Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 21 juni 2012

Gepubliceerd: 21 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2011A04885
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=17541878-19c9-4547-b72c-e981b3bd24c3&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20BiZa%20d.d.%2021%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33147, 29453, 29453, 31490, 27926, 30196, 27926, 32757, 29453, 32847, 33124, 32757, 33303, 32550, 26643, 25764, 26956, 32550, 28479, 29924

Inhoud


Rapport Kaderwet zbo´s; reikwijdte en implementatie

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 juni 2012 Rapport Kaderwet zbo´s; reikwijdte en implementatie - 33147-3

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2011 op 27 juni 2012.

Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 27 september 2011 Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen - 33017

Besluit: De Kamer voor te stellen dit wetsvoorstel toe te voegen aan de lijst van controversiële onderwerpen.

Verzoek van het lid Heijnen om de Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden (33097) controversieel te verklaren

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 november 2011 Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden - 33097

Besluit: De Kamer voor te stellen dit wetsvoorstel toe te voegen aan de lijst van controversiële onderwerpen.
Besluit: De staatssecretaris van I&M verzoeken te bevorderen dat met spoed een noodwet

Motivering van de indiener om het initiatiefwetsvoorstel in stemming te brengen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) - 20 juni 2012 Motivering van de indiener om het initiatiefwetsvoorstel in stemming te brengen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 30874-(R1818)-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Informering over Sectorbeeld voornemens 2012-2016 van het CFV

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 19 juni 2012 Informering over Sectorbeeld voornemens 2012-2016 van het CFV - 29453-252

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg woningcorporaties en woningwaarderingsstelsel d.d. 3 juli 2012

Reactie op verzoek Elissen over uitspraken van de Voorzitter van de CTIVD over het toezicht van de CTIVD

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 19 juni 2012 Reactie op verzoek Elissen over uitspraken van de Voorzitter van de CTIVD over het toezicht van de CTIVD - 2012Z12319

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over inlichtingen- en veiligheidsdiensten d.d. 4 juli 2012

Overeenkomst Vestia met banken over behandeling derivatenportefeuille Vestia

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 19 juni 2012 Overeenkomst Vestia met banken over behandeling derivatenportefeuille Vestia - 29453-253

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg woningcorporaties en woningwaarderingsstelsel d.d. 3 juli 2012.

Aanbieding studie ‘Comparing countries on public performance’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 20 juni 2012 Aanbieding studie ‘Comparing countries on public performance’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau - 31490-91

Besluit: Desgewenst betrekken bij het AO Overheidsdienstverlening en Compacte Rijksdienst op 4 juli 2012.

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verhoging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 20 juni 2012 Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verhoging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur) - 27926-188

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 28 juni te 12.00 uur.

Vertrouwelijke brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 18 juni 2012 inzake een woningcorporatie. Het vertrouwelijke stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 18 juni 2012 Vertrouwelijke brief en vertrouwelijke bijlage van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 18 juni 2012 inzake een woningcorporatie. - 2012Z12222

Besluit: De minister van BZK verzoeken om de brief, conform het voorstel daartoe van het lid Paulus Jansen, openbaar te maken.

Brief van de Nationale Ombudsman t.g.v. een nadere motivering van de voordracht tot de herbenoeming van de drie zittende substituut-ombudsmannen

Zaak: Nationale ombudsman - Nationale ombudsman, A.F.M. Brenninkmeijer - 14 juni 2012

Besluit: De commissie stemt in met de verkorte procedure en legt het voorstel tot herbenoeming van de 3 substituut-ombudsmannen voor aan de Kamer.
Besluit: De commissiestaf zal, in overleg met het Bureau Nationale Ombudsman, voor de toekomst een praktische uitwerking van de wettelijk voorgeschreven procedure voor herbenoeming van een substituut-ombudsman opstellen, en deze procedure voor akkoord voorleggen aan de commissie Biza.

Notitie over een ICT-cursus

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 14 juni 2012 Notitie over een ICT-cursus - 2012Z12015

Besluit: Ingestemd met het verzoek en het verzoek namens de commissie doorgeleiden naar het Presidium.

Antwoord CPB op verzoek vaste commissie voor Binnenlandse Zaken m.b.t. doorrekening Wonen 4.0

Zaak: Brief derden - Centraal Planbureau (CPB) te Den Haag - 8 juni 2012 Antwoord CPB op verzoek vaste commissie voor Binnenlandse Zaken m.b.t. doorrekening Wonen 4.0 - 2012Z11546

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de studie ‘Naar een duurzame warmtevoorziening in de gebouwde omgeving in 2050’ van het Planbureau van de Leefomgeving (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 15 juni 2012 Reactie op de studie ‘Naar een duurzame warmtevoorziening in de gebouwde omgeving in 2050’ van het Planbureau van de Leefomgeving - 30196-179

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bouwregelgeving na het zomerreces

Aanbieding onderzoeksrapport Beleidsevaluatie verzoekschriftprocedure Wet op het overleg huurders verhuurder

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 13 juni 2012 Aanbieding onderzoeksrapport Beleidsevaluatie verzoekschriftprocedure Wet op het overleg huurders verhuurder - 27926-187

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na het zomerreces.

Aansluitplicht op warmtenetten in Bouwbesluit 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 11 juni 2012 Aansluitplicht op warmtenetten in Bouwbesluit 2012 - 32757-39

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bouwregelgeving na het zomerreces

Woningcorporaties: stand van zaken diverse dossiers

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 11 juni 2012 Woningcorporaties: stand van zaken diverse dossiers - 29453-251

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorpraties en woningwaarderingsstelsel d.d. 3 juli 2012

Reactie op het rapport van Vereniging Eigen Huis ‘Het pensioen staat als een huis. Is de overwaarde van het huis te verzilveren?’

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012 Reactie op het rapport van Vereniging Eigen Huis ‘Het pensioen staat als een huis. Is de overwaarde van het huis te verzilveren?’ - 32847-24

Besluit: Aanhouden en aangekondigd advies van SER afwachten.

Plenaire behandeling voorstel van wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen (33 124)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012 Verzoek plenaire behandeling voorstel van wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen voor het zomerreces - 33124-8

Besluit: Commissie heeft reeds in de procedurevergadering van 7 juni jl. besloten het wetsvoorstel voor het zomerreces plenair te willen behandelen.

Verhoging U-waarde en Rc voor nieuwe gebouwen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012 Verhoging U-waarde en Rc voor nieuwe gebouwen - 32757-40

Besluit: Geagendeerd voor een algemeen overleg Isolatie gebouwschil nieuwe gebouwen op 20 juni 2012.

Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2011

Zaak: Overig - voorzitter van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, S.A. Blok (VVD) - 14 juni 2012 Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2011 - 33303-1

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Inlichtingen en Veiligheidsdiensten op 4 juli 2012.

Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het aanpassen van enkele bepalingen inzake het financieel toezicht op gemeenten en provincies

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 13 juni 2012

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 juli 2012 te 12:00 uur.

Voorlichting van de Raad van State over de positie van de gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaar

Zaak: Overig - vicepresident van de Raad van State, J.P.H. Donner - 8 juni 2012 Voorlichting van de Raad van State over de positie van de gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaar - 32550-35

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Positie gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaar (zie agendapunt 11).

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met het beperken van de maximumduur van de uitkering (Wet aanpassing uitkeringsduur Appa)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 11 juni 2012 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met het beperken van de maximumduur van de uitkering (Wet aanpassing uitkeringsduur Appa) - 33298

Besluit: Per e-mailprocedure is de inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op vrijdag 15 juni 2012 te 12.00 uur.

Onderzoek naar kosten en opbrengsten open data

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 11 juni 2012 Onderzoek naar kosten en opbrengsten open data - 26643-241

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Compacte Rijksdienst / Bedrijfsvoering Rijk 2011 (4 juli 2012).

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2011 van het BES-fonds (33240 H, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 11 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2011 van het BES-fonds - 33240-H-5

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 27 juni 2012 inzake BES-aangelegenheden.

Kabinetsstandpunt referentiekader Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 11 juni 2012 Kabinetsstandpunt referentiekader Caribisch Nederland met daarin A: positie

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 27 juni 2012 inzake BES-aangelegenheden.

Aanvragen reisdocumenten voor bijgeschreven kinderen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012 Aanvragen reisdocumenten voor bijgeschreven kinderen - 25764-63

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie op WRR advies Evenwichtskunst

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012 Kabinetsreactie op WRR advies Evenwichtskunst - 26956-127

Besluit: Aanhouden en desgewenst t.z.t. betrekken bij de kabinetsvisie die later dit jaar zal verschijnen.

Aanbieding voorlichting van de Raad van State over de positie van de gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaar

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012 Aanbieding voorlichting van de Raad van State over de positie van de gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaar - 32550-34

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de positie gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaren d.d. 5 juli 2012.
Besluit: Minister wordt verzocht om voor dinsdag 26 juni a.s. 12.00 uur de kabinetsreactie op de voorlichting van de Raad van State aan de Kamer te doen toekomen.

Actieve openbaarmaking bestuurskosten bewindspersonen en ambtelijke top

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012 Actieve openbaarmaking bestuurskosten bewindspersonen en ambtelijke top - 28479-61

Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg over declaraties van bewindspersonen en topambtenaren op 21 juni 2012.

Aanbieding Toezichtsrapport CTIVD inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD (nr. 31)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012 Aanbieding Toezichtsrapport CTIVD inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD (nr. 31) - 29924-86

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Inlichtingen- en veiligheidsdiensten d.d. 4 juli 2012.
Besluit: De minister van BZK verzoeken om de schriftelijke vragen van het lid Dibi (2012Z12473) over spionerende journalisten voor het algemeen overleg te beantwoorden.

Antwoorden op vragen van de cie BiZa inzake het jaarverslag Hoge Colleges van Staat en Kabinetten over 2011 (33 240 IIB, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag Hoge Colleges van Staat en Kabinetten over 2011 - 33240-IIB-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Antwoorden op vragen van de cie Biza inzake het jaarverslag 2011 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (33 240 VII, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag 2011 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 33240-VII-5

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen op 27 juni 2012.

Antwoorden op vragen van de cie Biza over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (33240 VII, nr. 2)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 33240-VII-6

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen op 27 juni 2012.

Antwoorden op vragen van de cie BiZa over het Jaarverslag 2011 van het Gemeentefonds (33240 B, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag 2011 van het Gemeentefonds - 33240-B-5

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen op 27 juni 2012.

Antwoorden op vragen van de cie BiZa over het Jaarverslag 2011 van het Provinciefonds (33240 C, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2011 van het Provinciefonds - 33240-C-5

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen op 27 juni 2012.

Antwoorden op vragen van de cie BiZa over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2011 (33240 C, nr. 2)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2011 - 33240-C-6

Besluit: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen op 27 juni 2012.

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Algemene Zaken (III) (33240 III, nr. 2)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 12 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Algemene Zaken (III) - 33240-III-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.