Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 oktober 2012

Gepubliceerd: 25 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2011A04891
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=935882af-9524-4fed-9a6f-7f362642fe37&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20BiZa%20d.d.%2025%20oktober%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30995, 32847, 28684, 22112, 32851, 29934, 28481, 25764, 31953, 25764

Inhoud


Verzoek om een brief aan de minister van BZK over de stand van zaken van de Europese norm voor inkomens in verband met huur in de sociale sector

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Monasch (PvdA) - 25 oktober 2012 Verzoek aan de minister van BZK voorafgaand aan de begrotingsbehandeling een stand van zaken te zenden over de Europese regelgeving m.b.t. de inkomensnorm voor sociale huurwoningen.

Besluit: De minister van BZK verzoeken om voorafgaand aan de begrotingsbehandeling een brief aan de Kamer te zenden.

Plenaire behandelwijze begroting ministerie van Binnenlandse Zaken 2013

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, F.M.J. Hendrickx - 25 oktober 2012 Voorstel voor plenaire behandeling BiZa 2013 - 2012Z18118

Besluit: Ter informatie.

Voortgang leefbaarheid en wijkenaanpak 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 24 oktober 2012 Voortgang leefbaarheid en wijkenaanpak 2012 - 30995-92

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wijkenaanpak en stedelijke vernieuwing op 13 november 2012, het algemeen overleg wordt met een half uur verlengd.

Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, P.M.M. Heijnen (PvdA) - 14 november 2011 Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur - 33084

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 22 november 2012 te 12.00 uur.

Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 18 oktober 2012 Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 33400-VII-3

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de behandeling van de begroting BZK voor 2013 (33400 VII)

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de aansluiting op het distributienet voor warmte alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012 en een wijziging van het Besluit omgevingsrecht

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 oktober 2012 Wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de aansluiting op het distributienet voor warmte alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 8 november 2012 te 12.00 uur
Noot: De voorhangtermijn eindigt op 19 november 2012.

Parlementaire enquête woningcorporaties

Zaak: Stafnotitie - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 22 oktober 2012 Notitie en voorbereiding enquête woningcorporaties (oktober 2012) - 2012Z17747

Besluit: De commissie voor Binnenlandse Zaken besluit het Presidium te adviseren de Kamer te verzoeken om spoedig een tijdelijke commissie in te stellen om de enquêtecommissie Woningcorporaties voor te bereiden.

Zaak: Overig - griffier, J.E. Biesheuvel-Vermeijden - 12 april 2012 Parlementaire enquête woningcorporaties - 2012Z07747

Besluit: Zie overwegingen in de stafnotitie (2012Z17747).

Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 11 oktober 2012 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen - 33436

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 november 2012 te 12.00 uur

Reactie op de motie van de leden Monasch en Lucassen (32847, nr. 20) over hypothecaire leennormen van het Nibud

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 11 oktober 2012 Reactie op de motie van de leden Monasch en Lucassen (32847, nr. 20) over hypothecaire leennormen van het Nibud - 32847-32

Besluit: Aangehouden tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.

Voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 oktober 2012 Voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak - 28684-364

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de behandeling van de Begroting BZK voor 2013 (33400 VII).

Fiche inzake Verordening Statuut en financiering Europese politieke partijen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 22 oktober 2012 Fiche inzake Verordening Statuut en financiering Europese politieke partijen - 22112-1493

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 november 2012 te 12.00 uur.
Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over EU-voorstel: Verordening statuut en financiering Europese politieke partijen en stichtingen. Het algemeen overleg wordt verschoven naar 11 december 2012.

Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, B. van der Ham - 11 juni 2010 Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond - 32411

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 november 2012 te 14:00 uur.

Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 15 oktober 2012 Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart) - 33440-(R1990)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 november 2012 te 14:00 uur.

Voortgang grensoverschrijdende samenwerking (GROS) met onze directe buurlanden België en Duitsland

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 12 oktober 2012 Voortgang grensoverschrijdende samenwerking (GROS) met onze directe buurlanden België en Duitsland - 32851-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. De commissie BiZa brengt de brief onder de aandacht van de Contactgroepen voor België en Duitsland.

Aanbieding Monitor Wet dwangsom

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 15 oktober 2012 Aanbieding Monitor Wet dwangsom - 29934-29

Besluit: Desgewenst inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 8 november 2012 te 14:00 uur.

Erkenning Nedersaksisch onder Deel III van het Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 15 oktober 2012 Erkenning Nedersaksisch onder Deel III van het Handvest voor regionale talen of talen van minderheden - 2012Z17441

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de behandeling van de begroting BZK voor 2013 (33400 VII)

Reactie op het ‘Zwartboek Klokkenluiders’

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 15 oktober 2012 Reactie op het ‘Zwartboek Klokkenluiders’ - 2012Z17443

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling initiatief wetsvoorstel van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Van Gent, Ortega-Martijn en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (33258)

Briefwisseling tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het hoofdbestuur van de SGP in vervolg op de beslissing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 10 juli 2012 in de zaak ‘SGP tegen Nederland’

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 12 oktober 2012 Briefwisseling tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het hoofdbestuur van de SGP in vervolg op de beslissing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 10 juli 2012 in de zaak ‘SGP tegen Nederland’ - 28481-19

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten en eventueel in maart 2012 rappelleren.

Uitgifte van Nederlandse identiteitskaarten zonder dat daarin vingerafdrukken worden opgenomen en het aanwijzen van verlopen reisdocumenten als geldig identiteitsbewijs

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 12 oktober 2012 Uitgifte van Nederlandse identiteitskaarten zonder dat daarin vingerafdrukken worden opgenomen en het aanwijzen van verlopen reisdocumenten als geldig identiteitsbewijs - 25764-67

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel TK 33440 (R 1990) Wijz. paspoortwet i.v.m. status NIK.
Noot: zie agendapunt

Eindrapportage m.b.t. transparantie leges omgevingsvergunning

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 11 oktober 2012 Eindrapportage m.b.t. transparantie leges omgevingsvergunning - 31953-52

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de behandeling van de begroting BZK voor 2013 (33400 VII)
Gerelateerde kamerstukken: 31953-52

Vermelding naam gezag in paspoort kind

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 10 oktober 2012 Vermelding naam gezag in paspoort kind - 25764-66

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.