Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 oktober 2012

Gepubliceerd: 11 oktober 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2011A04162
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3546ce20-f102-4234-aafc-ae61f9866424&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%20d.d.%2011%20oktober%202012%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33421, 22112, 22112, 33421, 28760, 28760, 28760, 30012, 31288, 30012, 30012, 32463, 32463, 32463, 32463, 31524, 31289, 33425, 32820, 32820, 32827

Inhoud


Onderzoek "The European second generation compared"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Smits (SP) - 11 oktober 2012 Onderzoek ‘The European Second Generation Compared: Does the Integration Context Matter?’ - 2012Z17244

Besluit: Minister verzoeken op het Europese onderzoek inzake "de tweede generatie" onder leiding van hoogleraar M. Crul een kabinetsreactie uit te brengen.

Verzoek AO over het Roze Stembusakkoord

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 5 oktober 2012 Verzoek om AO over het Roze Stembusakkoord. - 2012Z16870

Besluit: Verzoek om AO met huidig kabinet wordt niet gehonoreerd.

Aanbieding onderzoeksrapport 'Sociale onveiligheid van LHB schoolpersoneel en LHB leerlingen'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 oktober 2012 Aanbieding onderzoeksrapport 'Sociale onveiligheid van LHB schoolpersoneel en LHB leerlingen' - 33421-2

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenair debat over Incidentenregistratie
Besluit: Betrekken bij dossier Veiligheid op school
Besluit: Betrekken bij dossier Emancipatiebeleid, waarover in november 2012 een voortgangsrapportage verschijnt.

Fiche inzake Aanbeveling validatie niet-formeel en informeel leren

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 5 oktober 2012 Fiche inzake Aanbeveling validatie niet-formeel en informeel leren - 22112-1481

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 21 november 2012 over de OJCS Raad van 22 en 23 november.
Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Leven Lang Leren

Interparlementaire bijeenkomsten in de Europese Unie in het najaar van 2012

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 20 september 2012 Brief aan alle voorzitters van de vaste kamercommissies inzake interparlementaire bijeenkomsten in de Europese Unie in het najaar van 2012 - 2012Z16038

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Besluit “Culturele Hoofdsteden van Europa” 2020 tot 2033

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 28 september 2012 Fiche: Besluit “Culturele Hoofdsteden van Europa” 2020 tot 2033 - 22112-1476

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen

Aanbieding Besluit houdende wijziging van de kerndoelen onderwijs op het gebied van seksuele diversiteit

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 september 2012 Aanbieding Besluit houdende wijziging van de kerndoelen onderwijs op het gebied van seksuele diversiteit - 33421-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van het antwoord op de brief van de Stifting AktiFYKteiten te Dearsum inzake het behoud van het universitaire hoofdvak Friese taal en cultuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 17 augustus 2012 Afschrift van het antwoord op de brief van de Stifting AktiFYKteiten te Dearsum inzake het behoud van het universitaire hoofdvak Friese taal en cultuur - 2012Z15167

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 6 november 2012 om 10.00 uur

Planning AO Leven Lang Leren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 april 2011 Afschrift van der brief aan de Stichting van de Arbeid inzake Stichting Expertisecentrum ETV.nl en de aanpak van laaggeletterdheid - 2011Z07971

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Laaggeletterdheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 4 juni 2010 Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid en Monitor Lees- en Schrijfonderwijs over het jaar 2009 - 28760-21

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Laaggeletterdheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 29 mei 2009 Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid en Monitor Lees- en Schrijfonderwijs over het jaar 2008 - 28760-20

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Laaggeletterdheid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 juli 2012 Moties en toezeggingen inzake volwasseneneducatie - 28760-34

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leven Lang Leren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 19 december 2011 Resultaten Leren en Werken 2005-2011 - 30012-36

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leven Lang Leren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 23 december 2011 Kabinetsreactie n.a.v. het advies van een review planel inzake het instellingplan van de Open Universiteit 2011-2015 - 31288-251

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leven Lang Leren, evenals de op 4 oktober jl. door de commissie verzochte brief met een stand van zaken.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 november 2011 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de implementatie van het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (European Qualifications Framework for Life Long Learning, afgekort EQF) rapport (30012, nr. 34) - 30012-35

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leven Lang Leren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 juli 2011 Aanbieding advies Commissie NLQF - EQF met beleidsdreactie - 30012-34

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leven Lang Leren

Aanvullende gegevens dyslexie en dyscalculie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 december 2011 Stand van zaken dyslexie en dyscalculie - 32463-12

Besluit: Betrekken bij dossier dyslexie en dyscalculie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken dyslexie en dyscalculie - 32463-13

Besluit: Betrekken bij dossier dyslexie en dyscalculie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 juli 2012 Dyslexie en dyscalculie: quick scan (herhaalde meting) - 32463-14

Besluit: Betrekken bij dossier dyslexie en dyscalculie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 oktober 2012 Aanvullende gegevens dyslexie en dyscalculie - 32463-15

Besluit: Betrekken bij dossier dyslexie en dyscalculie

Informatie over de toezending van de kabinetsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Zicht op macrodoelmatig opleidingsaanbod'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 oktober 2012 Informatie over de toezending van de kabinetsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Zicht op macrodoelmatig opleidingsaanbod' - 31524-154

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2012D29523 Een inhoudelijke kabinetsreactie wordt overgelaten aan de nieuwe bewindspersonen.

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 28 maart 2012 op de brief van de stichting VSA tot aanpassing van de Wet voortgezet onderwijs (WVO) opdat het onderwijsaanbod zich kan aanpassen aan de vraag

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 maart 2012 Reactie op de brief van de Stichting VSA tot aanpassing van de WVO opdat het onderwijsaanbod zich kan aanpassen aan de vraag - 2012Z06364

Besluit: Betrekken bij dossier over art. 23 Grondwet

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 oktober 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 28 maart 2012 op de brief van de stichting VSA tot aanpassing van de Wet voortgezet onderwijs (WVO) opdat het onderwijsaanbod zich kan aanpassen aan de vraag - 31289-134

Besluit: Betrekken bij dossier over art. 23 Grondwet

Voorhang van de Regeling aanpassing 2012 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 oktober 2012 Voorhang van de Regeling aanpassing 2012 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2013 - 33425-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Voorhang loopt af op 30 oktober a.s.

Afschrift van een brief m.b.t. wetenschappelijke integriteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 1 oktober 2012 Afschrift van een brief m.b.t. wetenschappelijke integriteit - 2012Z16493

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2012D30207

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio- programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaard pakket televisie- en radioprogrammakanalen

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 oktober 2012 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio- programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaard pakket televisie- en radioprogrammakanalen - 33426

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 november 2012 te 10.00 uur

Verslag schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur getiteld “Plaatsen van herinnering. Naar een Europees erfgoedlabel” (Kamerstuk 32 820, nr. 60)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 juni 2012 Beleidsreactie advies 'Plaatsen van herinnering. Naar een Europees erfgoedlabel' van de Raad voor Cultuur - 32820-60

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2013, onderdeel cultuur, d.d. 12 november 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 5 oktober 2012 Verslag schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur getiteld “Plaatsen van herinnering. Naar een Europees erfgoedlabel” - 32820-66

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2013, onderdeel cultuur, d.d. 12 november 2012

Reactie op de motie van het lid Peters over een EU-breed laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten (32 827, nr.36) en reactie op het voorstel van de Groep Educatieve Uitgevers c.a.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 oktober 2012 Reactie op de motie van het lid Peters over een EU-breed laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten (32 827, nr.36) en reactie op het voorstel van de Groep Educatieve Uitgevers c.a. - 32827-44

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Noot: De minister meldt in de brief dat eerst de uitkomsten van de inbreukprocedures, de evaluatie van de btw-tariefstructuur en mogelijke voorstellen van de EU-commissie voor eventuele aanpassing van de btw-richtlijn met betrekking tot digitale producten moeten worden afgewacht.