Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 december 2012

Gepubliceerd: 20 december 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2011A04895
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b8cd6bdb-725d-4e2b-ba25-d558b8510125&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20BiZa%20d.d.%2020%20december%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27859, 33258, 28844, 31734, 33047, 29515, 31568, 32389, 30977, 22112, 33489, 33500

Inhoud


33400 VII Tweede nota van wijziging inzake de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 2013

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 december 2012 Tweede nota van wijziging - 33400-VII-13

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de behandeling van de Begroting BZK voor 2013 Hfst VII, B en C.

Aanbieding van de eerste editie "Van GBA tot Z" krant

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 december 2012 Aanbieding van de eerste editie "Van GBA tot Z" krant - 27859-62

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken; agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg GBA.

Toezeggingen AO voorstel verordening Europese politieke partijen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 december 2012 Toezeggingen AO voorstel verordening Europese politieke partijen - 2012Z22299

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de plenaire behandeling van de Begroting BZK voor 2013 Hfst VII.

Verzoek RvS om kennismakingsgesprek met Tweede Kamercommissies

Zaak: Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 5 december 2012 Verzoek RvS om kennismakingsgesprek met Tweede Kamercommissies - 2012Z21879

Besluit: Er zal begin 2013 een aantal bijeenkomsten worden gepland in clusters van twee of drie Kamercommissies met een delegatie van leden van de Afdeling advisering van de Raad onder leiding van de vice-president.

Inititatief wetsvoorstel-Van Raak inzake Klokkenluiders

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 14 mei 2012 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) - 33258

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 31 januari 2013 te 14:00 uur.

Brief van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw en Ouwehand inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 6 december 2012 Brief van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw en Ouwehand inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Wet Huis voor klokkenluiders) - 33258-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding rapport Monitor Integriteit openbaar bestuur 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 december 2012 Aanbieding rapport Monitor Integriteit openbaar bestuur 2012 - 28844-68

Besluit: Desgewenst betrekken bij Rondetafelgesprek inzake integriteit op 16 januari 2013.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Integriteit in het openbaar bestuur op nader te bepalen datum.

Het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 december 2012 Het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten - 31734-11

Besluit: Agenderen voor de nog te plannen algemeen overleggen over Toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur en AIVD.

Aanbieding afschrift van de brief over start procedure samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 december 2012 Aanbieding afschrift van de brief over start procedure samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht - 33047-5

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de plenaire behandeling van de Begroting BZK voor 2013 Hfst VII.

De onroerende zaakbelasting in 2013 naar aanleiding van de berichtgeving van Vereniging Eigen Huis

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 december 2012 De onroerende zaakbelasting in 2013 naar aanleiding van de berichtgeving van Vereniging Eigen Huis - 33400-B-4

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de plenaire behandeling van de Begroting BZK voor 2013 Hfst VII en B.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33 480 VII)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 december 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33480-VII-3

Besluit: Betrekken bij verdere behandeling van het wetsvoorstel in het kader van de Najaarsnota.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 december 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33480-C-3

Besluit: Betrekken bij verdere behandeling van het wetsvoorstel in het kader van de Najaarsnota.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480 H)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 december 2012 Verslag houdende een vraag en een antwoord - 33480-H-3

Besluit: Betrekken bij verdere behandeling van het wetsvoorstel in het kader van de Najaarsnota.

Aanbieding afschrift van de reactie op het advies van Actal over het verminderen van regeldruk van parkeervergunningen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 december 2012 Aanbieding afschrift van de reactie op het advies van Actal over het verminderen van regeldruk van parkeervergunningen - 29515-344

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de plenaire behandeling van de Begroting BZK voor 2013 Hfst VII.

Intrekken van het Voorafgaand Toezicht St. Eustatius over de begroting van 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 december 2012 Intrekken van het Voorafgaand Toezicht St. Eustatius over de begroting van 2012 - 31568-124

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de plenaire behandeling van de Begroting BZK voor 2013 Hfst VII en H.

Nota van wijziging

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.E. Vennevertloo - 17 december 2012 BOR-notitie Behandeling Begroting 2013 BZK en W&R - 2012Z22210

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 december 2012 Nota van wijziging - 33400-VII-10

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de plenaire behandeling van de Begrotingen BZK en W&R voor 2013 Hfst VII en XVIII

Reactie op brief IPO m.b.t. inwerkingtreding Wet revitalisering generiek toezicht

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 december 2012 Reactie op brief IPO m.b.t. inwerkingtreding Wet revitalisering generiek toezicht - 32389-16

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de plenaire behandeling van de Begroting BZK voor 2013 Hfst VII, B en C.

Gevolgen die moeten worden verbonden aan het oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake de klacht van De Telegraaf over het toepassen van bijzondere bevoegdheden door de AIVD en het inbeslagnemen van staatsgeheime documenten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar de verspreiding van die documenten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 december 2012 Gevolgen die moeten worden verbonden aan het oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake de klacht van De Telegraaf over het toepassen van bijzondere bevoegdheden door de AIVD en het inbeslagnemen van staatsgeheime documenten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar de verspreiding van die documenten - 30977-49

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, die voor begin 2013 is aangekondigd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Fiche inzake Verordening Statuut en financiering Europese politieke partijen (Kamerstuk 22112, nr. 1493)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 6 december 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Fiche inzake Verordening Statuut en financiering Europese politieke partijen - 22112-1520

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de Verordening statuut en financiering Europese politieke partijen en stichtingen van 11 december jl.

Uitstel reactie op het verzoek om informatie over derivatengebruik door decentrale overheden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 december 2012 Uitstel reactie op het verzoek om informatie over derivatengebruik door decentrale overheden - 33489-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 december 2012 Afschrift van de reactie aan de gemeente Tytsjerksteradiel over de splitsing van de gemeente Boarnsterhim - 2012Z21458

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van VvW Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân TK 33496

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 december 2012 Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân - 33496

Besluit: Een algemene oproep tot het leveren van schriftelijk commentaar plaatsen in de Nederlandse Staatscourant en op de website van de Tweede Kamer met sluitingstermijn 1 februari 2013.
Besluit: Bezoek aan het gebied met hoorzitting vrijdag 15 februari 2013 indien dit wenselijk blijkt naar aanleiding van de ingezonden commentaren.
Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 28 februari 2013 te 14:00 uur.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 33480 III)

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 13 december 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33480-III-3

Besluit: Betrekken bij verdere behandeling van het wetsvoorstel in het kader van de Najaarsnota.

Afschrift van het koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan dr. J.C. Verdaas als staatssecretaris van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 6 december 2012 Afschrift van het koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan dr. J.C. Verdaas als staatssecretaris van Economische Zaken - 33500-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.