Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 november 2012

Gepubliceerd: 15 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2011A05027
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5db30eb9-2d58-46a3-8c62-1cf3d5081cd5&title=Besluitenlijst%20OCW-vergadering%2015-11-2012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 22112, 22112, 21501, 30420, 30234, 32396, 31288, 31288, 27923, 27923, 33187, 33187, 30079, 31289, 31293, 31524, 31524, 30220, 30220, 30220, 30220, 33458, 31255

Inhoud


Toponderzoek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 15 november 2012 Toponderzoek - 2012Z19450

Besluit: Minister verzoeken de Kamer voor de OCW begrotingsbehandeling 2013 te ïnformeren over de status van het persbericht van 15 november 2012 betreffende de investeringen inzake toponderzoek.

Claim ROC's voor introductie van marktwerking in de inburgering

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Smits (SP) - 15 november 2012 Claim ROC's voor introductie van marktwerking in de inburgering - 2012Z19440

Besluit: Bewindspersonen OCW en SZW verzoeken een reactie te geven over het bericht dat ROC's 100 miljoen euro claimen van het Rijk voor de introductie van marktwerking in de inburgering

Verzoek helderheid over agenda AO primair onderwijs (financiën en klassengrootte)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. van 't Wout (VVD)

Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na de OCW-begroting en bezien of apart AO nog gewenst is.
Noot: Het dossier bevat twee stukken: • De nog te ontvangen brief over klassengrootte in het basisonderwijs (aangevraagd bij Regeling van Werkzaamheden van 25 september 2012) • Onderzoek naar de financiële positie van schoolbesturen in po en vo n.a.v. van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (CVO) Kamerstuk 31293-146

Planning werkbezoeken

Zaak: Brief derden - Vereniging FME-CWM te Zoetermeer - 12 oktober 2012 Uitnodiging Vereniging FME-CWM voor werbezoek 'technisch onderwijs-bedrijfsleven' d.d. 16 november 2012 - 2012Z17461

Besluit: Werkbezoek organiseren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 6 november 2012 Werkbezoek Passend onderwijs - 2012Z18846

Besluit: Werkbezoek organiseren.

Zaak: Brief derden - Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) te Den Haag - 11 oktober 2012 Uitnodiging NVAO voor werkbezoek over accreditatiestelsel - 2012Z17455

Besluit: Werkbezoek organiseren.

Zaak: Brief derden - NDP Nieuwsmedia te Amsterdam - 10 oktober 2012 Uitnodiging NDP Nieuwsmedia voor werkbezoek over nieuwssector - 2012Z17165

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties. Gezien het tijdspad is de organisatie overgegaan op individuele uitnodigingen, waarop inmiddels zeven mediawoordvoerders hebben toegezegd in te gaan op de uitnodiging voor een werkbezoek (waarvan vijf op 30 november a.s.).

De nog te ontvangen geannoteerde agenda voor de OJCS-raad van 26 en 27 november

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 november 2012 Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur, en Sport van 26 en 27 november - 21501-34-195

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 21 november a.s. voor de OJCS-Raad van 26 en 27 november a.s.

Fiche: Mededeling Steun aan de culturele en creatieve sector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 november 2012 Fiche: Mededeling Steun aan de culturele en creatieve sector - 22112-1501

Besluit: Aan de commissie EZ verzoeken onderhavig fiche te agenderen voor het algemeen overleg inzake de Raad voor Concurrentievermogen (en de cultuurwoordvoerders attenderen op datum overleg).

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Fiche: Besluit “Culturele Hoofdsteden van Europa” 2020 tot 2033

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 28 september 2012 Fiche: Besluit “Culturele Hoofdsteden van Europa” 2020 tot 2033 - 22112-1476

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 21 november inzake de OJCS-raad van 26 november a.s.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 2 november 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake Fiche: Besluit “Culturele Hoofdsteden van Europa” 2020 tot 2033 - 22112-1498

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 21 november inzake de OJCS-raad van 26 november a.s.

Verslag Informele Onderwijs Raad 4-5 oktober 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 31 oktober 2012 Verslag Informele Onderwijs Raad 4-5 oktober 2012 - 21501-34-194

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 21 november inzake de OJCS-raad van 26 en 27 november a.s.

Brieven aan eurocommissaris Reding d.d 14 september en 18 oktober jongstleden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 oktober 2012 Afschrift brieven aan eurocommissaris Reding d.d 14 september en 18 oktober jongstleden inzake "Women on company boards" - 30420-176

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 21 november inzake de OJCS-raad van 26 en 27 november a.s.

Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013 - Groslijst

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 14 november 2012 EU signalering: Europese Commissie brengt Richtlijn uit over Meer vrouwen in Raden van Bestuur - 2012Z19352

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 25 oktober 2012 Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013 - Groslijst - 2012Z18132

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. De commissie stemt in met de volgende behandeling van de EU-voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie: · het prioritair verklaren van het EU-voorstel over internationalisering hoger

Verzoek Begrotingsonderzoek inzake subsidies externe organisaties op OCW-terrein

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. Schut-Welkzijn (VVD) - 15 november 2012 Invulling begrotingsonderzoek inzake ‘Apparaatskosten van ZBO’s RWT’s en externe inhuur op OCW-terrein’ - 2012Z19462

Besluit: Ingestemd met de voorgestelde invulling van het begrotingsonderzoek en ministerie verzoeken om (desgewenst ambtelijk) de vragen 2 tot en met 5 voor zover mogelijk te beantwoorden, vóór vrijdag 23 november a.s.

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het opnemen van resultaten van enkele examenonderdelen beroepsonderwijs in het basisregister onderwijs en het diplomaregister

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 november 2012 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het opnemen van resultaten van enkele examenonderdelen beroepsonderwijs in het basisregister onderwijs en het diplomaregister - 33474

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 11 december om 10.00 uur.

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 7 november 2012 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs alsmede tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de introductie van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs) - 33472

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 december om 10.00 uur.

Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in het PO, VO en MBO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 oktober 2012 Aanbieding van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in het PO, VO en MBO - 30234-76

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013.

Besluit van 13 september 2012 houdende wijziging Formatiebesluit ivm de bekostiging van uitzonderingsscholen in het VO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 november 2012 Besluit van 13 september 2012 houdende wijziging Formatiebesluit ivm de bekostiging van uitzonderingsscholen in het VO - 2012Z18782

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stand van zaken wetsvoorstel versterking positie leraren (Kamerstuk 32396)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 2 november 2012 Stand van zaken wetsvoorstel versterking positie leraren - 32396-13

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2012D36224

Verhaal Hogeschool Inholland bij oud-bestuursleden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 2 november 2012 Verhaal Hogeschool Inholland bij oud-bestuursleden - 31288-318

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (Kamerstuk 33 472)

Stand van zaken inzake de Open Universiteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 2 november 2012 Stand van zaken inzake de Open Universiteit - 31288-320

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Leven Lang Leren.
Besluit: Betrekken bij de OCW begrotingsbehandeling 2013.

Toezegging m.b.t. de rolverdeling tussen de organen die verantwoordelijk zijn voor het externe toezicht in het hoger onderwijs alsook de samenwerkingsafspraken die de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie hebben gemaakt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng voor het verslag van w.v. inzake Kwaliteitsborging hoger onderwijs

Afschrift reactie op een brief inzake een bezwaar tegen het besluit van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over uitsluiting van de lotingsprocedure

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 november 2012 Afschrift reactie op een brief inzake een bezwaar tegen het besluit van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over uitsluiting van de lotingsprocedure - 2012Z18687

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2012D35816

Brief over de voortgang bestuursakkoorden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 november 2012 Brief over de voortgang bestuursakkoorden - 33400-VIII-11

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013.

Evaluatie zij-instroom leraren VO en MBO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 30 oktober 2012 Evaluatie zij-instroom leraren VO en MBO - 27923-144

Besluit: Betrekken bij dossier Leraren.

Eindrapportage evaluatie educatieve minor wetenschappelijk onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 30 oktober 2012 Eindrapportage evaluatie educatieve minor wetenschappelijk onderwijs - 27923-145

Besluit: Betrekken bij het dossier leraren.
Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013.

Nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012 Nota van wijziging - 33187-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Toelichtende brief bij de nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012 Toelichtende brief bij de nota van wijziging (Kamerstuk 33 187, nr.10) inzake het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs - 33187-9

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Aanbieding van drie rapporten en een brochure over het vmbo, vakken volgen op een hoger niveau en sleutelexperimenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012 Aanbieding van drie rapporten en een brochure over het vmbo, vakken volgen op een hoger niveau en sleutelexperimenten - 30079-36

Besluit: Betrekken bij dossier vmbo-mbo.
Besluit: Het onderdeel sleutelexperimenten toevoegen aan het dossier krimp in het onderwijs.

Aanbieding Toezichtkader VO 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012 Aanbieding Toezichtkader VO 2013 - 31289-137

Besluit: T.z.t. agenderen voor het wetgevingsoverleg inzake o.a. het nog te ontvangen Onderwijsverslag 2012.

Aanbieding Monitor ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (meting 2012)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012 Aanbieding Monitor ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (meting 2012) - 31293-149

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2013.
Besluit: Agenderen voor de procedurevergadering van 13 december a.s.

Stand van zaken bij ROC Zadkine

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012 Stand van zaken bij ROC Zadkine - 31524-156

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 4 uur, nadat de uitgebreide hoorzitting is georganiseerd in januari/februari 2013.

Informatie over het eindrapport van de commissie Amarantis en het rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar de financiële positie van mbo instellingen

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 8 november 2012 Invulling verzoek BOR analyse financiële positie ROC's - 2012Z19058

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver

Besluit: Ingestemd wordt met het organiseren van uitgebreide hoorzittingen in januari/februari 2013. Instemming met opzet BOR-notitie naar jaarrapportages.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012 Informatie over het eindrapport van de commissie Amarantis en het rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar de financiële positie van mbo instellingen - 31524-157

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 4 uur, nadat de uitgebreide hoorzitting is georganiseerd in januari/februari 2013.
Besluit: Minister verzoeken om het eindrapport Amarantis en het inspectierapport eveneens op 3 december aan de Kamer aan te bieden en tevens om de Kamer te informeren op welke termijn een uitgebreide beleidsreactie op bovengenoemde rapporten te verwachten is.

Achtergrondstudie van de Algemene Rekenkamer over het uitvoeren van private activiteiten door publieke organisaties sinds het onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2005

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 14 september 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Achtergrondstudie van de Algemene Rekenkamer over het uitvoeren van private activiteiten door publieke organisaties sinds het onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2005 - 30220-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; betrekken bij verschillende dossiers.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 14 september 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de aanbiedingsbrief bij het rapport van de Algemene Rekenkamer “Publieke organisaties en private activiteiten” - 30220-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; betrekken bij verschillende dossiers.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 juni 2012 Achtergrondstudie van de Algemene Rekenkamer over het uitvoeren van private activiteiten door publieke organisaties sinds het onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2005 - 30220-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; betrekken bij verschillende dossiers.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Achtergrondstudie van de Algemene Rekenkamer over het uitvoeren van private activiteiten door publieke organisaties sinds het onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2005 - 30220-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; betrekken bij verschillende dossiers.

PPON-rapport van Stichting Cito aan over de sociale competenties van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van

Besluit: Betrekken bij het dossier burgerschap onderwijs.
Noot: Het wachten is op de kabinetsreactie op het Onderwijsraadadvies.

Besluit van 11 oktober 2012 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 oktober 2012 Besluit van 11 oktober 2012 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs - 33458-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 21 november 2012 om 10.00 uur.
Noot: Schriftelijk overleg onder andere gericht op toegankelijkheid van het onderwijs.

Aanbieding publieksversie van het verkennend onderzoek "Grenzen overschreden"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 2 november 2012 Aanbieding publieksversie van het verkennend onderzoek "Grenzen overschreden" - 31255-14

Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg van 17 december a.s. inzake de begrotingsbehandeling OCW, onderdeel Cultuur
Noot: Betreft: verkennend onderzoek van de Erfgoedinspectie in 2010-2011 naar illegale handelingen op het gebied van archeologie en archieven.

Bevriezen fusie Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 26 oktober 2012 Bevriezen fusie Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief - 33400-VIII-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De duur van de in de brief aangekondigde verkenning naar alternatieve vormen van samenwerking tussen de Koninkijke Bibliotheek en het Nationaal Archief zal naar verwachting zes maanden bedragen.