Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 juni 2012

Gepubliceerd: 15 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2011A04830
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=65eb4306-53a1-480d-b451-1ce315c58376&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2013%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33006, 22112, 22112, 21501, 33283, 33283, 33287, 32800, 31066, 31066, 33121, 33280, 31066, 33227, 33227, 32545, 31980, 33000, 33247, 33246, 33245, 33245

Inhoud


Voorhang concept uitvoeringsregeling Geefwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 20 maart 2012 Voorhang concept uitvoeringsregeling Geefwet - 33006-17

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om het toegezegde wetsvoorstel ter uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Van Vliet (33003, nr. 52) over aanvullende informatie die de ANBI’s openbaar moeten maken, volgende week bij de Tweede Kamer in te dienen.
Gerelateerde kamerstukken: 33006-17

Antwoorden van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel op vragen van de vaste commissie voor Financiën over het eindrapport van de Parlementaire Enquête Financieel Stelsel (31980, nrs. 60 - 61)

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel, J.M.A.M. de Wit (SP) - 5 juni 2012 Antwoorden van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel op vragen van de vaste commissie voor Financiën over het eindrapport van de Parlementaire

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (31980, nrs. 60 - 61).
Noot: Langetermijnschema van de griffie: Debat over het eindrapport van de Parlementaire Enquête Financieel Stelsel (Commissie -De Wit) (26 juni en 28 juni).

Aanbod besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het onderzoeksrapport "Risico’s voor de overheidsfinanciën – inzicht en beheersing"

Zaak: Overig - griffier, R.F. Berck - 6 juni 2012 Aanbod besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het onderzoeksrapport "Risico’s voor de overheidsfinanciën – inzicht en beheersing" - 2012Z11316

Besluit: Aanbod van de Algemene Rekenkamer accepteren; besloten technische briefing organiseren op donderdag 21 juni van 11.30 - 13.00 uur.

Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 29 mei 2012 Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak - 33276

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 juni 2012 gevraagde brief van de minister van Financiën.
Noot: Tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 juni 2012 is op voorstel van de heer Heijen (PvdA) door de Kamer besloten om een schriftelijke reactie van de minister van Financiën te vragen op het rapport.

EU-voorstel: Richtlijn voor herstel en afwikkeling van banken – COM(2012)280 (Engelse versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 6 juni 2012 EU-voorstel: Richtlijn voor herstel en afwikkeling van banken – COM(2012)280 (Engelse versie)

Besluit: Desgewenst betrekken bij AO Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 13 juni 2012.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken om een eerste appreciatie van dit EU-voorstel te sturen uiterlijk op vrijdag 22 juni 2012, voorafgaand aan het plenaire debat ter voorbereiding op de Europese Raad van 28-29 juni a.s., en vooruitlopend op het nog te verwachten BNC-fiche.
Noot: Het EU-voorstel voor een richtlijn voor herstel en afwikkeling van banken is bij de behandeling van het werkprogramma 2011 van de Europese Commissie (op voorstel van de commissie Financiën) door de Tweede Kamer als prioritair EU-voorstel aangemerkt. Meer informatie over dit EU-voorstel vindt u op deze website van de Europese Commissie (persbericht, samenvatting, FAQ). Dit EU-voorstel is een onderdeel van de voorgestelde "bankenunie". Deze is onderdeel van het rapport over een diepere economische en monetaire integratie met bankenunie, dat tijdens de komende Europese Raad zal worden gepresenteerd door Europees Raadsvoorzitter Van Rompuy.

Fiche: Verordening Europese statistiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 25 mei 2012 Fiche: Verordening Europese statistiek - 22112-1420

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Mededeling Groei voor Griekenland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 25 mei 2012 Fiche: Mededeling Groei voor Griekenland - 22112-1421

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 14 en 15 mei 2012 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 30 mei 2012 Verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 14 en 15 mei 2012 te Brussel - 21501-07-918

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 13 juni 2012.

Macro-economische ontwikkelingen in samenhang met ontwikkelingen in de

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 mei 2012 Aanbieding door DNB van de rapporten 'Macro-economische risico's voor het financiële stelsel - Voorjaar 2012' en 'Overzicht financiële stabiliteit - Voorjaar 2012' n.a.v. een aanbeveling van de Cie-De Wit inzake informatie macro-economische ontwikkelingen in samenhang met ontwikkelingen in de financiële sector. - 33283-2

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 mei 2012 Aanbieding van de CPB-notitie "CPB Risicorapportage Financiële Markten" conform een aanbeveling van Commissie-De Wit inzake informatie over nationale en internationale economische ontwikkelingen in samenhang met ontwikkelingen in de financiële sector. - 33283-1

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2012.

Reactie verzoek van de leden Van Dam en Bashir over de doorwerking van de reiskostenmaatregelen naar toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 8 juni 2012 Reactie verzoek van de leden Van Dam en Bashir over de doorwerking van de reiskostenmaatregelen naar toeslagen - 33287-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33287-6

Reactie op de brief van de heer C.A. over de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 8 juni 2012 Reactie op de brief van de heer C.A. over de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers - 32800-22

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Verslag van een schriftelijk overleg over de behandeling van bezwaarschriften door de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 6 juni 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over de behandeling van bezwaarschriften door de Belastingdienst - 31066-132

Besluit: Agenderen voor het (verzamel-)algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 27 juni 2012.

Tiende halfjaarsrapportage Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 6 juni 2012 Tiende halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-131

Besluit: Reeds geagendeerd voor het (verzamel-)algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 27 juni 2012.

Brief over de bevindingen van DNB over de effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 mei 2012 Brief over de bevindingen van DNB over de effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening - 33121-31

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om, binnen twee weken, schriftelijk toe te lichten hoe de gevolgen voor de kredietverlening van de Wet bankenbelasting, die aan de orde kwamen tijdens de plenaire behandeling van dat wetsvoorstel, zich verhouden tot de informatie over de gevolgen voor de kredietverlening in voorliggende brief.
Gerelateerde kamerstukken: 33121-31

Visie toekomstbestendigheid hypotheekrenteaftrek (reactie motie Kuiper c.s.)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 25 mei 2012 Visie toekomstbestendigheid hypotheekrenteaftrek. Afschrift van brief aan de Eerste Kamer n.a.v. de motie Kuiper c.s. (EK-stuk 33000, F), de recente ontwikkelingen op de woningmarkt en de contouren van het pakket voor de woningmarkt uit het Lenteakkoord - 33280-4

Besluit: Desgewenst betrokken bij het Debat over het akkoord over de begroting voor 2013 d.d. 29 mei 2012; desgewenst betrekken bij de - nog te ontvangen -
Gerelateerde kamerstukken: 33280-4

Bestrijding van btw-carrouselfraude

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 29 mei 2012 Bestrijding van btw-carrouselfraude - 31066-130

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Oprichting Stichting Depositogarantiefonds (Kamerstuk 33227, nrs. 1 t/m 3)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 30 maart 2012 Oprichting Stichting Depositogarantiefonds - 33227-1

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg na het zomerreces 2012.
Besluit: De minister van Financiën berichten dat de commissie kan instemmen met de oprichting van de stichting. Voor wat betreft het bij de brief van 30 maart 2012 gevoegde ontwerp-besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft wordt de minister verzocht geen onomkeerbare besluiten te nemen en de gedachtewisseling in het algemeen overleg af te wachten.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 31 mei 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake Oprichting Stichting Depositogarantiefonds (Kamerstuk 33227, nrs. 1 t/m 3) - 33227-2

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg na het zomerreces 2012.

Toezegging uit AO 8 maart 2012 inzake uitvoering toezegging Colportagewet

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 4 juni 2012 Toezegging uit AO 8 maart 2012 inzake uitvoering toezegging Colportagewet - 32545-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

2e voortgangsrapportage van de 27 aanbevelingen van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (de commissie De Wit)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 29 mei 2012 2e voortgangsrapportage van de 27 aanbevelingen van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (de commissie De Wit) - 31980-72

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg in de maand september 2012 of oktober 2012.

Studiegroep Begrotingsruimte

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 29 mei 2012 Adviesaanvraag bij de Studiegroep Begrotingsruimte - 33000-65

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33000-65

Jaarverslagen van de AFM en DNB

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 29 mei 2012 Jaarverslagen van de AFM en DNB - 33000-IXB-26

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiscaal wetgevingspakket

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 8 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33247-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33247-6

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 8 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33246-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33246-6

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 7 juni 2012 Nota van wijziging - 33245-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33245-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 7 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33245-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33245-7

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 4 juni 2012 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013) - 33287

Besluit: In de procedurevergadering van 30 mei 2012 is het behandelschema al vastgesteld (zie de noot).
Besluit: Tijdens het wetgevingsoverleg kunnen moties worden ingediend.
Besluit: Het wetgevingsoverleg wordt gehandhaafd op maandag 18 juni 2012. Desgevraagd wordt vastgesteld dat de duur van het wetgevingsoverleg past bij de intenties van de woordvoerders.
Noot: Behandelschema wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013 • Dinsdag 12 juni te 14.00 uur - Inbreng verslag • Zaterdag 16 juni om 12.00 uur - Nota n.a.v. verslag • Maandag 18 juni van 12.30 - 19.00 uur – Wetgevingsoverleg • Toelichting: op deze datum was al een wetgevingsoverleg gepland over drie fiscale wetsvoorstellen (33245, 33246 en 3324. 7: het fiscale