Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 21 juni 2012

Gepubliceerd: 22 juni 2012
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2011A04158
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9dc946d5-df68-42b0-8c68-bc8fe398ca8b&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%20van%2021-6-2012.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30220, 30420, 22112, 31511, 33146, 31288, 31293, 31289, 33145, 33145, 33141, 33141, 31289, 31293, 31293, 31289, 31293, 32827, 32820, 32820, 31482

Inhoud


Feitelijke vragenronde over aan onderwijs gerelateerde onderdelen van Rekenkamerrapporten over ZBO's

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 juni 2012 Achtergrondstudie van de Algemene Rekenkamer over het uitvoeren van private activiteiten door publieke organisaties sinds het onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2005 - 30220-4

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan minister OCW vaststellen op 3 juli a.s. 14.00 uur, betreffende delen OCW

Banenplan van het AOB inzake het primair onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.A. Ortega-Martijn (ChristenUnie) - 21 juni 2012 Banenplan van AOb inzake het primair onderwijs - 2012Z12600

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om een kabinetsreactie inzake het AOb-banenplan in het primair onderwijs van 19 juni jl. naar de Kamer te zenden.

Reactie op de motie van de leden Van Gent, Dijkstra en Marcouch over bloeddonatie MSM (mannen die seks hebben met mannen)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 mei 2012 Reactie op de motie van de leden Van Gent, Dijkstra en Marcouch over bloeddonatie MSM (mannen die seks hebben met mannen) - 30420-173

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Zie ook de schriftelijke vragen van de leden Dijkstra, van Gent en Marcouch aan de ministers van VWS en OCW d.d. 1 juni 2012 (Parlisnr. 2012Z100954)

Fiche: Mededeling “Europese Strategie voor een beter internet voor kinderen”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 8 juni 2012 Fiche: Mededeling “Europese Strategie voor een beter internet voor kinderen” - 22112-1425

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg ter voorbereiding van de de OJCS-raad van 22 november a.s.

Lijst van vragen en antwoorden inzake Rekenkamerrapport bij Jaarverslag Ministerie van OCW 2011 (33240-VIII)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 - 33240-VIII-8

Besluit: Desgewenst betrokken bij het wetgevingsoverleg op 20 juni 2012.

Verslag houdende lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag Ministerie van OCW 2011 (33240-VIII)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag Ministerie van OCW 2011 - 33240-VIII-7

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg op 20 juni 2012.

Overzicht beleidsdoorlichtingen zoals weergegeven in begroting 2012 n.a.v. de brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van verantwoordingsstukken over 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 juni 2012 Overzicht beleidsdoorlichtingen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 zoals opgenomen in de begroting 2012 n.a.v. de brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van verantwoordingsstukken over 2011 - 31511-9

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 20 juni jl. inzake Slotwet, Jaarverslag 2011 en Onderwijsverslag 2011.

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 juni 2012 Tweede nota van wijziging - 33146-8

Besluit: Is betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel op 13 juni jl.
Gerelateerde kamerstukken: 33146-8

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 13 juni 2012 Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 - 31288-293

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 26 juni 2012 om 10.00 uur
Noot: De antwoorden van de staatssecretaris worden uiterlijk dinsdag 3 juli a.s. te 11.00 uur verwacht.

Beleidsreactie op en aanbieding van het onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs - 33000-VIII-207

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 20 juni jl. over o.a. de Slotwet en het Onderwijsverslag.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 juni 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs (bijlage bij Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 185). - 33000-VIII-206

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 20 juni jl. over o.a. de Slotwet en het Onderwijsverslag.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 april 2012 Beleidsreactie op en aanbieding van het onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs - 33000-VIII-185

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 20 juni jl. over o.a. de Slotwet en het Onderwijsverslag.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake reactie op aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012 (Kamerstuk 33000 VIII, nr. 173)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 februari 2012 Reactie op aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012 - 33000-VIII-173

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 juni 2012 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de aangenomen moties bij de OCW-begroting 2012 - 33000-VIII-205

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezichtkader PO/VO 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 juni 2012 Toezichtkader PO/VO 2012 - 31293-145

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 14 juni jl. inzake het waarderingskader.

Pilots rekentoets in vo en examens taal en rekenen mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 juni 2012 Pilots rekentoets in vo en examens taal en rekenen mbo - 31289-128

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na ontvangst van brief over examenregeling VO (najaar 2012).

Toezegging debat wetsvoorstel inkorten studentenreisrecht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 8 juni 2012 Toezegging debat wetsvoorstel inkorten studentenreisrecht - 33145-34

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33145-34

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het inkorten van het studentenreisrecht, het vervallen van de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar en het herstel van enkele technische onvolkomenheden (33145)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 8 juni 2012 Vijfde nota van wijziging - 33145-35

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33145-35

Nog te ontvangen uitwerking van Onderwijsraad van advieswensen Kamer voor Werkprogramma 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, B.J. van Bochove (CDA) - 7 juni 2012 Mededeling van voorzitter over gesprek met Onderwijsraad inzake advieswensen Kamer voor Werkprogramma 2013 - 2012Z11437

Besluit: Advieswensen vastgesteld in p.v. van 7 juni jl. Nadere uitwerking van advieswensen ook vastgesteld. Verzoekbrief via Presidium en Kamer versturen aan Onderwijsraad.

Wetsvoorstel inzake de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en inzake wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 juni 2012 Nota van wijziging - 33141-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33141-6

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 juni 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33141-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33141-5

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 januari 2012 Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (Stb. 2010, 296) in verband met wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal - 33141

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (na het zomerreces)

Beleidsreactie evaluatie van de aanpassing van de tweede fase havo en vwo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 juni 2012 Beleidsreactie evaluatie van de aanpassing van de tweede fase havo en vwo - 31289-127

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van schriftelijk overleg Bestuursakkoord Primair Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 5 juni 2012 Verslag schriftelijk overleg over het Bestuursakkoord Primair Onderwijs: ‘Impuls opbrengstgericht werken en professionalisering 2012-2015’ - 31293-144

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 januari 2012 Bestuursakkoord Primair Onderwijs - 31293-132

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies Wetsvoorstel leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 1 juni 2012 Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies Wetsvoorstel leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets in het voortgezet onderwijs - 2012Z10944

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets in het voortgezet onderwijs

Inspectieonderzoek onderwijstijd VO schooljaar 2010-2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 juni 2012 Inspectieonderzoek onderwijstijd VO schooljaar 2010-2011 - 31289-126

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toekomst van het onderwijsachterstandenbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 juni 2012 Toekomst van het onderwijsachterstandenbeleid - 31293-143

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang inzake uitvoering van de motie Biskop en Van der Ham (33000 VIII, nr. 49) over een private doorstart van de Cultuurkaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 12 juni 2012 Voortgang inzake uitvoering van de motie Biskop en Van der Ham (33000 VIII, nr. 49) over een private doorstart van de Cultuurkaart - 33000-VIII-208

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Advies "Slagen in Cultuur - culturele basisinfrastructuur 2013-2016" van Raad voor Cultuur hedenmiddag

Afschrift van het convenant van de VNG en de OLON om de relaties tussen de gemeenten en de lokale omroepen te verhelderen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 juni 2012 Afschrift van het convenant van de VNG en de OLON om de relaties tussen de gemeenten en de lokale omroepen te verhelderen - 32827-34

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over Pers en lokale omroep op 13 juni 2012.

Buitenlandse studenten in het kunstvakonderwijs. Toezegging n.a.v. het AO kunstvakonderwijs van 1 maart 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 7 juni 2012 Buitenlandse studenten in het kunstvakonderwijs. Toezegging n.a.v. het AO kunstvakonderwijs van 1 maart 2012 - 32820-59

Besluit: In de procedurevergadering van 7 juni jl. is besloten deze brief te betrekken bij de behandeling van de brief inzake cultureel ondernemerschap (de inbreng voor het schriftelijk overleg is op 20 juni jl. geleverd)

Inhoudelijke Verdieping Sectorplan Kunstvakonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 4 juni 2012 Inhoudelijke Verdieping Sectorplan Kunstvakonderwijs - 32820-58

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op maandag 25 juni 2012 om 10.00 uur
Noot: De antwoorden van de staatssecretaris OCW worden uiterlijk vrijdag 29 juni 2012 verwacht

Nadere visie op het internationaal cultuurbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 24 april 2012 Nadere visie op het internationaal cultuurbeleid - 31482-84

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.