Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 7 juni 2012

Gepubliceerd: 7 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2011A04886
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6912ad9f-6733-44ce-ab9a-502fc48668b6&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20BiZa%20d.d.%207%20juni%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32550, 33264, 29453, 30196, 33129, 29453, 25764, 32550, 28642, 31568, 31490, 32600, 29924

Inhoud


Planning algemeen overleggen en andere activiteiten van de cie. Binnenlandse Zaken

Zaak: Overig - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 6 juni 2012 Planning activiteiten van de cie. Binnenlandse Zaken tot zomerreces 2012 - 2012Z11313

Besluit: De commissie is in grote lijnen akkoord met de voorgestelde planning. Met betrekking tot de planning van de commissieactiviteiten tot het zomerreces worden de volgende wijzigingen c.q. aanvullingen aangebracht:

Schriftelijke reactie van de indieners ter geleiding van toegezegde informatie op vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 7 juni 2012 Reactie op verzoek Ulenbelt over het initiatiefwetsvoorstel Koser Kaya en Van Hijum inzake de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32550) - 2012Z11353

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over wetsvoorstel.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 4 juni 2012 Schriftelijke reactie van de indieners ter geleiding van toegezegde informatie op vragen en opmerkingen van de woordvoerders tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel - 32550-29

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de voortzetting van het plenair debat over wetsvoorstel TK 32550 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
Gerelateerde kamerstukken: 32550-29

Notitie besloten hoorzitting AIVD

Zaak: Overig - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 24 mei 2012 Notitie besloten hoorzitting AIVD - 2012Z10471

Besluit: De minister van BZK om toestemming vragen om departementsambtenaren in de Tweede Kamer te mogen uitnodigen voor een openbaar rondetafelgesprek.

Aanbeveling van de Nationale Ombudsman tot het herbenoemen van de drie zittende subsituut-ombudsmannen

Zaak: Overig - adjunct-griffier, F.M.J. Hendrickx - 6 juni 2012 Notitie herbenoeming substituut ombudsmannen - 2012Z11330

Besluit: De notitie wordt door de leden gebruikt bij de komende gesprekken met de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen.

Zaak: Nationale ombudsman - Nationale ombudsman, A.F.M. Brenninkmeijer - 16 mei 2012 Aanbeveling van de Nationale Ombudsman tot het herbenoemen van de drie zittende subsituut-ombudsmannen - 33264-1

Besluit: Betrekken bij het voorgenomen besloten gesprekken met 1. de Nationale ombudsman over de evt. herbenoemingen van de substituut ombudsmannen en 2. met de substituut ombudsmannen inzake het functioneren en hun toekomstagenda.
Besluit: De Nationale ombudsman vragen om een brief over de procedure bij de herbenoemingen van de substituut-ombudsmannen, en een motivatie van zijn voordracht tot herbenoeming, voorafgaand aan het gesprek naar de Kamer te zenden.

Reactie op verzoek commissie om een reactie op de nieuwe kwartaalcijfers van de NVM betreffende de woningmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 5 juni 2012 Reactie op verzoek commissie om een reactie op de nieuwe kwartaalcijfers van de NVM betreffende de woningmarkt - 29453-250

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken bepalingsmethoden energielabel bestaande bouw

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 1 juni 2012 Stand van zaken bepalingsmethoden energielabel bestaande bouw - 30196-177

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenaire behandeling van de wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen)

Nahang van het besluit van 8 mei 2012 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (huurverhoging op grond van inkomen)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 9 mei 2012 Nahang van het besluit van 8 mei 2012 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (huurverhoging op grond van inkomen) - 33129-50

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 14 juni 2012 te 12.00 uur.
Noot: Nahangtermijn eindigt op 1 juli 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 33129-50

Woningcorporatie Vestia

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 30 mei 2012 Woningcorporatie Vestia - 29453-249

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties d.d. 3 juli 2012.
Besluit: De minister van BZK verzoeken om voorafgaand aan het algemeen overleg Woningcorporaties de Kamer te informeren over de stand van zaken bij woningcorporatie Vestia.

Reactie op een brief m.b.t. het ontbreken van een BSN-nummer bij de aanvraag van een nieuw paspoort in het buitenland

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 5 juni 2012 Reactie op een brief m.b.t. het ontbreken van een BSN-nummer bij de aanvraag van een nieuw paspoort in het buitenland - 25764-59

Besluit: Desgewenst betrekken bij VvW TK 33219 Basisregistratie personen en bij de toekomstige wijziging van de Paspoortwet.

Reikwijdte van de Patriot Act en de mogelijke toepassing op Morpho

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 5 juni 2012 Reikwijdte van de Patriot Act en de mogelijke toepassing op Morpho - 2012Z11189

Besluit: Aanhouden in afwachting van toegezegde nadere informatie.

Beantwoording vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken in de eerste termijn van de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel Koser Kaya/Van Hijum 'Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren'

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 4 juni 2012 Beantwoording vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken in de eerste termijn van de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel Koser Kaya/Van Hijum 'Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren' - 32550-28

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de voortzetting van het plenair debat over wetsvoorstel TK 32550 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
Gerelateerde kamerstukken: 32550-28

Reactie op verzoek Marcouch om een kabinetsreactie op het geweld tegen het treinpersoneel

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 4 juni 2012 Reactie op verzoek Marcouch om een kabinetsreactie op het geweld tegen het treinpersoneel - 28642-53

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Veilige publieke taak.

Afschrift van brieven m.b.t. het functioneren van het bestuur op Sint Eustatius

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 26 april 2012 Afschrift van brieven m.b.t. het functioneren van het bestuur op Sint Eustatius - 31568-100

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over de bestuurlijke situatie op de BES-eilanden.
Besluit: De minister van BZK verzoeken om het ambstbericht met een reactie daarop en, indien relevant, een verslag van haar recente reis naar de Cariben, nog voor het te houden algemeen overleg naar de Kamer te sturen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanwijzingen voor de planbureaus

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 mei 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanwijzingen voor de planbureaus - 31490-87

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 25 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-H

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen inzake Wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota centraal vastgesteld op 13 juni 2012 te 12.00 uur.

Uitvoering van de motie - Heijnen over bezoldiging van bestuurders van koepelorganisaties (32600 nr 38), de motie – Heijnen over onderzoek mogelijke normering topinkomens in de sector kinderopvang (32600 nr 37) en verzoek vaste commissie voor Binnenlandse Zaken met kenmerk 2011Z26396/2011D63577

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 30 mei 2012 Uitvoering van de motie Heijnen over bezoldiging van bestuurders van koepelorganisaties (32600, nr. 38), de motie Heijnen over onderzoek mogelijke normering topinkomens in de sector kinderopvang (32600, nr. 37) en verzoek vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 15 december 2011 - 32600-45

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 32600-45

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 24 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-IIA

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen inzake Wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota centraal vastgesteld op 13 juni 2012 te 12.00 uur.
Noot: Omdat het hier de begroting van de Kamer zelf betreft worden vragen omtrent deze begroting zo veel mogelijk in het kader van de behandeling van de Raming gesteld, en wordt over het wetsvoorstel een blanco Verslag uitgebracht.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 24 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-VII

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen inzake Wijzigingen samenhangende met de

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 24 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-IIB

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen inzake Wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota centraal vastgesteld op 13 juni 2012 te 12.00 uur.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister-president, M. Rutte - 24 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-III

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen inzake Wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota centraal vastgesteld op 13 juni 2012 te 12.00 uur.

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 25 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-B

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen inzake Wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota centraal vastgesteld op 13 juni 2012 te 12.00 uur.

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 25 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-C

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen inzake Wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota centraal vastgesteld op 13 juni 2012 te 12.00 uur.

Toezichtsrapport CTIVD inzake eerdere aanbevelingen van de commissie betreffende de AIVD

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 29 mei 2012 Toezichtsrapport CTIVD inzake eerdere aanbevelingen van de commissie betreffende de AIVD - 29924-84

Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg over AIVD-onderwerpen op 4 juli 2012.

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de Begroting van de Koning (I) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister-president, M. Rutte - 31 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de Begroting van de Koning (I) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-I

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen inzake Wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota centraal vastgesteld op 13 juni 2012 te 12.00 uur.