Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 oktober 2012

Gepubliceerd: 5 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2011A04889
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=98f17519-4073-4fce-8ab9-18327d86eba5&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%204%20oktober%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33285, 28325, 31757, 30902, 28844, 26643, 29407, 33124, 33124, 29453, 29453, 29453, 27926, 33280, 32730, 32847, 32847, 32847, 33340, 33129, 32847, 32847, 28325, 33330, 31490, 22112, 32411, 31568, 30977, 32550, 28481, 31490, 31490, 31568, 32334, 27859, 29362, 29614, 32501, 31490, 33268, 33268

Inhoud


Verzoek om reactie minister BZK over opleidingen burgemeesters inzake orde en brandveiligheid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 4 oktober 2012 Verzoek om reactie minister BZK over opleidingen burgemeesters inzake orde en brandveiligheid - 2012Z16756

Besluit: De minister van BZK de Kamer n.a.v. berichtgeving te informeren over de

Verzoek om reactie van minister BZK over reparatiebesluit Bouwbesluit

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 4 oktober 2012 Verzoek om reactie van minister BZK over reparatiebesluit Bouwbesluit - 2012Z16711

Besluit: De minister van BZK verzoeken de Kamer te informeren over de de gang van zaken rond het reparatiebesluit Bouwbesluit.

Lijst van controversiële onderwerpen (inzake Binnenlandse Zaken)

Zaak: Overig - Voorzitter van de Tweede Kamer, G.A. Verbeet - 27 juni 2012 Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 26 juni 2012 - 33285-13

Besluit: Lijst van controversiele onderwerpen ongewijzigd laten. De wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers (32221) en de wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers (32220) blijven controversieel.

Onderzoek Constructieve veiligheid metselwerk gevels en Brandveiligheid woningscheidende constructies

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 1 oktober 2012 Onderzoek Constructieve veiligheid metselwerk gevels en Brandveiligheid woningscheidende constructies - 28325-150

Besluit: Aangekondigde verdere informatie afwachten en t.z.t. betrekken bij de het nog te plannen algemeen overleg over bouwregelgeving en brandveiligheid gebouwen.

Onderzoek ‘koopstarters op de woningmarkt’

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 1 oktober 2012 Onderzoek ‘koopstarters op de woningmarkt’ - 31757-47

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting BZK voor 2013 (33400-VII).

Aanbieding uitgave symposium 10 jaar dualisering

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 28 september 2012 Aanbieding uitgave symposium 10 jaar dualisering - 30902-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op een artikel in Elsevier over de reisbewegingen van bestuurders en ambtenaren naar Brazilië, Rusland, India en China in de periode 1 januari 2004 – 30 september 2011

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 28 september 2012 Reactie op een artikel in Elsevier over de reisbewegingen van bestuurders en ambtenaren naar Brazilië, Rusland, India en China in de periode 1 januari 2004 – 30 september 2011 - 28844-66

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting BZK voor 2013 (33400-VII).

Aanbieding onderzoek "Het versterken van de informatiepositie van de burger: verkenning naar nieuwe (verplichte) functionaliteiten van MijnOverheid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 28 september 2012 Aanbieding onderzoek "Het versterken van de informatiepositie van de burger: verkenning naar nieuwe (verplichte) functionaliteiten van MijnOverheid - 26643-254

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting BZK voor 2013 (33400-VII).
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg ICT-onderwerpen.

Brief van het lid Van Ojik inzake het bericht: 'Tienduizenden sociale huurwoningen in de regio Amsterdam komen in de vrije sector terecht'

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 27 september 2012 Brief van het lid Van Ojik inzake het bericht: 'Tienduizenden socialehuurwoningen in de regio Amsterdam komen in de vrije sector terecht' - 2012Z16368

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Voortgang nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten in de regio's

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 25 september 2012 Voortgang nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten in de regio's - 29407-150

Besluit: Agenderen voor na aantreden nieuw kabinet te plannen algemeen overleg over huisvesting arbeidsmigranten.

Voorlichting van de Raad van State n.a.v. de amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake energieprestatie gebouwen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 20 september 2012 Reactie van de minister n.a.v. de voorlichting van de Raad van State over amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake kenbaarheid energieprestatie gebouwen - 33124-14

Besluit: Desgewenst) betrekken bij voortzetting (tweede termijn) plenaire behandeling wetsvoorstel Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen
Gerelateerde kamerstukken: 33124-14

Zaak: Brief regering - vicepresident van de Raad van State, J.P.H. Donner - 25 september 2012 Voorlichting van de Raad van State n.a.v. de amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake energieprestatie gebouwen - 33124-13

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij voortzetting (tweede termijn) plenaire behandeling wetsvoorstel Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen
Gerelateerde kamerstukken: 33124-13

CFV-rapportage inzake liquiditeitsrisico’s woningcorporaties vanwege derivatenbezit

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 6 september 2012 CFV-rapportage inzake liquiditeitsrisico’s woningcorporaties vanwege derivatenbezit - 29453-275

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg financiële derivaten woningcorporaties.

Aanbieding Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 5 september 2012 Aanbieding Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting - 29453-274

Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg financiële derivaten woningcorporaties
Besluit: De minister van BZK verzoeken de Kamer te informeren over het gebruik van derivaten door publieke en semi-publieke instellingen.

Reactie van de minister n.a.v. de berichtien rondom de vastgoedtransacties van de woningstichting Vitaal Wonen (277 woningen) te Limbricht (gemeente Sittard-Geleen).

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 31 augustus 2012 Reactie van de minister n.a.v. de berichtien rondom de vastgoedtransacties van de woningstichting Vitaal Wonen (277 woningen) te Limbricht (gemeente Sittard-Geleen). - 29453-273

Besluit: Minister verzoeken om de Kamer t.z.t. te informeren over uitkomsten forensisch

Experiment in Amsterdam met betrekking tot flexibel huren

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 28 augustus 2012 Experiment in Amsterdam met betrekking tot flexibel huren - 27926-190

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg huurbeleid

Rapporten “Woonwagenbewoners in Nederland 2011” en "Vrijplaatsen op woonwagenlocaties"

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 28 augustus 2012 Rapporten “Woonwagenbewoners in Nederland 2011” en "Vrijplaatsen op woonwagenlocaties" - 33000-VII-125

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg wijkaanpak en stedelijke vernieuwing

Aanbieding van de analyses van het Centraal Planbureau en De Nederlandse Bank van de hervorming van de woningmarkt die is opgenomen in het Begrotingsakkoord 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 22 augustus 2012 Aanbieding van de analyses van het Centraal Planbureau en De Nederlandse Bank van de hervorming van de woningmarkt die is opgenomen in het Begrotingsakkoord 2013 - 33280-12

Besluit: Aanhouden tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.
Gerelateerde kamerstukken: 33280-12

Bericht omtrent de uitvoering van motie Paulus Jansen c.s. (32730 nr. 12) over de rechtsbescherming van woonbootbewoners

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 14 augustus 2012 Bericht omtrent de uitvoering van motie Paulus Jansen c.s. (32730 nr. 12) over de rechtsbescherming van woonbootbewoners - 32730-13

Besluit: Onderzoeksresulaten en beleidsreactie (verwacht begin 2013) afwachten.

Antwoorden op vragen inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verhoging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur) (Kamerstuk 27926, nr. 188)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 13 augustus 2012 Antwoorden op vragen inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg huurbeleid.

Reactie op een brief met het verzoek om aandacht voor situatie met Rabobank en verstrekking verhuurvergunning

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 13 augustus 2012 Reactie op een brief met het verzoek om aandacht voor situatie met Rabobank en verstrekking verhuurvergunning - 2012Z15035

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel beantwoording vragen Monasch over het rapport van het EIB over de situatie in de bouwsector

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 7 september 2012 Reactie op verzoek Monasch over de situatie in de bouwsector en het artikel “Bouw zit muurvast” - 32847-31

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Actieagenda Bouwteam (nog niet gepland)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 1 augustus 2012 Uitstel beantwoording vragen Monasch over het rapport van het EIB over de situatie in de bouwsector - 32847-30

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Actieplan ouderenhuisvesting

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 12 juli 2012 Actieplan ouderenhuisvesting - 32847-28

Besluit: Na ontvangst actieplan ouderenhuisvesting (verwacht in het eerste kwartaal van 2013) een algemeen overleg Ouderhuisvesting plannen.

Evaluatie en wijziging Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 18 juli 2012 Evaluatie en wijziging Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek - 33340-1

Besluit: Aanhouden tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.

Lijst van vragen en antwoorden over het besluit van 8 mei 2012 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (huurverhoging op grond van inkomen) (Stb. 2012, 205).

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 10 juli 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit van 8 mei 2012 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (huurverhoging op grond van inkomen) (Stb. 2012, 205). - 33129-51

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33129-51

Vernieuwde CBS-statistiek en scheefwonen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 5 juli 2012 Vernieuwde CBS-statistiek en scheefwonen - 32847-27

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting BZK voor 2013 (33400-VII).
Noot: De minister zal de Kamer begin 2013 informeren over de nadere analyse van scheefwonen.

Resultaten Actieprogramma Leegstand Kantoren

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 juni 2012 Resultaten Actieprogramma Leegstand Kantoren - 33000-XII-136

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over leegstand woningen en kantoren. De beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Jansen (SP) over de leegstand van woningen (2012Z15996) agenderen voor dit algemeen overleg.

Revolverende Fondsen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 13 juli 2012 Revolverende Fondsen - 32847-29

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg wijkaanpak en stedelijke vernieuwing.

Aanbieding van het rapport Onderzoek naar de naleving van de voorschriften voor de constructieve veiligheid in overdekte zwembaden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 13 juli 2012 Aanbieding van het rapport Onderzoek naar de naleving van de voorschriften voor de constructieve veiligheid in overdekte zwembaden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) - 28325-149

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Advies Cbp inzake het Voorstel van wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) (33330)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 24 augustus 2012 Advies Cbp inzake het Voorstel van wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) (33330) - 33330-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) (33330)
Gerelateerde kamerstukken: 33330-5

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 9 juli 2012 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) - 33330

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Parlementaire enquête woningcorporaties

Zaak: Overig - griffier, J.E. Biesheuvel-Vermeijden - 12 april 2012 Parlementaire enquête woningcorporaties - 2012Z07747

Besluit: De griffier zal ten behoeve van de eerste procedurevergadering na het herfstreces een notitie aan de commissie doen toekomen met daarin voorstellen voor de wijze waarop en de vorm waarin de enquete zal worden voorbereid en een tijdsplanning.
Noot: De commissie BiZa heeft in haar procedurevergadering van 26 april 2012 besloten het verzoek van het Presdium in de eerstvolgende procedurevergadering na de verkiezingen te bespreken.

Kantorenlocatiebeleid: stand van zaken Emmen en Venlo

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 5 juli 2012 Kantorenlocatiebeleid: stand van zaken huisvesting van de Belastingdienst in Emmen en Venlo - 31490-95

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting BZK voor 2013 (33400-VII).

Fiche: mededeling ultraperifere regio's van de Europese Unie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13 juli 2012 Fiche: mededeling ultraperifere regio's van de Europese Unie - 22112-1444

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-voorstel: Verordening statuut en financiering Europese politieke partijen en stichtingen - COM(2012)499

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, F.H. Mittendorff - 27 september 2012 Statuut en financiering Europese politieke partijen en stichtingen - 2012Z16318

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 25 september 2012 EU-voorstel: Verordening statuut en financiering Europese politieke partijen en stichtingen - COM(2012)499 - 2012Z16217

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over EU-voorstel; Verordening statuut en financiering Europese politieke partijen en stichtingen. Voorafgaand aan dit algemeen overleg zal de commissistaf een notitie met daarin een overzicht van beslismomenten aan de commissie doen toekomen.

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 - 33400-H

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 10 oktober 2012 te 12.00 uur.

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 - 33400-C

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 10 oktober 2012 te 12.00 uur.

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 - 33400-B

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 10 oktober 2012 te 12.00 uur.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 20 september 2012

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 - 33400-VII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 10 oktober 2012 te 12.00 uur.

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 - 33400-IIB

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 10 oktober 2012 te 12.00 uur.

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 - 33400-IIA

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 10 oktober 2012 te 12.00 uur.

Mededeling dat de plaats van de indiener Azough zal worden ingenomen door het lid Van Tongeren en van de indiener Timmer wordt ingenomen door Heijnen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B. van der Ham - 17 september 2012 Mededeling dat de plaats van de indiener Azough zal worden ingenomen door het lid Van Tongeren en van de indiener Timmer wordt ingenomen door Heijnen - 32411-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32411-4

Rfv-rapport Verdelen, vertrouwen, verantwoorden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 10 september 2012 Informatie over de toezending van de reactie op het Rfv-rapport Verdelen, vertrouwen, verantwoorden - 33000-B-17

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting BZK en van de Fondsen B en C voor 2013 (TK 33400 VII, B en C)

Voorstel van rijkswet van het lid Taverne houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J. Taverne - 6 september 2012 Voorstel van rijkswet van het lid Taverne houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties - 33359-(R1986)

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop.

Extra aanwijzingen gemeenten voor controles stempassen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 3 september 2012 Extra aanwijzingen gemeenten voor controles stempassen - 33000-VII-127

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over verkiezingsaangelegenheden.

Nieuw model stembiljet

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 29 augustus 2012 Nieuw model stembiljet - 33000-VII-126

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over verkiezingsaangelegenheden.

Voorstel van wet van het lid Taverne houdende wijziging van de Kieswet teneinde grondslagen te creëren om stemmen via het internet voor kiezers die buiten Nederland verblijven mogelijk te maken alsmede om het uitbrengen van een stem anders dan door middel van een stembiljet mogelijk te maken

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J. Taverne - 29 augustus 2012 Voorstel van wet van het lid Taverne houdende wijziging van de Kieswet teneinde grondslagen te creëren om stemmen via het internet voor kiezers die buiten Nederland verblijven mogelijk te maken alsmede om het uitbrengen van een stem anders dan door middel van een stembiljet mogelijk te maken - 33354

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop.

Halfjaarlijkse rapportage College financieel toezicht Bonaire Sint Eustatius en Saba over januari-juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 24 augustus 2012 Halfjaarlijkse rapportage College financieel toezicht Bonaire Sint Eustatius en Saba over januari-juni 2012 - 31568-116

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting van het BES-fonds voor 2013 (33400-H).

Reactie van de minister van Binnenlandse Zaken n.a.v. het Toezichtsrapport nr. 33 van de CTIVD inzake de rubricering van staatsgeheimen door de AIVD

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 20 augustus 2012 Reactie van de minister van Binnenlandse Zaken n.a.v. het Toezichtsrapport nr. 33 van de CTIVD inzake de rubricering van staatsgeheimen door de AIVD - 30977-47

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg AIVD.

Reflectie over benoemingen van de Nationale ombudsman

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 21 augustus 2012 Reflectie over benoemingen van de Nationale ombudsman - 33000-VII-124

Besluit: Aanhouden tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenair debat over de jaarverslagen 2010 en 2011 van de Nationale ombudsman.

Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, P.A. Dijkstra (D66) - 3 augustus 2012 Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling - 33344

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop.

Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 12 juli 2012 Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) - 33335

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 november 2012 te 14:00 uur.

Kabinetsstandpunt evaluatie Single information Single audit (SiSa)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 13 juli 2012 Kabinetsstandpunt evaluatie Single information Single audit (SiSa) - 33000-B-16

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting BZK en van de Fondsen B en C voor 2013 (33400-VII, B en C).

Reactie op de moties Van Gent en Heijnen inzake gewetensbezwaarde trouwambtenaren (32 550, nrs. 38 en 39)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 30 juli 2012 Reactie op de moties Van Gent en Heijnen inzake gewetensbezwaarde trouwambtenaren (32 550, nrs. 38 en 39) - 32550-40

Besluit: Aanhouden tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.
Gerelateerde kamerstukken: 32550-40

Toezegging gedaan in het AO van 19 jan. 2012 inzake de Integratiewet Awgb en in het bijzonder over de daarin op te nemen uitzondering op het discriminatieverbod voor situaties waarin de volksgezondheid daartoe aanleiding geeft

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 12 juli 2012 Toezegging gedaan in het AO van 19 jan. 2012 inzake de Integratiewet Awgb en in het bijzonder over de daarin op te nemen uitzondering op het discriminatieverbod voor situaties waarin de volksgezondheid daartoe aanleiding geeft - 28481-18

Besluit: Aanhouden tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.

Aanbieding afschrift bezwaarschrift van mevrouw B.-A. aan gemeente Amersfoort betreffende besluit om gegevens over nationaliteit niet uit de GBA te verwijderen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 13 juli 2012 Aanbieding afschrift bezwaarschrift van mevrouw B.-A. aan gemeente Amersfoort betreffende besluit om gegevens over nationaliteit niet uit de GBA te verwijderen - 2012Z14476

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Totaaloverzicht van alle lopende ICT-projecten bij de overheid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 12 juli 2012 Totaaloverzicht van alle lopende ICT-projecten bij de overheid - 31490-96

Besluit: De tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid verzoeken de behandeling over te nemen.
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg over ICT.
Noot: De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft, op verzoek van de werkgroep 'ICT-projecten bij de overheid' (een werkgroep kan niet om brieven verzoeken en leidt een verzoek hiervoor via de commissie die de werkgroep heeft ingesteld), op 5 juli 2012 de minister van BZK verzocht om een totaaloverzicht van alle lopende ICT-projecten bij de overheid aan de Kamer te doen toekomen (2012Z13144/2012D29643).

Aanbieding onderzoek Bonus-malus nav Motie Heijnen (Kamerstuk 33 000 VII, nr. 10)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 11 juli 2012 Aanbieding onderzoek Bonus-malus i.v.m. mogelijke plaatsing van personeel met een WSW- of Wajong-indicatie, naar aanleiding van de motie Heijnen (Kamerstuk 33 000 VII, nr. 10) - 31490-97

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting BZK voor 2013 (33400-VII).

Afschrift brief de Nationale ombudsman aan ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie, Integratie en Asiel m.b.t. afsluiting vervolgonderzoek Inburgering in het buitenland

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 9 juli 2012 Afschrift brief de Nationale ombudsman aan ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie, Integratie en Asiel m.b.t. afsluiting vervolgonderzoek Inburgering in het buitenland - 2012Z14329

Besluit: De commissie Immigratie, Integratie en Asiel verzoeken de behandeling over te nemen.

Stand van zaken totstandkoming inspraakverordening BES-eilanden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 10 juli 2012 Stand van zaken totstandkoming inspraakverordening BES-eilanden - 31568-115

Besluit: Aanhouden tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.

Brief van het lid Sap i.v.m. de overname van dit initiatiefwetsvoorstel van de indiener Halsema

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.C.M. Sap (GroenLinks) - 5 juli 2012 Brief van het lid Sap i.v.m. de overname van dit initiatiefwetsvoorstel van de indiener Halsema - 32334-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32334-6

Voorstel van wet van het lid Peters, houdende regels over de toegang tot publieke informatie (Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M. Peters - 5 juli 2012 Voorstel van wet van het lid Peters, houdende regels over de toegang tot publieke informatie (Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur) - 33328

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop.

Stand van zaken kwaliteit GBA en Gateway review GBA

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 5 juli 2012 Stand van zaken kwaliteit GBA en Gateway review GBA - 27859-60

Besluit: Aanhouden tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.

Voortgangsrapportage Regeldruk burgers, professionals en interbestuurlijk

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 juni 2012 Voortgangsrapportage Regeldruk burgers, professionals en interbestuurlijk - 29362-203

Besluit: Aanhouden tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting BZK voor 2013 (33400-VII).

Kabinetsreactie op WRR-rapport ‘Vertrouwen in Burgers’

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 juni 2012 Kabinetsreactie op WRR-rapport ‘Vertrouwen in Burgers’ - 29614-33

Besluit: Aanhouden tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.

Reactie op twee moties inzake social return bij het Rijk

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 3 juli 2012 Reactie op twee moties inzake social return bij het Rijk - 32501-21

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting BZK voor 2013 (33400-VII).

Feiten en Cijfers. Werken in de publieke sector, 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 4 juli 2012 Feiten en Cijfers. Werken in de publieke sector, 2012 - 31490-93

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting BZK voor 2013 (33400-VII).

Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 6 september 2012 Nota van wijziging - 33268-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33268-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 6 september 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33268-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33268-7

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 mei 2012 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen - 33268

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanbieding jaarverslag Kiesraad 2011

Zaak: Brief derden - Kiesraad te Den Haag - 14 mei 2012 Aanbieding jaarverslag Kiesraad 2011 - 2012Z09816

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over verkiezingsaangelegenheden (na ontvangst evaluatie van de Kiesraad van de verkiezingen 2012).

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven (SP) - 20 september 2012 Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2013 in de commissies - 2012Z16048

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 - 33400-III

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 1 oktober 2012.

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 18 september 2012 Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 - 33400-I

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 1 oktober 2012.

Aanbieding overzicht van de voorgenomen publiekscampagnes van de Rijksoverheid

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte (VVD) -

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting Algemene Zaken voor 2013 (33400-III).

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer

Zaak: Wetgeving - minister-president, M. Rutte - 13 augustus 2012 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer - 33345

Besluit: Aanhouden tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.