Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 februari 2012

Gepubliceerd: 17 februari 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2011A04877
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ac75eb14-6fa7-4468-af51-7e8ce6f6154e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20BiZa%20d.d.%2016%20februari%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 32847, 33140, 29453, 29453, 32847, 29453, 33104, 32752, 32752, 31439, 31439, 30950, 30950, 33086, 33086, 28750, 26643, 28750, 32280, 30977, 26643, 33000

Inhoud


Verzoek om een brief aan de minister van BZK inzake de financiële problemen bij een aantal gemeenten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 16 februari 2012 Verzoek om brief aan de minister van BZK inzake de financiële situatie van een aantal gemeenten. - 2012Z03011

Besluit: De minister van BZK wordt om een reactie gevraagd.

Samenvoeging van de gemeente Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 13 februari 2012 Samenvoeging van de gemeente Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee - 33175

Besluit: Een algemene oproep tot het leveren van schriftelijk commentaar plaatsen in de Nederlandse Staatscourant. Sluitingstermijn voor externe reacties 14 maart 2012.
Besluit: Bezoek aan het gebied en een hoorzitting op 23 maart 2012.
Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 april 2012 te 12.00 uur.
Besluit: De commissie gaat er vanuit dat uiterlijk 26 april 2012 de Kamer de Nota n.a.v. het Verslag zal ontvangen.
Besluit: De commissie wil het wetsvoorstel plenair behandelen in week 20, zo nodig in een wetgevingsoverleg .

Aanbieding visie van de Nationale ombudsman op een open overheid

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 1 februari 2012 Aanbieding visie van de Nationale ombudsman op een open overheid - 2012Z02020

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij een evt. wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur.

EU-stafnotitie Consultatie waterefficiëntie in gebouwen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 2 februari 2012 Reactie op het verzoek inzake de conceptreactie van de Nederlandse regering op de consultatie van de Europese commissie inzake waterefficiëntie in gebouwen - 22112-1361

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Gezamenlijke vertrouwelijke notitie van de werkgroep inzake onderzoeksvoorstel parlementair onderzoek Huizenprijzen

Zaak: Stafnotitie - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 10 februari 2012 Notitie werkgroep inzake onderzoeksvoorstel parlementair onderzoek Huizenprijzen - 2012Z02538

Besluit: De commissie heeft ingestemd met het onderzoeksvoorstel dat door de werkgroep van de commissie onder voorzitterschap van het lid Verhoeven is opgesteld. Het onderzoeksvoorstel inclusief begroting zal worden doorgeleid naar het Presidium. Na instemming van het Presidium en uiteindelijk goedkeuring van de Kamer wordt de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen geinstalleerd en gaat het parlementair onderzoek naar de huizenprijzen van start.

Reactie naar aanleiding van de brief van de NVB over de ontwikkelingen in de bouwsector van 10 januari 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 9 februari 2012 Reactie naar aanleiding van de brief van de NVB over de ontwikkelingen in de bouwsector van 10 januari 2012 - 32847-15

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg overleg over de woningbouw (tezamen met de brief van de minister van BZK over de effectenrapportage crisimaatregelen woningbouw d.d. 24 januari 2012, Kamerstuk 31757-41)
Besluit: De minister van BZK wordt een reactie gevraagd op het rapport van het EIB ‘Evaluatie stimuleringspakket woningbouw’. De reactie wordt geagendeerd voor het algemeen overleg Woningbouw.

Lijst van vragen en antwoorden inzake het voornemen tot deelneming van de Staat aan de op te richten Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking voor het European Urban Knowledge Network (EUKN EGTS) (33140, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 7 februari 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het voornemen tot deelneming van de Staat aan de op te richten Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking voor het European Urban Knowledge Network (EUKN EGTS) - 33140-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg verzamel onderwerpen BiZa op 8 februari 2012.

Staatssteun woningcorporaties: inventarisatie schrijnende gevallen als gevolg van de inkomensgrens

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 31 januari 2012 Staatssteun woningcorporaties: inventarisatie schrijnende gevallen als gevolg van de inkomensgrens - 29453-226

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Woningcorporaties en staatssteun op 2 februari 2012.

Stand van zaken bij enkele woningcorporaties (WSG, Laurentius, Beter Wonen)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 27 januari 2012 Stand van zaken bij enkele woningcorporaties (WSG, Laurentius, Beter Wonen) - 29453-223

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Woningcorporaties en staatssteun op 2 februari 2012

Kabinetsreactie op Actal-advies 'Bouwstenen voor minder regels'

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 27 januari 2012 Kabinetsreactie op Actal-advies 'Bouwstenen voor minder regels' - 32847-14

Besluit: Agenderen voor een in april 2012 te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving en brandveiligheid

Stand van zaken m.b.t. de aangenomen moties in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel bezoldiging topfunctionarissen woningcorporaties

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 27 januari 2012 Stand van zaken m.b.t. de aangenomen moties in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel bezoldiging topfunctionarissen woningcorporaties - 29453-225

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vertrouwelijke brief inzake een woningcorporatie. Ter inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 30 januari 2012 Vertrouwelijke brief inzake een woningcorporatie. Ter inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer - 2012Z01555

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op extern juridisch advies van de parlementair advocaat inzake huurtoeslag en gelijkheidsbeginsel

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 31 januari 2012 Reactie op extern juridisch advies van de parlementair advocaat inzake huurtoeslag en gelijkheidsbeginsel - 33104-2

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg huurbeleid en huurtoeslag onzelfstandige woonruimte d.d. 7 maart 2012.

Bespreking of een hoorzitting moet worden gehouden ten behoeve van de herindelingswetten Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe (33137) en Samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland (33138)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 6 januari 2012 Samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland - 33138

Besluit: De commissie besluit over deze herindeling geen hoorzitting te houden.
Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 1 maart 2012 te 14.00 uur

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 6 januari 2012 Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe - 33137

Besluit: Agenderen voor hoorzitting in de Tweede Kamer. Afhankelijk van het tijdstip waarop een hoorzitting kan worden georganiseerd zal eventueel de inbrengdatum voor het Verslag met een week worden verplaatst.

Aanbieding van het Verslag van de Nationale Ombudsman over 2011

Zaak: Nationale ombudsman - Nationale ombudsman, A.F.M. Brenninkmeijer - 9 februari 2012 Aanbieding van het Verslag van de Nationale Ombudsman over 2011 - 33172

Besluit: Jaarverslag 2011 afwachten (wordt op 21 maart 2012 aan de Kamer aangeboden) en betrekken bij het voor het meireces te plannen plenair debat, waarbij ook het Jaarverslag van de Nationale Ombudsman over 2010 wordt behandeld.

Brief naar aanleiding van de eerste termijn van het debat over de Wet financiering politieke partijen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 9 februari 2012 Brief naar aanleiding van de eerste termijn van het debat over de Wet financiering politieke partijen - 32752-24

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32752-24

32752 Derde nota van wijziging inzake Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 9 februari 2012 Derde nota van wijziging - 32752-25

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32752-25

Bekendmaking uitslag Europese verkiezingen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 9 februari 2012 Bekendmaking uitslag Europese verkiezingen - 33000-VII-116

Besluit: Agenderen voor een op een nader te bepalen termijn te plannen algemeen overleg over Verkiezingsaangelegenheden.

Voortgang herijking van het gemeentefonds en het rapport “Vertrouwen, verdelen en verantwoorden” van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 8 februari 2012 Voortgang herijking van het gemeentefonds en het rapport “Vertrouwen, verdelen en verantwoorden” van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) - 33000-B-8

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Het overdragen van discriminatie onderwerpen naar de commissie voor I&A

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 7 december 2011 Klachten en meldingen over discriminatie in 2010 geregistreerd door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en door gemeenten - 31439-19

Besluit: De commissie Immigratie, Integratie en Asiel verzoeken de behandeling over te nemen.
Gerelateerde kamerstukken: 31439-19

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 21 december 2010 Stand van zaken rapportage gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 2010 - 31439-18

Besluit: De commissie Immigratie, Integratie en Asiel verzoeken de behandeling over te nemen.
Gerelateerde kamerstukken: 31439-18

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 8 december 2011 Reactie op verzoek Dibi om een reactie op de cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus over het wegpesten van buurtbewoners - 30950-37

Besluit: De commissie Immigratie, Integratie en Asiel verzoeken de behandeling over te nemen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 2 december 2011 Discriminatie door uitzendbureaus - 30950-36

Besluit: De commissie Immigratie, Integratie en Asiel verzoeken de behandeling over te nemen.

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 7 februari 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33086-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33086-6

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 7 februari 2012 Nota van wijziging - 33086-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33086-7

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 14 november 2011 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige - 33086

Besluit: De commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel verzoeken de behandeling over te nemen.

Instelling van een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 3 februari 2012 Instelling van een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding - 33165

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 maart 2012 te 14:00 uur.

Reactie op motie Bruins Slot (28750, nr. 36) over taakdifferentiatie tussen gemeenten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 3 februari 2012 Reactie op motie Bruins Slot (28750, nr. 36) over taakdifferentiatie tussen gemeenten - 28750-45

Besluit: Desgewenst betrekken bij het dossier bestuurlijke inrichting.
Noot: Er zal worden geïnformeerd wanneer de commissie verder zal worden geïnformeerd over de voornemens van het kabinet t.a.v. de 'bestuurlijke drukte'en de 'bestuurlijke inrichting'.

ICT-beveiligingsassessments DigiD gebruikende organisaties

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 3 februari 2012 ICT-beveiligingsassessments DigiD gebruikende organisaties - 26643-224

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 20 maart 2012 over Veiligheid overheidswebsites.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg ICT-onderwerpen op 1 maart 2012.

Reactie op verzoek commissie over de brief inzake de Burgemeestersvacature Gouda (28750 nr. 43)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 2 februari 2012 Reactie op verzoek commissie over de brief inzake de Burgemeestersvacature Gouda (28750 nr. 43) - 28750-46

Besluit: Betrokken bij verzamel algemeen overleg op 8 februari jl.

Reactie op het verzoek commissie op het rapport van de Nationale ombudsman 'Behoorlijk omgaan met schadeclaims door gemeenten'

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 1 februari 2012 Reactie op het verzoek commissie op het rapport van de Nationale ombudsman 'Behoorlijk omgaan met schadeclaims door gemeenten' - 33000-VII-115

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake de financiële positie gemeenten Naardermeer (behandeling wetsvoorstel 32280)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 1 februari 2012 Reactie op verzoek commissie inzake de financiële positie gemeenten Naardermeer - 32280-8

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van VvW TK 32280 Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp.
Gerelateerde kamerstukken: 32280-8

Hoofdlijnen van het AIVD Jaarplan 2012

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 1 februari 2012 Hoofdlijnen van het AIVD Jaarplan 2012. Het jaarplan vormt een nadere uitwerking van het beleidsartikel 2 van de begroting van BZK (kamerstuk 33 000 VII, nr. 2) - 30977-44

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg AIVD, na ontvangst Jaarverslag AIVD 2011 (in het voorjaar van 2012). De nog te ontvangen Jaarverslagen van de CIVD en de CTIVD worden ook hierbij behandeld.

Stand van zaken vervolgacties n.a.v. DigiNotar

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 2 februari 2012 Stand van zaken vervolgacties n.a.v. DigiNotar - 26643-222

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 20 maart 2012 over Veiligheid overheidswebsites.

Reactie op motie Schouw c.s. (33000-VII, nr. 98) over de waterschapstaken

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 30 januari 2012 Reactie op motie Schouw c.s. (33000-VII, nr. 98) over de waterschapstaken - 33000-VII-114

Besluit: De commissie I&M verzoeken deze brief te betrekken bij het onderzoek over het functioneren van de waterschappen.

Reactie op verzoek Slob over ambtelijke voorbereidingen van bezuinigingsopties

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 1 februari 2012 Reactie op verzoek Slob over ambtelijke voorbereidingen van bezuinigingsopties - 33000-62

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33000-62