Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 29 maart 2012

Gepubliceerd: 29 maart 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2011A04881
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a1ecb1b5-6e18-413d-b6bd-8b6bd133412d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20BiZa%20d.d.%2029%20maart%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32550, 30902, 28479, 32752, 32752, 33129, 33129, 28362, 31757, 32847, 31757, 33137, 33138, 26150, 32280, 29924, 22112, 31490, 28684, 31563, 28684, 33047, 28750, 25764, 33017

Inhoud


Rondvraagpunt door het lid Koopmans namens het lid Van Bochoven

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.J. van Bochove (CDA) - 29 maart 2012 Verzoek om een brief van de minister van BZK omtrent de situatie bij woningbouwvereniging Beter Wonen - 2012Z06513

Besluit: De minister van BZK een reactie vragen over de situatie bij woningcorporatie Beter Wonen.

Aanbieding van het Verslag van de Nationale Ombudsman over 2011

Zaak: Nationale ombudsman - Nationale ombudsman, A.F.M. Brenninkmeijer - 9 februari 2012 Aanbieding van het Verslag van de Nationale Ombudsman over 2011 - 33172

Besluit: De minister van BZK om een reactie vragen.
Besluit: De Nationale ombudsman uitnodigen voor een besloten gesprek.

Derde nota van wijziging Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 27 maart 2012 Derde nota van wijziging Wet normalisering rechtspositie ambtenaren - 32550-17

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32550-17

Reactie op het rapport Kiezen of (ver)delen UvA

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 26 maart 2012 Reactie op het rapport Kiezen of (ver)delen UvA - 30902-21

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitstel toezending reactie op de berichtgeving over declaraties van kabinetsleden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 maart 2012 Uitstel toezending reactie op de berichtgeving over declaraties van kabinetsleden - 28479-58

Besluit: De minister van BZK wordt gevraagd om een reactie (binnen 2 weken) op de bevindingen van RTL/Nieuws inzake declaraties van topambtenaren.

Bestuurlijke boete in Wet financiering politieke partijen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 23 maart 2012 Bestuurlijke boete in Wet financiering politieke partijen - 32752-36

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenaire behandeling Wet financiering politieke partijen (32 752) en Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906) in de derde termijn.
Gerelateerde kamerstukken: 32752-36

Vierde nota van wijziging Wet financiering politieke partijen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 23 maart 2012 Vierde nota van wijziging Wet financiering politieke partijen - 32752-37

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32752-37

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (huurverhoging op grond van inkomen)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 23 maart 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33129-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Besluit: N.a.v. berichtgeving van de NOS over problemen die woningcorporaties hebben met de scheefwoonmaatregel, wordt de minister verzocht om een reactie voorafgaande aan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 33129-6

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 23 maart 2012 Nota van wijziging - 33129-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33129-7

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 22 december 2011 Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (huurverhoging op grond van inkomen) - 33129

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (in april).

Raming der voor de Tweede Kamer in 2013 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Zaak: Begroting - Voorzitter van de Tweede Kamer, G.A. Verbeet (PvdA) - 22 maart 2012 Raming der voor de Tweede Kamer in 2013 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 33210

Besluit: Datum voor de inbreng van het verslag vaststellen op 19 april 2012

Rondetafelgesprek verkiezing waterschapsbesturen

Zaak: Overig - adjunct-griffier, F.M.J. Hendrickx - 22 maart 2012 Concept programma rontetafelgesprek verkiezing waterschapsbesturen - 2012Z05920

Besluit: Aan het programma wordt het Hoogheemraadschap van Rijnland toegevoegd. Voor het overige wordt het programma conform het voorstel vastgesteld.

Rondetafelgesprek visienota bestuur en bestuurlijke inrichting

Zaak: Overig - adjunct-griffier, F.M.J. Hendrickx - 28 maart 2012 Concept-agenda RTG visienota bestuur en bestuurlijke inrichting - 2012Z06328

Besluit: Akkoord met het programma na aanpassing enkele punten.

Advies van de Raad voor openbaar bestuur (Rob) op verzoek van de Tweede Kamer inzake de organisatie van de (rijks)overheid, het gebruik van ICT en de dienstverlening aan de burger, in hun onderling verband

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 februari 2012 Advies van de Raad voor openbaar bestuur (Rob) op verzoek van de Tweede Kamer inzake de organisatie van de (rijks)overheid, het gebruik van ICT en de dienstverlening aan de burger, in hun onderling verband - 33000-VII-120

Besluit: Agenderen voor gesprek.

Verzoek lid Brinkman om de Nationale Ombudsman de problematiek inzake openbaarheid van bestuur en informatievoorziening binnen de provincie van provinciale statenleden te laten onderzoeken

Zaak: Brief regering - vicepresident van de Raad van State, H.D. Tjeenk Willink - 12 juli 2002 Reactie op een brief van het Presidium inzake de reikwijdte van artikel 68 Grondwet - 28362-4

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, F.M.J. Hendrickx - 22 maart 2012 Notitie inzake verzoek Brinkman onderzoek No Provincies - 2012Z05951

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Brinkman (PVV) - 8 maart 2012 Verzoek lid Brinkman om de Nationale Ombudsman de problematiek inzake openbaarheid van bestuur en informatievoorziening binnen de provincie van provinciale statenleden te laten onderzoeken - 2012Z04603

Besluit: Agenderen voor gesprek met de Raad voor openbaar bestuur (Rob). Na dit gesprek wordt bezien of een aanvullend rondetafelgesprek nodig is.

Reactie op verzoek Schouten op het EIB-rapport 'Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid' (min ELI)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 maart 2012 Reactie op verzoek Schouten op het EIB-rapport 'Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid' - 31757-44

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Woningbouw d.d. 27 maart 2012

Aanpak huisjesmelkers

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 20 maart 2012 Aanpak huisjesmelkers - 32847-18

Besluit: Aangekondigde voorstellen voor wijziging van wet- en regelgeving afwachten.

Reactie op Evaluatie Stimuleringspakket Woningbouw van het EIB

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 20 maart 2012 Reactie op Evaluatie Stimuleringspakket Woningbouw van het EIB - 31757-43

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Woningbouw d.d. 27 maart 2012.

1) Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe. 2) Herindelingsvoorstel Goeree-Overflakkee

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 13 februari 2012 Samenvoeging van de gemeente Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee - 33175

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg, mogelijk op 16 april 2012 (4 uur). Op voorwaarde dat de nota naar aanleiding van het verslag de Kamer op tijd heeft bereikt.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 maart 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33137-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33137-5

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 6 januari 2012 Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe - 33137

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 maart 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33138-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33138-5

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 6 januari 2012 Samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland - 33138

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Aanbieding van de Universal Periodic Review (UPR) rapportage aan de VN-mensenrechtenraad

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 21 maart 2012 Aanbieding van de Universal Periodic Review (UPR) rapportage aan de VN-mensenrechtenraad - 26150-113

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Erkenning Nedersaksisch onder Deel III van het Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 20 maart 2012 Erkenning Nedersaksisch onder Deel III van het Handvest voor regionale talen of talen van minderheden - 2012Z05658

Besluit: Middels een ad-hoc procedure per email d.d. 22 maart jl. heeft uw commissie reeds besloten de minister te verzoeken de Raad van Europa vooralsnog niet te informeren over het kabinetsstandpunt inzake de erkenning van het Nedersaksisch onder Deel III van het Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

Afschrift van de brief aan de betrokken gemeenten en provincie inzake draagvlak voor herindeling Gooi en Vechtstreek

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 21 maart 2012 Afschrift van de brief aan de betrokken gemeenten en provincie inzake draagvlak voor herindeling Gooi en Vechtstreek - 32280-12

Besluit: T.z.t betrekken bij verdere plenaire behandeling van VvW TK 32280 Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp.
Gerelateerde kamerstukken: 32280-12

Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 19 maart 2012 Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten - 29924-79

Besluit: Aangekondigde wijziging van de Wiv 2002 (naar verwachting begin 2013 bij de Kamer) en voorstel over de wijze waarop een evaluatie van de Wiv 2002 kan worden vormgegeven (verwacht voor de zomer) afwachten.

Fiche inzake een nieuwe verordening enquêterecht Europees Parlement

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 16 maart 2012 Fiche inzake een nieuwe verordening enquêterecht Europees Parlement - 22112-1381

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. De EU-staf zal een notitie maken.

Verslag van de bestuurdersconferentie Beter Werken in het Openbaar Bestuur

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 16 maart 2012 Verslag van de bestuurdersconferentie Beter Werken in het Openbaar Bestuur - 31490-86

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 16 maart 2012 Voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak - 28684-344

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Veilige publieke taak in combinatie met agendapunt 9 (28684-342).

Toezichtverslag 2012 en financiële positie gemeenten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 16 maart 2012 Toezichtverslag 2012 en financiële positie gemeenten - 33000-B-9

Besluit: Agenderen voor nog te plannen wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen 2011.

Voortgang toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 16 maart 2012 Voortgang toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur - 2012Z05378

Besluit: Desgewenst agenderen voor een algemeen overleg op een later tijdstip nadat er meer informatie over de ontwikkelingen op dit terrein beschikbaar is.

Voordracht tot voorhang van wijzigingsbesluit Besluit Gemeentelijke basisadministratie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 maart 2012 Voordracht tot voorhang van wijzigingsbesluit Besluit Gemeentelijke basisadministratie - 31563-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 31563-8

Uitvoering motie-Marcouch/Hennis-Plasschaert (28684, nr. 314) over een samenhangend juridisch kader waarmee de handelingen van de publieke diensten kunnen worden gestaakt als gevolg van intimiderend en agressief gedrag van de cliënt

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 9 maart 2012 Uitvoering motie-Marcouch/Hennis-Plasschaert (28684, nr. 314) over een samenhangend juridisch kader waarmee de handelingen van de publieke diensten kunnen worden gestaakt als gevolg van intimiderend en agressief gedrag van de cliënt - 28684-342

Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg Veilige publieke taak

Voortgangsbericht inzake de Visienota Bestuurlijke inrichting

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 12 maart 2012 Voortgangsbericht inzake de Visienota Bestuurlijke inrichting - 33047-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Gemeentelijke herindeling Krimpenerwaard

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 13 maart 2012 Gemeentelijke herindeling Krimpenerwaard - 28750-48

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstelbericht van de reactie op rapport het "Kiezen of (ver)delen"

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 14 maart 2012 Uitstelbericht van de reactie op rapport het "Kiezen of (ver)delen" - 33000-VII-119

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezending Evaluatierapport SiSa (Single Information Single Audit: eenmalige informatieverstrekking met eenmalige accountantscontrole)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 15 maart 2012 Toezending Evaluatierapport SiSa (Single Information Single Audit: eenmalige informatieverstrekking met eenmalige accountantscontrole) - 33000-B-10

Besluit: Aanhouden tot de kabinetsreactie, die voor de zomer zal verschijnen, is ontvangen.

Het vervallen per 26 juni 2012 van de geldigheid van kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouder(s) cq de voogd

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 13 maart 2012 Het vervallen per 26 juni 2012 van de geldigheid van kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouder(s) cq de voogd - 25764-55

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg mede n.a.v. het verzoek om spoedwetgeving terzake dat uw commissie in de procedurevergadering van 15 maart jl. aan de minister heeft gericht.

Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 15 maart 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33017-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33017-6

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 27 september 2011 Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen - 33017

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter aanscherping van de voorwaarden voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 28 maart 2012 Verzoek om een rondetafelgesprek over wetsvoorstel over de dubbele nationaliteit (32201) - 2012Z06401

Besluit: De leden wordt in aanvulling op het voorstel van de D66-fractie en t.b.v. het te plannen rondetafelgesprek verzocht uiterlijk 10 april 2012 te 14.00 uur namen van uit te nodigen organisaties bij de griffier in te dienen.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 14 maart 2012 Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter aanscherping van de voorwaarden voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap - 33201-(R1977)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op woensdag 23 mei 2012 te 14:00 uur.