Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 juni 2012

Gepubliceerd: 27 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2011A04946
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=65ac356a-4a0d-42bb-b1e4-bfed21bd64ed&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Infrastructuur%20en%20Milieu%2027%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 30195, 32698, 30080, 30080, 18106, 30175, 33317, 31089, 29385, 29385, 29984, 32862, 30373, 32862, 23645, 29984, 23645, 32646, 29398, 33191, 33135, 33135, 33135, 33135, 27801, 27801, 33197, 33197, 33222, 31865

Inhoud


Herziening Gotenburg Protocol inzake luchtverontreiniging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 juni 2012 Herziening Gotenburg Protocol inzake luchtverontreiniging - 2012Z12829

Besluit: Is reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele milieuraad d.d. 27-06-2012.

Fiche inzake Mededeling richtsnoeren vignet voor lichte particuliere voertuigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 25 juni 2012 Fiche inzake Mededeling richtsnoeren vignet voor lichte particuliere voertuigen - 2012Z12816

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 5 juli om 16.00 uur (betrekken bij het schriftelijk overleg Informele Transportraad)
Besluit: De datum voor het leveren van inbreng voor het schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 16 - 17 juli 2012 wordt gewijzigd van 3 in 5 juli, in verband met het feit dat de geannoteerde agenda (pas) op maandag 2 juli 2012 aan de Kamer zal worden gezonden.

Fiche: Mededeling Europees innovatiepartnerschap water (EIP Water) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 18 juni 2012 Fiche: Mededeling Europees innovatiepartnerschap water (EIP Water) - 22112-1429

Besluit: Is reeds geagendeerd voor inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 27 juni 2012.

Geannoteerde agenda Informele Milieuraad 7 – 8 juli 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 14 juni 2012 Geannoteerde agenda Informele Milieuraad 7 – 8 juli 2012 - 21501-08-430

Besluit: Is reeds geagendeerd voor inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 27 juni 2012

Voorstel om een deel van de brieven, die geagendeerd waren voor het algemeen overleg Zee en binnenvaart (dat is omgezet in een schriftelijk overleg d.d. 28 juni 2012) te agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 februari 2012 Afschrift brief aan de Regio Twente over de voortgang planstudie Twentekanalen - 33000-A-61

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012 (11 – 16 uur).

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 februari 2012 Voorkeursbeslissing sluis Eefde en Beatrixsluizen - 33000-A-62

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012 (11 – 16 uur)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 maart 2012 Vlaams-Nederlands Besluit inzake zeesluis Terneuzen - 33000-A-63

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012 (11 – 16 uur)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 mei 2012 Uitvoering van de motie van het lid De Rouwe inzake het achterstallig onderhoud van de Fries-Groningse kanalen (32 123 A, nr 125) - 33000-A-67

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012 (11 – 16 uur)

Reactie op het advies ‘Een zee van mogelijkheden’ dat op 28 september 2011 is uitgebracht door de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 19 juni 2012 Reactie op het advies ‘Een zee van mogelijkheden’ dat op 28 september 2011 is uitgebracht door de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) - 30195-31

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg Noordzee en Wadden.

Verzoek van het lid Van Veldhoven (D66) om uitstel AO Noordzee en Wadden d.d. 3 juli 2012 tot na het zomerreces

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 26 juni 2012 Verzoek om uitstel AO Noordzee en Wadden - 2012Z12944

Besluit: Het genoemde algemeen overleg wordt tot nader order uitgesteld in verband met agendatechnische problemen.

Lijst van vragen en antwoorden over de eerste voortgangsrapportage Hoogwaterbeschermingsprogramma (32698, nr. 3) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 13 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de eerste voortgangsrapportage Hoogwaterbeschermingsprogramma - 32698-4

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 4 juli 2012 (10.30 - 14.00 uur).

Ruimte voor de Rivier, maatregelen Beneden IJssel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 21 juni 2012 Ruimte voor de Rivier, maatregelen Beneden IJssel - 30080-60

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 4 juli 2012 (10.30 - 14.00 uur).

Lijst van vragen en antwoorden over de 19e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier (Kamerstuk 30080, nr.58) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 13 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de 19e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier - 30080-59

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 4 juli 2012 (10.30 - 14.00 uur).

Lijst van vragen en antwoorden over de 21e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas (Kamerstuk 18106, nr.211) (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 13 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de 21e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 18106-213

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water d.d. 4 juli 2012 (10.30 - 14.00 uur).

Effectprognose 2011 luchtkwaliteit Maasvlakte

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 juni 2012 Effectprognose 2011 luchtkwaliteit Maasvlakte 2 - 30175-149

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Zee- en binnenvaart d.d. 28 juni 2012.

Stand van zaken RUD-vorming, de BRZO-toezichtsstructuur en financiële aspecten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 26 juni 2012 - Stand van zaken RUD-vorming, de BRZO-toezichtsstructuur en financiële aspecten - 2012Z12890

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Risicobeleid en externe veiligheid, d.d. 27 juni 2012 (17.00 - 19.00 uur).

Verzoek van de leden van Tongeren en Dikkers over aanhoudende perikelen bij chemiebedrijf Odfjell

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 juni 2012 - Verzoek van de leden van Tongeren en Dikkers over aanhoudende perikelen bij chemiebedrijf Odfjell - 2012Z12837

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Risicobeleid en Externe veiligheid, d.d. 27 juni 2012 (17.00 - 19.00 uur).

Juridische mogelijkheden voor het aanpakken van schoolbesturen die onzorgvuldig handelen met asbest

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 juni 2012 - Juridische mogelijkheden voor het aanpakken van schoolbesturen die onzorgvuldig handelen met asbest - 2012Z12834

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Risicobeleid en Externe Veiligheid, d.d. 27 juni 2012 (17.00 - 19.00 uur).

Reactie op de motie van het lid van der Werf (33000-XII, 33000-A) over de nieuwe opzet voor kennis- en leerprogramma’s (sts ELI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 juni 2012 - Reactie op de motie van het lid van der Werf (33000-XII, 33000-A) over de nieuwe opzet voor kennis- en leerprogramma’s (sts ELI) - 2012Z12826

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zienswijzen internetconsultatie Kabinetsbrief Stelselwijziging Omgevingsrecht

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 juni 2012 - Zienswijzen internetconsultatie Kabinetsbrief Stelselwijziging Omgevingsrecht - 2012Z12630

Besluit: Is reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Stelselwijziging Omgevingsrecht d.d. 26 juni 2012.

Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 juni 2012 Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels - 2012Z12931

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De commissie heeft in de procedurevergadering d.d. 13 juni 2012 besloten dat de behandeling van Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels (33125), na het zomerreces kan plaatsvinden. In de brief schetst de minister van Infrastructuur en Milieu wat de consequenties hiervan zijn.

Reactie op de brief van de vijf raadsfracties van de gemeente Amstelveen over de verbreding van de A9

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 juni 2012 Reactie op de brief van de vijf raadsfracties van de gemeente Amstelveen over de verbreding van de A9 - 2012Z12839

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012 (11 – 16 uur)

Aanbieding rapport Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Beheer en Onderhoud op de hoofdwatersystemen, het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 juni 2012 Aanbieding rapport Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Beheer en Onderhoud op de hoofdwatersystemen, het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet - 33317-1

Besluit: Aangekondigde kabinetsreactie afwachten.
Noot: In de aanbiedingsbrief geeft de minister van Infrastructuur en Milieu aan dat een volgend kabinet inhoudelijk een reactie zal geven op het rapport.

Voorbereiding op het Algemeen Overleg MIRT van 28 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 juni 2012 Voorbereiding op het Algemeen Overleg MIRT van 28 juni 2012 - 2012Z12643

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012.

Lijst van vragen en antwoorden inzake het MIRT (33 000-A-31)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het MIRT-projectenbroek - 33000-A-70

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012.

Antwoorden op vragen van de commisie over de tweede voortgangsrapportage van het groot project RRAAM en de informatie Kruisstation Diemen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de tweede voortgangsrapportage van het groot project RRAAM en informatie Kruisstation Diemen - 31089-93

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012.

Voortgangsrapportage over Tracéwetplichtige projecten (tweede helft 2011)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 juni 2012 Voortgangsrapportage over Tracéwetplichtige projecten (tweede helft 2011) - 29385-71

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012.

Aanvullende informatie over de doortrekking van de A15

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 juni 2012 Aanvullende informatie over de doortrekking van de A15 - 29385-72

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012.
Besluit: De commissie stelt vast dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu niet aanwezig hoeft te zijn bij het algemeen overleg MIRT

Antwoorden op de reacties over het voornemen de maximumsnelheid op de 80 km zones van de A10 West (overdag), de A12 Voorburg stad uit en de A13 Overschie per 2 juli a.s. te verhogen naar 100 km/h

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 juni 2012 Antwoorden op de reacties over het voornemen de maximumsnelheid op de 80 km zones van de A10 West (overdag), de A12 Voorburg stad uit en de A13 Overschie per 2 juli a.s. te verhogen naar 100 km/h - 2012Z12953

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het VAO Verkeersveiligheid d.d. 27 juni 2012.

Experiment dynamische snelheidsverhoging Noordbaan A20 Rotterdam

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 juni 2012 Experiment dynamische snelheidsverhoging Noordbaan A20 Rotterdam - 2012Z12952

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het VAO Verkeersveiligheid d.d. 27 juni 2012.

Eindbeeld verhoging maximumsnelheid

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 juni 2012 Eindbeeld verhoging maximumsnelheid - 2012Z12948

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het VAO Verkeersveiligheid d.d. 27 juni 2012.

Afschrift antwoordbrief aan de Gemeente Rotterdam over de snelheidsverhoging A13 en A20

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 juni 2012 Afschrift antwoordbrief aan de Gemeente Rotterdam over de snelheidsverhoging A13 en A20 - 2012Z12949

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het VAO Verkeersveiligheid d.d. 27 juni 2012.

Informatie over de storing op station Utrecht Centraal op 18 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 juni 2012 - Informatie over de storing op station Utrecht Centraal op 18 juni 2012 - 29984-309

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Spoor d.d. 11 oktober 2012 (10.00 - 14.00), waarvoor reeds een aantal brieven is geagendeerd met betrekking tot storingen als gevolg van winterweer.

Vervoer van gevaarlijke stoffen via de spoorroute Elst (aansluiting Betuweroute) – Arnhem – Zutphen – Oldenzaal/grens

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 juni 2012 Vervoer van gevaarlijke stoffen via de spoorroute Elst (aansluiting Betuweroute) – Arnhem – Zutphen – Oldenzaal/grens - 32862-50

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Spoor d.d. 11 oktober 2012.

Basisnet Spoor

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 augustus 2011 - Basisnet Spoor - 30373-43

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van de Wet basisnet d.d. 6 en 14 juni 2012.
Noot: Deze brief stond eerder geagendeerd voor het verzamel algemeen overleg spoor d.d. 11 oktober 2012.

Toegezegde brief inzake het wetsvoorstel Basisnet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 juni 2012 - Toegezegde brief inzake het wetsvoorstel Basisnet - 32862-29

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van de Wet basisnet d.d. 6 en 14 juni 2012.

Verplichte aanbesteding van het openbaar vervoer in de Stadsregio Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 juni 2012 - Verplichte aanbesteding van het openbaar vervoer in de Stadsregio Amsterdam - 23645-503

Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van de leden Monasch, Bashir, Van Gent en Verhoeven (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat (32845))

Beloningsafspraken tussen de Raad van Commissarissen van NS en de directie van NS

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 14 juni 2012 Beloningsafspraken tussen de Raad van Commissarissen van NS en de directie van NS - 29984-307

Besluit: Agenderen voor het uitgestelde notaoverleg Vervoersconcessie Hoofdrailnet (was 2 juli 2012), waarvoor ook de brief 'Bezoldiging directie ProRail' is geagendeerd (Kamerstuk 299 84, nr. 305 d.d. 2 mei 2012).

Voorstel van het lid Aptroot (VVD) tot uitstel van het notaoverleg vervoersconcessie Hoofdrailnet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Ch.B. Aptroot (VVD) - 26 juni 2012 Voorstel Aptroot (VVD) inzake nota-overleg vervoersconcessie Hoofdrailnet - 2012Z12972

Besluit: Het notaoverleg Vervoersconcessie Hoofdrailnet d.d. 2 juli 2012 wordt tot nader order uitgesteld.
Besluit: De minister wordt verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot de nadere invulling van de concessieverlening voor het hoofdrailnet.

Financiële situatie bij vervoerder Syntus

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 juni 2012 Financiële situatie bij vervoerder Syntus - 23645-502

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer d.d. 27 juni 2012 (19.30 - 22.30 uur).

Afschaffen van het papieren treinkaartje

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 juni 2012 Afschaffen van het papieren treinkaartje - 2012Z11739

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer d.d. 27 juni (19.30 - 22.30 uur).

Reactie van de minister van I & M op de bezwaren van de gemeente Rotterdam en Amsterdam tegen de verkeersbesluiten voor de verhoging van de maximumsnelheid naar 100 km/h op de 80 km zones van de A13 Overschie en A10 West.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 juni 2012 - Reactie van de minister van I & M op de bezwaren van de gemeente Rotterdam en Amsterdam tegen de verkeersbesluiten voor de verhoging van de maximumsnelheid naar 100 km/h op de 80 km zones van de A13 Overschie en A10 West. - 32646-32

Besluit: Reeds besproken tijdens het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 13 juni 2012

Reactie n.a.v. de motie De Rouwe (29 398 Nr. 146) inzake het brommercertificaat en het theorie-examen voor automobilisten als mogelijk theoretisch examen voor bromfietsers vanaf 16 jaar te laten gelden

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 juni 2012 - Reactie n.a.v. de motie De Rouwe (29 398, nr. 146) inzake het brommercertificaat en het theorie-examen voor automobilisten als mogelijk theoretisch examen voor bromfietsers vanaf 16 jaar te laten gelden - 29398-328

Besluit: Reeds besproken tijdens het algemeen overleg Verkeersveiligheid d.d. 13 juni 2012

Goedkeuring van het FABEC-verdrag

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 25 juni 2012 - Nota naar aanleiding van het verslag - 33191-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 5 maart 2012 - Goedkeuring van het op 2 december 2010 te Brussel tot stand gekomen Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok “Europe Central” tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat (Trb. 2011, 27) en wijziging van de Wet luchtvaart ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1070/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 oktober 2009 tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr. 552/2004 teneinde de prestaties en de duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem te verbeteren (PbEU 2009 L 300) - 33191

Besluit: Het wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie stelt de plenaire vergadering voor het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.
Noot: Het functioneel luchtruimblok moet volgens Europese verordeningen 4 december operationeel zijn. De deadline voor ratificatie van het verdrag door de deelnemende staten is daarmee volgens de nota naar aanleiding van het verslag 31 oktober.

Wijziging Wet milieubeheer en Wet veiligheidsregio's ivm het beheer van het openbaar register met gegevens over de externe veiligheid, regels inzake buisleidingen en de departementale herindeling

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 25 juni 2012 - Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet veiligheidsregio's in verband met het beheer van het openbaar register met gegevens over de externe veiligheid, regels inzake buisleidingen en de departementale herindeling - 33300

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 11 oktober 2012 te 12 uur.
Noot: Met het wetsvoorstel wordt beoogd: • titel 12.2 van de Wet milieubeheer in overeenstemming te brengen met de huidige situatie ten aanzien van de uitvoering van de publieke beheerstaak met betrekking tot het risicoregister; • titel 12.2 van de Wet milieubeheer in overeenstemming te brengen met het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Hiertoe wordt de definitie van het begrip buisleiding aangepast en wordt een wijziging aangebracht met betrekking tot het bevoegd gezag voor buisleidingen; • hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer, alsmede de definitie van “Onze Minister” in hoofdstuk 1 van die wet, aan te passen aan de departementale herindeling, zoals vastgelegd in het besluit van 14 oktober 2010 (nr. 10.002841). Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 juni 2012 - Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-A-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de voorjaarsnota 2012.

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 mei 2012 - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-A

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de voorjaarsnota 2012.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 juni 2012 - Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-XII-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de voorjaarsnota 2012.

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 mei 2012 - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-XII

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de voorjaarsnota 2012.

Permanent maken van de Crisis- en herstelwet

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 juni 2012 33135 Nnavv het Tweede nader verslag inzake Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten (sts ELI) - 2012Z13018

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 juni 2012 - Aanvullende informatie n.a.v. het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel permanent maken Crisis- en herstelwet - 33135-32

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 juni 2012 - Brief bij de Nota van wijziging inzake het wetsvoorstel permanent maken Crisis- en herstelwet - 33135-24

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 juni 2012 - Nota van wijziging - 33135-25

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 juni 2012 Nota naar aanleiding van het Nader verslag - 33135-14

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 december 2011 - Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht - 33135

Besluit: De commissie heeft besloten een derde nader verslag uit te brengen met een inbrengdatum in september 2012. Tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 27 juni 2012 in de plenaire zaal is dit besluit van de commissie de facto herroepen, zodanig dat er in de week van 2 juli 2012 een heropening van het debat zal plaatsvinden in de plenaire zaal en dat er diezelfde week over het wetsvoorstel zal worden gestemd.
Noot: Naar aanleiding van de extra procedurevergadering d.d. 26 juni 2012 heeft de commissie een tweede nader verslag uitgebracht. Hierin wordt de regering verzocht om de Tweede Kamer, uiterlijk 27 juni 2012 te 11 uur, middels de nota naar aanleiding van het tweede nader verslag, te informeren over de mogelijkheden om de nota van wijziging, die de Kamer kort voor het wetgevingsoverleg d.d. 25 juni 2012 heeft ontvangen (Kamerstuk 33 135, nr. 25), zodanig aan te passen dat enkel de wetstechnische wijzigingen gehandhaafd blijven. De nota naar aanleiding van het tweede nader verslag heeft de regering op 27 juni 2012, kort vóór de procedurevergadering, aan de Kamer verzonden.

BOR-notitie ten behoeve van het wetgevingsoverleg Jaarverslagen 2011 Ministerie I&M en Infrastructuurfonds

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.J. de Bakker - 22 juni 2012 BOR-notitie ten behoeve van het wetgevingsoverleg Jaarverslagen 2011 Ministerie I&M en Infrastructuurfonds - 2012Z12652

Besluit: Desgewenst betrekken bij het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen van 27 juni 2012, 13.00 - 16.00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit risico's zware ongevallen 1999, het Besluit externe veiligheid en enkele andere besluiten (wegnemen van enige knelpunten)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 9 december 2010 - Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit risico's zware ongevallen 1999, het Besluit externe veiligheid en enkele andere besluiten (wegnemen van enige knelpunten) - 27801-74

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen, aangezien de staatssecretaris heeft aangegeven dit ontwerpbesluit niet verder in procedure te zullen brengen (zie hierboven).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 11 juni 2012 - Stand van zaken inzake de kamervragen over de ontwerpwijziging BRZO 1999 - 27801-78

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In deze brief geeft de staatssecretaris aan dat hij het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999, het Besluit externe veiligheid inrichtingen en enkele andere besluiten (wegnemen van enige knelpunten), dat bij brief van 9 december 2010 (27 801, nr. 74) aan de Kamer is aangeboden (zie hieronder), niet verder in procedure wil brengen. Reden hiervoor is dat kort na de start van de procedure voor het ontwerpbesluit, in Brussel is gestart met de voorbereidingen van Seveso III, welke richtlijn naar verwachting dit jaar van kracht wordt. Om deze richtlijn te implementeren zou nogmaals het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 moeten worden gewijzigd. Om de praktijk niet te belasten met twee kort op elkaar volgende wijzigingen van dat besluit, heeft de staatssecretaris besloten de eerdergenoemde wijzigingen mee te nemen bij de implementatie van de Seveso III-richtlijn.

Lijsten van vragen en antwoorden inzake de jaarverslagen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden bij het Jaarverslag 2011 van de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat en de voormalige VROM-Inspectie, Meerjarenplan 2012-2016 Inspectie Leefomgeving en Transport - 33000-XII-134

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen van 27 juni 2012, 13.00 - 16.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden bij het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2011 - 33240-A-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen van 27 juni 2012, 13.00 - 16.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden bij het Rapport van de Algemene rekenkamer bij het Jaarverslag over het Waddenfonds 2011 - 33240-XII-9

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen van 27 juni 2012, 13.00 - 16.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden bij het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Infrastructuur en Milieu 2011 - 33240-XII-8

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen van 27 juni 2012, 13.00 - 16.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake Jaarverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2011 - 33240-XII-7

Besluit: Reeds geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen van 27 juni 2012, 13.00 - 16.00 uur.

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking; PbEU L334)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 13 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33197-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 13 juni 2012 Nota van wijziging - 33197-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: In deze nota van wijziging wordt voorgesteld de bepaling 'het verlaten van de grondslag van de aanvraag' vanuit het, in de Kamer in behandeling zijnde, wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet over te hevelen naar dit wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 12 maart 2012 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking; PbEU L334) - 33197

Besluit: Het wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling.

Intrekking vd Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33222-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 april 2012 - Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds - 33222

Besluit: Het wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling.

Nieuwe begrotingsstructuur IenM en tegenvoorstel vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 juni 2012 - Tegenvoorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ten aanzien van de nieuwe begrotingsstructuur IenM - 2012Z12868

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen d.d. 27 juni 2012, 13.00 - 16.00 uur
Noot: In deze brief geeft de minister aan op welke wijze zij de wensen van de commissie ten aanzien van de nieuwe structuur van hoofdstuk XII (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) zal overnemen in de ontwerpbegroting 2013.

Zaak: Brief commissie - griffier, I.B. Sneep - 13 juni 2012 - Tegenvoorstel commissie IM t.a.v. nieuwe begrotingsstructuur IenM - 2012Z11978

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 juni 2012 - Aanbieding “was-wordt” overzichten inzake de nieuwe begrotingsstructuur - 31865-41

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen d.d. 27 juni 2012, 13.00 - 16.00 uur
Besluit: Reeds betrokken bij het formuleren van de reactie c.q. het tegenvoorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ten aanzien van de voorgestelde nieuwe begrotingsstructuur IenM (zie hieronder), die op 13 juni 2012 aan de minister is toegezonden.

Verzoek van ondernemers, bewoners, woningeigenaren e.a. uit Leiden om een petitie aan te bieden, kort voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012, over de Rijnlandroute

Zaak: Brief derden - ASR Nederland te Utrecht - 27 juni 2012 - Verzoek ondernemers, bewoners, eigenaren e.a. uit Leiden tot aanbieding petitie m.b.t. bezwaar tegen aanleg Churchill Avenue d.d. 28 juni 2012 - 2012Z13085

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De petitieaanbieding zal plaatsvinden op 28 juni 2012 van 10.45 tot 11.00 uur.

Uitnodiging UN-HABITAT voor het zesde World Urban Forum (WUF6) d.d. 1-7 september 2012 in Napels

Zaak: Brief derden - UN-HABITAT te Nairobi - 20 juni 2012 Uitnodiging UN-HABITAT voor World Urban Forum (WUF6) d.d. 1-7 september 2012 - 2012Z12664

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Waddenacademie-knaw voor achtste symposium van de Waddenacademie "Zuiderzee 2.0; tussen IJsselmeer en Waddenzee" d.d. 3 en 4 juli 2012

Zaak: Brief derden - Waddenacademie-knaw te Leeuwarden - 19 juni 2012 Uitnodiging Waddenacademie-knaw voor achtste symposium van de Waddenacademie "Zuiderzee 2.0; tussen IJsselmeer en Waddenzee" d.d. 3 en 4 juli 2012 - 2012Z12306

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.