Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 1 november 2012

Gepubliceerd: 1 november 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2011A05026
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=92eaf40b-17c1-45cf-b2c9-b54b2d444b82&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%201-11-2012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30220, 30220, 30220, 30220, 32820, 31289, 31524, 33336, 31288, 31289, 33356, 32820

Inhoud


Verzoek nadere informatie over tijdpad financiële risicoposities

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 1 november 2012 Verzoek nadere informatie over tijdpad inzake uitwerking passages regeerakkoord over financiële risicoposities en een derivatenverbod - 2012Z18608

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd.

Verzoek om rappèl beantwoording schriftelijk overleg inzake internationale uitgaven

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 1 november 2012 Verzoek om rappèl beantwoording schriftelijk overleg inzake internationale uitgaven - 2012Z18607

Besluit: Rappèl gaat uit, met verzoek dit uiterlijk vóór de OCW-begrotingsbehandeling aan de Kamer te doen toekomen.

Verzoek helderheid over agenda AO primair onderwijs (financiën en klassengrootte)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. van 't Wout (VVD) - 1 november 2012 Verzoek helderheid over agenda AO primair onderwijs (financiën en klassengrootte) - 2012Z18606

Besluit: In de volgende procedurevergadering wordt besluit over samenstelling van de agenda genomen.

Verzoek om verspreiding informatie de Woerdens Techniek Driedaagse

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 1 november 2012 Verzoek om verspreiding informatie de Woerdens Techniek Driedaagse - 2012Z18605

Besluit: De aankondiging is verspreid onder de leden.
Noot: www.woerdenstechniektalent.nl/woerdens_techniek_talent/techniek_driedaagse_

Verzoek dossier passend onderwijs

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 12 oktober 2012 Ouderbetrokkenheid bij passend onderwijs - 2012Z17377

Besluit: Betrekken bij dossier passend onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 1 november 2012 Verzoek beantwoording schriftelijke vragen inzake ouderbetrokkenheid betrekken bij dossier passend onderwijs - 2012Z18611

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd

Verzoek inzake beleid aanpak onderwijs in krimpgebieden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 1 november 2012 Verzoek inzake beleid aanpak onderwijs in krimpgebieden - 2012Z18610

Besluit: Besloten wordt het nieuwe kabinet te verzoeken om een tijdpad inzake de uitwerking van de passage uit het regeerakkoord: 'In krimpgebieden moeten alle vormen van samenwerking mogelijk zijn. Denominatie noch fusietoets mag daarbij in de weg staan'.

Verzoek OCW-begrotingsonderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Achtergrondstudie van de Algemene Rekenkamer over het uitvoeren van private activiteiten door publieke organisaties sinds het onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2005 - 30220-7

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsonderzoek

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 14 september 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Achtergrondstudie van de Algemene Rekenkamer over het uitvoeren van private activiteiten door publieke organisaties sinds het onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2005 - 30220-6

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsonderzoek

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 14 september 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de aanbiedingsbrief bij het rapport van de Algemene Rekenkamer “Publieke organisaties en private activiteiten” - 30220-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsonderzoek

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 juni 2012 Achtergrondstudie van de Algemene Rekenkamer over het uitvoeren van private activiteiten door publieke organisaties sinds het onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2005 - 30220-4

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsonderzoek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Schut-Welkzijn (VVD) - 1 november 2012 Verzoek OCW-begrotingsonderzoek over ZBO's n.a.v. rapport Algemene Rekenkamer over private activiteiten door publieke organisaties - 2012Z18609

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. Het lid Schut-Welkzijn zal optreden als rapporteur.

Rondetafelgesprek financiële positie ROC’s

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 25 oktober 2012 Rondetafelgesprek financiële positie ROC’s - 2012Z18049

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Nadere invulling geschiedt al eerder via de mail.
Noot: Voorkeur van de commissie gaat uit naar het uitnodigen van circa vier ROC's, met zowel een financieel deskundige vertegenwoordiging van het (oude) bestuur, als van de RvT, om financieringsproblemen te bespreken.

Rondetafelgesprek Financiering van de Nederlandse filmproductie

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 25 oktober 2012

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Planning gesprek in januari 2013. Namen van uit te nodigen personen zullen per mail worden aangeleverd.

Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013 - Groslijst

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 25 oktober 2012 Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2013 - Groslijst - 2012Z18132

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Het verslag van de interparlementaire bijeenkomst over gendergelijkheid in de EU.

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 24 oktober 2012 EU-stafnotitie: Inbreng voor interparlementaire conferentie over Gender d.d. 3 oktober 2012 - 2012Z17888

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, J.A. Timmer - 25 oktober 2012 Verslag Interparlementaire conferentie ‘Gendergelijkheid: wat doen de nationale parlementen in de EU?’. - 2012Z18131

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorstel tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 29 oktober 2012 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering - 33453

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 november 2012 om 10.00 uur.

Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 26 oktober 2012 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel - 33452

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 november 2012 om 10.00 uur.

Beleidsreactie advies cultuureducatie in het primair onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 oktober 2012 Beleidsreactie advies cultuureducatie in het primair onderwijs - 32820-68

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 8 november 2012 om 10.00 uur.

Besluit van 22 oktober 2012 tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O. in verband met het budgetteren van de bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs en van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met een technische aanpassing

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 oktober 2012 Besluit van 22 oktober 2012 tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O. in verband met het budgetteren van de bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs en van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met een technische aanpassing - 31289-136

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 7 november 2012 om 10.00 uur.

Toezichtkader Kenniscentra 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 oktober 2012 Toezichtkader Kenniscentra 2013 - 31524-155

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 november 2012 om 10.00 uur.

33336 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 oktober 2012 Tweede nota van wijziging - 33336-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Afschrift van de brief over de afschaffing van de langstudeerdersmaatregel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 10 oktober 2012 Afschrift van de brief over de afschaffing van de langstudeerdersmaatregel - 31288-317

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarwerkplan 2013 Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 oktober 2012 Aanbieding Jaarwerkplan 2013 Inspectie van het Onderwijs - 33400-VIII-9

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 november 2012 om 10.00 uur.

Reactie op de monitors flexibilisering onderwijstijd en 5-gelijkedagenmodel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 oktober 2012 Reactie op de monitors flexibilisering onderwijstijd en 5-gelijkedagenmodel - 31289-135

Besluit: Betrekken bij dossier Brede Scholen

33356 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten behoeve van (oud)studenten van de lerarenopleiding omgangskunde

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 22 oktober 2012 Nota van wijziging - 33356-4

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Aanbieding Publicatie Cultuur in Beeld 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 22 oktober 2012 Aanbieding Publicatie Cultuur in Beeld 2012 - 32820-67

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg van 17 december a.s. inzake de begrotingsbehandeling OCW, onderdeel Cultuur.