Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 30 mei 2012

Gepubliceerd: 31 mei 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2011A04829
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a54a401d-c054-46e5-a4e9-2580aabd3960&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Financi%C3%ABn%20-%2030%20mei%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 33003, 31213, 29362

Inhoud


Begrotingsakkoord 2013: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 25 mei 2012 Begrotingsakkoord 2013: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd - 2012Z10576

Besluit: De minister van Financiën verzoeken de Kamer schriftelijk te informeren indien het voornemen ontstaat om tot nader overleg over c.q. aanpassing van de in het begrotingsakkoord 2013 opgenomen maatregel op de woningmarkt over te gaan.
Noot: Tijdens het plenaire debat op 29 mei jl. over het begrotingsakkoord 2013 is o.a. gesproken over de in het akkoord opgenomen maatregel op de woningmarkt. De minister van Financiën heeft tijdens het debat gezegd dat indien uit de doorrekening van de effecten van de maatregel een slechte uitwerking op de woningmarkt zou blijken, er nieuw overleg zal worden gevoerd tussen de vijf fracties en de minister.

Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 29 mei 2012 Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak - 33276

Besluit: Technische briefing organiseren over het onderzoeksrapport Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak - EU beleid, dat op dinsdag 5 juni 2012 wordt gepresenteerd. Via een e-mailprocedure wordt geïnventariseerd hoeveel leden bij de briefing aanwezig zijn.

Verzoek van het lid Bashir (SP) over de verkoop van aandelen Connexxion

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 22 mei 2012 Verzoek van het lid Bashir (SP) over de verkoop van aandelen Connexxion - 2012Z10529

Besluit: De minister van Financiën en de minister van I&M verzoeken om de Kamer te informeren over de stand van zaken van (het voornemen tot) de verkoop van aandelen Connexxion.

Kabinetsinzet Europese ontwerpbegroting 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 11 mei 2012 Kabinetsinzet Europese ontwerpbegroting 2013 - 21501-03-61

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op 14 juni 2012.

Verslag van de extra Ecofin Raad van 2 mei 2012 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 11 mei 2012 Verslag van de extra Ecofin Raad van 2 mei 2012 te Brussel - 21501-07-917

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 14 juni 2012.

Verslag van een schriftelijk overleg ten behoeve van de extra Ecofin Raad van 2 mei 2012 en de Eurogroep en Ecofin Raad van 14 en 15 mei 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 11 mei 2012 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de extra Ecofin Raad van 2 mei 2012 en de Eurogroep en Ecofin Raad van 14 en 15 mei 2012 - 21501-07-916

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 14 juni 2012.

Reactie op verzoek commissie Financiën n.a.v. de second opinion van het CPB over het rapport van Lombard Street Research

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 21 mei 2012 Reactie op verzoek commissie Financiën n.a.v. de second opinion van het CPB over het rapport van Lombard Street Research - 33000-IXB-25

Besluit: De minister van EL&I verzoeken om te bevorderen dat de door de commissie Financiën gestelde vragen alsnog door het CPB worden beantwoord.

Beheerverslag Belastingdienst 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 16 mei 2012 Beheerverslag Belastingdienst 2011 - 33000-IXB-24

Besluit: Agenderen voor het (verzamel-)algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 27 juni 2012.

Het inlichtingenrecht van het parlement en de fiscale geheimhoudingsplicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 16 mei 2012 Het inlichtingenrecht van het Parlement en de fiscale geheimhoudingsplicht - 33003-83

Besluit: Agenderen voor het (verzamel-)algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 27 juni 2012.
Besluit: Het geplande (verzamel-)algemeen overleg Belastingdienst met een half uur verlengen en de minister van Binnenlandse Zaken eveneens uitnodigen voor (een gedeelte van) dit overleg.

Notitie belastingplicht overheidsbedrijven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 11 mei 2012 Notitie belastingplicht overheidsbedrijven - 31213-7

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 13 juni 2012 te 14.00 uur.

Btw-vrijstelling veerdiensten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 11 mei 2012 Btw-vrijstelling veerdiensten - 33000-IXB-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorjaarsnota 2012 c.a.

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.C. de Jager - 24 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-IXB

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 15 juni 2012 te 12.00 uur.

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.C. de Jager - 24 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-IXA

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 15 juni 2012 te 12.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 25 mei 2012 Voorjaarsnota 2012, budgettaire kerngegevens, begrotingsakkoord 2013 (lenteakkoord), bugettaire interventies financiële sector, risicomanagement staatsschuld en verticale toelichting - 33280

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 15 juni 2012 te 12.00 uur.

Reactie op het verzoek bij de regeling van werkzaamheden van het lid Dijsselbloem om de documenten van het Lente-akkoord naar de Tweede Kamer te zenden

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 mei 2012 Reactie op het verzoek bij de regeling van werkzaamheden van het lid Dijsselbloem om de documenten van het Lente-akkoord naar de Tweede Kamer te zenden - 2012Z10085

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapportage burgerbrieven 2011 van het ministerie van Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 16 mei 2012 Rapportage burgerbrieven 2011 van het ministerie van Financiën - 29362-200

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht van de behandeling van spoedeisende wetsvoorstellen n.a.v. het begrotingsakkoord 2013; Wet uitwerking fiscale maatregelen Lenteakkoord (UFM)

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 24 mei 2012 Overzicht van de behandeling van spoedeisende wetsvoorstellen n.a.v. het Begrotingsakkoord - 2012Z10627

Besluit: Het behandelschema van het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Lenteakkoord (UFM) wordt vastgesteld (zie de noot).
Noot: • Maandag 4 juni - Indiening wetsvoorstel • Dinsdag 12 juni te 14.00 uur - Inbreng verslag • Zaterdag 16 juni om 12.00 uur - Nota n.a.v. verslag • Maandag 18 juni van 12.30 - 19.00 uur – Wetgevingsoverleg Toelichting: op deze datum was al een wetgevingsoverleg gepland over drie fiscale wetsvoorstellen (33245, 33246 en 3324. 7: het fiscale wetgevingspakket). Het wetgevingsoverleg wordt met twee uur verlengd en aan de agenda wordt het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Lenteakkoord (UFM) toegevoegd. • Vergaderweek van 19/20/21 juni - Plenaire afronding in één termijn + stemmingen

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 24 mei 2012 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II) - 33273

Besluit: Het wetsvoorstel wordt toegevoegd aan het derde FM-pakket. De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op donderdag 28 juni 2012 te 14.00 uur.
Besluit: Het op maandag 3 september 2012 geplande wetgevingsoverleg verplaatsen naar maandag 24 september 2012.
Noot: In de procedurevergadering van 25 april is het behandelschema van het derde FM-pakket vastgesteld. Het pakket bevat nu vijf wetsvoorstellen: 1. Implementatie van de richtlijn Solvency II (voorliggende wetsvoorstel) 2. Implementatie van de AIFM-richtlijn (33235) 3. Wijzigingswet financiële markten 2013 (33236) 4. Wetsvoorstel gebruik burgerservicenummer (BSN) ten behoeve van het

Verdrag t.b.v. de Nederlandse Antillen, en Frankrijk inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 21 mei 2012 Verdrag t.b.v. de Nederlandse Antillen, en Frankrijk inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - 33272-(R1985)

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd. Termijn: 20 juni 2012. • De goedkeuring wordt voor Curaçao en Sint Maarten gevraagd.

Wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling; Londen, 30 september 2011

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 21 mei 2012 Wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling; Londen, 30 september 2011

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd. Termijn: 20 juni 2012. • De goedkeuring wordt voor Nederland, Curaçao en Sint Maarten gevraagd.

Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 mei 2012 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) - 33262

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 28 juni 2012 te 14.00 uur.

Wetsvoorstel inzake Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 mei 2012 Wetsvoorstel inzake Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 21 juni 2012 te 14.00 uur.