanbieding Monitor ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (meting 2012)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012 Aanbieding Monitor ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (meting 2012) - 31293-149

Besluit: Dossier ouderbetrokkenheid maken en onderhavige brief aan toevoegen. AO plannen na ontvangst van beleidsnotitie.

Uitwerking regeerakkoord Rutte II onderdeel Media

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 december 2012 Uitwerking regeerakkoord Rutte II onderdeel Media - 33400-VIII-29

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 10 december inzake de OCW-begroting 2013, onderdeel media.

Mediabegroting 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 november 2012 Mediabegroting 2013 - 33400-VIII-20

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 10 december jl. inzake begroting OCW, onderdeel media.

Aanbieding besluiten culturele basisinfrastructuur 2013-2016

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 november 2012 Lijst met vragen en antwoorden over de besluiten over de culturele basisinfrastructuur 2013-2016 - 32820-69

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 17 december a.s. inzake de begrotingsbehandeling OCW, onderdeel Cultuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 18 september 2012 Aanbieding besluiten culturele basisinfrastructuur 2013-2016 - 32820-65

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 17 december a.s. inzake de begrotingsbehandeling OCW, onderdeel Cultuur