Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 juli 2012

Gepubliceerd: 5 juli 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2011A04887
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1bae9f6c-6d40-49e4-a5c0-748527d0b617&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20BIZA%20d.d.%205%20juli%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31757, 29453, 33298, 29453, 32769, 32769, 33097, 29453, 29453, 30196, 32847, 33124, 32769, 32757, 32847, 33097, 33097, 33097, 29924, 26643, 33270, 33224, 31568, 29614, 32550, 33210, 33298, 29362, 33131, 33131

Inhoud


Aanbieding Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 3 juli 2012 Aanbieding Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 - 31757-46

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2013 Hfst VII BZK.

Aanbieden rapportage "functioneren van VvE's: update 2012 en verbetervoorstellen"

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 3 juli 2012 Aanbieden rapportage "functioneren van VvE's: update 2012 en verbetervoorstellen" - 33000-VII-123

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg VVE's rond het herfstreces.

Reactie op AD-artikel over waarschuwingen CFV inzake gebruik derivaten en weergave stand van zaken uitvoering motie kleine kernen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 3 juli 2012 Reactie op AD-artikel over waarschuwingen CFV inzake gebruik derivaten en weergave stand van zaken uitvoering motie kleine kernen - 29453-257

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Woningcorporaties op 3 juli 2012.

Ontwikkelingen overheidsdienstverlening

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 3 juli 2012 Ontwikkelingen overheidsdienstverlening - 2012Z13561

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Compacte Rijksdienst/Overheidsdienstverlening d.d. 4 juli 2012

Aanbieding junicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 3 juli 2012 Aanbieding junicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2012 - 33000-B-15

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2013 onderdelen B en C, Gemeentefonds en Provinciefonds

Nota van wijziging (Wet aanpassing uitkeringsduur Appa)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 2 juli 2012 Nota van wijziging - 33298-7

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Vergoedingen aan adviescolleges en commissies ressorterend onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 3 juli 2012 Vergoedingen aan adviescolleges en commissies ressorterend onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2012Z13521

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2013 Hfst VII BZK.

Reactie op verzoek Karabulut inzake stopzetting kredietverlening aan woningcorporaties

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 2 juli 2012 Reactie op verzoek Karabulut inzake stopzetting kredietverlening aan woningcorporaties - 29453-256

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over Woningcorporaties op 3 juli 2012.

Reactie op amendementen m.b.t. de Woningwet (32769)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 2 juli 2012 Reactie op amendementen m.b.t. de Woningwet - 32769-102

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Afschrift brief aan de Nationale ombudsman met betrekking tot de zaak van twee klokkenluiders

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 2 juli 2012 Afschrift brief aan de Nationale ombudsman met betrekking tot de zaak van twee klokkenluiders - 2012Z13418

Besluit: Toevoegen aan het dossier Klokkenluiders teineinde dit te betrekken bij een toekomstig AO over klokkenluiders.

Voorhangprocedure bij herziening Woningwet (wetsvoorstel 32769)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 2 juli 2012 Informatie over de voorhangprocedure die voorzien wordt in het wetsvoorstel Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) - 32769-101

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Vijfde nota van wijziging, Wijziging van de Waterschapswet tot het instellen van een overgangsbestuur voor op 1 januari 2013 ingestelde waterschappen en het uitstellen van de waterschapsverkiezingen van 2012

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 2 juli 2012 Vijfde nota van wijziging, Wijziging van de Waterschapswet tot het instellen van een overgangsbestuur voor op 1 januari 2013 ingestelde waterschappen en het uitstellen van de waterschapsverkiezingen van 2012 - 33097-18

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nahangprocedure Besluit tot wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (verhoging maximum percentage saneringsheffing)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 29 juni 2012 Nahangprocedure Besluit tot wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (verhoging maximum percentage saneringsheffing) - 29453-255

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken m.b.t. de corporaties WSG (Geertruidenberg), Laurentius (Breda), Beter Wonen (Wieringen) en Rentree (Deventer)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 29 juni 2012 Stand van zaken m.b.t. de corporaties WSG (Geertruidenberg), Laurentius (Breda), Beter Wonen (Wieringen) en Rentree (Deventer) - 29453-254

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg over woningcorporaties op 3 juli 2012

Aanbieding herziene convenanten energiebesparing gebouwde omgeving

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 28 juni 2012 Aanbieding herziene convenanten energiebesparing gebouwde omgeving - 30196-180

Besluit: Desgewenst betrekken bij verdere behandeling VvW TK 33124

Kabinetsreactie Actieagenda Bouwteam (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 28 juni 2012 Kabinetsreactie Actieagenda Bouwteam - 32847-25

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bouwteam

33124 Tweede nota van wijziging inzake de Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 26 juni 2012 Tweede nota van wijziging - 33124-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

32769 Derde nota van wijziging inzake de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 25 juni 2012 Derde nota van wijziging - 32769-76

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Reactie op het onderzoek van de NVM inzake leegstand kantoren

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 25 juni 2012 Reactie op het onderzoek van de NVM inzake leegstand kantoren - 33000-XII-135

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 26 juni 2012 inzake de Wet kraken en leegstand.

Uitvoering motie Verhoeven (32757, nr. 25) over doorontwikkeling van de duurzaamheidseis in het Bouwbesluit 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 25 juni 2012 Uitvoering motie Verhoeven (32757, nr. 25) over doorontwikkeling van de duurzaamheidseis in het Bouwbesluit 2012 - 32757-41

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over bouwregelgeving

Reactie op verzoek Monasch inzake uitvoering van de motie van de leden Monasch en Lucassen (32847, nr. 20) over de leennormen van het Nibud

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 29 juni 2012 Reactie op verzoek Monasch inzake uitvoering van de motie van de leden Monasch en Lucassen (32847, nr. 20) over de leennormen van het Nibud - 32847-26

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Brief van de staatssecr. van I & M over het regelen van het uitstel van de verkiezingen van 2012 met een half jaar en t.g.v. de derde nota van wijziging

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 27 juni 2012 Vierde nota van wijziging - 33097-16

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 27 juni 2012 Brief van de staatssecretaris I & M inzake de verlenging van de zittingsduur van de besturen met twee jaar tot januari 2015 en t.g.v. de vierde nota van wijziging - 33097-15

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg Wijziging Waterschapswet tot het invoeren van verkiezing van vertegenwoordigers voor ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden 2 juli 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 27 juni 2012 Brief van de staatssecr. van I & M over het regelen van het uitstel van de verkiezingen van 2012 met een half jaar en t.g.v. de derde nota van wijziging - 33097-13

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg Wijziging Waterschapswet tot het invoeren van verkiezing van vertegenwoordigers voor ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden 2 juli 2012

Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 28 juni 2012 Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 - 29924-91

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over inlichtingenn- en veiligheidsdiensten op 4 juli 2012.

Reis naar Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Curaçao, juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 28 juni 2012 Reis naar Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Curaçao, juni 2012 - 33000-IV-77

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg dd 28 juni 2012 over de BES-eilanden.

Uitvoering van de motie van de leden Gesthuizen en El Fassed (26643, nr. 238) over een ICT-beveiligingsassessment voor DigiD

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 28 juni 2012 Uitvoering van de motie van de leden Gesthuizen en El Fassed (26643, nr. 238) over een ICT-beveiligingsassessment voor DigiD - 26643-242

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over ICT-aangelegenheden op een nader te bepalen tijdstip.

Ontwikkeling van de lokale lasten in 2011 en 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 27 juni 2012 Ontwikkeling van de lokale lasten in 2011 en 2012 - 33000-B-14

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2013 Hfst B Gemeentefonds.

Reactie op het Algemene Rekenkamer rapport ‘Personeelsbehoefte rijksoverheid: strategie en planning’

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 27 juni 2012 Reactie op het Algemene Rekenkamer rapport ‘Personeelsbehoefte rijksoverheid: strategie en planning’ - 33270-2

Besluit: Geagendeeerd voor het algemeen overleg Compacte rijksdienst en overheidsdienstverlening d.d. 4 juli 2012

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer in verband met de invoering van de werkkostenregeling en de regeling van de dienstauto voor de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 26 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33224-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 3 april 2012 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer in verband met de invoering van de werkkostenregeling en de regeling van de dienstauto voor de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer - 33224

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Klacht hr Kerkhoff m.b.t. functioneren bestuur Sint Eustatius

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 26 juni 2012 Klachten over het functioneren van het bestuur op Sint Eustatius - 31568-105

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over BES-aangelegenheden op 28 juni 2012.

Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes 2011

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 26 juni 2012 Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes 2011 - 33000-III-27

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2013 Hfst III AZ.

Kabinetsreactie op WRR-rapport ‘Vertrouwen in Burgers’

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 juni 2012 Kabinetsreactie op WRR-rapport ‘Vertrouwen in Burgers’ - 29614-33

Besluit: Aanhouden tot na het aantreden van een nieuw kabinet.

Toezending plan van aanpak SiSa

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 juni 2012 Toezending plan van aanpak SiSa - 33240-VII-8

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over de jaarverslagen op 27 juni 2012.

Reactie op verzoek commissie BiZa om een kabinetsreactie op voorlichting Raad van State over gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaren

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 juni 2012 Reactie op verzoek commissie BiZa om een kabinetsreactie op voorlichting Raad van State over gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaren - 32550-36

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaren op 5 juli 2012.

Goedkeuring van enkele ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Tweede goedkeurings- en reparatiewet BES)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 juni 2012 Goedkeuring van enkele ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Tweede goedkeurings- en reparatiewet BES) - 33315

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 oktober 2012 te 14:00 uur.

Raming der voor de Tweede Kamer in 2013 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - voorzitter van het Presidium, G.A. Verbeet (PvdA) - 22 juni 2012 Nota n.a.v. het Verslag - 33210-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Begroting - Voorzitter van de Tweede Kamer, G.A. Verbeet (PvdA) - 22 maart 2012 Raming der voor de Tweede Kamer in 2013 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 33210

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling als hamerstuk waartoe uw commissie reeds eerder heeft besloten.

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met het beperken van de maximumduur van de uitkering (Wet aanpassing uitkeringsduur Appa)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 21 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33298-6

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel in het WGO op 2 juli 2012.

Voortgangsrapportage Regeldruk burgers, professionals en interbestuurlijk

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 juni 2012 Voortgangsrapportage Regeldruk burgers, professionals en interbestuurlijk - 29362-203

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2013 Hfst VII BZK.

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 28 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33131-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 28 juni 2012 Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag en reacties van de bestuurscolleges van Bonaire, Sint Eustatius en saba en van de oppositiefracties in de eilandsraad van Bonaire - 33131-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister-president, M. Rutte - 23 december 2011 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer - 33131

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling