Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 15 februari 2012

Gepubliceerd: 16 februari 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2011A04822
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6727d76e-4746-4625-82a5-83df5f09875e&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2015%20februari%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 21501, 21501, 21109, 21501, 22112, 22112, 33000, 31371, 31066, 32740, 32730, 32730, 31568, 27863, 25268, 32545, 21501, 30952, 33059, 33025, 33148

Inhoud


Verzoek tot aanbieding petitie tegen ratificatie van ESM-verdrag

Zaak: Brief derden - A. Broere te Amsterdam - 6 februari 2012 Verzoek tot aanbieding petitie tegen ratificatie van ESM-verdrag - 2012Z02371

Besluit: Verzoek om een petitie aan te mogen aanbieden honoreren; petitieaanbieding plannen op een datum die ligt na de indiening van het ratificatievoorstel.

Voorgenomen overname Duitse gasnet OGE door Gasunie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Irrgang (SP) - 8 februari 2012 Voorgenomen overname Duitse gasnet OGE door Gasunie - 2012Z02296

Besluit: Minister van Financiën verzoeken om schriftelijk te reageren op de voorgenomen overname van het OGE-netwerk door Gasunie. De minister wordt verzocht zijn reactie ten minste één week vóór het algemeen overleg Jaarverslag 2010 Beheer Staatsdeelnemingen naar de Kamer te sturen.
Besluit: Uitstel van het algemeen overleg Jaarverslag 2010 Beheer Staatsdeelnemingen met enkele weken.

Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 20 en 21 februari 2012 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 10 februari 2012 Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 20 en 21 februari 2012 te Brussel - 21501-07-882

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 16 februari 2012.

Uitnodiging van het Deens parlement, namens commissies Financiën en

Zaak: Brief derden - Parliament of Denmark te Copenhagen - 3 februari 2012 Uitnodiging Parliament of Denmark, namens commissies Financiën en Fiscale Zaken van Denemarken, voor conferentie van voorzitters van de Commissies voor Financiën en de Fiscale Zaken d.d. 19 en 20 maart 2012 - 2012Z02421

Besluit: De heer Plasterk (PvdA) is bereid deel te nemen aan de bijeenkomst. Er is geen behoefte aan een position paper.

Consultatie accountancy

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 februari 2012 Consultatie accountancy - 22112-1362

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: De minister kondigt in deze brief aan dat hij ernaar streeft de Kamer begin maart nader te informeren over de uitkomsten van de consultatie.

Verslag van de Ecofin Raad van 24 januari 2012 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 9 februari 2012 Verslag van de Ecofin Raad van 24 januari 2012 te Brussel - 21501-07-880

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 16 februari 2012.

Gezamenlijke reactie Groenboek Eurobonds

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 8 februari 2012 Gezamenlijke reactie Groenboek Eurobonds - 21501-07-881

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 16 februari 2012.

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2011 (I-timer; onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 30 januari 2012 Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2011 - 21109-204

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Op het terrein van financiën was er per 31 december 2011 slechts 1 richtlijn te laat geïmplementeerd; deze richtlijn is inmiddels alsnog geïmplementeerd. • Er zijn geen nieuwe infractieprocedures gestart sinds de vorige I-timer; voor wat betreft financiën blijft het bij de 15 reeds bekende infractieprocedures.

Voorstel over de invulling van behandelprocedures inzake EFSF/ESM besluiten

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 14 februari 2012 Stafnotitie - EFSF/ESM-besluitvorming; bouwstenen voor een schriftelijk overleg - 2012Z02847

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de brief van de minister van Financiën.

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 3 februari 2012 Stafnotitie EFSF/ESM-besluitvorming - 2012Z01951

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de brief van de minister van Financiën.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 januari 2012 Voorstel over de invulling van behandelprocedures inzake EFSF/ESM besluiten - 21501-07-877

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 1 maart 2012 te 14.00 uur.

Fiches

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 januari 2012 Fiche: Verordening voortzetting Hercules-programma - 22112-1351

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 27 januari 2012 Fiche: Verordeningen Pericles 2020 programma - 22112-1350

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek Braakhuis inzake de CPB-ramingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 februari 2012 Reactie op verzoek Braakhuis inzake de CPB-ramingen - 33000-63

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Het Centraal Planbureau (CPB) verzoeken om een besloten technische briefing na openbaarmaking van de CPB-ramingen op 1 maart 2012.
Noot: Zie ook het persbericht op de website van het CPB: http://www.cpb.nl/persbericht/3211301/aanpassing-openbaarmaking-cpb-ramingen.
Gerelateerde kamerstukken: 33000-63

Reactie op verzoek commissie voor een ruimere terugwerkende kracht regeling betreffende de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 9 februari 2012 Reactie op verzoek commissie voor een ruimere terugwerkende kracht regeling betreffende de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting - 31371-370

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; petitie-aanbieders informeren.

Instelling commissie naar aanleiding van motie-Dijkgraaf (33000, nr.58) over het instellen van een commissie over belastingherziening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 9 februari 2012 Instelling commissie naar aanleiding van motie-Dijkgraaf (33000, nr.58) over het

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Fiscale agenda van 15 februari 2012.

Vereenvoudiging regelgeving en uitvoering Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 3 februari 2012 Vereenvoudiging regelgeving en uitvoering Belastingdienst - 31066-117

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 9 februari 2012.

Stand van zaken met betrekking tot de onderwerpen van de Fiscale agenda

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 3 februari 2012 Stand van zaken met betrekking tot de onderwerpen van de Fiscale agenda - 32740-10

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Fiscale agenda van 15 februari 2012.

Huurprijsherziening ligplaatsen woonboten in rijkswateren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 2 februari 2012 Verslag van het overleg tussen de vertegenwoordigers van verschillende koepels van woonbootbewoners en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) - 32730-7

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg van twee uur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 23 december 2011 De staatssecretaris zendt een aangepast voorstel huurprijsherziening ligplaatsen woonboten in rijkswateren, met daarin een gedifferentieerd tariefstelsel - 32730-6

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg van twee uur.

Toezeggingen tijdens AO op 14 september 2011 over het fiscale stelsel van Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 30 januari 2012 Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg op 14 september 2011 over het fiscale stelsel van Caribisch Nederland - 31568-93

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Ter informatie: op maandag 30 januari 2012 heeft de commissie Koninkrijksrelaties een algemeen overleg gevoerd met de staatssecretaris van Financiën over BES aangelegenheden.

Evaluatie overstapservice, aanbieding rapport “Eenvoudig veranderd van betaalrekening”

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 9 februari 2012 Evaluatie overstapservice, aanbieding rapport “Eenvoudig veranderd van betaalrekening” - 27863-41

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 8 maart 2012 te 14.00 uur.

Reactie op verzoek commissie Financiën om een reactie op de brief van TNO m.b.t. onterechte ZBO-bezuiniging op TNO

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 8 februari 2012 Reactie op verzoek commissie FIN om een reactie op de brief van TNO m.b.t. onterechte ZBO-bezuiniging op TNO - 25268-76

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Beleidsvoornemens vakbekwaamheid en diplomaregister

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 31 januari 2012 Beleidsvoornemens vakbekwaamheid en diplomaregister - 32545-7

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regelgeving provisieverbod voor complexe en impactvolle producten dat is gepland op donderdag 8 maart 2012.
Besluit: De duur van het geplande algemeen overleg met een half uur verlengen.

Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 9 februari 2012 Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) - 21501-20-612

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om een openbare technische briefing over het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). De briefing kan wat de commissie betreft worden georganiseerd vóór de datum van indiening van het ratificatievoorstel.

Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken; Parijs, 27 mei 2010

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 9 februari 2012 Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken; Parijs, 27 mei 2010

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd (termijn: 12 maart 2012). • De goedkeuring voor het Wijzigingsprotocol wordt gevraagd voor het gehele Koninkrijk.

Wijzigingen van Bijlage 6 en 9 bij de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst); Genève, 14 november 1975

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 8 februari 2012 Wijzigingen van Bijlage 6 en 9 bij de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst); Genève, 14 november 1975 - 30952-65

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • De wijzigingen worden alleen ter kennis gebracht. Ingevolge artikel 7, onderdeel f, van genoemde Rijkswet behoefden deze verdragswijzigingen niet de voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. • Hyperlink naar Tractatenblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2011-276.html.

Tweede nota van wijziging Interventiewet

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.C. de Jager - 7 februari 2012 Tweede nota van wijziging - 33059-17

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33059-17

33025 Nota van wijziging inzake de Wet op het accountantsberoep

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 februari 2012 Nota van wijziging - 33025-10

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33025-10

Verdrag Seychellen inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 8 februari 2012 Reactie op verzoek commissie over het verdrag met de Seychellen inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken - 33148-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 18 januari 2012 Verdrag Seychellen inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken - 33148

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Het verdrag is ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd (termijn: 16 februari 2012). • Tijdens de vorige procedurevergadering is besloten de staatssecretaris van Financiën te vragen of het verdrag ook voorziet in automatische informatie-uitwisseling. De staatssecretaris is verzocht uiterlijk 9 februari 2012 de Kamer daarover te informeren. Zie onderstaande brief.

Verdrag ten behoeve van Aruba, en het Gemenebest van de Bahama’s inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 26 januari 2012 Verdrag ten behoeve van Aruba, en het Gemenebest van de Bahama’s inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - 33160-(R1973)

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken de Kamer te informeren over de vraag in hoeverre er bij de onderhandelingen over het verdrag gestreefd is naar
Noot: • Het verdrag is ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens een van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer of door de Gevolmachtigde Minister van Aruba te kennen worden gegeven uiterlijk op 23 februari 2012. • De goedkeuring wordt voor Aruba gevraagd.