Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 29 november 2012

Gepubliceerd: 30 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2011A05028
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f76ca5b9-8889-4ff4-80c5-28877b50feb2&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2029-11-2012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31289, 31289, 31524, 31524, 32640, 31497, 32007, 31865, 31293, 30012, 32300

Inhoud


Overzicht van alle aanhangige wetgeving, voorzien van de beoogde inwerkingtredingsdatum en alle nog te verwachten (grote) wetsvoorstellen in de komende periode.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A.G. Wolbert (PvdA) - 29 november 2012 Overzicht van alle aanhangige wetgeving, voorzien van de beoogde inwerkingtredingsdatum en alle nog te verwachten (grote) wetsvoorstellen in de komende periode. - 2012Z20579

Besluit: Minister verzoeken om een brief met een overzicht van alle aanhangige OCW

Uitvoering masterplan beta en techniek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 29 november 2012 Uitvoering masterplan beta en techniek - 2012Z20574

Besluit: Minister verzoeken een stand van zaken te geven van de uitvoering van het Masterplan Bèta en Technologie in de diverse onderwijssectoren. De commissie wil met name weten welke uitgaven worden gedaan om aandacht voor Bèta en Technologie in het onderwijs te bevorderen.

Leerlingenvervoer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 29 november 2012 Leerlingenvervoer - 2012Z20569

Besluit: Staatssecretaris verzoeken een reactie te geven op het artikel 'Geen leerlingenvervoer om geloof' uit het Nederlands Dagblad van 15 november jl.

Het onderzoeksrapport: Falende wetenschap; de frauduleuze praktijk van sociaal-psycholoog Diederik Stapel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 28 november 2012 Het onderzoeksrapport: Falende wetenschap; de frauduleuze praktijk van sociaal-psycholoog Diederik Stapel - 2012Z20509

Besluit: Minister vragen om algemene reactie op bovengenoemd eindrapport, waarbij verzocht wordt specifiek in te gaan op aanbevelingen die zich richten op aanpassing van de WHW, zoals een specifieke intrekkingsbevoegdheid van een doctorsgraad. Tevens verzoeken om in te gaan op de vraag wat er concreet zou moeten gebeuren om frauduleuze onderzoekspraktijken in de toekomst te voorkomen.

Rondetafelgesprek alternatieve financiering filmproductie

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 21 november 2012 Vaststelling lijst genodigden rondetafelgesprek alternatieve financiering filmproductie - 2012Z19983

Besluit: Het rondetafelgesprek wordt verdeeld in twee blokken van een uur. Lijst van genodigden is vastgesteld.

Rapport over coaching als oplossing bij schooluitval

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Smits (SP) - 21 november 2012 Rapport over coaching als oplossing bij schooluitval - 2012Z19950

Besluit: Minister verzoeken om reactie op het rapport "De effecten van intensieve

Rapport ‘Worden wie je bent – Het leven van transgenders in Nederland, SCP, november 2012’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 21 november 2012 Rapport ‘Worden wie je bent – Het leven van transgenders in Nederland, SCP, november 2012’ - 2012Z19952

Besluit: Minister verzoeken om reactie op het rapport "Worden wie je bent - Het leven van transgenders in Nederland", november 2012, van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Uitnodiging Onderwijsraad voor kennismakingsbezoek

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 15 november 2012 Uitnodiging Onderwijsraad voor kennismakingsbezoek - 2012Z19509

Besluit: Agenderen voor gesprek

EU-voorstel: Richtlijn Verbeteren van Gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (Engelstalige versie), COM(2012)614/5

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 22 november 2012 Subsidiariteitstoets en behandelvoorbehoud EU-voorstel ‘Gendergelijkheid in Raden van Bestuur beursgenoteerde bedrijven’ – COM(2012)614 en COM(2012)615 - 2012Z20096

Besluit: Desgewenst betrekken bij AO in januari 2013

Zaak: EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 november 2012 EU-voorstel: Richtlijn Verbeteren van Gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven COM(2012)614/5 - 2012Z19537

Besluit: In het kader van het behandelvoorbehoud een AO over dit thema (potlooddatum 24 jaunuari 2013 13.00-15.30 uur). Tevens is besloten in een schriftelijke procedure de subsidiariteitstoets uit te voeren en deze af te ronden uiterlijk vrijdag 7 december a.s.

Besluit van 22 oktober 2012 tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O. in verband met het budgetteren van de bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs en van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met een technische aanpassing

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 november 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Besluit tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O. in verband met budgetteren bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (Kamerstuk 31289, nr. 136) - 31289-139

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 oktober 2012 Besluit van 22 oktober 2012 tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O. in verband met het budgetteren van de bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs en van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met een technische aanpassing - 31289-136

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Reactie op verzoek commissie t.b.v. begrotingsonderzoek 'Apparaatskosten van ZBO's RWT's en externe inhuur op OCW-terrein'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 november 2012 Reactie op verzoek commissie t.b.v. begrotingsonderzoek 'Apparaatskosten van ZBO's RWT's en externe inhuur op OCW-terrein' - 33400-VIII-18

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek van 29 november 2012.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2012D42549.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 november 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33480-VIII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 6 december om 14.00 uur.
Noot: Antwoorden door de regering Beantwoording van de vragen door de regering dient plaats te vinden op donderdag 13 december 2012, uiterlijk voor 14.00 uur. De plenaire behandeling is voorzien in de daaropvolgende week van 18 t/m 20 december (week 51).

Afgerond onderzoek over de mogelijke invoering van de kapitalisatiefactor in het mbo en ho

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van

Besluit: Betrekken bij dossier Financiële positie mbo-instellingen.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het schriftelijk overleg inzake de brief van de minster van OCW van 20 november jl over derivaten in mbo en ho.
Noot: Besluit procedurevergadering 16/1/2012: Aanhouden in afwachting van de aangekondigde evaluatie in het najaar van 2012

Reactie op verzoek Omtzigt over derivaten in het MBO, HBO en WO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 november 2012 Afschrift van de brief van de Inspecteur-Generaal van het Onderwijs met betrekking tot het rapport “Inventarisatie derivaten bij onderwijsinstellingen in het MBO en HO” - 31524-159

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 december 2012 om 10.00 uur.
Besluit: Technische briefing organiseren.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 november 2012 Reactie op verzoek Omtzigt over derivaten in het MBO, HBO en WO - 31524-158

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 december 2012 om 10.00 uur.

Besluit van 5 oktober 2012 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 november 2012 Besluit van 5 oktober 2012 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd - 32640-32

Besluit: Staatssecretaris verzoek om het advies van de Raad van State van 1 februari jl. en het nader rapport openbaar te maken en te verzenden naar de Kamer en aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Binnen 4 weken kan namens een der Kamers te kennen worden gegeven dat het onderwerp van het besluit bij wet moet worden geregeld. In de aanbiedingsbrief wordt vermeld: Het betreft de procedurele afwikkeling van beleid van het vorig kabinet. Cf. het regeerakkoord zal de modernisering van de huidige wettelijke onderwijstijd in overleg met de vo-sector ter hand worden genomen. De wet Onderwijstijd en onderhavig besluit vormen het totaalpakket aan maatregelen m.b.t. de onderwijstijd, waarvan een element is het maximaliseren van het beschikbare aantal dagen om de benodigde onderwijstijd te realiseren. Dit element word in deze AmvB uitgewerkt.

Passend onderwijs en kwaliteit (v)so

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 november 2012 Passend onderwijs en kwaliteit (v)so - 31497-91

Besluit: De commissie is voornemen om na ontvangst van de halfjaarlijkse rapportage een algemeen overleg te plannen.
Noot: Uiterlijk in januari 2013 ontvangt de Kamer de eerste halfjaarlijkse rapportage. In vorige vergadering afgesproken werkbezoek passend onderwijs begin maart plannen.

Mededeling van de besluitvorming over de bekrachtigingsprocedure inzake het voorstel van wet van het lid Biskop betreffende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 november 2012 Mededeling van de besluitvorming over de bekrachtigingsprocedure inzake het voorstel van wet van het lid Biskop betreffende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen - 32007-24

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32007-24

Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 november 2012 Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap n.a.v. verantwoord begroten - 31865-44

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW.
Besluit: Betrekken bij het begrotingsonderzoek van 29 november a.s.

Ontwikkeling groepsgrootte in het basisonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 november 2012 Ontwikkeling groepsgrootte in het basisonderwijs - 31293-150

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling.
Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na de begrotingsbehandeling en dan bezien of een apart AO primair onderwijs gewenst is.
Noot: Zie ook de besluitenlijst van de pv van 15 november 2012 (agendapunt 39).

Reactie op een zin uit de kabinetsreactie op het SER-advies ‘Werk maken van scholing’ i.v.m. het AO inzake Leven Lang Leren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 november 2012 Reactie op een zin uit de kabinetsreactie op het SER-advies ‘Werk maken van scholing’ i.v.m. het algemeen overleg inzake Leven Lang Leren - 30012-37

Besluit: Betrekken bij het dossier Een leven lang leren.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2012D37610

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 november 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 - 33400-VIII-13

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling

Motie Lucas c.s. over internationale uitgaven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 19 juni 2012 Uitvoering Motie-Lucas c.s. inzake internationale uitgaven OCW (33000 VIII, nr. 55) - 33000-VIII-209

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 november 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake uitvoering Motie-Lucas c.s. inzake internationale uitgaven OCW (Kamerstuk 33000 VIII, nr. 55) - 33400-VIII-14

Besluit: Desgewenst betrekken bij bij begrotingsbehandeling

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 november 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van OCW (VIII), onderdelen cultuur en media, voor het jaar 2013 - 33400-VIII-17

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 17 december a.s. over de OCW-begroting, onderdeel cultuur.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 10 december a.s. inzake de OCW-begroting, onderdeel media.

Voorlegging van het besluit van 9 november 2012 tot wijziging van onder meer het Besluit vaste boekenprijs in verband met de eerste evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 november 2012 Voorlegging van het besluit van 9 november 2012 tot wijziging van onder meer het Besluit vaste boekenprijs in verband met de eerste evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs - 32300-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Nb. De wijzigingen in het Besluit zijn grotendeels van technische aard en betreffen aanvullingen of preciseringen van enkele bepalingen. De wijziging van het Besluit staat inhoudelijk los van de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs, die eveneens heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de evaluatie van het functioneren van die wet.