Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 juli 2012

Gepubliceerd: 5 juli 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2011A04159
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=38ef4aac-5aa8-4147-91dc-43440e530c08&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%205-7-2012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 32463, 31288, 31524, 33267, 33267, 30079, 32176, 32176, 31288, 27923, 31288, 31524, 31289, 31497, 30234, 30234, 26695, 27017, 32820, 32820, 32820, 25839, 28330, 28330, 28330, 28330

Inhoud


Amarantis

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 5 juli 2012 Uitvoering motie van het lid Jasper van Dijk inzake kwestie-Amarantis (Kamerstuk 31524, nr. 149) - 2012Z13888

Besluit: Minister verzoeken om de Kamer binnen twee weken te informeren over de uitvoering van de motie Japer van Dijk (Kamerstuk 31 524, nr. 149).

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de openbare consultatie 'Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in ondernemingsbesturen in de EU' (Kamerstuk 30420, nr. 172)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 april 2012 Openbare consultatie 'Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in ondernemingsbesturen in de EU' - 30420-172

Besluit: Agenderen voor eerstvolgend AO inzake OJCS-raad in het najaar

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 juli 2012

Besluit: Agenderen voor eerstvolgend AO inzake OJCS-raad in het najaar

Verslag schriftelijk overleg betreffende het Jaarbericht brede scholen 2011 (33000 VIII nr. 178)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 23 maart 2012 Aanbieding 'Jaarbericht brede scholen 2011' - 33000-VIII-178

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 4 juli 2012 Verslag schriftelijk overleg betreffende het Jaarbericht brede scholen 2011 (33000 VIII nr. 178) - 2012Z13790

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Medicatietoediening tijdens schooltijd

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 4 juli 2012 Medicatietoediening tijdens schooltijd - 2012Z13784

Besluit: Betrekken bij dossier Passend onderwijs

Dyslexie en dyscalculie: quick scan (herhaalde meting)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 juli 2012 Dyslexie en dyscalculie: quick scan (herhaalde meting) - 32463-14

Besluit: Minister verzoeken de Kamer een feitelijk overzicht van de ontwikkeling van dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs van de afgelopen tien jaar te doen toekomen en tevens om in dit overzicht aan te geven wanneer de diagnose en behandeling van dyslexie en dyscalculie in het basispakket van de zorgverzekering zijn opgenomen.

Afschrift van de brief aan Eerste Kamer over wetsartikelen betreffende haatzaaien

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt en resultaten tussenmeting versterking functiemix

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 3 juli 2012 Ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt en resultaten tussenmeting versterking functiemix - 2012Z13538

Besluit: Betrekken bij dossier Leraren

Beleidsreactie advies 'Een goede basis'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 juli 2012 Beleidsreactie advies 'Een goede basis' - 31288-303

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoek Inspectie van het Onderwijs over bevoegdheden docenten mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 juli 2012 Onderzoek Inspectie van het Onderwijs over bevoegdheden docenten mbo - 31524-150

Besluit: Betrekken bij dossier Leraren

Verslag van een schriftelijk overleg inzake nahang Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (Kamerstuk 33267, A/nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 mei 2012 Nahang Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB - 33267-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 juli 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake nahang Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB - 33267-2

Besluit: Besluit v.k.a.; schriftelijk overleg t.z.t. betrekken bij de evaluatie van de effecten van de aangescherpte examennormen.

Toelichting op urennormen internationale studenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 29 juni 2012 Toelichting op urennormen internationale studenten - 2012Z13373

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Doorstroomatlas vmbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 juni 2012 Doorstroomatlas vmbo - 30079-35

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag schriftelijk overleg betreffende het besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 mei 2012 Besluit houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens (Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens) - 32176-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 juni 2012 Verslag schriftelijk overleg betreffende het besluit houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens (Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens) (32176, nr. 16). - 32176-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32176-17

Uitstel beantwoording brief Asscher over vrijstelling leerplicht op grond van artikel 5 sub b

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 juni 2012 Uitstel beantwoording brief Asscher over vrijstelling leerplicht op grond van artikel 5 sub b - 2012Z13327

Besluit: Minister verzoeken om heden een brief aan de heer Asscher te sturen met een inhoudelijke reactie en de Kamer hiervan een afschrift te zenden. De commissie is van mening dat dit van belang is in verband met een signaalwerking aan de ouders. De commissie meent, gezien de eerder ingenomen standpunten van de minister, dat dit ook mogelijk is.

Rapport Geldstromen in het hoger beroepsonderwijs in 2010; Beeld van drie

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 juni 2012 Rapport Geldstromen in het hoger beroepsonderwijs in 2010; Beeld van drie hogescholen - 31288-302

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 10 juli a.s. om 14.00 uur
Besluit: Agenderen voor AO Macrodoelmatigheid opleidingenaanbod mbo en ho, z.s.m. na Prinsjesdag

Aanbieding advies "Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!" van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 28 juni 2012 Aanbieding advies "Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!" van Onderwijsraad & Raad voor Cultuur - 2012Z13191

Besluit: Kabinetsreactie van minister en staatssecretaris vragen.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33280 VIII)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 27 juni 2012 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33280-VIII-3

Besluit: Betrekken bij de behandeling van onderhavig wetsvoorstel.

Advies "Zicht op een macrodoelmatig opleidingsaanbod" van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 26 juni 2012 Aanbieding advies "Zicht op een macrodoelmatig opleidingsaanbod" van Onderwijsraad - 2012Z13052

Besluit: Agenderen voor AO Macrodoelmatigheid opleidingenaanbod mbo en ho, z.s.m. na Prinsjesdag
Besluit: Kabinetsreactie vragen

Advies "Over de drempel van postinitieel leren' van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 26 juni 2012 Aanbieding advies "Over de drempel van postinitieel leren' van Onderwijsraad - 2012Z13051

Besluit: Kabinetsreactie vragen
Besluit: Het geruime tijd geleden geplande AO leven lang leren op 26 september a.s. uitstellen tot eind oktober.
Noot: Het betreft een advies op verzoek van de Kamer.

Toezeggingen op het gebied van lerarenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 27 juni 2012 Toezeggingen op het gebied van lerarenbeleid - 27923-140

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) in de 3 uit 6 zaak. Deze zaak betreft de regels omtrent meeneembare studiefinanciering (MNSF)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 juni 2012 Uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) in de 3 uit 6 zaak. Deze zaak betreft de regels omtrent meeneembare studiefinanciering (MNSF) - 24724-

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsregel doelmatigheid in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 juni 2012 Aanbieding Beleidsregel doelmatigheid in het hoger onderwijs - 2012Z12821

Besluit: Agenderen voor AO Macrodoelmatigheid opleidingenaanbod mbo en ho, z.s.m. na Prinsjesdag

Rapport 'Examencommissies & Ervaringscertificaten' van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 juni 2012 Aanbieding rapport 'Examencommissies & Ervaringscertificaten' van de Inspectie van het Onderwijs - 31288-295

Besluit: Aanhouden in afwachting van de toegezegde beleidsreactie.

Afschrift brief SBB m.b.t. herziening kwalificatiestructuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 juni 2012 Aanbieding afschrift brief SBB m.b.t. herziening kwalificatiestructuur - 31524-143

Besluit: Kabinetsreactie vragen
Besluit: Agenderen voor AO Macrodoelmatigheid opleidingenaanbod mbo en ho, z.s.m. na Prinsjesdag

Vraag van de cie OCW inzake opleidingskosten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 juni 2012 Vraag van de cie OCW inzake opleidingskosten - 2012Z12718

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2012Z10662/2012D25004

Integratieklassen Voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 juni 2012 Integratieklassen Voortgezet onderwijs - 31289-129

Besluit: Betrekken bij dossier Passend onderwijs
Besluit: Minister verzoeken de Kamer te informeren over het tijdstip waarop de uitwerking door de inspectie gereed is.

Uitvoering Motie-Lucas c.s. inzake internationale uitgaven OCW (33000 VIII, nr. 55)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 19 juni 2012 Uitvoering Motie-Lucas c.s. inzake internationale uitgaven OCW (33000 VIII, nr. 55) - 33000-VIII-209

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 2 oktober om 14.00 uur

Onderzoeken naar succesvol onderwijs voor jongens

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 juni 2012 Onderzoeken naar succesvol onderwijs voor jongens - 31497-89

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rond het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 18 juni 2012 Verslag van een schriftelijk overleg over de ontwikkelingen van sport en bewegen in en rond het onderwijs - 30234-67

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Sportbeleid met de ministers van OCW en VWS

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2012 Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rond het onderwijs - 30234-65

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Sportbeleid met de ministers van OCW en VWS

Verzoek tot experimentele verlenging kwalificatieplicht

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 18 juni 2012 Verzoek tot experimentele verlenging kwalificatieplicht - 26695-87

Besluit: Betrekken bij dossier Voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim

Brief Raad van State inzake advisering wijzigingsbesluit kerndoelen seksuele diversiteit.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 18 juni 2012 Aanbieding afschrift brief Raad van State inzake advisering wijzigingsbesluit kerndoelen seksuele diversiteit. - 27017-94

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag schriftelijk overleg inzake het Programma Ondernemerschap Cultuur, schets voor de periode 2013-2016 en cijfers buitenlandse studenten kunstvakonderwijs (32820, nrs. 57 en 59)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 4 juli 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake het Programma Ondernemerschap Cultuur, schets voor de periode 2013-2016 en cijfers buitenlandse studenten kunstvakonderwijs (32820, nrs. 57 en 59) - 2012Z13800

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie beloningskader presentatoren publieke omroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 4 juli 2012 Evaluatie Beloningskader presentatoren publieke omroep - 2012Z13857

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen 10 juli om 11.00 uur

Aanbieding voorstel advies van Raad voor Cultuur over herstel en versterking van de culturele keten

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 3 juli 2012 Aanbieding voorstel advies van Raad voor Cultuur over herstel en versterking van de culturele keten - 2012Z13608

Besluit: Via een ad hoc-procedure wordt de mening van de commissie gepolst, limiet 5 juli 2012

Verslag schriftelijk overleg over de Inhoudelijke Verdieping Sectorplan Kunstvakonderwijs (32820, nr. 58)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 4 juni 2012 Inhoudelijke Verdieping Sectorplan Kunstvakonderwijs - 32820-58

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 3 juli 2012 Verslag schriftelijk overleg over de Inhoudelijke Verdieping Sectorplan Kunstvakonderwijs - 32820-61

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsreactie advies 'Plaatsen van herinnering. Naar een Europees erfgoedlabel' van de Raad voor Cultuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 juni 2012 Beleidsreactie advies 'Plaatsen van herinnering. Naar een Europees erfgoedlabel' van de Raad voor Cultuur - 32820-60

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 11 september a.s. om 10.00 uur

Aanpassing restitutiebeleid cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 22 juni 2012 Aanpassing restitutiebeleid cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog - 25839-41

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag schriftelijk overleg inzake het financieel onderzoek openbare bibliotheeksector en actualisering bibliotheekwetgeving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 7 december 2011 Actualisering bibliotheekwetgeving - 28330-51

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bibliotheken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 27 maart 2012 Financieel onderzoek openbare bibliotheeksector - 28330-52

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bibliotheken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 10 april 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de herstructurering van het openbaar bibliotheekwerk (Kamerstuk 28330, nr. 51) - 28330-53

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bibliotheken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 21 juni 2012 Verslag schriftelijk overleg inzake het financieel onderzoek openbare bibliotheeksector en actualisering bibliotheekwetgeving - 28330-54

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bibliotheken

Afschrift van het antwoord aan de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten m.b.t. gevolgen van de Regeling frictie- en transitiekosten voor de podiumkunstensector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 20 juni 2012 Afschrift van het antwoord aan de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten m.b.t. gevolgen van de Regeling frictie- en transitiekosten voor de podiumkunstensector - 2012Z12499

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 21 juni jl. inzake "Slagen in Cultuur" van de Raad voor Cultuur.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2012D25022