Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 juni 2012

Gepubliceerd: 15 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2011A04945
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0522e0ce-a38c-470a-88fe-0995934b343f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Infrastructuur%20en%20Milieu%2013%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 26956, 25834, 30872, 33078, 29984, 29984, 29984, 32707, 29398, 33052, 32845, 32845, 32858, 32127, 29383, 32127, 33135

Inhoud


Verzoek van het lid Bashir (SP) om te minster van Veiligheid en Justitie te verzoeken te Kamer te informeren over de uitvoering van de motie Aptroot / Bashir inzake opgevoerde scooters.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 13 juni 2012 - Verzoek van het lid Bashir (SP) om de minister van Veiligheid en Justitie te verzoeken de Kamer te informeren over de uitvoering van de motie Aptroot / Bashir inzake opgevoerde scooters (Kamerstuk 33 000 XII, nr. 39). - 2012Z11911

Besluit: Het verzoek wordt conform voorstel doorgeleid.

Verzoek van het lid De Jong (PVV) om de staatsecretaris IM te rappelleren op zijn toezegging dat de Kamer rond de zomer een voorstel voor wijzigingen in de wet naar aanleiding van de evaluatie van de wet Luchtvaart zal ontvangen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.W.E. de Jong (PVV) - 13 juni 2012 - Verzoek van het lid De Jong (PVV) om de staatsecretaris IM te rappelleren op zijn toezegging dat de Kamer rond de zomer een voorstel voor wijzigingen in de wet naar aanleiding van de evaluatie van de wet Luchtvaart zal ontvangen. - 2012Z11889

Besluit: Het verzoek wordt conform voorstel doorgeleid.

Verzoek om voorafgaand aan het AO MIRT een feitelijke vragenronde te houden en de minister te verzoeken de nog te ontvangen brieven tijdig naar de Kamer te zenden voor het AO MIRT

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) - 12 juni 2012 Verzoek om voorafgaand aan het AO MIRT een feitelijke vragenronde te houden en de minister te verzoeken de nog te ontvangen brieven tijdig naar de Kamer te zenden voor het AO MIRT - 2012Z11730

Besluit: Conform het voorstel wordt voorzien in een feitelijke vragenronde over de stukken, die reeds zijn geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 28 juni 2012, met als inbrengdatum vrijdag 15 juni 2012 te 12.00 uur. De minister wordt tevens verzocht de nog te ontvangen brieven tijdig vóór het algemeen overleg MIRT aan de Kamer te doen toekomen.

Verzoek van het lid Grashoff (GroenLinks) om het algemeen overleg Stelselwijziging Omgevingsrecht d.d. 26 juni 2012 te 16-19 uur te verplaatsen in verband met zijn aanwezigheid bij het plenaire debat over het eindrapport van de Parlementaire Enquête Financieel Stelsel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 8 juni 2012 Verzoek van het lid Grashoff (GroenLinks) om het algemeen overleg Stelselwijziging Omgevingsrecht d.d. 26 juni 2012 te 16-19 uur te verplaatsen in verband met zijn aanwezigheid bij het plenaire debat over het eindrapport van de Parlementaire Enquête Financieel Stelsel - 2012Z11488

Besluit: Het algemeen overleg blijft gehandhaafd.

Stafnotitie inzake eventuele activiteit i.k.v. pilot Parlement en Wetenschap vóór zomerreces: Ontbijtbijeenkomst over duurzame steden en mobiliteit met wetenschappers organiseren?

Zaak: Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 8 juni 2012 Stafnotitie inzake eventuele activiteit i.k.v. pilot Parlement en Wetenschap vóór zomerreces: Ontbijtbijeenkomst over duurzame steden en mobiliteit met wetenschappers organiseren? - 2012Z11544

Besluit: Na het zomerreces wordt bezien wanneer activiteiten i.k.v. de pilot Parlement en Wetenschap kunnen worden georganiseerd.
Besluit: Leden die wensen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de wetenschap via de “virtuele kennisdesk” over zaken op het terrein van Infrastructuur en Milieu, worden opgeroepen dat snel te doen, via http://plein2/dossiers_en_media_0/vraag_het_de_wetenschap

Overzicht van reeds geplande en nog te plannen commissie- en plenaire activiteiten op het terrein van Infrastructuur en Milieu

Zaak: Wetgeving - minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 20 maart 2009 Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) - 31898

Besluit: De commissie geeft aan dat de behandeling van dit wetsvoorstel na het zomerreces kan plaatsvinden.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 23 januari 2012 Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering - 33150

Besluit: De commissie geeft aan dat de behandeling van dit wetsvoorstel na het zomerreces kan plaatsvinden.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 december 2011 Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels - 33125

Besluit: De commissie geeft aan dat de behandeling van dit wetsvoorstel na het zomerreces kan plaatsvinden.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M.Y. Israel - 13 juni 2012 - Stafnotitie over de planning van overleggen tot aan het zomerreces commissie Infrastructuur en Milieu - 2012Z11803

Besluit: De minister rappelleren op tijdige toezending van de analyse van het nieuwe spoorplan van FMN, zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg HSA-problematiek en Hoofdrailnet d.d. 15 februari 2012 en zoals opgenomen in haar brief van de minister d.d. 14 april 2012 (Kamerstuk 22 026, nr. 360). De minister tevens verzoeken om, voor het geval dat deze analyse niet tijdig vóór het notaoverleg Vervoersconcessie Hoofdrailnet d.d. 2 juli 2012 aan de Kamer kan worden toegezonden, aan te geven in hoeverre behandeling van de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet mogelijk is zonder genoemde analyse.
Besluit: De overige reeds geplande overleggen tot aan het zomerreces blijven gehandhaafd.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake onderwerpen die voor de Milieuraad van 11 juni 2012 geagendeerd staan, aangevuld met onderwerpen die de Tweede Kamer aan de agenda van het geannuleerde AO heeft toegevoegd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 7 juni 2012 - Antwoorden op vragen van de commissie inzake onderwerpen die voor de Milieuraad van 11 juni 2012 geagendeerd staan, aangevuld met onderwerpen die de Tweede Kamer aan de agenda van het geannuleerde AO heeft toegevoegd - 21501-08-429

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng voor het schriftelijk overleg inzake de Informele Milieuraad d.d. 7-8 juli 2012. Inbrengdatum 27 juni 2012 te 16.00 uur.

Procedurele voortgang klankbordgroep onderzoek ‘Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid’

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, L. Tijdink - 8 juni 2012 Procedurele voortgang klankbordgroep onderzoek ‘Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid’ - 2012Z11503

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek Holtackers over de verontrustende staat van onderhoud in de petrochemische industrie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 23 april 2012 - Reactie op verzoek Holtackers over de verontrustende staat van onderhoud in de petrochemische industrie - 26956-124

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Risicobeleid en Externe veiligheid, d.d. 27 juni 2012.

Reactie op verzoek commissie inzake het stimuleren van (agrarische) bedrijven om asbestdaken te vervangen door daken met zonnepanelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 7 juni 2012 - Reactie op verzoek commissie inzake het stimuleren van (agrarische) bedrijven om asbestdaken te vervangen door daken met zonnepanelen - 25834-75

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Grondstoffen en Afval, d.d. 7 juni 2012.

Afvalbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 6 juni 2012 - Afvalbeheer - 30872-112

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Grondstoffen en Afval, d.d. 7 juni 2012.
Besluit: Na het zomerreces wordt een gesprek georganiseerd met de brede werkgroep van gemeenten, regionale publieke afvalbedrijven, grote private afvalbedrijven en de representanten van twee brancheorganisaties over het advies "Hoe kunnen we 2/3 van het huishoudelijk afval recyclen?".
Noot: Het lid Van der Werf heeft bovenstaand voorstel aangekondigd tijdens het algemeen overleg Grondstoffen en Afval d.d. 7 juni 2012. Naar aanleiding van dit AO zal een VAO plaatsvinden in de laatste week voor het zomerreces, na ontvangst van de brief van de staatssecretaris houdende nadere informatie op het terrein van de biobrandstoffen (o.a. analyse Landsadvocaat). Tijdens een VAO (2-minutendebat) kunnen geen wezenlijk nieuwe feiten worden geïntroduceerd. Zou daar sprake van zijn, dan is het gebruikelijk een nieuw algemeen overleg of schriftelijk overleg te houden.

Toezegging uit wetgevingsoverleg 'plattelandswoningen' (verbreden van het wetsvoorstel tot alle bedrijfswoningen, dus ook niet-agrarische)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 6 juni 2012 Toezegging uit wetgevingsoverleg 'plattelandswoningen' (verbreden van het wetsvoorstel tot alle bedrijfswoningen, dus ook niet-agrarische) - 33078-8

Besluit: Desgewenst betrekken bij de stemmingen over dit wetsvoorstel d.d. 14 juni 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 33078-8

Programma winterweer op het spoor

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 april 2012 - Reactie op verzoek Van Gent over de grote verstoring van het treinverkeer in de Randstad - 29984-301

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eindrapport Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor d.d. 21 juni 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 maart 2012 - Infrastructuur- en wisselstoringen tijdens de winter - 29984-299

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eindrapport Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor d.d. 21 juni 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 juni 2012 - Programma winterweer op het spoor - 29984-306

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eindrapport Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor d.d. 21 juni 2012.
Noot: De brief bevat het (toegezegde) "Programma winterweer op het spoor", dat de minister samen met NS en ProRail heeft opgesteld naar aanleiding van de winterweerproblematiek van 3 en 4 februari 2012. Het Programma bevat een korte en lange termijn aanpak. De korte termijn aanpak moet reeds de komende winter zijn beslag krijgen.

Kabinetsreactie op onderzoek Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 juni 2012 - Kabinetsreactie op onderzoek Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor - 32707-16

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over het eindrapport van de parlementaire commissie onderhoud en innovatie spoor d.d. 21 juni 2012.

Nazorg voor verkeersslachtoffers en de pilot met het cameratoezicht op parkeerplaatsen langs de snelwegen, Secure Lane

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 juni 2012 Nazorg voor verkeersslachtoffers en de pilot met het cameratoezicht op parkeerplaatsen langs de snelwegen, Secure Lane - 29398-327

Besluit: Reeds geagendeerd voor het AO Verkeersveiligheid d.d. 13 juni 2012.

BOR-notitie Voorjaarsnota 2012 en suppletoire begrotingswetten 2012

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 juni 2012 BOR-notitie Voorjaarsnota 2012 en suppletoire begrotingen - 2012Z11557

Besluit: Desgewenst betrekken bij inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) d.d. 13 juni 2012.
Besluit: Gelet op het feit dat ten minste vier fracties voornemens zijn om de suggesties voor vragen uit de BOR-notitie letterlijk over te nemen, wordt besloten deze vragensuggesties integraal over te nemen in de feitelijke vragenlijst.

Nieuwe begrotingsstructuur IenM

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Ch.B. Aptroot (VVD) - 13 juni 2012 - Conceptbrief aan minister IM met voorstel nieuwe begrotingsstructuur IM - 2012Z11805

Besluit: De brief wordt conform voorstel doorgeleid naar de minister. Daar aan zal worden toegevoegd het verzoek om de Kamer jaarlijks in de Jaarverslagen een totaaloverzicht te doen toekomen van majeure mutaties en intertemporele schuiven, voorzien van een adequate toelichting. Tevens zal worden aangegeven dat de commissie eerder meer dan minder indicatoren wenst terug te zien, die iets zeggen over de maatschappelijke effecten van het beleid en/of die wetenschappelijk gangbaar zijn.

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.J. de Bakker - 25 mei 2012 BOR-notitie/stafnotitie DCO I&R - Voorstel nieuwe structuur begroting IenM - 2012Z10575

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 januari 2012 - Nieuwe begrotingsstructuur IenM - 33000-XII-111

Besluit: Minister IM een reactie/tegenvoorstel doen toekomen, conform voorstel van de leden Aptroot (VVD), Kuiken (PvdA) en Van Veldhoven (D66).

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst met Vietnam inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 11 juni 2012 Protocol tot wijziging van de Overeenkomst met Vietnam inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden - 33052-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit protocol wordt ter stilzwijgende goedkeuring aan uw Kamer voorgelegd. De overeenkomst tussen Nederland en Vietnam inzake luchtdiensten wordt op onderstaande punten gewijzigd. -Het aantal luchtvaartmaatschappijen dat door de partijen mag worden aangewezen wordt verhoogd van één naar twee. - Het tarievenregime wordt liberaler. - Commerciele mogelijkheden voor luchtvaartmaatschappijen worden verruimd. - Er is een artikel over veiligheid opgenomen. - Er zijn nadere regels over luchthaventarieven en heffingen opgenomen.

Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Gent en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, J.S. Monasch (PvdA) - 13 juni 2012 Nota van wijziging - 32845-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32845-11

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, J.S. Monasch (PvdA) - 12 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 32845-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32845-10

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.S. Monasch (PvdA) - 8 juli 2011 Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Gent en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat - 32845

Besluit: Plenaire behandeling (eerste termijn Kamer) vindt plaats op donderdag 14 juni 2012.

Brief van de minister bij de toezending van het Verdrag luchtovereenkomst tussen VS, EU, IJsland en Noorwegen

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 7 juni 2012 Brief van de minister bij de toezending van het Verdrag luchtovereenkomst tussen VS, EU, IJsland en Noorwegen - 32858-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit verdrag regelt dat IJsland en Noorwegen toetreden tot de al bestaande luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Het verdag wordt ter stilzwijgende goedkeuring overlegd. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 4 juli 2012.

Permanent maken van de Crisis- en herstelwet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 mei 2012 Evaluatie en voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet - 32127-160

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel dat onder meer strekt tot het permanent maken van de crisis- en herstelwet (33135).
Noot: Bij de plenaire stemmingen d.d. 5 juni 2012 over de lijst van controversiele onderwerpen is deze brief controversieel verklaard, terwijl het wetsvoorstel dat onder meer strekt tot het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (33135) van de lijst van controversiele onderwerpen is verwijderd. Deze brief maakt onderdeel uit van het voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële stukken d.d. 8 juni 2012, waarover op 12 juni 2012 wordt gestemd.
Gerelateerde kamerstukken: 32127-16

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 februari 2012 - Mededeling Wijziging Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening - 29383-192

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel dat onder meer strekt tot het permanent maken van de crisis- en herstelwet (33135).
Noot: Bij de plenaire stemmingen d.d. 5 juni 2012 over de lijst van controversiele onderwerpen is deze brief controversieel verklaard, terwijl het wetsvoorstel dat onder meer strekt tot het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (33135) van de lijst van controversiele onderwerpen is verwijderd. Deze brief maakt onderdeel uit van het voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële stukken d.d. 8 juni 2012, waarover op 12 juni 2012 wordt gestemd.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 9 december 2011 - Rapportages m.b.t. de Crisis- en herstelwet - 32127-148

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel dat onder meer strekt tot het permanent maken van de crisis- en herstelwet (33135).
Noot: Bij de plenaire stemmingen d.d. 5 juni 2012 over de lijst van controversiele onderwerpen is deze brief controversieel verklaard, terwijl het wetsvoorstel dat onder meer strekt tot het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (33135) van de lijst van controversiele onderwerpen is verwijderd. Deze brief maakt onderdeel uit van het voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële stukken d.d. 8 juni 2012, waarover op 12 juni 2012 wordt gestemd.
Gerelateerde kamerstukken: 32127-14

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 6 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33135-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33135-7

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 december 2011 - Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht - 33135

Besluit: Naar aanleiding van de op 15 mei 2012 ontvangen Evaluatie en voortgangs-rapportage Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32127-160) is besloten een nader verslag over dit wetsvoorstel op te stellen met als inbrengdatum dinsdag 19 juni 2012 te 12.00 uur.
Besluit: Het wetgevingsoverleg Crisis- en herstelwet d.d. 25 juni 2012 te 17.00 - 21.00 uur blijft vooralsnog gehandhaafd en wordt met een uur verlengd tot 22.00 uur.
Besluit: Na ontvangst van de nota naar aanleiding van het nader verslag en het wetgevingsoverleg over het permanent maken van de Crisis- en herstelwet wordt bezien hoe de verdere behandeling van het wetsvoorstel vorm te geven.
Noot: Tijdens de stemmingen (plenair) d.d. 5 juni 2012 is besloten dit wetsvoorstel niet controversieel te verklaren. De kans dat wetsvoorstellen op het terrein van Infrastructuur en Milieu nog vóór het zomerreces kunnen worden ingepland, is nihil. Daarom dient te worden uitgeweken naar wetgevingsoverleggen op een maandag.

Uitnodiging voor bijeenkomst van Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid d.d. 27 juni 2012

Zaak: Brief derden - Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid te - 11 juni 2012 Uitnodiging voor bijeenkomst van Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid d.d. 27 juni 2012 - 2012Z11635

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging FMN voor perspresentatie van pilot-project 'Verbeterd toezicht' d.d. 12 juni 2012

Zaak: Brief derden - Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) te Breda - 8 juni 2012 Uitnodiging FMN voor perspresentatie van pilot-project 'Verbeterd toezicht' d.d. 12 juni 2012 - 2012Z11531

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties. De presentatie heeft plaatsgevonden op 12 juni 2012.