Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 7 juni 2012

Gepubliceerd: 8 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2011A04785
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=99cd8919-3496-4132-b4ae-9a5860a2e600&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%207%20juni%202012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27830, 32733, 30139, 28676, 32733, 26396, 31460

Inhoud


Uitnodiging Koninklijke Luchtmacht voor uitreiking Herinneringsmedaille (HVO) 'ATF-19' d.d. 19 juni 2012

Zaak: Brief derden - Koninklijke Luchtmacht te Volkel - 31 mei 2012 Uitnodiging Koninklijke Luchtmacht voor uitreiking Herinneringsmedaille (HVO) 'ATF-19' d.d. 21 juni 2012 - 2012Z11281

Besluit: Uw voorzitter is verhinderd. Deelname van overige leden wordt per mail geinventariseerd.

Uitnodiging Ministerie van Defensie, namens Koninklijke Marine, voor medaille-uitreiking Hr.Ms. Van Amstel d.d. 16 juni 2012

Zaak: Brief derden - Ministerie van Defensie te Den Haag - 15 mei 2012 Uitnodiging Ministerie van Defensie, namens Koninklijke Marine, voor medaille-uitreiking Hr.Ms. Van Amstel d.d. 16 juni 2012 - 2012Z09926

Besluit: De leden Eijsink en Kortenoeven hebben zich aangemeld voor deze medaille-uitreiking

Lijst van vragen en antwoorden over de verwerving het Joint Logistiek Ondersteuningsschip (Joint Support Ship, JSS)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 6 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de verwerving het Joint Logistiek Ondersteuningsschip (Joint Support Ship, JSS) - 2012Z11325

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel d.d. 14 juni 2012

Evaluatie project vervanging vuurmonden M114/39 – M109A2/90 / Pantserhouwitser 2000 (PzH 2000)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 6 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake de evaluatie van het project Vervanging vuurmonden M114/39 – M109A2/90 / Pantserhouwitser 2000 (Kamerstuk 27 830, nr. 99) - 2012Z11323

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel d.d. 14 juni 2012

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 17 april 2012 Evaluatie project vervanging vuurmonden M114/39 – M109A2/90 / Pantserhouwitser 2000 (PzH 2000) - 27830-99

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel d.d. 14 juni 2012

Reactie op het factsheet Marinierskazerne Vlissingen van de provincie Zeeland

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 6 juni 2012 Reactie op het factsheet Marinierskazerne Vlissingen van de provincie Zeeland - 2012Z11342

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vastgoed Defensie d.d. 26 juni 2012

Reactie op verzoek Hernandez en Heijnen over de vergoeding voor militairen die vrijwillig ontslag nemen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 5 juni 2012 Reactie op verzoek Hernandez en Heijnen over de vergoeding voor militairen die vrijwillig ontslag nemen - 32733-66

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel d.d. 20 juni 2012.

Rapportage van het project Vervanging F-16 over 2011

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 6 juni 2012 Rapportage van het project Vervanging F-16 over 2011 - 2012Z11307

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 14 juni te 12.00 uur, en de minister verzoeken om deze vragen uiterlijk donderdag 28 juni te beantwoorden.
Besluit: Deze brief inclusief de antwoorden op de feitelijke vragen agenderen voor het algemeen overleg Vervanging F-16 d.d. 5 juli 2012.
Besluit: Het BOR verzoeken een notitie ter voorbereiding op het algemeen overleg Vervanging F-16 te schrijven en deze uiterlijk donderdag 28 juni aan de Kamer te doen toekomen.

Veteranennota 2011-2012

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 4 juni 2012 Veteranennota 2011-2012 - 30139-98

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Veteranen d.d. 25 juni 2012
Besluit: De minister van Defensie herinneren aan zijn toezegging tijdens het algemeen overleg Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan ISAF 2006-2010, om in de Veteranennota een apart hoofdstuk te wijden aan de veteranen van de ISAF 2006-2010 missie in Uruzgan, en hem te verzoeken de Kamer uiterlijk vrijdag 15 juni 2012 alsnog een substantieel hoofdstuk hierover te doen toekomen.

Reactie op verzoek Van Bommel over het beleid van de NAVO voor NAVO-schepen die vluchtelingen aantreffen op de Middellandse Zee

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 7 mei 2012 Reactie op verzoek Van Bommel over het beleid van de NAVO voor NAVO-schepen die vluchtelingen aantreffen op de Middellandse Zee - 28676-151

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan OUP Libië d.d. 12 juni 2012

Uitkomsten extern onderzoek n.a.v. een rapport van de Nationale Ombudsman aangaande de behandeling van een officier van het Commando landstrijdkrachten

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 31 mei 2012 Uitkomsten extern onderzoek n.a.v. een rapport van de Nationale Ombudsman aangaande de behandeling van een officier van het Commando landstrijdkrachten - 33000-X-89

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Personeel d.d. 20 juni 2012

Koninklijke Militaire School

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 31 mei 2012 Verplaatsing Koninklijke Militaire School - 32733-65

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Vastgoed d.d. 26 juni 2012
Besluit: De commissie besluit de minister te verzoeken om een uitvoerige inhoudelijke en financiele onderbouwing van zijn voornemen om KMS Weert te verplaatsen naar Ermelo. De commissie ziet de brief uiterlijk vrijdag 8 juni 2012 te 16.00 uur tegemoet.

Project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen. De commercieel vertrouwelijke bijlage is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 31 mei 2012 Project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen. - 26396-92

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 20 juni 2012 te 12.00 uur

Voortgangsrapportage van het programma SPEER over de periode 15 september 2011 tot 15 maart 2012

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 31 mei 2012 Aanbieding BOR notitie: Achtste Voortgangsrapportage SPEER - 2012Z10852

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 4 mei 2012 Voortgangsrapportage van het programma SPEER over de periode 15 september 2011 tot 15 maart 2012 - 31460-27

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 14 juni 2012
Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces te plannen algemeen overleg SPEER
Besluit: De minister van Defensie, in reactie op zijn brief van 10 oktober 2011 (33000-X, nr. 9), informeren dat de commissie instemt met zijn voorstel om de rapportageperiodes SPEER te wijzigen in januari-juni en juli-december. De minister voorts informeren dat de commissie niet instemt met zijn voorstel om het rapportagemoment te verschuiven naar de derde woensdag in mei en met de begroting. De commissie verzoekt de minister daarentegen om het rapportagemoment te handhaven op één maand na afloop van de rapportageperiode, dus jaarlijks uiterlijk op 1 februari en 1 augustus.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 24 mei 2012 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-X

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 13 juni 2012. De minister van Defensie verzoeken om de vragen te beantwoorden uiterlijk 25 juni 2012.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Defensie 2011

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 mei 2012 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Defensie 2011 - 33240-X-2

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag, Slotwet en Rapport ARK d.d. 20 juni 2012.
Besluit: De nog te ontvangen antwoorden op de feitelijke vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag van zowel de regering als de Algemene Rekenkamer agenderen voor het wetgevingsoverleg Slotwet, Jaarverslag en Rapport ARK d.d. 20 juni 2012.

Slotwet Ministerie van Defensie 2011

Zaak: Begroting - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 16 mei 2012 Slotwet Ministerie van Defensie 2011 - 33240-X

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag, Slotwet en Rapport ARK d.d. 20 juni 2012
Besluit: De nog te ontvangen antwoorden op de feitelijke vragen over de Slotwet agenderen voor het wetgevingsoverleg Slotwet, Jaarverslag en Rapport ARK d.d. 20 juni 2012

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2011

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 16 mei 2012 Jaarverslag Ministerie van Defensie 2011 - 33240-X-1

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag, Slotwet en Rapport ARK d.d. 20 juni 2012
Besluit: De nog te ontvangen antwoorden op de feitelijke vragen over het Jaarslag agenderen voor het wetgevingsoverleg Slotwet, Jaarverslag en Rapport ARK d.d. 20 juni 2012.